Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014

Скачати 403.18 Kb.

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
Скачати 403.18 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір403.18 Kb.
1   2   3

Kostiuk O. V. Explorative and Search Activity as Means of Informative Interest Formation of Preschool Children to the Nature.

The detailed notes of occupations on explorative and search activity are given. They promote development of the preschool children creation, timely detection of abilities, interests, motives and requirements of environment knowledge by children.

Key words: explorative and search activity, games, experiences.
Обдаровані діти

УДК [373.5.016:53]–056.45Н. П. Сокол,

методист відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО


Форми і методи роботи з обдарованими дітьми
Розглянуто форми та методи роботи з обдарованими школярами, поняття «обдарованість», розвиток здібностей учнів, проблеми роботи з обдарованими дітьми в сучасній школі та шляхи їх вирішення.
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.


Ключові слова: обдарована дитина, здібності, інтерес, мотивація, форми і методи роботи, діяльність.

Sokol N. P. Forms and Methods of Work with Gifted Children.

Forms and methods of work with gifted children, the concept “giftedness”, development of pupils abilities, working problems with gifted children at modern school and ways of their decision are considered.

Key words: gifted child, abilities, interest, motivation, forms and methods of work, activity.
УДК 373.5.016:53

Г. П. Кобель,

доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики

Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки;

В. О. Савош,

завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО


Третій етап

LІ Всеукраїнської олімпіади з фізики
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів теоретичного туру третього етапу LІ  Всеукраїнської олімпіади з фізики.

Ключові слова: швидкість, середня швидкість, густина, заряд, електричний опір, лінза.
Електри́чний о́пір - властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.


Kobel Н. P., Savosh V. O. The Third Stage of the LІ All-Ukrainian Olympiad in Physics.

Terms of tasks and their authorial decisions for the 8–11 classes of theoretical round of the third stage of the LІ All-Ukrainian Olympiad in Physics are given.

Key words: velocity, middle velocity, density, charge, electrical resistance, lens.
Вчимося, щоб вчити

УДК [373.2.091.3 373.3.091.3](430)Т. Б. Гешеліна,

методист німецької мови ВІППО;В. М. Бобак,

учитель німецької мови Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Печихвости Горохівського району Волинської області;

Горохівський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця в Україні, на півдні Волинської області. Адміністративний центр - місто Горохів.
Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.


О. С. Волинюк,

учитель-методист німецької мови Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Угринів Горохівського району Волинської області
Особливості виховання

і навчання дітей у Німеччині
Подаються загальні відомості про систему освіти в Німеччині; розроблено авторські творчі завдання та вправи, спрямовані на засвоєння запропонованого матеріалу. Інформаційні матеріали розкривають особливості виховання і розвитку дітей у садках та навчання в початковій школі.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.


Ключові слова: сфера молодіжної допомоги, дитячий садок, виховання, гра, розвиток, дитина, початкова школа, передача основних знань, слухати, читати, рахувати, писати, гімнастика, музика, релігія, ручна праця, іноземна мова, оцінювання, досягнення.
Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.


Heshelina T. B., Bobak V. M., Volyniuk O. S. Features of Education and Bringing up of Children in Germany.

This article deals with the general information about educational system in Germany, devoloped creative tasks and exercises aimed at mastering the material proposed. A special attention is pointed to bringing up and personal progress of little children in kindergartens and their training at primary schools.

Key words: branch of youth assistance, kindergarten, bringing up, playing, progress, child, primary school, transmitting of basic knowledge, reading, counting, writing, gymnastics, music, religion, manual work, foreign languages, estimating, achievеment.

На допомогу вчителю

УДК 373.5:811.133.1:005:336.2І. Г. Ураєва,

вчитель французької мови Комунального закладу «Луцька гімназія № 18

Луцької міської ради Волинської області», методист ВІППО
Формування комунікативної компетентності учнів засобами українознавчих текстів

та самостійного інтернет-пошуку
Тексти французькою мовою про зимові традиції та свята в Україні для 7–9 класів з післятекстовими завданнями у трьох рубриках: 1) Lire – на перевірку розуміння змісту прочитаного;

Францу́зька мо́ва (фр. français) - мова французів (офіційна мова Франції), франкомовного населення Бельгії, Швейцарії, Канади (у яких є однією з офіційних). Також французькою мовою користується населення багатьох держав Африки, Карибського басейну (Гаїті і т. д.)
2) Parlercrire – на спонукання до самостійного усного чи письмового висловлювання в межах ситуації; 3) Rechercher – на пошук у різних джерелах (на інтернет-сайтах, у довідковій літературі) додаткової інформації, що стосується тематики спілкування.

