Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОглядовий лист

Оглядовий лист
Сторінка2/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5
права інтелектуальної власності передано на підставі

договору, для правильного визначення суб'єкта авторських прав на

певні твори необхідно встановити обсяг відповідних прав, переданих

за договором.

Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.


Товариство звернулося до господарського суду з позовом про

стягнення з Підприємства компенсації за порушення авторського

права та про зобов'язання відповідача опублікувати у засобах

масової інформації резолютивну частину рішення з даного спору.


Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову

відмовлено. Назване рішення з посиланням на приписи статей 8, 11,

14 Закону України "Про авторське право і суміжні права"

( 3792-12 ) (далі - Закон) мотивовано відсутністю порушення

авторських майнових прав позивача на спірні твори в зв'язку з

недоведеністю наявності в нього таких прав.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


Постановою апеляційного господарського суду рішення суду

першої інстанції з даного спору змінено; позов задоволено

частково: з Підприємства на користь Товариства стягнуто суму

компенсації за порушення авторського права позивача, а в іншій

частині позовних вимог відмовлено.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 24.02.2003 Підприємством та Товариством укладено договір,

предметом якого є виготовлення та випуск імідж-календаря;

- за умовами цього договору відповідач передав позивачеві

право на випуск імідж-календаря за патентом від 31.08.1998, а

позивач на підставі договорів із замовниками реклами виготовив

оригінал-макети рекламних сторінок імідж-календаря, що являють

собою поєднання найменування, логотипу та фотографічних зображень

відповідних замовників;

Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

- Товариство як роботодавець авторів зазначених

оригінал-макетів є суб'єктом авторських майнових прав на ці твори;

- на оригіналі випущеного імідж-календаря позивачем було

помилково зазначено авторство Підприємства;

- у виготовленні іншої друкованої продукції - Календаря "Д."

та Календаря "Ф." відповідачем без дозволу позивача було

використано оригіналмакети імідж-календаря;

- Державним департаментом інтелектуальної власності

зареєстровано авторські майнові права Підприємства на твір -

Календар "Ф.

Департа́мент (від фр. departement, фр. departir "розділяти") - в деяких країнах це є назва відомства міністерства (наприклад, державний Департамент США). Або адміністративно-територіальна одиниця Франції та деяких інших країн.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
", про що видано свідоцтво від 20.09.2004.
Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.

Причиною спору в даній справі стало питання про наявність

порушення майнових авторських прав Товариства на спірні твори.


Статтею 50 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) порушенням

авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для

судового захисту, визнано, зокрема, вчинення будь-якою особою дій,

які порушують майнові права суб'єктів авторського права і (або)

суміжних прав, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону

( 3792-12 ), з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43

цього Закону обмежень майнових прав.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Згідно з приписами частин першої, третьої статті 15 Закону

( 3792-12 ) до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має

авторське право) належать: виключне право на використання твору;

виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими

особами. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське

право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає

йому право дозволяти або забороняти будь-яке використання твору

іншими особами.


Відповідно до статті 7 Закону ( 3792-12 ) суб'єктами

авторського права є автори творів, зазначених у частині першій

статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх

спадкоємці передали свої авторські майнові права.


Статтею 435 Цивільного кодексу України ( 435-15 )

передбачено, що первинним суб'єктом авторського права є автор

твору, у той час коли суб'єктами авторського права є також інші

фізичні та юридичні особи, які набули право на твори відповідно до

договору або закону.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Суд першої інстанції як на мотив відмови у позові послався на

недоведеність позивачем наявності у нього виключних майнових

авторських прав на спірні оригінал-макети.

Оригіна́л-маке́т - підписані головним редактором шпальти майбутнього друкарського продукту.
Зазначений висновок

було спростовано судом апеляційної інстанції посиланням на частину

другу статті 16 Закону ( 3792-12 ), за якою виключне майнове право

на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено

трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим

договором між автором і роботодавцем.


Однак наведені висновки попередніх інстанцій слід вважати

передчасними як такі, що зроблені за неповної оцінки наявних у

матеріалах справи доказів.

