Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаО.І. Назарчук проспект емісії акцій відкритого акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «альтера фінанс – фонд нерухомості»

Скачати 450.72 Kb.

О.І. Назарчук проспект емісії акцій відкритого акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «альтера фінанс – фонд нерухомості»
Скачати 450.72 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір450.72 Kb.
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів

ВАТ „ЗН КІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ”,

проведених шляхом опитування

Протокол №01

від 25 квітня 2008 року,

складений Наглядовою Радою

Голова Наглядової Ради
_________________О.І.
Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Назарчук


ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АЛЬТЕРА ФІНАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
закрите (приватне) розміщення

м. Київ, 2008 рік1. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Повне найменування:

Закрите акціонерне товариство „Компанія з управління активами „Альтера Ессет Менеджмент” (надалі – Компанія)


1.2. Скорочене найменування:

ЗАТ „КУА „Альтера Ессет Менеджмент”


1.3. Код за ЄДРПОУ: 32856284
1.4. Організаційно-правова форма:

Закрите акціонерне товариство


1.5.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Місцезнаходження:

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-в, оф.38

тел./факс: (044) 253-57-95; 253-98-03

E-mail: kua@altera-finance.com


1.6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію:

Компанія зареєстрована 19 лютого 2004 року Шевченківською районною у м.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Києві державною адміністрацією (Свідоцтво про реєстрацію серії АО1 № 128712)


1.7. Відомості про ліцензію:

Ліцензія ДКЦПФР на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії АВ № 318170, видана 06.04.2007 р., (строк дії – до 06.04.2012 р.)1.8. Відомості про посадових осіб Компанії:


Посада

П.І.П-б.

Виробничий стаж

Стаж роботи на фондовому ринку України

Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді корпоративного фонду (відсотки за кожним)

Голова Правління

Кленін Сергій Віталійович

13 років

7 років

0 %

Головний бухгалтер

Буянова Інна Федорівна

26 років

3 роки

0 %

Керівник відділу з управління активами

Селіванова Валентина Володимирівна

13 років

2 роки

0 %


Керівник юридичного відділу

Скоренко Ірина Вікторівна

9 років

4 роки

0 %


Голова Наглядової ради

Жернов Михайло Олександрович

13 років

13 років

0 %


Голова Ревізійної комісії

Бойко Олена Вікторівна

27 років

15 років

0 %


1.9. Перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія з управління активами здійснює управління:

В управлінні Компанії станом на 31.03.2008 р. знаходяться активи наступних інститутів спільного інвестування:
  - закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду „Альтера Перший” (код за ЄДРІСІ 233064)

  - закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду „Кремінь-Інвест” (код за ЄДРІСІ 233106)

  - закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду „Інвестиційний Союз” (код за ЄДРІСІ 233179)

  - закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду „Сучасні інвестиційні технології” (код за ЄДРІСІ 233239)

  - відкритого акціонерного товариства „Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду „Прем’єр Естейт Інвестмент” ( код за ЄДРІСІ 132592)

  - непідприємницьке товариство „Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд” (код


  ЄДРПОУ 33612532)

  - Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" (код ЄДРПОУ 33403482)

  - відкритого акціонерного товариства „Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду „АЛЬТЕРА ФІНАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ” ( код за ЄДРІСІ 1321021)2.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
Недержа́вний пенсі́йний фонд (НПФ) - це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів.
Характеристика емітента :

2.1. Повне найменування акціонерного товариства:

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (надалі – Фонд)


Тип фонду: закритий

Вид фонду: недиверсифікований
2.2. Скорочене найменування акціонерного товариства:

ВАТ «ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ»


2.3. Код за ЄДРПОУ: 35689764
2.4. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
2.5. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19-б, оф.32.

тел./факс: (044) 253-98-03, 253-57 95.

E-mail: af_dn@altera-finance.com


2.6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію :

Фонд зареєстровано 08 січня 2008 року виконавчим комітетом Печерської районної у місті Києві державною адміністрацією, реєстраційний №1 070 102 0000 031498 (Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 259671)


2.7.
Печерський район - найменший за територією та населенням район міста Києва, розташований у центральній частині столиці на правому березі Дніпра. На його території, окрім промислових, наукових, навчальних та культурних закладів, розташовані Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Прокуратура України, Палац спорту, головні офіси багатьох українських банків та корпорацій.
Дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до ЄДРІСІ:

Свідоцтво № 1021 від 07 квітня 2008 року


2.8. Код за ЄДРІСІ: 1321021
2.9.Термін досягнення нормативів діяльності корпоративного фонду:

через 6 місяців після його внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування – до 07 жовтня 2008 року.


2.10. Предмет та мета діяльності:
2.10.1. Предметом діяльності Товариства є виключно провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів та доходів, отриманих Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.
Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2.10.2. Метою діяльності Товариства є:

- отримання прибутку від проведення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів засновників та акціонерів Товариства;

- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Засновників та Акціонерів Товариства.
2.11. Зареєстрований розмір статутного капіталу згідно зі статутом Товариства:

100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

Економі́чний інтере́с - реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб суб'єктів господарської діяльності.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
00 коп.


2.12. Сплачений розмір початкового статутного капіталу:

675 000,00 (шістсот сімдесят п’ять тисяч) грн. 00 коп.


2.13. Дата припинення діяльності фонду:

07 квітня 2018 року.


2.14. Дата початку розрахунків з учасниками:

07 червень 2018 року.


2.15. Дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради товариства:

Посада

П.І.Б.

Паспортні дані


Рік народ-ження


Освіта, кваліфікація


Вироб-ничий стажСтаж роботи на фондовому ринку України

Голова Наглядової ради

Назарчук

Олександр

Ігорович


посвідчення на постійне проживання серії ДН №25-07 від 25.10.2004 року ВГІРФО УМВС України в Донецькій області Ленінського РО, ідентифікаційний код 2648124921

1972

Вища, перекладач

4 років

відсутній


Член Наглядової ради

Приходько Марина Юріївна

ВВ №886781, виданий Куйбишевським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл., 24 липня 1999 року, ідентифікаційний номер 2301615365

1963

Вища,

Облік та аудит


27 років

8 років

  1   2   3


Скачати 450.72 Kb.

 • Протокол №01 від 25 квітня 2008 року, складений Наглядовою Радою Голова Наглядової Ради
 • ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
 • 1.1. Повне найменування
 • 1.3. Код за ЄДРПОУ
 • 1.6. Дата державної реєстрації
 • 1.8. Відомості про посадових осіб Компанії
 • Стаж роботи на фондовому ринку України Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді корпоративного фонду (відсотки за кожним)
 • 1.9. Перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія з управління активами здійснює управління
 • 2.1. Повне найменування акціонерного товариства
 • 2.3. Код за ЄДРПОУ
 • 2.6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію
 • 2.8. Код за ЄДРІСІ
 • 2.10. Предмет та мета діяльності
 • 2.12. Сплачений розмір початкового статутного капіталу
 • 2.14. Дата початку розрахунків з учасниками