Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгляд журналу «Педагогічний пошук» 3(87)/2015

Скачати 449.34 Kb.

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3(87)/2015
Скачати 449.34 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.03.2017
Розмір449.34 Kb.
  1   2   3

Огляд журналу

«Педагогічний пошук» 3(87)/2015


З-поміж численних матеріалів цього номера, які, без сумніву, привернуть увагу читачів, радимо не пропустити, зокрема, такі статті.

У розділі наукових публікацій вміщено дослідження С. А.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Андрейчин «Психологічна служба в закладах освіти Волинської області як складник системи психолого-педагогічного супроводу».

Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.

Нині ця сфера належить до особливо значущих у нашій галузі. Розглядаючи стан педагогічної служби в краї, авторка на основі переважно статистичних даних робить цікаві висновки, узагальнення, що – дуже надіємося – будуть почуті й спричинять поліпшення у цій справі.

У розділі методичних публікацій надзвичайно цікава змістом і яскрава формою стаття О. М. Березіної «Чи стане знову гра провідною діяльністю дошкільника?». Здавалося б, само собою зрозуміло, що малі діти насамперед повинні гратися. Та ба, дитсадки останніми роками дедалі більше перетворюються на початкову ланку загальноосвітньої школи.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Там передусім навчають читати, лічити, спілкуватись англійською, якщо й гратися, то на комп’ютері, а традиційна гра, найбільш природна для дитини, зникає. Це зовсім не дрібна проблема: сучасні дошкільнята просто-таки втрачають навики ігор, навіть найпростіших, тож не зав’язуються звичайні суспільні контакти. Тому авторка настійно закликає педагогів-дошкільників не потурати бажанням тат і мам якомога раніше «зліпити» успішну людину, а повернутися до квача і хованок.
Літературний редактор В. І. Гребенюк
Науково-методичний

вісник

Засновано в 1994 р.

3 (87) 2015 р.

Виходить 4 рази на рік


Засновники
Управління освіти, науки і молоді

Волинської облдержадміністрації,

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


ISSN 2073-624X
За достовірність фактів, цитат,

власних імен, географічних назв

та інших відомостей, а також

за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій. Думка редколегії не завжди збігається з думкою автора.


Вимоги до оригіналів публікацій вміщено на сайті: vippo.lutsk.ua
Адреса редакційної колегії:

вул. Винниченка, 31,

м. Луцьк, 43025

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-25,

телефон-факс (0332) 72-16-41,

ел.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

пошта vipporvv@meta.ua

Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 4 від 30.09.2015).
Тираж 600 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

Ціна договірна.

Підписано до друку 02.10.2015 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЛн № 31

від 04.02.2004 р. Зам.


педагогІЧний пошук
Головний редактор
П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент,

ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЧлени редакційної колегії
Р.

Кандидат історичних наук - науковий ступінь у галузі історичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

А. Арцишевський, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

Г. В. Бондаренко, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

В.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент,

проректор з наукової роботиВ. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти

В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор

О. Й. Демянюк, доктор історичних наук, доцент

В.

Кандидат політичних наук - науковий ступінь у галузі політичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Доктор історичних наук - науковий ступінь у деяких пост-радянських країнах. В Україні - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації: надається історику-досліднику після захисту докторської дисертації, яка являє собою закінчену наукову роботу, що розкриває історичну проблему і вводить у науковий обіг нові дефініції.

Я. Загрева, кандидат педагогічних наук

А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

П.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент,

ректор


Л. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор

І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти

В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

В.

Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

А. Прокіп, кандидат філологічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти

О. В. Рудь, завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти

І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор

М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти

Н. М. Ткачук, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)

Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів

Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів


Технічний редактор

Л. І. Гаврилюк

Відповідальний редактор

О. В. Рудь

Літературний редактор

В. І. Гребенюк

Коректори

Г. З. Шевчук, М. П. Гребенюк
УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти

педагогІЧний пошук

3’2015
Науково-методичний вісник

Виходить із березня 1994 року

Періодичність випуску – 1 раз на квартал


Зміст
наукові публікації
УДК 331.485:37(477.82)

С. Р. Андрейчин,

завідувач центру практичної психології і соціальної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО), член Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації


Психологічна служба в закладах освіти Волинської області як складник системи

психолого-педагогічного супроводу
Проаналізовано стан психологічної служби системи освіти Волинської області на даному етапі.

Соціа́льна робо́та - галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.

Практи́чна психоло́гія та психологічна практика - сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.Ключові слова: психологічна служба, практичні психологи, соціальні педагоги, нормативи чисельності, динаміка розвитку, освітній рівень, кваліфікаційний рівень, нормативно-правове забезпечення, перспективи діяльності.

Andreichyn S. R. Psychological Service in Educational Institutions of Volyn Region as a Component of Psychological and Pedagogical Support.

The state of psychological service of an educational system of Volyn region at this stage is analysed.

Key words: psychological service, psychologists, social teachers, standards of number, dynamics of development, educational level, qualification level, regulatory support, activity prospects.

УДК: 373.5.091.322-053.6С. В. Буднік,

асистент кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки,

вчитель біології Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І–ІІІ ст.

Навчально-виховний комплекс (НВК) - термін українського законодавства та освіти, що позначає об'єднання освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.

Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.

