Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОглядовий лист

Оглядовий лист
Сторінка1/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ
22.01.2007 N 01-8/25
Господарські суди України

Про практику застосування господарськими судами

законодавства про захист прав на об'єкти авторського

права і суміжних прав

(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному

порядку Вищим господарським судом України)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ

надсилається огляд вирішених господарськими судами справ у спорах,

пов'язаних із захистом прав на об'єкти авторського права і

суміжних прав, судові рішення з яких переглянуто в касаційному

порядку Вищим господарським судом України.

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).
Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
Суміжні права Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
Вищий господарський суд України - вищий спеціалізований суд України і суд касаційної інстанції з розгляду господарських справ.

1. Відтворення твору, запис (звукозапис, відеозапис) і

публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими

самостійними способами використання твору, і ототожнивши їх та не

визначившись у зв'язку з цим, яке саме порушення допущено

відповідачем та яка саме сума компенсації має бути сплачена за

кожне з порушень, суд, зокрема, припустився неповного дослідження

обставин справи, які складають фактичну основу спірних

правовідносин.

Спові́щення про небезпеку - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.
Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.


Підприємство (організація колективного управління майновими

правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, далі -

Підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до

Телекомпанії про стягнення компенсації за порушення авторських

прав за кожний спосіб використання спірних творів та штрафу.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін

постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено

частково: з Телекомпанії на користь позивача стягнуто компенсацію

за порушення майнових авторських прав; судові витрати пропорційно

розміру задоволених позовних вимог;

Позива́ч - людина або юридична особа, учасник судового процесу, який пред'являє через суд до відповідача позов по спорах, що виникають з цивільних, господарських, адміністративних, сімейних, трудових правовідносин.
Те́лера́діоорганіза́ція - зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа (редакція, студія, агентство, об'єднання, асоціація, компанія, радіостанція тощо), яка на підставі виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення створює або комплектує та/чи пакетує телерадіопрограми і/або передачі та розповсюджує їх за допомогою технічних засобів мовлення.
Судові витрати - затрати, що були понесені у зв'язку з розглядом і вирішенням справи в суді.
в іншій частині позову

відмовлено. Названі рішення попередніх судових інстанцій з

посиланням на приписи статей 11, 15, 31, 47, 49, 52 Закону України

"Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (далі - Закон)

мотивовано порушенням відповідачем майнових авторських прав

позивача під час трансляції новорічної вистави без одержання

відповідного дозволу позивача, що є підставою для стягнення суми

компенсації в порядку статті 52 Закону.

Відповідач - у цивільному судочинстві сторона, якій пред'явлено позов.


Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- за угодами на управління майновими правами, укладеними в

2002 році Підприємством та певними власниками авторських прав,

позивачеві було передано виключні права на управління майновими

правами авторів на твори, що створені та будуть створені під час

дії цих угод;

- літературний сценарій та музику до певної новорічної

вистави (далі - спірні твори) було створено під час дії зазначених

угод, а на підставі заяв авторів від 04.10.

Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
2004 зареєстровано

права на ці твори;

- на відеокасеті із записом трансляції 07.01.2005 авторами

зафіксовано факт публічного сповіщення відповідачем спірних творів

шляхом передачі в ефір зазначеної новорічної вистави;

- Підприємство не надавало Телекомпанії дозволу на

використання спірних творів;

Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

- в процесі розгляду справи позивач збільшив позовні вимоги,

мотивуючи це тим, що відповідач є загальнонаціональним

україномовним каналом, має чисельну слухацьку аудиторію,

популярність і високий рейтинг програм серед глядачів. З огляду на

це компенсація повинна становити 100 мінімальних заробітних плат

за кожне з трьох неправомірних використань твору, а саме: публічне

сповіщення, запис, відтворення.


Причиною спору в даній справі стало питання про наявність

порушення майнових авторських прав Підприємства та стягнення

відповідних компенсацій.
Відповідно до частини першої статті 47 Закону ( 3792-12 )

суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати

управління своїми майновими правами організаціям колективного

управління.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.


