Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпис кредитного модуля (дисципліни)

Скачати 73.82 Kb.

Опис кредитного модуля (дисципліни)
Скачати 73.82 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір73.82 Kb.

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП – 03/1 Системне програмування та операційні системи - 1.
Систе́мне програмува́ння (або програмування систем) - це вид програмування, який полягає у розробці програм, які взаємодіють з системним програмним забезпеченням (операційною системою), або апаратним забезпеченням комп'ютера.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Операційні системи

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля обов’язковий(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор Левченко Лариса Олексіївна, доцент(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет теплоенергетичний факультет(назва)

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем(назва)

І. Загальні відомості

Навчальна дисципліна „Системне програмування та операційні системи” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки нормативної частини програми.

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

До складу дисципліни входять два кредитних модуля: НП – 03/01 „Системне програмування та операційні системи -1. Операційні системи” – 4 кредити ECTS та НП – 03/02 „Системне програмування та операційні системи -2. Системне програмування” - 3 кредити ECTS.

Матеріал курсу базується на знаннях, які отримали студенти під час вивчення наступних дисциплін: „Основи програмування й алгоритмічні мови”, „Архітектура комп’ютерів та комп’ютерна схемотехніка”, „Вступ до програмування та інформатики”.ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять (всього год./год. у тижні)Самостійна робота студентів

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивідуальні. завдання (вид)

Курсова робота

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум3

НП – 03/1

4/144

36/2

-

36/2

72

1

-Залік

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Дисципліна „Системне програмування та операційні системи” займає особливе місце в системі підготовки фахівців напряму „Комп’ютерні науки”, оскільки вона формує найважливіші теоретичні відомості про побудову та використання основних апаратно - програмних засобів сучасних ПЕОМ;

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
дає основні знання з організації та механізмів реалізації складових операційних систем.

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів та надати практичні навички щодо створення програмних систем, які використають засоби низькорівневого програмування, та отримати знання щодо особливостей організації та управління сучасних операційних систем.

У результаті вивчення модуля студенти повинні:

- знати: роль і місце системного програмного забезпечення (ПЗ) в класифікації програмних засобів обчислювальної техніки (ОТ), основні принципи побудови системних компонентів ПЗ САПР і ОТ, архітектури технічних засобів реалізації системного ПЗ, методики створення та налагодження програм підготовлених засобами низькорівневого програмування, методики і засоби керування пристроями введення/виведення;

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

- уміти: програмувати на мові Асемблер; використовувати прийоми роботи із системними засобами – транслятор з Асемблеру, налагоджувач, компонувальник і завантажувач; створювати макровизначення і бібліотеки процедур для типових операцій у програмах на мові Асемблер; розробляти і налагоджувати різні типи програм (резиденти, драйвери для пристроїв введення/виведення); проектувати та налагоджувати програмні системи низькорівневими засобами для виконання у середовище Windows.IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)п.п

Найменування розділів, тем

Розділ 1. Основи апаратного та програмного забезпечення РС

1

Тема 1.1 Призначення, особливості та основні функції засобів системного програмного забезпечення

2

Тема 1.2 Представлення базових даних в IBM PC

3

Тема 1.3 Архітектура IBM PC

4

Тема 1.4 Транслятори, компонувальники, завантажувачі. Налагоджувачі.
Модульний контроль. частина 1 (Тестові завдання)

Розділ 2. Засоби низькорівневого програмування

5

Тема 2.1 Директиви IBM PC

6

Тема 2.2 Команди обробки даних IBM PC ХТ /АТ

7

Тема 2.3 Обробка масивів та таблиць

8

Тема 2.4 Макрозасоби мови Ассемблер IBM PC
Модульний контроль . частина 2 (Індивідуальне тестове завдання)
Залік

Приблизний перелік лабораторних робіт

1. Внутрішнє представлення цілочисельних даних в IBM PC

2. Технологія роботи з системними засобами при створенні програм

3. Технологія роботи з налагоджувачем TurboDebugger

4. Обчислення цілочисельних арифметичних виразів

5. Організація циклів, робота з масивами

6. Організація умовних переходів

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Студентам пропонується прослухати лекційний матеріал. З метою опанування та набуття навичок робіт з компонентами системного програмного забезпечення (асемблер, компонувальник, налагоджувач) студенти повинні виконати комплекс лабораторних робіт на комп’ютерному практикумі та захистити курсову роботу.

Курсова робота (Курсовий проект) - вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
При виконанні лабораторних робіт та курсової роботи студенти удосконалюють знання щодо прийомів роботи з засобами автоматизації документування та підготовки звітних матеріалів з виконаних завдань.

Для виконання поточних завдань та завдань з самостійної роботи студенти забезпечуються методичними друкованими матеріали, презентаційними матеріалами базових лекцій на CD, електронним варіантом опорного конспекту лекцій, електронною версією методичних вказівок та завдань для виконання робіт з комп’ютерного практикуму, електронними версіями наявних підручників та технічної літератури підручників, списком літератури.

Основна література


 1. Питер Абель. Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC. – Киев „Век” Москва „ЭНТРОП”, 2006.

 2. Голубь Н.Г. Ассемблер. Эффективный курс. Основы компьютерных вычислений. – М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – 832 с.

 3. Пирогов В.Ю. Ассемблер. Учебный курс. - СПб: БХВ-Питербург, 2003.

 4. Зубков С.В. Assembler язык неограниченных возможностей – М.: ДМК-1999 (НТБ НТУУ»КПІ»).

 5. Пустоваров В.И. Ассемблер: программирование и анализ корректности машинных программ:- К.: BHV,2000 (НТБ НТУУ»КПІ»).

 6. Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык Ассемблера: уроки программирования. -М.: Диалог МИФИ,2001 (НТБ НТУУ»КПІ»).

 7. Магда Ю.С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. – СПб.: Питер, 2006, 416 с.

 8. Технічна література на локальному навчальному сайті кафедри.

Раз на тиждень проводиться індивідуальні консультації.

VI. Мова

Мова викладання дисципліни – українська (російська - за бажанням студентів академічної групи).VII. Характеристика індивідуальних завдань

Індивідуальні заняття зі студентами проводяться як консультативні уроки з виконання типових завдань та прийомів роботи з налагодження програм засобами низькорівневого програмування.VIII. Методика оцінювання

Знання студентів оцінюються за рейтинговою системою, яка являє собою суму показників з кожної теми для кожного розділу, а саме: відвідування лекційних занять та опрацювання лекційних матеріалів, своєчасне виконання і здавання лабораторних робіт, активність при виконанні індивідуальних завдань та оригінальність реалізації на комп’ютерному практикумі та інші. Максимальні значення рейтингу студента за темами розділів модуля наведені у таблиці.№ розділу

№ теми та лабораторної роботи

Максимальна

рейтингова

оцінка


Р 1

1.1

2
1.2 лабораторна роб.1

10
1.3 лабораторна роб.2

10
1.4 лабораторна роб.3

10
Мод. контр. ч.1

5

Р.2

2.1 лабораторна роб.4

10
2.2 лабораторна роб.5

10
2.3 лабораторна роб.6

10
Мод. контр. ч.2

5
Курсова робота

18
залік

10

IX. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється відповідно до встановленого порядку виконання навчального процесу в НТУУ “КПІ”.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.Скачати 73.82 Kb.

 • І. Загальні відомості
 • ІІ. Розподіл навчального часу
 • IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)
 • Розділ 1. Основи апаратного та програмного забезпечення РС 1 Тема 1.1
 • Модульний контроль. частина 1 (Тестові завдання) Розділ 2. Засоби низькорівневого програмування
 • Модульний контроль . частина 2 (Індивідуальне тестове завдання) Залік
 • V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
 • VI. Мова
 • VIII. Методика оцінювання
 • IX. Організація