Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014

Скачати 403.18 Kb.

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
Скачати 403.18 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір403.18 Kb.
  1   2   3

Огляд журналу

«Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
Розділ наукових публікацій цього випуску нечисленний, але матеріали добірні.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Так, В. Я. Загрева в статті «Освітні інновації у сучасній школі» з наукової точки зору роз’яснює, до яких нововведень у цьому навчальному році треба бути готовим учителеві. А П. С.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Олешко, ділячись досвідом ВІППО, робить наукові узагальнення щодо цієї системи вузів у цілому («Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти»).

У розділі методичних публікацій увагу фахівців, напевно, приверне стаття Г. В. Карпець «Шахтарське місто: погляд крізь призму реструктуризації вугільної промисловості України». Йдеться про закриття шахт у Нововолинську та про екологічні й економічні проблеми галузі. Школярам не лише дається фактичний матеріал, а й пропонується взяти участь у вирішенні наболілих питань.

Неабиякий інтерес викличе й матеріал В. М. Барана «Вплив харчових домішок на здоров’я людини». Читачам стане зрозуміло, яке маркування товарів котрий рівень небезпеки означає, якими продуктами не можна захоплюватись, яких належить конче уникати тощо.

Цей номер журналу й електронний додаток до нього містить чимало й інших цікавих і корисних публікацій.

Літературний редактор В. І. Гребенюк

Науково-методичний

вісник

Засновано в 1994 р.

3 (83) 2014 р.

Виходить 4 рази на рік


Засновники
Управління освіти і науки

Волинської облдержадміністрації,

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


ISSN 2073-624X
За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв

та інших відомостей, а також

за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій.

Топо́нім (від грец. топоним - місце і грец. όνομα - назва) - назва місцевості, регіону, населеного пункту, об'єкту рельєфу, будь-якої частини поверхні Землі, тобто географічна назва.
Думка редколегії не завжди збігається

з думкою автора.


Вимоги до оригіналів публікацій вміщено

на сайті: vippo.lutsk.ua


Адреса редакційної колегії:

вул. Винниченка, 31,

м. Луцьк, 43021

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-25,

телефон-факс (0332) 72-16-41,

ел.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
пошта vipporvv@meta.ua

Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 3 від 15.05.2014).
Тираж 600 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

Ціна договірна.

Підписано до друку 10.09.2014 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію

ВЛн № 31

від 04.02.2004 р. Зам.

педагогІЧний пошук
Головний редактор
Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редакційної колегії),

завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЧлени редакційної колегії
Р. А. Арцишевський, доктор філософських наук, професор кафедри теорії та методики викладання, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

В.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент,

проректор з наукової роботиВ. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

В.
Соціа́льна педаго́гіка - галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Кандидат політичних наук - науковий ступінь у галузі політичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Я. Загрева, кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Л.
Кандидат історичних наук - науковий ступінь у галузі історичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології

І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

В.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
А. Прокіп, кандидат філологічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

О. В. Рудь, завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти

І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри управлінської діяльності

Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Літературний редактор

В. І. Гребенюк

Відповідальний редактор

О. В. РудьКоректори

Г. З. Шевчук, М. П. Гребенюк

Технічний редактор

Л. І. Гаврилюк


УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти

педагогІЧний пошук

3’2014
Науково-методичний вісник

Виходить із березня 1994 року

Періодичність випуску – 1 раз на квартал


Зміст


наукові публікації
УДК 37:001.895

В. Я. Загрева,

кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти і науки

Волинської обласної державної адміністрації

Освітні інновації у сучасній школі
Розглянуто особливості 2014/2015 навчального року, окреслено діапазон визначальних пріоритетів навчально-виховного процесу, подано окремі коментарі щодо основних нововведень (інновацій) у галузі освіти.

Ключові слова: інклюзивна освіта, інтеграційні процеси, інформаційні технології, навчально-виховний процес, освітні інновації, реформування, якість освіти.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Zahreva V. Ya. Educational Innovations at Modern School.

The features of 2014/2015 academic year are considered, the range of defining priorities of educational process is determined, some comments on the main innovations in education are presented.

Key words: inclusive education, integration processes, information technologies, teaching and educational process, educational innovations, reforming, quality of education.

УДК [378.018.46:005.963](477.82)П. С. Олешко,

кандидат історичних наук, доцент,

ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)
Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту

післядипломної педагогічної освіти
Проаналізовано основні аспекти підвищення ефективності діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти, обґрунтовуються умови здійснення неперервної освіти педагогів.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.


Ключові слова: інновації, неперервна освіта, підвищення кваліфікації, післядипломна педагогічна освіта, професійна компетентність.
Педагогічна освіта - одна з традиційних форм взаємодії педагогів закладів освіти і батьків (розділ методики роботи з батьками), батьківський всеобуч. Різноманітні форми роботи з батьками повинні бути взаємопов'язані і представляти єдину струнку систему (лекції, практикуми, семінари, бесіди, консультації та ін) передбачають ознайомлення батьків з основами теоретичних знань, з новаторськими ідеями в галузі педагогіки і психології, більшою мірою з практикою роботи з дітьми.


Oleshko P. S. Creation of Conditions for Effective Activity of In-Service Teacher Training Institute.

