Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОфіційний журнал Європейського Союзу

Офіційний журнал Європейського Союзу
Сторінка1/10
Дата конвертації07.04.2017
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.2.2016

EN

Офіційний журнал Європейського Союзу

L 26/19

ДИРЕКТИВИ

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2016/97 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 20 січня 2016 року

про реалізацію страхових продуктів (в новій редакції)

(Текст застосовується в ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Керуючись Договором про функціонування Європейського Союзу і, зокрема, його Статтею 53(1) і Статтею 62,

Враховуючи пропозицію від Європейської Комісії,

Після передачі проекту законодавчого акту до національних парламентів,

Враховуючи висновок Європейського соціально-економічного комітету (1),

Діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури (2),

Оскільки:

(1) Необхідно внести ряд поправок до Директиви 2002/92/ЄС Європейського парламенту та Європейської ради (3).

Директива (англ. Directive) - тип законодавчого акта Європейського Союзу.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Законодавчий процес - це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій - самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.
Європе́йська комі́сія (або скорочено Єврокомі́сія) - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія може також користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.
Європейський Союз Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Європейський соціально-економічний комітет (англ. European Economic and Social committee) -- дорадчий орган Європейського Союзу. Соціально-економічний комітет (СЕК) створено 1958 року згідно з Договором про заснування Європейської Спільноти, щоб забезпечити представництво інтересів різних економічних і соціальних груп.

З метою забезпечення ясності цю Директиву слід викласти в новій редакції.

(2) Оскільки основна мета і предмет цієї нової редакції полягає у приведенні у відповідність національних норм, що стосуються реалізації страхових і перестрахувальних продуктів, та оскільки ці види діяльності здійснюються по всьому Союзу, ця нова Директива має базуватися на Статті 53(1) і Статті 62 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). Ця директива за формою є такою, що дозволяє, за необхідності, адаптувати її положення, які реалізуються, на територіях, на які поширюється дія цієї Директиви, до будь-яких існуючих особливостей конкретного ринку та законодавчої системи у кожній країні-учасниці.

Перестрахува́ння - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Ця Директива також повинна бути спрямована на узгодження національних правил, що стосуються доступу до діяльності з реалізації страхових і перестрахувальних продуктів.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

(3) Проте ця Директива спрямована на мінімальну гармонізацію і, отже, не повинна заважати країнам-учасницям затверджувати або запроваджувати більш жорсткі норми з метою захисту клієнтів, за умови, що такі норми не суперечать законодавству Європейського Союзу, в тому числі цій Директиві.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

(4) Страхові та перестрахувальні посередники відіграють центральну роль у реалізації страхових і перестрахувальних продуктів в Союзі.

(5) Різні типи осіб або установ, таких, як агенти, брокери та оператори банківського страхування, страхові компанії, туристичні агенції та компанії з оренди автомобілів можуть поширювати страхові продукти. Для забезпечення єдиних стандартів обслуговування та захисту прав споживачів операторами необхідно, щоб на всіх цих осіб та на всі ці установи поширювалась дія цієї Директиви.

Посередники (англ. Middle Men) - американський комедійний фільм, знятий у 2009 році.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Тур́ист (мандрíвник) - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін (із Закону України «Про туризм»).
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

(6) Споживачі мають користуватися однаковим рівнем захисту, незважаючи на відмінності між каналами збуту. Щоб гарантувати застосування однакового рівня захисту та можливість споживача користуватися порівнянними стандартами, зокрема, у сфері розкриття інформації, забезпечення рівних умов між операторами має важливе значення.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

(7) Застосування Директиви 2002/92/ЄС показало, що ряд положень потребує подальшого уточнення з метою сприяння реалізації страхових продуктів, і що для захисту прав споживачів необхідно розширити сферу застосування

(1) OJ(Офіційний журнал Євросоюзу) C (довідкова інформація та примітки) 44, 15.2.2013, с. 95.

(2) Позиція Європейського парламенту від 24 листопада 2015 року (досі не опублікована в офіційному журналі) та рішення Ради від 14 грудня 2015 року.

Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.

(3) Директива 2002/92/ЄС Європейського парламенту і Ради від 9 грудня 2002 року про страхове посередництво (О) L (законодавство) 9, 15.1.2003, с. 3).L 26/20

EN

Офіційний журнал Європейського Союзу

2.2.2016

цієї Директиви на всі продажі страхових продуктів. Страхові компанії, що безпосередньо здійснюють реалізацію страхових продуктів, мають бути включені до сфери дії цієї Директиви на умовах, аналогічних тим, що поширюються на страхових агентів і брокерів.
Посере́дництво - в дипломатії та міжнародному праві участь третьої держави або міжнародної організації в мирному розв'язанні спору (конфлікту) між іншими державами.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

(8) Для того, щоб гарантувати застосування однакового рівня захисту незалежно від каналу, через який клієнти купують страховий продукт – безпосередньо у страхової компанії або небезпосередньо у посередника, сфера дії цієї Директиви має поширюватись не тільки на страхові компанії або посередників, але й на інших суб’єктів ринку, таких, як туристичні агенції та компанії з

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • ДИРЕКТИВА (ЄС) 2016/97 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
  • Директиви
  • Страхові компанії