Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОхорона праці небезпечні шкідливі фактори на нгк родовищі

Скачати 154.23 Kb.

Охорона праці небезпечні шкідливі фактори на нгк родовищі
Скачати 154.23 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір154.23 Kb.

5 ОХОРОНА ПРАЦІ
5.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
1 Небезпечні шкідливі фактори на НГК родовищі

Особливості нафтової промисловості обумовлені насамперед фізичними і хімічними властивостями нафти і нафтового газу, їхньою вибуховістю за певних умов і токсичністю. Крім того на нафтогазовидобувних підприємствах застосовують отрутні і їдкі речовини , вибухові речовини і радіоактивні ізотопи.[ ]

Вибухонебезпечність сирої нафти обумовлена тим, що пари її легких фракцій у суміші з повітрям при визначених концентраціях утворять вибухонебезпечні суміші.

Вибухонебезпечна суміш (ВС) - суміш повітря з горючими газами, парою, туманами, горючим пилом та волокнами, в якій за нормальних атмосферних умов після запалення процес горіння (вибух) поширюється на весь об'єм суміші.
Нафтовий промисел, нафтопромисел (рос. нефтяной промысел (нефтепромысел), англ. oil field; нім. Erdölfeld n, Erdölförderfeld n, Naphthagrube f) - технологічний комплекс, призначений для видобутку і збору нафти на родовищі, а також обробки продукції (нафти, нафтового газу, пластової води) з метою підготовки її до подальшого транспортування споживачам.
Вибухо́ві речови́ни (ВР) - хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості теплоти та утворенням газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення навколишнього середовища.
Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Радіонуклі́д - атом з нестійким ядром, що характеризується додатковою енергією, яка доступна для передачі до створеної радіаційної частинки, або до одного з електронів атома в процесі внутрішньої конверсії.
На́фта(від грец. ναφθα; лат. petroleum, від грецької Πέτρα (камінь) латини: oleum (олія)), також земляна́ олі́я, теку́чка або кип'я́чка - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.

Токсичність нафти і нафтового газу залежить від їхнього складу: чим більше вуглеводнів, тим сильніше наркотична дія.

Причинами утворення вибухонебезпечних концентрацій пар нафти або

нафтового газу в суміші з повітрям, а також токсичних і шкідливих речовин є недостатня герметизація устаткування, недосконалість технологічних процесів, відсутність установок по уловлюванню отрутних і небезпечних газів, пару і пилу та інше.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


Газліфтний спосіб експлуатації характеризується високим тиском у системі, підвищеним обсягом робіт у цих умовах, наявністю потенційної небезпеки для здоров'я і життя людей при ліквідації гідратних, крижаних

заторів і видаленні конденсату з газопроводів.  .
На території родовища розосереджено багато нафтового і газового обладнання, апаратури і трубопроводів, що перебувають під високим тиском, при ушкодженні яких на об'єктах і по трасі трубопроводів у навколишнє середовище може виділитися велика кількість газу, нафти, конденсату.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
 
Як хімреагент на Анастасіївському родовищі використовується соляна

кислота. Соляна кислота – їдка речовина, при попаданні на шкіру викликає

сильні опіки.
Хлоридна кислота, також: соляна кислота, хлороводнева кислота - розчин хлороводню (HCl) у воді. Соляна кислота є типовою кислотою. За своєю хімічною активністю вона належить до найсильніших кислот. Подібно до інших сильних кислот вона активно розчиняє більшість металів з виділенням водню, взаємодіє з оксидами металів тощо.
Особливо небезпечне потрапляння в очі.
 При відкриванні судин з

соляною кислотою в звичайних умовах утворюється туман і пари хлороводню, які подразнюють слизові оболонки і дихальні шляхи.  
Реагуючи з такими речовинами, як хлорне вапно, діоксид марганцю, або перманганат калію, утворює токсичний газоподібний хлор.[ ].

Вимоги безпеки при ремонті нафтових свердловин:

1. Весь комплекс робіт по ремонту свердловини повинен відповідати вимогам Закону України "Про охорону праці" та проводитись відповідно до вимог "Системи управління охороною праці" (СУОП).