За змістом статті 49 Закону ( 3792-12 ) до функцій

організацій колективного управління належить, зокрема, погодження

з особами, які використовують об'єкти авторського права і (або)

суміжних прав, розміру винагороди під час укладання договору;

вчинення інших дій, передбачених чинним законодавством, необхідних

для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому

числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського

права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та

доручення цих суб'єктів.

Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Таким чином, з урахуванням досліджених доказів - угод з

авторами, заяв авторів, довідок про належність авторів до

авторсько-правової організації, господарськими судами правильно

визначено, що Підприємство є компетентним суб'єктом звернення до

суду за захистом порушених авторських прав відповідно до

повноважень, переданих авторами за названими угодами на управління

майновими правами.
В абзаці п'ятому статті 1 Закону ( 3792-12 ) визначено, що

виключне право - це майнове право особи, яка має щодо твору,

виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання

цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на

видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим

особам у межах строку, встановленого цим Законом.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

Згідно з частиною першою статті 15 Закону ( 3792-12 ) до

майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право)

належать: виключне право на використання твору;

Ви́ключне пра́во (на твір) - право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії).
виключне право на

дозвіл або заборону використання твору іншими особами. А згідно з

частиною третьою цієї статті виключне право автора (чи іншої

особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання

твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти,

зокрема:
1) відтворення творів;


2) публічне виконання і публічне сповіщення творів.
Разом з тим, приймаючи рішення про часткове задоволення

позову, місцевий господарський суд виходив з факту неправомірного

публічного відтворення відповідачем запису названої вистави, у той

час коли суд апеляційної інстанції кваліфікує дії відповідача щодо

передачі в ефір трансляції цієї вистави як несанкціоноване

повторне оприлюднення спірних творів.

Апеля́ція (лат. appellatio - звернення) - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.


Водночас відповідно до наведених у статті 1 Закону

( 3792-12 ) дефініцій термінів:

відтворення - це виготовлення одного або більше примірників

твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а

також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в

електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку

може зчитувати комп'ютер;

Відеогра́ма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору.

запис (звукозапис, відеозапис) - це фіксація за допомогою

спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою

числового представлення) на відповідному матеріальному носії

звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх

сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного

пристрою;

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

публічне сповіщення (доведення до загального відома) - це

передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних

прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів,

гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи

передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду

наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового,

оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків

і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм

організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути

сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість

яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі

зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.
Зі змісту наведених законодавчих приписів випливає, що

відтворення, запис і публічне сповіщення є окремими самостійними

способами використання твору, в той час коли господарськими судами

помилково ототожнено названі порушення майнових авторських прав на

твір та не визначено, які саме порушення було допущено

відповідачем та яка саме сума компенсації має бути відшкодована за

кожне порушення.
Таким чином, господарські суди, визначаючи розмір

компенсації, що підлягає стягненню з відповідача за порушення

авторського права, вичерпно не з'ясували характер та зміст таких

правопорушень, що призвело до неповного дослідження обставин

справи, які складають фактичну основу спірних правовідносин та

порушили норми матеріального права, що визначають правопорушення,

які можуть бути допущені під час неправомірного використання

творів авторів.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Правопору́шення - це неправомірне (протиправне) суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності.
Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.


З огляду на викладене Вищий господарський суд України передав

справу на новий розгляд до суду першої інстанції з метою

встановлення того, які саме порушення авторського права було

допущено відповідачем, які суми відшкодувань необхідно стягнути за

кожне порушення та, виходячи з них, - визначення загальної суми

компенсації.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Матеріа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на встановлення прав і обов'язків суб'єктів.
Порушення авторського права Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.
Суд першої інстанції - суд, який розглядає справу з початку, безпосередньо досліджує докази і виносить рішення (вирок) по суті.


2. Якщо
  1   2   3   4   5  • Вищим господарським судом
  • Відтворення
  • Телекомпанії