Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпераційна система unix

Операційна система unix
Сторінка1/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ
Жуковецька С.Л.

Сіренко О.І.


Операційна система UNIX
Посібник до виконання лабораторних

та самостійних робіт

Одеса 2011Жуковецька С.Л., Сіренко О.І. Операційна система UNIX: Посібник до виконання лабораторних та самостійних робіт. Одеська державна академія холоду, 2011. – 60 с.

Посібник розроблено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Операційна система UNIX». Посібник призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0915 “Комп’ютерна інженерія ”.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
В посібнику надані варіанти для виконання лабораторних робіт та наведено перелік теоретичних питань для поглибленого опрацювання.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.


Рецензент: Шпінарьова І.М., к. т. н., доцент кафедри МОКС ОНУ


Завідувач кафедри

інформаційних систем і мереж

д. т. н., професор Князєва Н.О.
Голова науково-методичної комісії

з напряму підготовки «Комп’ютерні науки» Корнієнко Ю.К.Анотація

Дисципліна „Операційна система UNIX” викладається студентам 4 курсу у 7 навчальному семестрі. Форма підсумкового контролю - залік. Лабораторний практикум містить 6 робіт.

Для засвоєння курсу студенти мають знати базові принципи побудови операційних систем.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Лабораторні роботи розглядають питання створення та керування файлами, створення та керування процесами, міжпроцесну взаємодію. У процесі виконання лабораторних робіт студенти розробляють скрипти на мові командного інтерпретатора bash.

Структура посібника відповідає кількості лабораторних робіт.

Скриптова мова (англ. scripting language) - мова програмування, розроблена для запису «сценаріїв», послідовностей операцій, які користувач може виконувати на комп'ютері. Прості скриптові мови раніше часто називали мовами пакетної обробки (batch languages або job control languages).
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
До кожної роботи надані методичні вказівки з прикладами виконання завдань. По кожній роботі сформовані завдання та додаткові питання.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Операційна система UNIX
  • Анотація