Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОфіційні правила участі в рекламній Акції (надалі – Акція) Організатор Акції

Скачати 64.34 Kb.

Офіційні правила участі в рекламній Акції (надалі – Акція) Організатор Акції
Скачати 64.34 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір64.34 Kb.


Офіційні правила участі в рекламній Акції

(надалі – Акція)

1.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Організатор Акції

Організатором Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер Україна» (ТОВ «Реккітт Бенкізер Україна»).

Місцезнаходження : 04655, м. Київ, пр-кт Московський, 28а, літера «Г», оф. 80.

Організатор, має право залучити до підготовки та проведенні Акції будь-які інші компаній.
2. Мета проведення Акції
Метою проведення Акції є просування продукції, що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської (комерційної) діяльності під торговельними марками “Vanish”, “Calgon”, “Finish”, “Cillit”, “Cillit Bang”,"Air Wick", "Tiret", “Veet”, “Scholl”, що продається на території проведення Акції (надалі – Акційна продукція) з ціллю привернення уваги споживачів до цієї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції Організатора Акції.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

3. Акційна продукція
В Акції приймає участь будь-яка продукція торговельних марок “Vanish”, “Calgon”, “Finish”, “Cillit”, “Cillit Bang”,"Air Wick", "Tiret", “Veet”, “Scholl”.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

4. Тривалість Акції
Акція триває з 29 квітня 2016 року по 29 травня 2016 року включно (надалі - Період проведення Акції).
5. Територія проведення Акції
Акція проводиться у наступних торгівельних точках «Караван»:
Караван м. Київ, вул Лугова, 12

Караван м. Київ, вул. Глушкова, 13б

Караван м. Київ, вул. Сім"ї Сосніних, 17

6. Учасники Акції

Учасниками Акції можуть бути будь-які особи віком від 18 років, що проживають на території України, яким присвоєно індивідуальний ідентифікаційний номер та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, наведені нижче (далі – Учасники).

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[джерело?].

Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб не допускається.
7. Умови прийняття участі в Акції
Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа, що задовольняє всім вимогам до Учасника Акції, повинна у Період проведення Акції придбати будь-яку Акційну продукцію на суму від 200 (двухсот) гривень, заповнити всі поля в акційному купоні, вказуючи фіскальний номер чеку, та вкинути його в промоскриньку, яка знаходиться в інформаційному відділі торговельних точок «Караван».

Дієзда́тність - це здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Повноліття - вік, по досягненню якого людина набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодавством. При цьому людина набуває також додаткових прав та зобов'язань.
Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Акційний купон видає касир тоговельної точки «Караван» після розрахунку за придбану Акційну продукцію.

Учасник Акції повинен зберегати фіскальний чек до моменту проведення розіграшу призів.Увага!

За бажанням Учасника Акції він може заповнити більшу кількість купонів - якщо сума придбанного Акційного товару буде кратна 200 (наприклад, при покупці на 400 грн.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
- два купона, 600 грн. – три купона і т.д.)

8. Призи Акції:
Призи Акції – сертифікати у Салон краси у кількості 30 шт. номіналом «2500 грн.
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.
» (10 сертифікатів для одного магазину).

Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Призів, зазначених у цих Правилах. Претензії щодо якості Призів Організатором не розглядаються, такі претензії повинні пред’являтися офіційному виробнику/представнику виробника Акційного призу.


Увага!
Кількість Призів обмежена кількістю зазначеною в цих Правилах.
Організатор Акції не вступає у суперечки між Учасниками Акції щодо набуття власності на Приз.
Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту
У випадку виникнення спору, остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню, приймає Організатор Акції.

9. Порядок отримання Учасниками Акції Призів Акції.
Приз Акції може отримати Учасник Акції, який здобув право на отримання такого Призу тільки на умовах цих Правил.

Проведення розіграшу, а саме сертифікатів у Салон краси у кількості 30 шт. номіналом «2500 грн.» (10 сертифікатів для одного магазину), відбудеться 29 травня 2016 року у магазинах – учасниках акції, а саме:


Караван м. Київ, вул Лугова, 12

Караван м. Київ, вул. Глушкова, 13б

Караван м. Київ, вул. Сім"ї Сосніних, 17
Усі промоскриньки відкриваються відповідальним представником Організатора у присутності Учасників Акції 29 травня 2016 року у у магазинах – учасниках акції.
Купони з усіх промо-скриньок зсипаються у прозорий лототрон.