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
Нафтова свердловина (англ. oil well; нім. Erdölbohrung f, Erdölsonde f) - свердловина, що призначена для розкриття нафтового покладу і видобування з нього нафти і нафтового газу.
Пермангана́т ка́лію - марганцевокислий калій, калієва сіль манганової кислоти. Формула: KMnO4. Прекурсор (IV списку прекурсорів ПККН).
Слизова́ оболо́нка (лат. tunica mucosa, часто говорять просто слизова) - внутрішня оболонка порожнистих органів, яка контактує з зовнішнім середовищем (тобто органами дихання, сечової, статевої та травної систем).
Хло́рне вапно́ - технічна суміш гіпохлориту кальцію, хлориду кальцію та гідроксиду кальцію із варійованим вмістом води. Умовно суміш описується формулою Ca(ClO)Cl, яка показує наявність у речовині її складових - хлориду та гіпохлориту, проте суміш предсталяє собою комплекси солей, гідроксиду та кристалізаційної води.
Ди́хальна систе́ма - відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.
Окси́д ма́рганцю (IV), ма́нган(IV) окси́д - неорганічна сполука, оксид складу MnO2. Являє собою порошок темно-коричневого або чорного кольору, нерозчинний у воді. Проявляє слабкі амфотерні властивості (із перевагою осно́вних).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


2. Навчання, інструктаж та перевірка знань працівників повинні відповідати вимогам "Типового положення про навчання з питань охорони праці" - ДНАОП 0.00.-4,12.99.

3. При виникненні аварійної ситуації керівник робіт на буровій повинен

виконати вимоги "Інструкції по попередженню відкритих фонтанів при ремонті свердловини на нафту і газ, яка повинна бути на буровій.

4. У разі нещасного випадку керівник робіт повинен діяти у відповідності з

вимогами "Положения про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Постанова КМУ від 21 серпня 2001 р.

Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.
Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
№ 1094), яке повинна бути на буровій.

5. Бурова повинна бути укомплектована носилками для перенесения і транспортування потерпілого від нещасного випадку (хворого) і постійно діючої системою зв'язку з диспетчером бази.

6. Всі працівники зайняті монтажем (демонтажем) та проводкою свердловини повинні проходити попередній (перед допуском до роботи) та періодичний медичні огляди. Керівнику робіт забороняється допускати до роботи працівників в хворобливому чи нетверезому стані, а також тих, у кого закінчився строк дії медичного огляду. Дані про строки чергових медоглядів на всіх працівників повинні бути на буровій .

7. Весь час проводки та випробування свердловини на буровій повинна зберігатися пускова документація і "Журнал з охорони праці", ведення якого

входить в службові обов'язки керівника зміни (п.З.,1.1ПБ), а також інструкції з охорони праці по професіям на всіх членів вахти і інструкції з охорони праці при проведенні конкретних видів робіт, що проводяться на буровій в даний час.

8. На буровій повинні бути посадові інструкції бурових майстрів і начальника.

9. Посадові особи підприемства і Державні інспектори органів нагляду безперешкодно в будь-який час мають право перевірки об'ектів підвищеної небезпеки і видачі обов'язкових для виконання керівниками робіт приписів про усунення конкретних порушень згідно вимог діючих правил безпеки та інших нормативних документів з обов'язковим посиланням на їх статті і пункти.[ ].

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

5.2 Захист від небезпечних і шкідливих факторів на родовищі

Анастасіївське нафтогазоконденсатне родовище експлуатується зануреними штанговими насосами.

Насосний спосіб видобутку найбільш поширений. Небезпека травмування персоналу при обслуговуванні свердловин, експлуатованих цим способом, пов'язана в основному з наявністю рухомих частин верстатів-гойдалок і необхідністю виконання різних операцій з перевірки технічного стану, зміну режиму роботи і ремонту наземного обладнання. До числа таких операцій відносяться, наприклад, роботи з заміни клиновидних ременів, зняттю та встановлення канатної підвіски, штангообертача, зміні довжини ходу і числа хитань довжини ходу балансира верстата-качалки, а також по заміні балансира, редуктора та інших частин верстата-качалки. Особливо це відноситься до робіт, пов'язаних із зняттям та надяганням канатної підвіски, штангообертача з приводом, а також відкидуванням і опусканням головки балансира верстата-гойдалки, так як виконувати їх оператору доводиться на висоті розташовуючись на балансирі верстата-гойдалки в незручному становищі.[ ].
Травми обслуговуючого персоналу можливо, крім того, при обслуговуванні електрообладнання верстатів-гойдалок.

До потенційних небезпек можна віднести всі монтажні, демонтажні та експлуатаційні роботи при працюючих верстатах-гойдалках. Можливо травмування рухомими частинами штангообертача (корпусом, важелем), пружиною і тросом, що з'єднує важіль штангообертача з балансиром. Особливо слід зазначити, що потенційно небезпечно пружина, що з'єднує важіль штангообертача з підвіскою і забезпечує зворотний рух важеля при ході балансира вгору. При цьому пружина стискається або розтягується.

Несправність пускозахисного пристрою, кабелю, електродвигуна, заземлюючої проводки несуть можливість ураження електричним струмом.

Електротра́вма - травма, що виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто та швидко закінчуються смертю.

Потенційно небезпечним фактором є витікання нафти на робочу площадку, внаслідок зносу ущільнення гирлового сальника.

Несприятливі метеорологічні умови можуть стати причиною нещасних випадків.

Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.
При високій температурі повітря знижується увага, з'являються поспішність і недбалість, за низької - зменшується рухливість кінцівок внаслідок інтенсивної тепловіддачі організмуДля обеспечения здоровых и безопасных условий труда необходимо при проектировании правильно выбрать территорию для размещения скважины. Для обслуживания отдельных производственных объектов на территории нефтегазодобывающего предприятия необходимо предусмотреть дороги и подъездные пути (ширина дороги должна быть не менее 3,5 м при одностороннем движении и 6 м при двустороннем), а также достаточно широкие выровненные площадки для разворота машин, разгрузки труб, штанг и другого оборудования .

Територія навколо свердловини повинна мати достатню площу для розміщення обладнання необхідного при проведенні різного роду технологічних робіт. На цій території, а також дорогах і під'їзних коліях необхідно підтримувати чистоту і порядок, так як захаращення і забруднення території може з'явитися причиною нещасних випадків з людьми і аварій з транспортними засобами.[ ].

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.До заходів по боротьбі із забрудненням території належить встановлення каналізації для відводу господарських та виробничих стічних вод (які утворюються при підземному і капітальному ремонті свердловин, при транспортуванні і зберіганні нафти і ін.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
), канав для стоку атмосферних вод.

Водостоки (канави), за якими відводиться атмосферні води, необхідно регулярно очищати і систематично ремонтувати. Не допускається викид в систему каналізації відходів виробництва, які не є стічними водами.

Електричний кабель прокладають згідно з вимогами Правил обладнання електроустановок .

Для захисту робітників від виробничих небезпек і метеорологічних факторів використовуються засоби індивідуального захисту: спецодяг, спецвзуття, захисні щитки, захисні окуляри, захисні пояси, каски, респіратори, протигази, діелектричні рукавички, навушники (протишумні вкладиші).

Захисні окуляри (англ. Goggles) - окуляри для захисту очей від потрапляння твердих частинок, води, хімічних речовин та випромінювання. Мають широку сферу застосування. Використовуються як у хімічній чи деревообробній промисловості, так і у зимових і водних видах спорту.
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

Робота на верстатах-гойдалках здійснюють на відкритому повітрі, тому вона пов'язана з впливом на працюючих різних метеорологічних умов (температури, вологості повітря, вітру, природних випромінювань. У зв'язку з цим "Правилами безпеки в нафтогазовидобувній промисловості" передбачені заходи щодо захисту робітників від впливу несприятливих метеорологічних факторів: постачання робочих спецодягом та спецвзуттям, встановлення укриттів, парасольок над робочими місцями, приміщень для обігріву робітників і т.д.

Під час сильних морозів, вітрів, злив роботи забороняються. До числа заходів щодо поліпшення умов праці при роботі на відкритому повітрі належить створення мікроклімату на робочих місцях за допомогою відповідних агрегатів і пристроїв .[ ].

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Монтаж верстата- гойдалки повинен бути проведений таким чином, щоб виключався дотик рухомих частин його з деталями вишки або щогли, а також фундаменту і грунту. Верстати-качалки за своєю конструкцією повинні задовольняти окремим вимогам, які спрямовані на забезпечення їх надійності в роботі і безпеки виконання операцій, пов'язаних з обслуговуванням і ремонтом. Одне з основних умов надійної роботи верстата-качалки - наявність системи врівноваження для рівномірного розприділення навантаження на двигун при ходьбі вгору і вниз. Це досягається установкою противаг на хвості балансира (балансирні противаги) або кривошипі верстата-качалки (роторні противаги).[ ].

Конструкція канатної підвіски для сальникового штока повинна забезпечувати можливість зручного і безпечного виконання операцій по з'єднанню колони насосних штанг з головкою балансира і від'єднанні її від головки, регулюванню посадки плунжера насоса, дінамометруванню і встановленню штангообертача. Разом з цим повністю має виключатися самовільне вивільнення (зіскокування) каната.

Важливе значення у створенні безпечних умов виконання різних операцій мають надійність і зручність розташування гальмівного пристрою верстата-качалки. Воно повинно забезпечувати плавне і надійне гальмування при тиску на гальмівну рукоятку не більше 1,5 МПа як при підвішених, так і єднаних від головки балансира насосних штангах в будь-якому положенні кривошипів (або балансира) верстата-качалки.

Для забезпечення нормальних умов праці при обслуговуванні верстатів-качалок в нічний час необхідно забезпечити висвітлення робочого майданчика згідно встановлених норм. Згідно правил загальна мінімальна освітленість гирла нафтових свердловин, верстата качалки - 13 лк, моторної будки верстата-качалки - 13 лк, штангообертача 13 лк, гирла свердловини при поточному та капітальному ремонті -26 лк.

На автоматизованих нафтогазовидобувних підприємствах, де свердловини обслуговуються тільки в денний час, установка світильників не обов'язково. Для включення переносних світильників (при проведенні аварійних робіт у нічний час) у свердловини встановлюється розетка.

Освітлення при поточному та капітальному ремонті свердловин здійснюють за допомогою прожекторів, встановлених на інструментальних візки. Прожектори необхідно встановлювати так, щоб вони не скоювали сліпуче дії на працюючих.[ ].
5.3 Заходи захисту від шуму та вібраціі
Основними джерелами шуму та вібрації на родовищі є насосні, підйомні установки та установки занурених відцентрових насосів.

Насос відцентровий (рос. насос центробежный; англ. centrifugal pump; нім. Zentrifugalpumpe f, Kreiselpumpe f, Schleuderpumpe f) - підклас динамічних поглинаючих турбомашин осесимметричної роботи .. Відцентрові насоси використовуються для транспортування рідин шляхом перетворення кінетичної енергії обертання в гідродинамічну енергію потоку рідини.

Гранично допустимий рівень звукового тиску на робочих місцях при дії шуму більш 4-х годин на зміну в виробничих приміщеннях нафтовидобувних підприємств та на території приймаються в залежності від середньо геометричної частоти звуку в октавних смугах.

Нормування шуму здійснюється у відповідності з ДСН 3.3.6037-99.

Зниження шуму і вібрації, що виникають від окремих джерел, здійснюється різними технічними засобами: • застосуванням дистанційного керування машинами, віброізолюючих основ, звукоізолюючих кожухів, огороджень ;
  Дистанці́йне управлі́ння (керува́ння), - управління технологічними об'єктами і системами на відстані шляхом передачі до них каналами зв'язку сигналів для увімкнення відповідних пристроїв (реле, вимикачів, контакторів, пускачів, вентилів, засувок тощо).


