Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОм. 11. 12. 469/2С. 000. 00. Пз потужності груп споживачів [ ]

Скачати 334.19 Kb.

Ом. 11. 12. 469/2С. 000. 00. Пз потужності груп споживачів [ ]
Скачати 334.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2017
Розмір334.19 Kb.
  1   2   3

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ.11.12.469/2С.000.00.ПЗ

Потужності груп споживачів [ ]:

ШСНУ по 30 кВт;

ЗЕВН по 22 кВт;

ШСНУ по 20 кВт та 2 ШСНУ на 40 кВт;

ЗЕВН по 31,5 кВт;

Пункт збору нафти (ЦЗП) - 2x516 кВт;

Дожимна насосна станція (ДНС) – 2х400 кВт;

Блочна кустова насосна станція (БКНС) – 3х800 кВт.

Установка підготовки пластової води (УППВ) – 81,25

Освітлюється промислова площадка розміром 120x50 м, цех 24х14x6.

Довжини ліній електропередач (ЛЕП) відображено у табл. 3.1.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

Таблиця 3.1- Довжини ліній ЛЕП

Лінія

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

LЦЗБ

LДНС

LБКНС

Довжина,км

3

4

6

3

1,2

1,5

1

2

0,2

0,5

1,9

Джерелом живлення промислу являються районні мережі енергосистеми. Схеми зовнішнього живлення визначаються специфічними умовами підприємства (потужністю, віддаленістю від енергосистеми, характеристиками ЕП, їх категорією по надійності живлення та інше), а також ТУ на приєднання до енергосистеми.

Основними питаннями, які.

Енергосистема - сукупність електроенергетичних пристроїв та обладнання, які працюють у взаємно-узгодженому режимі та призначені для виробництва, передачі, розподілу, перетворення і споживання електричної та теплової енергії.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
потребують вирішення при проектуванні зовнішньої СЕП є вибір напруги, числа та способу виконання ЛЕП, їх перерізу.

Живлення невеликих промислів, що мають споживачі третьої категорії може здійснюватися по одній ЛЕП. При великій кількості ЕП першої та другої категорії, живлення повинно здійснюватися по двох і більше ЛЕП.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

При цьому споруджуються одна чи дві ГПП, що знаходяться у центрі промислу електричних навантажень в зоні, безпечній при проведенні робіт.

Зовнішнє енергопостачання промислу повинно виконуватися до системі глибокого вводу.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
Підстанції глибокого вводу знаходяться біля найбільш потужних вузлів споживання і живляться по радіальних чи магістральних схемах.

Число ЛЕП, що живлять промисел, їх пропускну здатність, число та потужність трансформаторів на ГПП вибирають з розрахунку, щоб забезпечити тривале живлення ЕП першої та другої категорії при виході з ладу однієї з ЛЕП або одного з трансформаторів.

3.1 РОЗРАХУНОК ОСВІТЛЕННЯ

3.1.1 Розрахунок освітлення промислової площадки

Для освітлення промислової площадки (розміром 120x50) будемо використовувати прожектори. Мінімальну освітленість відповідно до норм приймаємо ЕН=5 лк.

Світильник, згідно з міжнародним «Керівництвом зі світлотехніки» - це прилад для розподілу, фільтрації і перетворення світла від лампи або ламп, що включають необхідні компоненти для їхнього захисту, кріплення і постачання електроенергією.
Проже́ктор - (фр. projecteur, від лат. projectus «кинутий вперед») - світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи (ламп) усередині малих тілесних кутів, що забезпечує кутову концентрацію світлового потоку.
Освíтленість - освітлення поверхні, що створюється світловим потоком, який падає на поверхню. Одиницею вимірювання освітленості є люкс. На відміну від освітленості, вираз кількості світла, відображеного поверхнею, називається яскравістю.

Кут нахилу оптичної осі прожектора має великий вплив на освітленість, форму і площу світлової плями. Кут θ при якому пляма з заданою освітленістю має найбільшу площу є оптимальним [ ]:

(3.1)

де (3.2)- коефіцієнт запасу

Сумарний світловий потік, необхідний для створення на площі S необхідної освітленості:(3.
Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Світлови́й поті́к - кількісна характеристика випромінювання, яке випромінюється джерелом світла. Одиниця вимірювання СІ: люмен.
3)

де Кв=1,15...1,5 - коефіцієнт, що враховує втрати освітлення в

залежності від конфігурації освітлюваної площі;

Z=1,3 - коефіцієнт нерівномірності освітлення.

Для освітлення вибираємо прожектор типу ПЗС-45А з лампою накалювання Г-220-1000-1.

За умовою обмеження сліпучої дії висота Н установки прожектора визначається по формулі :

(3.4)

де Іmax =130000 кдмаксимальна осьова сила світла прожектора.

