Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпис найбільш ефективної розробки

Скачати 26.87 Kb.

Опис найбільш ефективної розробки
Скачати 26.87 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір26.87 Kb.

Опис найбільш ефективної розробки
Методи математичного моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних технологій 
Запорізький національний університет


Автори: д-р техн.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
наук, проф. В.З. Грищак, д-р техн. наук, проф. С.І. Гоменюк, д-р техн. наук, доц. С.М. Гребенюк, канд. фіз.-мат. наук, доц. А.О. Лісняк, канд. техн. наук С.В. Чопоров, канд. фіз.-мат. наук, доц. М.І. Клименко, канд. фіз.-мат. наук, доц. Є.В. Панасенко, канд. фіз.-мат. наук, доц. І.Г. Ткаченко, канд. фіз.-мат. наук доц. С.А. Левчук, канд. фіз.-мат. наук О.В. Кудін.

Основні характеристики, суть розробки: Розроблено методи до наближеного аналітичного розв'язання задачі про вимушені коливання геометрично нелінійних недосконалих пологих оболонок з функціонально-градієнтних матеріалів на основі методу збурень за параметром нелінійності та ВКБ-апроксимації. Розроблена методика, яка дозволяє знаходити реологічні параметри ефективних механічних характеристик в'язкопружного трансверсально-ізотропного матеріалу, що моделює композитну систему «матриця-волокно» для в'язкопружної ізотропної матриці та пружного трансверсально-ізотропного волокна. Розроблено програмне забезпечення, що реалізує автоматизацію побудови дискретних моделей для геометричних об'єктів, представлених функціонально.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
На основі моментної схеми запропоновано співвідношення для матриці жорсткості скінченного елементу композиційного матеріалу з довільно орієнтованими волокнами.
Патенто-, конкурентоспроможні результати: Подано 3 заявки про реєстрацію авторського права на службовий твір (комп'ютерні програми), які призначені для виконання розрахунків лінійних та нелінійних статичних і динамічних задач механіки деформівного твердого тіла із застосуванням методу скінченних елементів та для розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями (наприклад, що виникають у методі скінчених елементів) у паралельних системах зі спільною пам'яттю.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
Метод скінченних елементів Метод скінчених елементів (МСЕ) - числова техніка знаходження розв'язків інтегральних та диференціальних рівнянь у частинних похідних (ДРЧП). Процес розв'язання побудований або на повному усуненні диференціального рівняння для стаціонарних задач, або на розкладі ДРЧП в апроксимуючу систему звичайних диференціальних рівнянь, які потім розв'язуються використанням якої-небудь стандартної техніки, такої як метод Ейлера, Рунге-Кутти тощо.
Механіка деформівного твердого тіла Меха́ніка деформівно́го твердо́го ті́ла - галузь механіки, яка розробляє та вивчає моделі деформівних середовищ, створює методи розв'язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях і при дії теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, а також розв'язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.
Програмне забезпечення, що реалізує вказані підходи, може бути передано у рамках ліцензійної угоди.

Порівняння із світовими аналогами: Запропоновані підходи до наближеного аналітичного розв'язання задачі про вимушені коливання геометрично нелінійних недосконалих пологих оболонок з функціонально-градієнтних матеріалів на основі методу збурень за параметром нелінійності та ВКБ-апроксимації відповідає сучасному рівню наукових досліджень у галузі динаміки оболонок.
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Розроблене програмне забезпечення підтримує об'єктно-орієнтований та функціональний підходи та паралельні обчислення, що дозволяє при наявності багатопроцесорної комп'ютерної техніки успішно конкурувати з аналогічним програмним забезпеченням інших розробників.
Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.


Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Впровадження розробок не передбачає суттєвих капітальних вкладень, для їх реалізації потрібне сучасне комп'ютерне устаткування.
Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: Описані підходи та програмне забезпечення можуть бути використані у конструкторських бюро, відділах головного механіка та технолога, відповідних лабораторіях машинобудівних, транспортних, будівельних та аерокосмічних підприємств.

Стан готовності розробок: 100%. Отримані підходи та методики носять завершений характер, але в подальшому можливе їх розширення на нові класи задач та уточнення запропонованих математичних моделей.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.


Результати впровадження: Розроблені методи було використано для розрахунку конструкцій у Державному підприємстві «Конструкторське бюро «Південне»» (м. Дніпропетровськ) у рамках двох госпдоговорів (2015 р., 2016 р.). Налагоджено стосунки для подальшої співпраці.

Адреса: вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600
Телефон: (061)289-12-52. Факс: (061)228-75-08 . E-mail: grk@znu.edu.ua.


Скачати 26.87 Kb.

  • Основні характеристики, суть розробки
  • Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість
  • Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки
  • Стан готовності розробок
  • Результати впровадження
  • Адреса