 • структурно-акустичними заходами, застосуванням звуко- і вибропоглинаючих матеріалів у конструкції будинків, ізоляції робочих приміщень і т.д.;

 • організаційними заходами - забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, вибором раціональних режимів праці і віддана, лікувально-профілактичними й іншими заходами.

Зони з рівнем звуку понад 80 дб повинні бути позначені знаками безпеки. Працюючих у цих зонах адміністрація зобов'язана постачати засобами індивідуального захисту.[ ].


5.4 Освітлення
Освітленість відкритих робочих просторів, де виконуються роботи низької точності, рекомендується приймати не менше 10 лк, а в умовах підвищеної небезпеки травматизму – не менше 25 лк.

Освітлювальні установки можна поділити на дві групи: світильники - для освітлення близько роз­міщених предметів у радіусі 20 — 30 м; прожектори — для освітлення віддалених територій у радіусі 200 м і більше. В освітлювальних установках джерелом світла є лампи розжарювання та прожектори.

Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).
Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.

Для освітлення використовують світильники зовнішнього освітлення, прожектори заливаючого світла типу ПЗМ-35

Для освітлювальних мереж , а також світиль­ників на пересувних машинах, механізмах і агрегатах застосовуватися електрична мережа напругою 220 В.[ ].

Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
5.4.1 Розрахунок освітлення промислової площадки
Для освітлення промислової площадки (розміром 120x50) будемо використовувати прожектори. Мінімальну освітленість відповідно до норм приймаємо ЕН=5 лк.

Кут нахилу оптичної осі прожектора має великий вплив на освітленість, форму і площу світлової плями. Кут θ при якому пляма з заданою освітленістю має найбільшу площу є оптимальним [ ]:(5.1),

де (5.2).- коефіцієнт запасу

Сумарний світловий потік, необхідний для створення на площі S необхідної освітленості:

(5.
Світлови́й поті́к - кількісна характеристика випромінювання, яке випромінюється джерелом світла. Одиниця вимірювання СІ: люмен.
3)

де Кв=1,15...1,5 - коефіцієнт, що враховує втрати освітлення в

залежності від конфігурації освітлюваної площі;

Z=1,3 - коефіцієнт нерівномірності освітлення.

Для освітлення вибираємо прожектор типу ПЗС-45А з лампою накалювання Г-220-1000-1.

За умовою обмеження сліпучої дії висота Н установки прожектора визначається по формулі [5.4]:

(5.4)

де Іmax =130000 кд — максимальна осьова сила світла прожектора.

С́и́ла сві́тла - відношення світлового потоку, до тілесного кута, в межах якого проходить цей потік. Одиниця вимірювання СІ: кандела (кд).
Приймаємо висоту установки прожекторів рівну Н=21 м.

Кількість прожекторів для освітлення заданої площі [ ]:

(5.5)

де Фл=18600 лм - світловий потік лампи прожектора;ηпр=0,27 - КПД прожектора.

Приймаємо кількість прожекторів рівне Nпр=15.5.5 Електробезпека
Високий рівень електрифікації нафтових промислів та тяжкі умови експлуатації електрообладнання (вологість, змінні температури, наявність вибухонебезпечних та агресивних речовин, контакт із землею та ін.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
) потребують особливої уваги до забезпечення електробезпеки обслуговуючого персоналу. Електротравми виникають при контакті з струмоведучими частинами електроустановок, при пробої ізоляції та появі напруги на не струмоведучих металоконструкціях, при потраплянні у поле розтікання струму в землі біля впавших дротів або заземлювачів (ураження кроковою напругою).

Електричний струм може викликати місцеве або загальне ураження: механічні травми, опіки, осліплення випромінюванням електричної дуги, металізацію шкіри, електричні мітки на шкірі та електричні удари (параліч серця, органів дихання). Вірогідність того або іншого ураження залежить від сполучення багатьох факторів: сили струму, шляху струму через тіло людини, часу дії струму, електричного опору та загального стану шкіри, виробничих обставин.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Смертельно небезпечний змінний струм промислової частоти силою більше 100 мА.
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

Всі струмоведучі частини повинні бути надійно ізольовані. Якість ізоляції визначається її електричним опором (0.5...1 МОм), який повинен перевірятися мегомметром.

Більшість приміщень для електрообладнання на нафтовидобувних підприємствах відносяться до приміщень з підвищеною небезпекою або високо небезпечних в відношенні вірогідності електротравм. Для таких приміщень вибирається електричне обладнання в особливому виконанні. Комплект електровимірювальних приладів, системи сигналізації, релейного захисту та блокування утворюють умови для забезпечення електробезпеки.[ ].
5.6 Пожежна безпека


При проектуванні у відповідності з вимогами СНіП та ПТУСП виконується комплекс будівельних протипожежних заходів, спрямованих на виключення можливості загоряння (вибір негорючих будівельних матеріалів та н..

Електровимі́рювальні при́лади - клас пристроїв, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби вимірювань - міри, перетворювачі, комплексні установки.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
), на локалізацію пожеж (дотримання протипожежних розривів, установка брандмауерів, обвалувань та н..), на евакуацію людей з місць пожеж (обладнання виходів, проходів та н..) та на швидке та ефективне пожежогасіння (протипожежні пристрої та н..).

Електрообладнання для вибухонебезпечних об’єктів має бути у вибухозахищеному виконанні.

Для захисту від статичної електрики, яка виникає від перемішування та розбризкування нафти, витоку газів та парів з механічними домішками, застосовується заземлення всіх металевих частин обладнання (цистерни, резервуари, трубопроводи, естакади, наконечники шлангів та ін.), на яких може накопичуватися небезпечний електричний потенціал. Електризуються речовини, що мають високий питомий електричний опір (більше 109 Омм).

Статична електрика - явище накопичення електричного заряду на поверхні тіл внаслідок електризації. Результатом збирання статичної електрики може бути іскровий розряд. В інших випадках надлишковий заряд стікає на землю.
Ве́кторний потенціа́л - векторна величина, що є характеристикою магнітного поля.
Пито́мий о́пір - питома фізична величина, яка кількісно характеризує здатність речовини створювати опір проходженню електричного струму.

Від прямих ударів блискавки та дії її вторинних прояв (статична та електромагнітна індукція) виробничі об’єкти захищаються стрижневими або тросовими блискавковідводами з опором заземлення не більше 10 Ом.

В якості вогнегасних речовин застосовують воду у вигляді струменю, пари або в розпиленому стані, тверді речовини (пісок), інертні гази (азот, двоокис вуглецю), піну (хімічна та повітряно-механічна).

Електромагні́тна інду́кція - явище створення в просторі вихрового електричного поля змінним магнітним потоком. Одним із наслідків електромагнітної індукції є зв'язок між змінними електричним та магнітними полями в електромагнітній хвилі, інший наслідок, практично важливий для генерації електричного струму, - виникнення електрорушійної сили в провідному контурі, магнітний потік через який змінюється.
Бла́горо́дні га́зи (також іне́ртні або рі́дкісні гази) (англ. noble gases; нім. іnertgase) - хімічні елементи VIII групи головної підгрупи періодичної системи елементів, або за новою номенклатурою IUPAC групи 18 періодичної таблиці, які мають схожі властивості та за нормальних умов є одноатомними газами без кольору, запаху та смаку з дуже низькою хімічною реактивністю, котра зумовлена наявністю у атомів стійкої зовнішньої електронної оболонки, де у He знаходиться 2 електрони та у решти інертних газів по 8. До благородних газів відносяться гелій (Не), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе) та радіоактивний радон (Rn). Останнім часом до цієї групи також зараховують унуноктій.
Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

Пожежу можна ліквідувати механічним впливом на полум’я, ізоляцією його від повітря, охолодженням або видаленням горючих речовин з полум’я. З цією метою використовують вогнегасні речовини та протипожежне обладнання: водяні гідранти, шланги, стволи, піногенератори, пінокамери, та ін.
Загазованість атмосфери в насосних та компресорних повинна періодично перевірятись переносними газоаналізаторами ПГФ або ШИ. В деяких випадках застосовують автоматичні сигналізатори горючих газів та електричну пожежну сигналізацію з тепловими, фотоелектричними або іонізаційними датчиками. Ефективні також автоматичні пристрої пожежогасіння (спринклерні, газові, пінні).