С́и́ла сві́тла - відношення світлового потоку, до тілесного кута, в межах якого проходить цей потік. Одиниця вимірювання СІ: кандела (кд).
Приймаємо висоту установки прожекторів рівну Н=21 м.

Кількість прожекторів для освітлення заданої площі [ ]:

(3.5)

де Фл=18600 лм - світловий потік лампи прожектора;ηпр=0,27 - КПД прожектора.

Приймаємо кількість прожекторів рівне Nпр=15.


3.1.2 Розрахунок освітлення насосної подачі пластової води

Для розрахунку освітлення насосної станції (розміром 24x14x6) використовуємо метод питомої потужності [ ].

Пито́ма поту́жність - відношення потужності двигуна до його маси або іншого параметру. Потужність поршневого двигуна, віднесена до літражу двигуна, називається літровою потужністю; віднесена до сумарної площі його поршнів - поршневою потужністю і так далі Зростання питомої потужності досягається застосуванням легких сплавів, вдосконаленням конструкцій та форсуванням (збільшенням швидкохідності і ступеня стискування, використанням наддуву тощо).

Застосовується для орієнтованих розрахунків при визначенні електричних навантажень на освітлення приміщень і відкритих просторів.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.

Площа освітлювального приміщення:Питома потужність освітлення визначається за виразом , Вт/м2:(3.6)

де Ен=50 лк – нормована освітленість.

Питома потужність знаходиться в межах від Ен/3 до Ен/5 при освітленні лампами розжарювання, і від Ен/10 до Ен/15 при освітленні люменісцентними лампами.

Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.

Потужність необхідна для освітлення приміщення:(3.7)

Приймаємо лампу розжарювання Б-220-60-1. Напруга живлення лампи 220 В. Потужність застосовуємої лампи складає 60 Вт, світловий потік 840 лм. Необхідне число ламп прийнятної потужності:(3.8)
3.1.3 Розрахунок необхідної для освітлення потужності

Необхідна потужність для освітлення промислової площадки:

(3.9)

Необхідна потужність для освітлення насосної станціі:Загальна потужність для освітлення:
3.1.4 Вибір трансформатора освітлення

Повна розрахункова потужність трансформатора освітлення:(3.10)

де ηел=1 – КПД електричної мережі;ηс=0,95 – КПД світильника;

cosφсвкоефіцієнт потужності світильника.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Коефіціє́нт поту́жності - безрозмірна фізична величина, що характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору наявності в навантаженні реактивної складової. Коефіцієнт потужності показує, наскільки зсувається по фазі змінний струм, що протікає через навантаження, щодо прикладеного до нього напруги.

По розрахунковій потужності вибираємо трансформатор ТСЗ-35/10-65У1


3.1.5 Вибір кабелів для освітлення промислової площадки

Момент навантаження кабельної лінії [ ]:(3.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
11)

де РЕ =15 кВт - сумарна потужність усіх світильників, підключених до лінії;l1=6 м — довжина кабелю від трансформатора до першого світильника;

L =100 м - довжина лінії освітлення з рівномірним навантаженням.

Перетин струмоведучої жили магістрального кабелю [ ]:(3.12)

де ΔU=6 В - нормативне значення втрати напруги;С - коефіцієнт, що залежить від напруги мережі, системи розподілу електроенергії і матеріалу проводу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Для трифазної мережі з нульовим проводом і напругою 220/380 В, виконаної алюмінієвими проводами С=46.

Вибираємо кабель 3-х жильний на напругу до 380 В і з перетином жили і з перетином жили Sж=5 мм2.


3.1.6 Вибір кабелів для освітлення насосної станції

Момент навантаження кабельної лінії:(3.13)

Перетин струмоведучої жили магістрального кабелю:(3.14)

Вибираємо кабель 3-х жильний на напругу до 380 кв із перетином жили Sж=3,5 мм2. Жили кабелю мідні.3.2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВИБІР ПОТУЖНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Електричні навантаження визначаємо методом коефіцієнта попиту. Цей метод застосовується при кількості електроприимачів у групі не менше трьох.

Для даного нафтопромислу використовується обладнання, потужність та тип якого задані в таблиці 3.2 [ ].

Таблиця 3.2- Електромеханічне обладнання Анастасіївського родовищаПідрозділ

Об`єкт електропостачання

Електроспоживач

К-ть

Потужність, кВт
ηАОП72-4

3

30

93,5

0,89
АОП72-4

4

20

93,5

0,87
АОП84-4

1

40

95,5

0,9

ЗЕВН

ЗЕЦНМ 5-80-1400

ПЕДУК 22-103В5

5

22

80,5

0,83

ЗЕЦНМ 5-80-1400

ЕДК32-103В

3

31,5

80,5

0,83

ДНС

ДНС 20000-ХЛ

ВАО 500-2

2

400

92,5

0,9

ЦЗП

ЦЗП

ВАО 2-560-4

2

516

94,2

0,91

БКНС

БКНС1-100-РЦВ

СТДП-800-2У5

3

800

96

0,9

Також до електромеханічного обладнання Анастасіївського родовища відноситься УППВ, склад та потужності споживачів, якої, наведені в таблиці 3.3 [ ].

