Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОлег Ігорович Соскін, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва внз «Національна академія управління»

Скачати 254.69 Kb.

Олег Ігорович Соскін, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва внз «Національна академія управління»
Скачати 254.69 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір254.69 Kb.
1   2   3

Без сумніву, таких відчутних успіхів Австрія змогла досягти завдяки впровадженню оптимальної економічної моделі, яка загалом відповідає основним засадам і принципам моделі народного капіталізму в її сучасному форматі та з урахуванням австрійської специфіки.


Нинішня економічна модель Австрії базується на таких головних принципах [6], як: політична стабільність; відкритість законодавства; стимулювання економічного зростання завдяки здійсненню державної політики на користь лібералізації і приватизації;
Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.
свобода підприємництва; вільна конкуренція; пріоритетний розвиток малого та середнього, у тому числі сімейного, бізнесу; незначний розрив між доходами населення, соціальна гармонія; забезпечення стабільного майбутнього громадян за допомогою сильної соціальної системи; соціальне партнерство між роботодавцями і працівниками; високий рівень особистої безпеки; цілковита інтеграція у світову економіку.
Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.

Наведені принципи в Австрії втілюються у життя шляхом проведення відповідної державної економічної політики, головною складовою якої є політика щодо підприємницького сектору. Економічна політика, націлена на бізнес-сектор, має за мету, з одного боку, забезпечити якнайбільші можливості для діяльності підприємств усіх розмірів (але особливо малих і середніх) та секторів, а з другого – надати підтримку різним видам бізнесу для підвищення рівня (від потенційного до майбутнього) конкурентоспроможності Австрії та її економічного зростання. Враховуючи структуру австрійської економіки, де малі та середні підприємства (МСП) становлять 99,6% всього бізнесу, не дивно, що наріжним каменем економічної політики країни є політика щодо МСП (SME policy).

За класифікацією ЄС, якої дотримується Австрія, до малих і середніх підприємств належать ті фірми, що ведуть бізнес із менш як 250 найманими працівниками. Відповідно до статистики, представленої Австрійською економічною палатою (WKO), на початку 2010 року в країні діяло загалом 294 099 підприємств, із яких лише 1030 наймають понад 250 працівників, і таким чином не кваліфікуються як малі чи середні підприємства (SME).

Найбільше МСП зайнято в торгівлі нерухомістю, оптовій та роздрібній торгівлі, ЖКГ та харчовій промисловості (табл. 1).

На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

Таблиця 1

Кількісна присутність МСП в основних галузях економіки, 2010 р.


з/п


Галузь

Кількість МСП

1

Гірничодобувна промисловість

340

2

Промислове виробництво

28 385

3

Виробництво електроенергії, газопереробна промисловість та ін.

1 568

4

Будівництво

26 893

5

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів і мотоциклів

77 946

6

ЖКГ та харчова промисловість

46 362

7

Інформація і зв'язок

16 092

8

Діяльність у фінансовій сфері та сфері страхування

6 633

9

Торгівля нерухомістю

86 810
Загалом підприємств МСБ

294 099

Джерело: [7]
МСП в Австрії являють собою неоднорідну картину. Більш ніж половина серед них – одноосібні підприємства, які взагалі не мають найманих працівників, але часто показують зростання потенціалу та наміри наймати працівників. У 2008 році в Австрії діяло 5 тис. середніх підприємств (з більш ніж 50 найманими працівниками), на яких у цілому працевлаштовано 500 тис. осіб. Цей факт цілком засвідчує, що проблеми і потреби малого й середнього бізнесу мають тенденцію до значних змін [8]. Серед відчутних змін, що набирають обертів в останнє десятиліття, слід відмітити посилення на підприємствах малого та середнього бізнесу Австрії тенденції до широкого розвитку інноваційної діяльності (табл. 2). Про це свідчать такі ключові характеристики, які нині притаманні МСП:

  • високі темпи НДДКР (R&D) інвестицій у цей бізнес-сектор, що постійно зростають;

  • досить велика кількість високоінноваційних мікрокомпаній;

  • високі темпи зростання витрат на НДДКР серед цих підприємств;

  • відмінне ноу-хау і високі рейтинги НДДКР у компаній, що працюють у сфері ІТ, електроніки, біотехнологій та виробництва автозапчастин;

  • запровадження широкого спектру програм із підтримки малого та середнього бізнесу в цих галузях.