Ключові слова: народна традиція, звичай, свято, обряд, релігійне свято, комунікативна компетентність учня, пошук, самостійність, творчість, презентація.

Uraiеva I. H. Formation of Students’ Communicative Competence by Means of Ukrainian Studies Texts and the Independent Internet Searching.

Texts in French about Ukrainian winter traditions and holidays for 7–9th forms pupils with tasks after reading in three categories: 1) to check the understanding of the text, 2) to impulse to self oral or written expression within the situation, 3) to search in different sources (Internet sites, reference literature) additional information relating to the subject of communication.

Key words: popular tradition, holiday, custom, celebration, ceremony, religious festival, communicative competence of pupils, searching, independence, creative work, presentation.

УДК [373.5.016:57]:004.032.6О. В. Береза,

вчитель біології Комунального закладу «Луцька

загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради»;

Т. П. Верба,

завідувач навчально-методичного відділу ВІППО


Роль віртуального кабінету

в процесі викладання біології
Висвітлено роль віртуального кабінету як багатопланового середовища, зорієнтованого на взаємодію вчителя та учня, що забезпечує більш комфортне оволодіння біологічними знаннями.

Ключові слова: інформація, методичні ресурси, структура, ефективність, матеріальна база.

Bereza O. V., Verba T. P. Role of a Virtual Room in Biology Teaching.

The role of a virtual room as the multidimensional environment focused on interaction of the teacher and the pupil providing more comfortable mastering biological knowledge is shined.

Key words: information, methodical resources, structure, efficiency, material resources.

УДК 37.091.33:82Н. К. Гресь, Г. С. Шкамарда,

вчителі світової літератури, російської мови Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14” Луцької міської ради Волинської області»


Активізація пізнавальної діяльності учнів

на уроках світової літератури
Активні методи підвищують рівень пізнавальної діяльності та мотивації учнів, зацікавлюють їх, що сприяє бажанню виконувати ті чи інші види робіт, а відтак – засвоювати навчальний матеріал у співпраці, співтворчості, шляхом самостійної роботи думки.
Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.
А вчителю дає змогу диференціювати, індивідуалізувати процес навчання, розвивати аналітичне мислення учнів, формувати в них навички самооцінки, самоконтролю навчальної діяльності, сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.
Культу́ра спілкува́ння - частина культури поведінки людини - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки.


Ключові слова: творчі роботи учнів, біографія письменника, знайомство з епохою, методи і прийоми активізації.

Hres N. K., Shkamarda H. S. Activization of Cognitive Activity of Pupils at the World Literature Lessons.

Active methods increase the level of cognitive activity and motivation of pupils, attract them and promote desire to carry out some types of works, and then – learn the course material in collaboration, co-creation by an independent brainwork. It makes possible to a teacher to differentiate, individualize learning, to develop analytical thinking, ability to form self-esteem, self-learning activities promote creative thinking, communication culture, cultivate an active person who is able to see, formulate and solve non-standard problems.

Key words: creative works of pupils, biography of the writer, acquaintance to an era, methods and techniques of activization.

Творчі сходинки педагогів Волині
Правознавство

УДК [373.5.016:34]:342.56(477)В. О. Бондар,

учитель правознавства Комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Правосуддя, судова влада в Україні
Конспект уроку, 10 (профільний) клас
Урок розраховано на 45 хвилин. За допомогою різноманітних методів, прийомів та засобів організації навчально-виховного процесу розкрито суть понять: «правосуддя», «судочинство», «судоустрій» і «судова влада»; визначено та розмежовано правовий статус судді, народного засідателя, присяжного;

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Народні засідателі - громадяни, які у випадках, визначених законом, вирішують судові справи спільно з професійним суддею.
проаналізовано діяльність Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Особливу увагу приділено ознайомленню учнів із діяльністю державних органів при формуванні судової системи України. Використовуються інформаційно-комунікаційні технології, що підвищує ефективність подання матеріалу.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Судо́ва система - сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) - єдиний і повноважний носій судової влади.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Поєднано індивідуальні та колективні форми навчання.


Ключові слова: правосуддя, судочинство, суд, судова влада, професійний суддя, народні засідателі, присяжні, судоустрій, ВРЮ України, ВККС України.

Bondar V. O. Justice and the Judicial Authority of Ukraine.

