Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпорний конспект Суматори

Скачати 250.71 Kb.

Опорний конспект Суматори
Скачати 250.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір250.71 Kb.
  1   2   3

Опорний конспект

Суматори

Суматорами називаються дискретні пристрої комп’ютера, які здійснюють арифметичне додавання двох n - розрядних чисел, поданих у вигляді __________________ кодів.

Суматори являються ядром схем арифметико-логічних пристроїв (АЛП), за допомогою яких реалізується ряд різних операцій і вони є частиною усіх процесорів.

Арифметико-логічний пристрій (АЛП) (англ. Arithmetic Logic Unit, ALU) - блок процесора, що служить для виконання арифметичних та логічних перетворень над даними, що іменуються операндами. Цей пристрій є фундаментальною частиною будь-якого обчислювача, навіть найпростіші мікроконтролери мають його в складі свого ядра.

Апаратна складність та швидкодія являється дуже важливими параметрами і тому розроблено багато варіантів суматорів.

Термін «суматор» охоплює широкий спектр пристроїв, починаючи з найпростіших логічних схем і закінчуючи складними цифровими вузлами.

Суматори широко застосовуються в дискретних системах вибірки інформації при побудові арифметичних і керуючих пристроїв. Їх використання дозволяє виконувати як операцію додавання так і інші арифметичні операції за рахунок різного подання кодів чисел.

Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).
Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.
Сума́тор (англ. adder) - вузол ЕОМ, призначений для утворення суми двох операндів; цифрова схема, яка виконує додавання чисел.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.

Класифікацію суматорів можна виконувати за різними ознаками, рис.1:

За основою системи числення

За кількістю розрядів

За організацією переносу

Двійкові

Двійково-десяткові

Десяткові

Однорозрядні

Багаторозрядні

Напівсуматори

Повні суматори

З послідовним переносом

З груповим переносом

З наскрізним переносом

З паралельним переносом
Рис.1.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Класифікація комбінаційних суматорів


  • способом додавання – паралельні, послідовні та паралельно-послідовні;

  • організацією зберігання результату додавання – комбінаційні, накопичувальні, комбіновані;

  • розрядністю операндів – 8-, 16-, 32-, 64 розрядні;

  • часом додавання – синхронні, асинхронні.

УГП однорозрядного суматора та таблиця істинності його роботи представлена на рис.
Розрядність числа в математиці - кількість числових розрядів, необхідних для запису цього числа в тій чи іншій системі числення. Розрядність числа іноді також називається його довжиною.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
В мовах програмування та математиці, опера́нд (англ. operand) - аргумент операції; дані, які обробляються командою; граматична конструкція, яка позначає вираз, що задає значення аргументу операції; іноді операндом називають місце або позицію в тексті, де має стояти аргумент операції.
Табли́ця і́стинності - математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій.
2


ві

аі

Рі

Si

Pi 1

0

0

00

1

11

1


0

0

11

0

01

1


0

1

01

0

10

1


0

1

10

1

00

1


0

0

01

0

11

1


Рис.1.


Задача 1. Є два числа А=510=___________2 та В=610=___________2. Знайти суму цих чисел, використовуючи таблицю істинності рис.1.
І́стина - одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення об'єктивної дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об'єктивної дійсності.
Записати двійкове значення Рі, Si та Pi 1, та побудувати схему “n”- розрядного суматора за допомогою одно розрядного суматораРі

=


аі

=
ві

=


Si

=Pi 1

=Для побудови схеми суматора:

  • визначити кількість однорозрядних суматорів _______ буде потрібно для побудови схеми та позначити через DD1, DD2 … DDn;
    Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

  • запишіть відповідними символами вхідні та вихідні виводи однорозрядного суматора, DD1 – DD4 та його функціональне позначення; __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
  • зробить відповідні зв’язки між DD1 і DDn для отримання схеми суматора.


Як бачимо з задачі 1 “__” – розрядний суматор будують на основі ______________________ суматорів.
  1   2   3


Скачати 250.71 Kb.

  • Задача 1.