Таблиця 3.3 - Потужності електроспоживачів УППВ

№ п/п

Об`єкт електропостачання

Електроспоживач

Потужність, кВт

1

Насосна подачі пластової води на очисні споруди

Насос відцентровий – ЦНС-60-50 з електродвигуном – ВРП 180-S2

3x18,5

2

Дренажна ємність промивної води

Насос відцентровий з електродвигуном – APG 50.92.3 EX

11

3

Ємність для прийому промдощових стічних вод

Насос відцентровий з електродвигуном – APG 50.92.3 EX

11

4

Сепаратор піску

Насос погружний з електродвигуном – APN 400/2G50H AOFT-E-EX

3

5

Автоматичне керування потоком пластової влоди в аварійних ситуаціях

Засувка – 30с941 нж 3 з електроприводом ТЕ099.059-02М

3х0,25

Сумарна потужність електроспоживачів УППВ складає 81,25 кВт. першої групи споживачів визначається за формулою:

(3.15)

де Рнс - номінальна потужність найбільш силового двигуна;

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.- сумарна потужність споживачів в групі.

Активна розрахункова потужність першої групи:(3.16)

Реактивна розрахункова потужність першої групи:(3.17)

де tgφн=0,62 відповідає розрахунковому середньозваженому коефіцієнту потужності

Повна розрахункова потужність першої групи [ ]:

(3.18)

Розрахунок інших груп ЕП проводимо аналогічно, результати розрахунку зводимо в.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
таблицю 3.4.Таблиця 3.4 - Результати розрахунків груп ЕП
Pном, кВт

Кн

Рр, кВт

Qp, квар

Sp, кВА

cosφp

tgφp

Група 1

90

0,6

54

33,5

63,5

0,85

0,62

Група 2

110

1

110

73,7

132,4

0,83

0,67

Група 3

140

0,57

79,8

91,9

91,9

0,87

0,57

Група 4

94,5

1

94,5

113,7

113,7

0,83

0,67

ДНС

800

0,7

560

443,7

443,7

0,9

0,48

ЦЗП

1032

0,7

722,4

1135,9

1135,9

0,91

0,46

БКНС

2400

0,6

1440

1540,5

1540,5

0,9

0,48

2970,1

3432.9

3521.6
Розрахуємо навантаження вузла СЕП. Вузловими точками заданої СЕП є шини розподільчих установок. Розрахункове навантаження j-го вузла визначається сумою розрахункових навантажень і-тих груп, що входять в даний вузол та окремих ЕП, а це значить що їх потрібно умовно вважати за групу, отже:(3.20)
Силові трансформатори для живлення ЕП розміщуються на станціях ГПП. Вихідними даними для вибору трансформатора підстанції є повна потужність вузла, що живить даний трансформатор. Номінальна потужність трансформатора повинна відповідати:

Отже вибираємо двохобмотковий трифазний масляний трансформатор типу ТМН - 4000/35 з номінальною потужністю 4000 кВА, номінальні напруги обмоток високої та низької напруги 35/6,3 кВ, втрати потужності кз складають 33,5 кВт, напруга кз - 7,5%.

Визначаємо втрати потужності в трансформаторі, приблизно вони можуть бути визначені :Розрахункове навантаження приведене до шин 6 кВ з врахуванням втрат в трансформаторі:(3.21)

(3.22)

Для живлення, керування та захисту поодиноких ЗЕВН другої та четвертої груп споживачів вибираємо комплектні трансформаторні підстанції КТППН-03-100/6 номінальною потужністю 100 кВА та номінальною напругою 6 кВ.

Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.

Для живлення першої та другої груп споживачів вибираємо комплектні трансформаторні підстанції КТПСК-100-6/0,4 номінальною потужністю 100 кВА та номінальною напругою 6 кВ.

Для живлення споруд УППВ вибираємо двохобмотковий масляний трансформатор ТМ-160/6 з номінальною потужністю 160 кВА та номінальною напругою 6 кВ.

  1   2   3


Скачати 334.19 Kb.

  • 3 .1 РОЗРАХУНОК ОСВІТЛЕННЯ 3.1.1 Розрахунок освітлення промислової площадки
  • 3.1.2 Розрахунок освітлення насосної подачі пластової води
  • 3.1.3 Розрахунок необхідної для освітлення потужності
  • 3.1.4 Вибір трансформатора освітлення
  • 3.1.5 Вибір кабелів
  • 3.1.6 Вибір кабелів для освітлення насосної станції
  • 3.2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВИБІР ПОТУЖНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРІВ
  • Підрозділ Об`єкт електропостачання Електроспоживач