У свердловин та інщих об’єктів повинен бути первинний інвентар для пожежогасіння: ящик з піском, лопати, совки, ломи, сокири, вогнегасники піннні (ОП-5) та вуглекислотні (ОУ-2, ОУ-5).

При освоєнні, експлуатації та ремонті нафтових свердловин можуть виникати небезпечні відкриті фонтани, які можуть загорітися від іскри або відкритого вогню. Для їх гасіння використовують потужні струмені води, газовий потік від реактивної установки, вибухові речовини. Для закриття фонтанів застосовують спеціальні пристосування та пристрої (фланці, лубрикатори, арматуру, труборізки та інн.).

З пожежною командою повинен бути забезпечений надійний зв’язок. Команда має необхідне оснащення (пожежні машини, цистерни, насоси та ін.).

Контроль за виконанням протипожежних міроприємств здійснюється Держпожежнаглядом, Управлінням охорони праці та воєнізованими спецчастинами Міністерства нафтової промисловості.[ ].

5.7 Захист від шкідливих речовин
У нафті і газах великий склад отруйних компонентів, що можуть проникати всередину організму через органи дихання і травлення, пори шкіри і слизові оболонки, викликаючи гострі або хронічні захворювання. По характеру дії на людину розрізняють промислові отрути нервові (нейротропні), кров'яні, печіночні (гепатотропні), ферментні, дратівні, припікальні, задушливі, алергени, камперогены, мутагени. Майже всі вони є у нафті.

Небезпечним для працюючих є також виробничий пил, шкідлива дія якого залежить від хімічного складу, розміру та форми частинок, концентрації в повітрі.

Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Особливо отруйний пил, що містить в собі вільний окис кремнію, марганець, свинець та ін.

Тривала дія пилу на людину викликає захворювання очей (кон’юнктивіт) та органів дихання (пневмоканіози, силікози, та ін.). Джерелами запилення повітря є атмосферний пил, розпилення сипучих будівельних матеріалів (пісок, цемент, вапно, та ін.) .

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі на робочих місцях, встановлені “Санітарними нормами проектування промислових підприємств” (СН245-71).[ ].
5.8 Висновки
В данній частині було розглянуто аспекти охорони праці на території Анастасіївського нафтогазового родовища та заходи захисту навколишнього середовища від небезпечних речовин.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Освітленість відкритих робочих просторів, де виконуються роботи низької точності, рекомендується приймати не менше 10 лк, а в умовах підвищеної небезпеки травматизму – не менше 25 лк.

Будо визначено необхідну кількість прожекторів Nпр=15 для безпечної роботи працівників на родовищі.

Зони з рівнем звуку понад 80 дба повинні бути позначені знаками безпеки. Працюючих у цих зонах адміністрація зобов'язана постачати засобами індивідуального захисту.

Всі струмоведучі частини повинні бути надійно ізольовані. Якість ізоляції визначається її електричним опором, який повинен перевірятися мегомметром.

Електрообладнання для вибухонебезпечних об’єктів має бути у вибухозахищеному виконанні.

Скачати 154.23 Kb.

 • 5.2 Захист від небезпечних і шкідливих факторів на родовищі
 • 5.3 Заходи захисту від шуму та вібраціі Основними джерелами шуму та вібрації на родовищі є насосні, підйомні установки та установки занурених відцентрових насосів
 • 5.4.1 Розрахунок освітлення промислової площадки
 • 5.5 Електробезпека Високий рівень електрифікації нафтових промислів та тяжкі умови експлуатації
 • 5.7 Захист від шкідливих речовин
 • 5.8 Висновки В данній частині було розглянуто аспекти охорони праці на території Анастасіївського нафтогазового родовища та заходи захисту навколишнього середовища