The lesson is expected to last 45 minutes. The definition of justice, judicial proceeding, judicial system and judicial authority is presented with the help of various methods and means connected with the educational process; the status of the judge, lay judge and jury is defined and distinguished; the work of the Superior Panel of Justice and the  High Qualification Commission  of  Judges  of  Ukraine is also analyzed. A special attention is paid to showing pupils the activities of state bodies in the formation of the judicial system of Ukraine. Various information and communication technologies are used in the course of the lesson which increases the efficiency of presentation the information. Collective and individual learning are combined.

Key words: justice, judicial proceeding, court, judicial body, career justice, lay judges, jury, judicial system, the Superior Panel of Justice of Ukraine, the  High Qualification Commission of Judges of Ukraine.
Географія

УДК [373.5.016:33]:908(477.82)Г. В. Карпець,

учитель-методист, учитель вищої категорії Нововолинської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області
Шахтарське місто:

погляд крізь призму реструктуризації

вугільної промисловості України
Конспект уроку, 9 клас
Пропонуються матеріали нетрадиційного компетентнісного уроку-кейсу, під час якого на основі краєзнавчого принципу всесторонньо (з точки зору географії, геології, екології, економіки) розкривається актуальна для Нововолинська та всієї України проблема: економічні, соціальні й екологічні наслідки закриття шахт.

Ключові слова: реструктуризація, приватизація, модернізація, інновації, монополія, витрати, рентабельність, паливно-енергетичний комплекс, тектонічна структура, вік гірських порід, підземні води.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.


Karpets H. V. Mining Town: a View through the Prism of Restructuring of the Coal Industry of Ukraine.

The materials of non-traditional competencial case-lesson are offered. The lesson is based on the principle of local lore and thoroughly disclose from the point of view of Geography, Geology, Ecology, Economics actual problem of Novovolinsk and the whole Ukraine: economical, social and ecological impacts of mine closure of mines closing.

Key words: restructuring, privatization, modernization, innovation, monopoly, costs, profitability, fuel and energy complex, tectonic structure, age of rocks, underground water.
Економіка

УДК [373.5.016:33]:338.246Н. М. Дацюк,

учитель географії та економіки Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Береськ Рожищенського району;

Рожи́щенський райо́н - район, розташований у центральній частині Волинської області. Площа 928 км (13-е місце серед районів). Районний центр місто Рожище. Район створений 23 грудня 1939 року.


М. М. Бондя,

методист Рожищенського районного методичного кабінету


Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
Конспект уроку, 11 клас
Показано практичну спрямованість навчання економіки, застосування набутих знань, уміння аналізувати конкретні економічні ситуації, робити обчислення, висновки, розуміти статистичні таблиці.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.


Ключові слова: податки, видатки, державний бюджет, державний борг.
Держа́вний борг в Україні - (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) - загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору про борг.


Datsiuk N. M., Bondia M. М. Instruments of Financial Regulation: Taxes, Spendings and the State Budget.

The possibility of practical orientation in teaching economy is shown, аpplication of acquired knowledge, ability to analyze specific economy situation, perform calculation, work with statistic tables, make conclusions.

Key words: taxes, spendings, State budget, State debt.
Біологія

УДК [373.5.016:57]:663В. М. Баран,

учитель біології Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради


Вплив харчових домішок на здоров’я людини
Конспект уроку, 9 клас
Подано матеріали, що наочно ілюструють роль і місце харчових добавок у повсякденному житті людини та їх вплив на здоров’я. Наведено рекомендації щодо виявлення цих об’єктів у харчових продуктах.
Харчові́ додáтки (адити́ви) (рос. добавки) - природні, ідентичні природнім або штучно синтезовані речовини, які додають у їжу як інгредієнт з технологічних міркувань: подовжити термін зберігання (консерванти), перетворити їжу в відношенні кольору, смаку (щоб зберегти і підвищити смак), текстури, консистенції, зовнішнього вигляду.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.


Ключові слова: поживні речовини, харчові добавки, стабілізатори, загусники, нейтралізатори, консерванти, барвники, канцерогени.

Baran V. M. The Effect of Food Additives on People’s Health.

The materials that demonstrably illustrate the role and place of food additives in people’s everyday life and their influence on our health are given. The recommendations as to detection of these objects in food are given here as well.

Key words: nutriens, food additives, regulators, thickeners, converters, preservatives, dyes, carcinogens.
Музичне мистецтво

УДК 373.3.016:78


1   2   3


Скачати 403.18 Kb.