The main aspects of improving the efficiency of activity of In-Service Teacher Training Institute are analyzed; conditions of continuous education of teachers are substantiated.

Key words: innovations, continuous education, professional development, in-service teacher training, professional competence.

УДК 373.5.091:316.64Н. М. Ткачук,

кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій ВІППО;Т. С. Янчук,

директор Любомльської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
№ 3


Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу з погляду формування соціально активної особистості: теоретичний аспект
Проаналізовано теоретичні дослідження сутності поняття «освітнє середовище».
Теорети́чні дослі́дження - висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Виокремлено й систематизовано педагогічні ідеї щодо структури освітнього середовища, а також зроблено наголос на актуальності врахування мети сучасного навчального закладу у формуванні освітнього середовища. Запропоновано авторське визначення поняття «освітньо-інформаційне середовище» в контексті проблеми дослідно-експериментальної роботи Любомльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3.


Ключові слова: середовище, освітнє середовище, освітньо-інформаційне середовище, соціальна активність, соціалізація.
Акти́вність соціа́льна (від лат. activus - діяльний, енергійний) - одна з характерних рис способу життєдіяльності соціального суб'єкта (особистості, соціальної групи, історичної спільноти, суспільства в цілому), що відображає рівень спрямованості його здібностей, знань, навичок, прагнень, концентрації вольових, творчих зусиль на реалізацію нагальних потреб, інтересів, цілей, ідеалів.


Tkachuk N. M., Yanchuk T. S. Educational and Information Environment of Educational Institution from the Point of View of Formation of Socially Active Personality: Theoretical Aspect.

Theoretical researches of essence of the concept “educational environment” are analyzed. Pedagogical ideas concerning structure of the educational environment are allocated and systematized, and also emphasis is put on relevance of the accounting of the purpose of modern educational institution in formation of the educational environment. Author’s definition of the concept “educational and information environment” in the context of a problem of skilled and experimental work of Liuboml Secondary School No. 3 is offered.

Key words: environment, educational environment, educational and information environment, social activity, socialization.

УДК 378:37.013:379.8О. С. Філоненко,

кандидат педагогічних наук, завідувач навчальної, виробничої практики

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Го́голь Мико́ла Васи́льович (рос. Гоголь Николай Васильевич ; прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [1 квітня] 1809(18090401) року, Сорочинці, нині Великі Сорочинці, Миргородський район, Полтавська область - 21 лютого [4 березня] 1852 року, Москва) - український письменник з українського роду Гоголів-Яновських, класик російської літератури.


І. М. Філоненко,

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії


Підготовка майбутніх учителів географії

до туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми

у закладах оздоровлення та відпочинку

в літній період
Проаналізовано основні складові системи підготовки майбутніх учителів географії до туристсько-краєзнавчої роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.


Ключові слова: дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, майбутні вчителі, підготовка, туристсько-краєзнавча робота.

Filonenko O. S., Filonenko І. M. Preparation of Future Geography Teachers for Tourist and Lore Work with Children in Recreational Facilities in Summer.

The main components in the system of preparation of future geography teachers for tourist and lore work with children in recreational facilities in summer are analyzed.

Key words: children recreational facility, future teachers, preparation, tourist and lore work.

Методичні публікації
Модернізація освіти: наука і практика

УДК [373.5.016:811.111]:621.39Т. В. Свиридюк,

завідувач відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;О. В. Ведищева,

заступник директора з навчально-виховної роботи Луцької спеціалізованої

школи І–ІІІ ст. № 5 Луцької міської ради Волинської області;

А. І. Іванюк,

учитель англійської мови


Телекомунікаційні проекти

як засіб міжкультурного спілкування
Узагальнено досвід створення телекомунікаційних проектів як засобу формування міжкультурної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови.
Воли́нь (давньорус.
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
Волыньска земля, Словеньска земля, Волинська земля, Велика Волинь) - давньоруська історична область, історично-географічний край у басейні південних приток Прип'яті і верхів'ях Західного Бугу (його правих приток), у північно-західній частині сучасної (з 1991 р.)
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.


Ключові слова: телекомунікаційний проект, міжкультурна комунікація, комунікативна компетентність, дослідницька лабораторія.
Міжкультурна комунікація - термін введений у науковий обіг Г. Трейгер та Е. Холл. Міжкультурна комунікація - комунікація між представниками окремих культур, коли один учасник виявляє культурну різницю іншого.
Комунікати́вна компете́нтність - здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.


Svyrydiuk T. V., Vedyshcheva О. V., Ivaniuk A. I. Intercultural Interaction through Telecommunicational Projects.

The experience of telecommunicational projects creation as the means of intercultural competence formation in teaching English is summarized.

Key words: telecommunicational projects, intercultural communication, communicative competence, research laboratory.
Дошкілля

УДК 373.2.016:613О. В. Костюк,

вихователь дошкільного навчального закладу № 25 «Малятко», м. Луцьк


Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи
Подано розгорнуті конспекти занять із дослідницько-пошукової діяльності, які сприяють розвитку творчої особистості дошкільника, вирішенню проблеми своєчасного виявлення здібностей, інтересів, мотивів та потреб пізнання дітьми довкілля.

Ключові слова: дослідницько-пошукова діяльність, ігри, досліди.
  1   2   3


Скачати 403.18 Kb.