Публіци́стика (з латини publicum - "громадськість") - рід літературної і журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власного погляду важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на суспільну думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення та емоційного впливу.
Так, аналіз змісту договору, предметом

якого є випуск імідж-календаря, може свідчити про наявність у

відповідача авторського права на об'єкт цього договору, складовою

частиною якого є спірні оригінал-макети рекламних сторінок. Відтак

для правильного визначення суб'єкта авторських прав на спірні

твори необхідно встановити обсяг прав інтелектуальної власності,

які були передані за названим договором. Проте цей договір як

підставу набуття авторських прав на спірні спори судові інстанції

не досліджували.
Крім того, у встановленні факту використання відповідачем

спірних оригінал-макетів імідж-календаря судовими інстанціями було

порушено засади всебічного, повного і об'єктивного дослідження

обставин справи і ухвалення законних та обґрунтованих судових

рішень.
Згідно з вимогами статті 41 Господарського процесуального

кодексу України ( 1798-12 ) для роз'яснення питань, що виникають

при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань,

господарський суд призначає судову експертизу.

Судо́ва експерти́за (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.


У підпункті 2.3 пункту 2 рекомендацій президії Вищого

господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107

( v1107600-04 ) "Про деякі питання практики призначення судових

експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права

інтелектуальної власності" зазначено, що для роз'яснення питання

про можливе використання чужого твору без згоди автора (чи іншої

особи, яка має авторське право), зокрема, у формі плагіату чи

піратства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, судам

необхідно призначати судову експертизу і доручати її проведення

спеціалістам у галузі літературознавства, мистецтвознавства тощо

залежно від об'єкта авторського права і (або) суміжних прав.

Мистецтвозна́вство - гуманітарні науки, що вивчають закономірності функціонування мистецтва, поєднують у собі історію і теорію мистецтва, а також художню критику.
Літературозна́вство - комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури; система наукового знання про мистецтво слова.

Проте у вирішенні даного спору господарські суди на підставі

самостійного порівняння наявних у матеріалах справи примірників

календарів дійшли висновку про відтворення відповідачем

оригінал-макетів імідж-календаря на сторінках Календарів "Д.

Порівняння (лат. comparatio) - це троп, у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко, яскраво. Порівняння виконують зображальну і емоційно-оціночну роль.
Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
" та

"Ф.", перебравши на себе не притаманні суду функції експерта.

Разом з тим, судові інстанції, зокрема апеляційний господарський

суд, з належною повнотою не встановили та не ідентифікували, що

саме являє собою кожний з оригінал-макетів як об'єкт авторського

права.

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Оскільки касаційна інстанція згідно з частиною другою

статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України

( 1798-12 ) не має права встановлювати або вважати доведеними

обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові

господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про

достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів

над іншими, а також збирати нові докази або додатково перевіряти

докази, Вищий господарський суд України передав справу на новий

розгляд до суду першої інстанції.

Госпо́дарський процесуальний кодекс України (до 2001 р. Арбітра́жний процесуальний кодекс України) - кодифікований акт у галузі господарського процесуального права, основне джерело судочинства в господарських справах та справах про банкрутство.

За новим розглядом справи суд першої інстанції одержав

вказівки Вищого господарського суду України щодо з'ясування

обставин, зазначених у цій постанові та вирішення питання про

призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.


3. Роз'яснення питань щодо встановлення фактичних обставин,

пов'язаних з використанням відповідачем зі справи такого об'єкту

авторського права, як база даних (компіляція даних), потребувало

спеціальних знань, а відтак призначення у справі судової

експертизи.
Товариство "І." звернулося до господарського суду з позовом

про стягнення з Товариства "С.", Товариства "Р." та Підприємства

компенсації за порушення майнових авторських прав.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін

постановою апеляційного господарського суду, припинено провадження

в частині позовних вимог до Товариства "Р." та Підприємства, а в

задоволенні позову до Товариства "С." відмовлено.


Прийняті судові рішення мотивовано тим, що авторське право

упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати

самостійний підбір або розташування тих самих творів та (або)

інших даних для створення своїх творів, а правова охорона баз

даних не поширюється на самі дані чи інформацію і не зачіпає

будь-якого авторського права, що відноситься до самих даних чи

інформації, які містяться у базі даних.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- 03.07.2000 Товариством "І." і Товариством "N." укладено

авторський договір, предметом якого є створення комп'ютерної бази

даних "С." (далі - База даних "С.") та підтримання її за змістом

та обсягом в актуальному стані; відповідно до умов цього договору

база даних створюється у співавторстві;

Співавторство - це спільна творча діяльність щодо створення твору. Співавторство може виникати за наявності письмової або усної угоди про сумісну співпрацю над створенням твору. Співавтори є первісними суб'єктами авторського права.

