Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014

Скачати 403.18 Kb.

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
Скачати 403.18 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір403.18 Kb.
1   2   3

М. І. Приходько,

переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Музичне мистецтво», вчитель-методист Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9

Луцької міської ради», заслужений вчитель України
Музично-етнографічна скарбниця

українського народу як джерело самоідентифікації

сучасного школяра
З досвіду роботи
Уроки музичного мистецтва – важлива сторона виховання дитини.

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Заслужений вчитель України - державна нагорода України - почесне звання України. Первісна назва - заслужений вчитель Української РСР.
Вони сприяють збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливають на пізнання моральної сторони дійсності, підвищують пізнавальну активність і навіть впливають на фізичний розвиток.
Фізи́чний ро́звиток - це процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Він залежить від природних життєвих сил організму та його будови. Фізичний розвиток оцінюється рівнем розвитку фізичних якостей, антропометричними і динамометричними показниками, показниками формування постави.
Музично-естетичне виховання учнів засобами національного музичного фольклору сприяє становленню духовного світу особистості, створенню умов для формування внутрішньої потреби дитини у безперервному вдосконаленні та реалізації своїх творчих здібностей та можливостей.


Ключові слова: вокально-хорові навички, динаміка, темп, тип музики, нотні тривалості, скоромовка.

Prykhodko M. I. Music and Ethnographic Treasure Trove of Ukrainian People as a Source of Identification Modern Student.

Lessons in music – the most important aspect of education of the child. They help to enrich the sensory experience of the emotional sphere of the individual, influencing cognition moral aspects of reality, increase cognitive activity, and even affect the physical development. Musical and aesthetic education of pupils by means of national folk music contributes to the formation of the spiritual world of the individual, creating conditions for the formation of the inner needs of the child in continuous improvement and realization of their creative abilities and opportunities.

Key words: vocal and choral skills, dynamics, tempo, type of music, musical duration, patter.

Виховна робота

УДК [373.5.016:51]:373.5.015.311В. І. Бондарук,

студентка математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки


Розвиток математичних здібностей учнів

засобами позакласної роботи
Розглядаються особливості розвитку математичних здібностей учнів у системі позакласної роботи. Акцентується увага на ролі педагога у процесі навчання. Подаються практичні розробки.

Ключові слова: математика, математичні здібності, психолого-педагогічні особливості навчального процесу, позакласна робота.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


Bondaruk V. I. Teacher Out-of-Class Work on Development of Mathematical Abilities of Pupils.

Features of development of pupil mathematical abilities in the out-of-class work are considered. The attention is focused on the role of the teacher in the learning process. Practical works are given.

Key words: mathematics, mathematical abilities, psychology and pedagogical features of educational process, out-of-class work.

Школа очима соціолога

УДК 316.62:37.018.46Г. Д. Романчук,

завідувач соціологічної лабораторії ВІППОСлухачі курсів про підвищення кваліфікації:

результати, проблеми, пропозиції
За результатами соціологічного опитування, проведеного протягом січня – червня 2014 р.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
, висвітлено рівень задоволеності слухачів курсів підвищення кваліфікації їх організацією та змістом навчального процесу; розкрито проблемні питання та пропозиції щодо забезпечення підвищення ефективності науково-методичного супроводу розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів регіону.


Ключові слова: ВІППО, неперервна освіта, курси підвищення кваліфікації, підвищення кваліфікації у міжкурсовий період, науково-методичний супровід.

Romanchuk H. D. Students about Professional Development: Results, Problems, Suggestions.

According to the sociological survey conducted from January to June 2014, the level of satisfaction of students of professional development with their organization and the content of educational process are shined; the problem questions and suggestions concerning the improving of scientific and methodical maintenance efficiency of development of teacher professional skills of the region are opened.

Key words: Volyn in-Service Teacher Training Institute, continuous education, advanced training courses, professional development during the intercourse period, scientific and methodical maintenance.

Додаток

Компакт-дискНа допомогу вчителю
УДК [373.5.016:57]:004.032.6

О. В. Береза,

вчитель біології Комунального закладу «Луцька

загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради»;

Т. П. Верба,

завідувач навчально-методичного відділу ВІППО


Роль віртуального кабінету

в процесі викладання біології
Висвітлено роль віртуального кабінету як багатопланового середовища, зорієнтованого на взаємодію вчителя та учня, що забезпечує більш комфортне оволодіння біологічними знаннями.

Ключові слова: інформація, методичні ресурси, структура, ефективність, матеріальна база.

Bereza O. V., Verba T. P. Role of a Virtual Room in Biology Teaching.

The role of a virtual room as the multidimensional environment focused on interaction of the teacher and the pupil providing more comfortable mastering biological knowledge is shined.

Key words: information, methodical resources, structure, efficiency, material resources.
(Презентація та методичні рекомендації)


Творчі сходинки педагогів Волині
Правознавство

УДК [373.5.016:34]:342.56(477)В. О. Бондар,

учитель правознавства Комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Правосуддя, судова влада в Україні
Конспект уроку, 10 (профільний) клас
Урок розраховано на 45 хвилин. За допомогою різноманітних методів, прийомів та засобів організації навчально-виховного процесу розкрито суть понять: «правосуддя», «судочинство», «судоустрій» і «судова влада»; визначено та розмежовано правовий статус судді, народного засідателя, присяжного; проаналізовано діяльність Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Особливу увагу приділено ознайомленню учнів із діяльністю державних органів при формуванні судової системи України. Використовуються інформаційно-комунікаційні технології, що підвищує ефективність подання матеріалу. Поєднано індивідуальні та колективні форми навчання.

Ключові слова: правосуддя, судочинство, суд, судова влада, професійний суддя, народні засідателі, присяжні, судоустрій, ВРЮ України, ВККС України.

Bondar V. O. Justice and the Judicial Authority of Ukraine.

The lesson is expected to last 45 minutes. The definition of justice, judicial proceeding, judicial system and judicial authority is presented with the help of various methods and means connected with the educational process; the status of the judge, lay judge and jury is defined and distinguished; the work of the Superior Panel of Justice and the  High Qualification Commission  of  Judges  of  Ukraine is also analyzed. A special attention is paid to showing pupils the activities of state bodies in the formation of the judicial system of Ukraine. Various information and communication technologies are used in the course of the lesson which increases the efficiency of presentation the information. Collective and individual learning are combined.

Key words: justice, judicial proceeding, court, judicial body, career justice, lay judges, jury, judicial system, the Superior Panel of Justice of Ukraine, the  High Qualification Commission of Judges of Ukraine.
(Презентація)
Географія

УДК [373.5.016:33]:908(477.82)Г. В. Карпець,

учитель-методист, учитель вищої категорії Нововолинської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області
Шахтарське місто:

погляд крізь призму реструктуризації

вугільної промисловості України
Конспект уроку, 9 клас
Пропонуються матеріали нетрадиційного компетентнісного уроку-кейсу, під час якого на основі краєзнавчого принципу всесторонньо (з точки зору географії, геології, екології, економіки) розкривається актуальна для Нововолинська та всієї України проблема: економічні, соціальні й екологічні наслідки закриття шахт.

Ключові слова: реструктуризація, приватизація, модернізація, інновації, монополія, витрати, рентабельність, паливно-енергетичний комплекс, тектонічна структура, вік гірських порід, підземні води.

Karpets H. V. Mining Town: a View through the Prism of Restructuring of the Coal Industry of Ukraine.

The materials of non-traditional competencial case-lesson are offered. The lesson is based on the principle of local lore and thoroughly disclose from the point of view of Geography, Geology, Ecology, Economics actual problem of Novovolinsk and the whole Ukraine: economical, social and ecological impacts of mine closure of mines closing.

Key words: restructuring, privatization, modernization, innovation, monopoly, costs, profitability, fuel and energy complex, tectonic structure, age of rocks, underground water.
(Презентація й додатки)
Економіка

УДК [373.5.016:33]:338.246Н. М. Дацюк,

учитель географії та економіки Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Береськ Рожищенського району;

М. М. Бондя,

методист Рожищенського районного методичного кабінету


Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
Конспект уроку, 11 клас
Показано практичну спрямованість навчання економіки, застосування набутих знань, уміння аналізувати конкретні економічні ситуації, робити обчислення, висновки, розуміти статистичні таблиці.

Ключові слова: податки, видатки, державний бюджет, державний борг.

Datsiuk N. M., Bondia M. М. Instruments of Financial Regulation: Taxes, Spendings and the State Budget.

The possibility of practical orientation in teaching economy is shown, аpplication of acquired knowledge, ability to analyze specific economy situation, perform calculation, work with statistic tables, make conclusions.

Key words: taxes, spendings, State budget, State debt.
(Презентація)

Біологія

УДК [373.5.016:57]:663В. М. Баран,

учитель біології Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради


Вплив харчових домішок на здоров’я людини
Конспект уроку, 9 клас
Подано матеріали, що наочно ілюструють роль і місце харчових добавок у повсякденному житті людини та їх вплив на здоров’я. Наведено рекомендації щодо виявлення цих об’єктів у харчових продуктах.

Ключові слова: поживні речовини, харчові добавки, стабілізатори, загусники, нейтралізатори, консерванти, барвники, канцерогени.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.


Baran V. M. The Effect of Food Additives on People’s Health.

The materials that demonstrably illustrate the role and place of food additives in people’s everyday life and their influence on our health are given. The recommendations as to detection of these objects in food are given here as well.

Key words: nutriens, food additives, regulators, thickeners, converters, preservatives, dyes, carcinogens.
(Презентація)
Музичне мистецтво

УДК 373.3.016:78М. І. Приходько,

переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Музичне мистецтво», вчитель-методист Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9

Луцької міської ради», заслужений вчитель України
Музично-етнографічна скарбниця

українського народу як джерело самоідентифікації

сучасного школяра
З досвіду роботи
Уроки музичного мистецтва – важлива сторона виховання дитини. Вони сприяють збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливають на пізнання моральної сторони дійсності, підвищують пізнавальну активність і навіть впливають на фізичний розвиток. Музично-естетичне виховання учнів засобами національного музичного фольклору сприяє становленню духовного світу особистості, створенню умов для формування внутрішньої потреби дитини у безперервному вдосконаленні та реалізації своїх творчих здібностей та можливостей.

Ключові слова: вокально-хорові навички, динаміка, темп, тип музики, нотні тривалості, скоромовка.

Prykhodko M. I. Music and Ethnographic Treasure Trove of Ukrainian People as a Source of Identification Modern Student.

Lessons in music – the most important aspect of education of the child. They help to enrich the sensory experience of the emotional sphere of the individual, influencing cognition moral aspects of reality, increase cognitive activity, and even affect the physical development. Musical and aesthetic education of pupils by means of national folk music contributes to the formation of the spiritual world of the individual, creating conditions for the formation of the inner needs of the child in continuous improvement and realization of their creative abilities and opportunities.

Key words: vocal and choral skills, dynamics, tempo, type of music, musical duration, patter.
(Презентація й додатки)
Початкове навчання
О. В. Васійчук,

учитель початкових класів Комунального закладу «Луцький навчально-виховнийкомплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»
Правильна вимова слів із дзвінкими

приголосними звуками в кінці слів і складів.

Складання і доповнення речень
(Відеоурок, 3 клас)

1   2   3


Скачати 403.18 Kb.