№ 22 – ліцей” Луцької міської ради»
Педагогічні умови виховання дослідницької суб’єктності підлітків у гуртковій роботі
Актуальність теоретичного обґрунтування педагогічних умов виховання суб’єктності підлітків у гуртковій роботі в процесі дослідницької діяльності зумовлена сензитивністю цього вікового періоду. Визначаються педагогічні умови ефективного виховання суб’єктності школярів у гуртковій роботі. Виявлено, що успішному формуванню дослідницької суб’єктності підлітків на заняттях гуртка сприяють: модифікація її змісту; використання інтерактивних форм і методів; суб’єкт-суб’єктна взаємодія компетентного керівника гуртка та підлітків; розвинена самоактуалізація та позитивна мотивація дослідницької діяльності школярів, їх стійка потреба в саморозвитку та самовдосконаленні.

Ключові слова: педагогічні умови, дослідницька діяльність, суб’єктність підлітка, дослідницька суб’єктність підлітка, гурткова робота.

Budnik S. V. Pedagogical Terms of Research Subjectedness Education Among Teenagers in Circle Work.

Actuality of theoretical grounding for pedagogical terms of research subjectedness education among teenagers in circle work in the process of research activity is conditioned by sensitivity of certain age period. The aim of the article is determination of pedagogical terms for effective education of subjectedness among teenagers in circle work. It is specified that successful forming of research subjectedness among teenagers in circle work promote factors as follows: modification of its content; use of interactive forms and methods; subject-subject co-operation of the competent group leader and teenagers; developed self-actualization and positive motivation of schoolchildren’s research activity, their persistent necessity in self-development and self-perfection.

Key words: pedagogical terms, research activity, teenager subjectedness, teenager research subjectedness, circle work.

УДК 94(477.8)”1940/1950”А. О. Корнейко,

кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО


Західна Україна в 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст.: специфіка політичного процесу

в умовах радянського тоталітаризму
Розглядаються ключові аспекти суспільно-політичного розвитку західних областей України в період становлення тут радянського тоталітарного режиму (від вересня 1939 року до завершення сталінської доби на початку 50-х років);

Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/

Політи́чний проце́с - це форма функціонування політичної системи суспільства, що змінюється у просторі і часі; сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки якій забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.

Тоталітари́зм (італ. totalità і прикметник італ. totalitario, від лат. totalitos цілісний - той, що охоплює усе загалом) - система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людини-громадянина і не визнає автономії від держави таких недержавних сфер людської діяльності як економіка і господарство, культура, виховання, релігія.

аналізується регіональна специфіка політичних процесів, зумовлена особливостями історичного розвитку регіону
.

Ключові слова: політичний процес, суспільно-політичний розвиток, радянський тоталітаризм, сталінізм, регіональна специфіка політичного розвитку, радянізація західноукраїнського суспільства.

Korneiko A. O. Western Ukraine in the 1940s Early 1950s: the Specificity of the Political Process in the Conditions of Soviet Totalitarianism.

The article examines the key aspects of sociopolitical development of the western regions of Ukraine in the period of formation of the Soviet totalitarian regime (from September 1939 to the end of the Stalinist era in the early 1950s). The author also analyzes the regional specificity of the political processes caused by the historical development of the region.

Key words: political process, sociopolitical development, Soviet totalitarianism, Stalinism, regional specificity of political development, sovietization of the western Ukrainian society.

УДК 37.035.4 О. П. Муляр,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії

та методик викладання шкільних предметів ВІППО;

В. Й. Попович,

заступник директора з навчальної роботи Навчально-виховного комплексу «Ківерцівська ЗОШ І ст.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

– Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської районної ради Волинської області


Про деякі аспекти навчання та виховання

толерантної особистості
На основі досвіду проведення дослідно-експериментальної роботи педагогічним колективом НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія» запропоновано висновки й матеріали, що можуть допомогти в організації роботи навчального закладу.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Ключові слова: виховання, толерантність, особистість.

Muliar O. P., Popovych V. Y. Some Aspects of Learning and Bring up the Tolerant Personality.

Experience of carrying out experimental work of Educational Complex “Kivertsi elementary school – Kivertsi regional Gymnasium” pedagogical collective is described. The offered materials can help with the organization of methodical work in educational institution.

Key words: education, tolerance, personality.

УДК 37.013.42:616-084В. С. Петрович,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи СНУ імені Лесі Українки, регіональний координатор ВБО «Український фонд “Благополуччя дітей”»;

Соціа́льна педаго́гіка - галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні.О. І. Остапйовський,

кандидат психологічних наук, в. о. доцента кафедри педагогіки і психології ВІППО,

тренер ВБО «Український фонд “Благополуччя дітей”»
Програма «15» – ефективний інструмент

для підтримки соціально-психологічного здоров’я

та благополуччя громади
Запропоновано підхід до здійснення освітньо-профілактичної діяльності щодо підтримки соціально-психологічного здоров’я та первинної профілактики ВІЛ/СНІДу на основі партнерства сім’ї, школи та громади.

Ключові слова: Програма «15», когнітивно-поведінковий підхід (КПП), первинна профілактика, ВІЛ, СНІД.

Petrovych V. S., Ostapiovskyi O. I. The program "15" - an Effective Instrument for the social and psychological health and welfar.

The article suggests the approach to education and prevention activities in support of social and mental health and primary prevention of HIV / AIDS through partnership of family, school and community.

Key words: program «15», cognitive-behavioral approach (СВА), primary prevention, HIV, AIDS.

УДК 37.014.55(477.82)


  1   2   3


Скачати 449.34 Kb.