Подібні процеси є результатом реалізації сильної економічної політики Австрії в галузі НДДКР, за впровадження якої відповідають Міністерство науки і досліджень (BMWF), Міністерство транспорту, інновацій та технологій (BMVIT) і Міністерство економіки, сім'ї та молоді (BMWFJ). Ця політика спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань, як забезпечення високотехнологічного розвитку національного господарства, заохочення МСП, зміцнення співпраці між науковими установами та підприємствами як на національному, так і на міжнародному рівні. Якщо підприємства задовольняють принаймні одному із названих пріоритетів, то вони мають шанс отримати фінансування та всіляко стимулюються. Тому й рівень витрат на НДДКР в Австрії досить високий порівняно із середнім по ЄС.

В Австрії найбільший обсяг інвестицій у галузі НДДКР припадає на великі підприємства, де зосереджена значна кількість робочих місць, пов’язаних із інноваційною діяльністю. Серед малих і середніх підприємств левова частка спеціалістів (78%) задіяна в наукомістких секторах ринку, тоді як великі компанії працюють у галузі середніх та високих промислових технологій. Середні підприємства зазвичай використовують технології менш інноваційні, ніж малі компанії. Що стосується мікрокомпаній (менш як 10 зайнятих; оборот менше або дорівнює 2 млн. євро), то 33% з них забезпечують упровадження наукомістких послуг у галузі високих технологій та ще 32% працюють у секторі наукомістких послуг [7].

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Високі технології Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.

Таблиця 2

Розподіл інновацій у процесі діяльності МСП, 2010 р.

Розмір МСП за кількістю працівників

МСП, які впроваджують інновації у продукцію, %

МСП, які впроваджують інновації у виробничі процеси, %

МСП, які активно займаються маркетингом та впроваджують організаційні інновації, %

10–49

29,8

32,8

44,0

50–249

52,8

57,8

71,1

Джерело: [7]

Очевидно, що такий широкий розвиток малих і середніх підприємств в Австрії став можливим завдяки економічній політиці щодо підприємницького сектору, спрямованій на всіляку підтримку конкуренції та свободи бізнесу.


Державний внесок в економічну свободу

За підрахунками The Heritage Foundation, Індекс економічної свободи в Австрії становить 71,9 бали, що в рейтингу за 2011 рік поміщує австрійську економіку на 21 сходинку.

Індекс економічної свободи - показник, який щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995 року. В 2010 та 2011 роках в рейтингу 179 країн.
Ця оцінка на 0,3 пункти краще, ніж у 2010 році. Австрія займає 10-е місце серед 43 країн Європейського континенту, а її загальний бал значно вищий за середні регіональні та світові показники.

Індекс економічної свободи Австрії за 2012 становить 70,3 бали, що дозволяє їй зайняти 28 місце в рейтингу найбільш вільних економік світу. Як бачимо, порівняно із 2011 роком ця позиція виявилася гіршою на 1,6 пункти, що насамперед пов’язано із збільшенням витрат уряду та деяким зниженням ділової активності у країні. Сьогодні Австрія оцінюється 14-ю серед країн Європейського континенту. Динаміку рейтингу Австрії за Індексом економічної свободи за 2008–2012 рр. представлено на рис. 1.

Таблиця 310 параметрів економічної свободи Австрії, 2011–2012 рр. (у балах)

2012

2011

Параметр

Середнє значення

2012

2011

Параметр

Середнє значення

70.3

72.8

Свобода ведення бізнесу

64.3

80.0

80.0

Свобода інвестиційної діяльності

50.2

87.2

87.6

Свобода ведення торгівлі

74.8

70.0

70.0

Фінансова

свобода


48.5

50.5

50.3

Фіскальна свобода

76.3

90.0

90.0

Визнання прав власності

43.6

15.4

28.0

Урядові витрати

63.9

79.0

79.0

Свобода від корупції

40.5

82.2

82.9

Свобода у валютній сфері

73.4

78.1

78.2

Свобода праці

61.5

Джерело: Складено автором на основі [9]
1   2   3


Скачати 254.69 Kb.

  • Кількісна присутність МСП в основних галузях економіки, 2010 р.
  • Розподіл інновацій у процесі діяльності МСП, 2010 р.
  • Державний внесок в економічну свободу
  • 10 параметрів економічної свободи Австрії, 2011–2012 рр.