- згідно з наказом Товариства "N." на виконання умов

названого договору зобов'язано працівника товариства Л. (далі -

фізична особа Л.) здійснити роботу з впорядкування та розташування

складових частин інформації, визначено винагороду автору та його

немайнові авторські права;

- рішенням Держпатенту зареєстровано авторське право фізичної

особи Л. на твір - Базу даних "С.", про що видано свідоцтво;

- 05.02.2004 громадянином Н. (далі - фізична особа Н.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
) та

Підприємством укладено договір про передачу майнових авторських

прав, відповідно до умов якого фізична особа Н. (автор) - передала

Підприємству виключні майнові права на використання об'єкту

інтелектуальної власності - програмного продукту "І.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
" (далі - База

даних "І.");

- на підставі договору від 05.02.2004 Держпатент зареєстрував

за Підприємством авторське право на службовий твір - Базу даних

"І.", про що видав відповідне свідоцтво;

- 01.05.2003 Підприємством і Товариством "Р." укладено

ліцензійний договір про передачу невиключного авторського права на

твір, відповідно до умов якого Підприємство передало Товариству

"Р." право на використання твору (База даних "І.");

- 20.10.2003 Товариством "Р." та Товариством "С." укладено

ліцензійний договір про передачу невиключного авторського права на

твір, відповідно до умов якого Товариство "Р." надало Товариству

"С." дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності -

Бази даних "І.";

- Товариство "С." розповсюджувало Базу даних "І." на оптичних

носіях в упаковці, на якій видавцем зазначено Товариство "Р." ;

- позивач обґрунтовує свої вимоги посиланням на те, що до

Бази даних "І." без достатніх на те підстав включено твір База

даних "С.", майнові авторські права на який належать йому;

- згідно з рішенням місцевого районного суду від 31.08.2004

зі справи N 2-794 (яке набрало законної сили) за позовом фізичної

особи Л., Товариства "І.", Товариства "N." до Товариства "Р.",

треті особи - Підприємство, Державний департамент інтелектуальної

власності Міністерства освіти і науки України:

власником немайнових авторських прав на твір База даних "С.

Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
"

є фізична особа Л., а співвласниками майнових прав на зазначений

твір є Товариство "І." і Товариство "N.";

з боку Товариства "Р." мало місце порушення авторських прав

позивачів шляхом включення твору База даних "С." до власного

твору;

позов Товариства "І." задоволено частково: з Товариства "Р."стягнуто на його користь компенсацію;

- позивачем не подано доказів того, що у Базі даних "І."

використано Базу даних "С." (запозичено систему підбору та

розташування судових рішень), автором якої є фізична особа Л.


Причиною даного спору є питання про те, чи має місце

порушення прав позивача шляхом розповсюдження Товариством "Р."

Бази даних "І.".
Відповідно до частини четвертої статті 35 Господарського

процесуального кодексу України ( 1798-12 ) рішення суду з

цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для

господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають

значення для вирішення спору.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, назване

рішення місцевого районного суду не містить згадки про Товариство

"С." та, тим більше, про порушення ним авторських прав Товариства

"І.".
За таких обставин взаємовідносини Товариства "І.

Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.
" і

Товариства "С." мали бути досліджені в повному обсязі

господарським судом у межах провадження з даної справи.


Преамбулою Закону України "Про авторське право і суміжні

права" ( 3792-12 ) (далі - Закон) визначено, що він охороняє

особисті немайнові права і майнові права авторів та їх

правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів

науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права

виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій

мовлення - суміжні права.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Відповідно до частини першої статті 15 Закону ( 3792-12 ) до

майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право)

належать: виключне право на використання твору; виключне право на

дозвіл або заборону використання твору іншими особами.


Стаття 52 цього Закону ( 3792-12 ) визначає грошову

компенсацію як один із способів цивільно-правового захисту

авторського права і суміжних прав.
Статтею 10 Закону ( 3792-12 ) визначено, що не є об'єктом

авторського права, зокрема, видані

1   2   3   4   5  • Державним департаментом
  • Державний