Купони тягне будь-яка незацікавлена особа, бажано дитина чи підліток.

Після того як були витягнуті акційний купон, представник Організатора Акції оголошує ПІБ Учасників Акції та в присутності всіх осіб телефонує на номер телефону, що вказаний у цьому акційному купоні (якщо переможець не відповідає три рази на телефонний дзвінок, проводиться додатковий розіграш, і перший переможець втрачає всі права на отримання Призу).

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

Для отримання Призу Переможеці Акції повинні на протязі тижня пред’явити Організатору наступні документи для отримання Призу: оригінал чеку, паспорт, ідентифікаційний код та надати копії цих документів, або за узгодженням з відповідальним представником Організатора, пред’явити вищевказані документи протягом тижня після проведення розіграшу за адресою, що буде вказана відповідальним представником Організатора додатково.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

У випадку ненадання Переможцем документів, що вказані цих Правил, та/або якщо Переможець відмовився від надання необхідних документів та/або не надав документи у зазначений в цих Правил строк, вважається, що такий Переможець втратив право на Приз. В такому випадку Організатор Акції має право розпорядиться цим Призом на власний розсуд.

Вручення Призу відбудеться у магазинах – учасниках акції, після оформлення всіх необхідних документів підписання Акту прийому-передачі Призу. У разі відмови Переможця підписати відповідний Акт прийому-передачі Призу, то такий Переможець не отримує Приз та Організатор має право розпорядиться цим Призом на власний розсуд.


10. Надання інформації
Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на обробку та використання персональних даних, відповідно до діючого законодавства України та на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать законодавству України, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ в рамках рекламної Акції і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Також, беручи участь у Акції, Учасник Акції дає згоду на отримання на його телефон новин та інших інформаційних, рекламних повідомлень від Організатора в майбутньому.

Організатор Акції гарантує, що під час збору й подальшого використання, обробки отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації/захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.


11. Інші умови
Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Акції, якщо прізвище і/або адреса Учасника Акції вказані ним неправильно.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Учасники Акції несуть відповідальність за правильність зазначення всієї інформації, яку вони надають на запит організаторів та виконавців Акції.

Організатор Акції здійснює виконання податкових зобов'язань відповідно до законодавства України.

Всі Призи не мають грошового еквіваленту і обміну та поверненню не підлягають.

Організатор не несе відповідальності стосовно наслідків використання Призу після його одержання Учасником Акції.

У випадку, якщо Учасник Акції, з певних причин не залежними від Організатора, не має можливості одержати Приз, він не має права на одержання будь-якої компенсації.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх. Учасник Акції, що порушив будь-які правила Акції та/або здійснює акти шахрайства та обману для отримання Призу, у будь-якому випадку втрачає право на отримання Призу.

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Рішення про відмову у наданні Призу приймається Організатором Акції, яке є остаточним та оскарженню не підлягає.

У разі неможливості або відмови Учасника Акції отримати Приз, Організатор має право розпорядиться цим Призом на власний розсуд.

Всі результати Акції, результати визначення Переможців, та/або будь-які рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Ці Правила, а також зміни та/або доповнення до них, набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті мережі Караван.

Будь-які витрати Учасника Акції, пов’язані з отриманням Призу Акції згідно цих Правил, несе Учасник за власний рахунок і вони не підлягають компенсації.У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.


Скачати 64.34 Kb.

  • 2. Мета проведення Акції Метою проведення Акції є просування продукції
  • 3. Акційна продукція В Акції приймає участь будь-яка продукція торговельних
  • 5. Територія проведення Акції Акція проводиться у наступних торгівельних точках «Караван»
  • 6. Учасники Акції Учасниками Акції можуть бути будь-які особи віком від 18 років, що
  • Увага! За бажанням Учасника Акції він може заповнити більшу кількість
  • 8. Призи Акції: Призи Акції – сертифікати
  • Претензії
  • 9. Порядок отримання Учасниками Акції Призів Акції.
  • 11. Інші умови Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність