Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпрацювати питання особливостей реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Скачати 91.57 Kb.

Опрацювати питання особливостей реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 91.57 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір91.57 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
03035, м.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, тел/ факс: (044) 245-41-94, institut@iitzo.
Митрополи́т Васи́ль (в миру: Васи́ль Костянти́нович Липкі́вський; 7 (19) березня 1864(18640319), с. Попудня, нині Монастирищенського району Черкаської області - 27 листопада 1937, Київ) - український релігійний діяч, церковний реформатор, проповідник, педагог, публіцист, письменник і перекладач, борець за автокефалію українського православ'я, творець і перший митрополит Київський і всієї України відродженої 1921 року Української Автокефальної Православної Церкви. У 1919–1927 рр. - останній настоятель та доглядач Софії Київської. За визначенням академіка Агатангела Кримського - «апостол українського релігійно-національного відродження».
gov.ua


Від 04.06.2013№­­­­14.1/10-1654

На № __від _  

Інститути післядипломної педагогічної освіти
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою якісної підготовки до 2013/2014 навчального року Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України у червні-серпні 2013 року рекомендує здійснити наступні науково-методичні заходи:

1.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Організувати та провести робочі наради, круглі столи, зустрічі з методистами та вчителями, під час яких обговорити інструктивно-методичні матеріали з вивчення навчальних предметів інваріантної частини Типових навчальних планів, розміщених на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (mon.gov.ua).

Зокрема, на засіданнях методичних об‘єднань учителів 2-х класів опрацювати питання особливостей реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів;

на засіданнях методичних об‘єднань учителів 5-х класів опрацювати питання особливостей реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів;

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

провести зустрічі вчителів-практиків з авторськими колективами підручників для учнів 5 класу які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

ознайомити вчителів початкової школи та вчителів-предметників з навчально-методичними комплектами до підручників-переможців Всеукраїнських конкурсів рукописів підручників залучивши до співпраці видавництва та авторські колективи.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Зосередивши увагу на особливостях вивчення навчальних предметів інваріантної складові Типових навчальних планів за новими навчальними програмами у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів, звернути увагу на

особливості обов‘язкового впровадження другої іноземної мови у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Нею може бути будь-яка іноземна мова або російська чи інша мова національних меншин.

Націонáльні менш́ини - групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Найголовніші чинники, що впливають на обрання «другої іноземної мови» - це заяви батьків, наявність педагогічних кадрів, відповідна матеріальна база забезпечення вивчення мови.

З метою якісного впровадження другої іноземної мови у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання ефективних форм та методів контролю бажано переглянути програми фахової перепідготовки вчителів іноземної мови, використавши для роботи навчально-методичний комплекс «Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов» (керівники проекту: Оксана Коваленко, Олександр Шаленко), (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2012 № 1/11-10099).

Педагогічна освіта - одна з традиційних форм взаємодії педагогів закладів освіти і батьків (розділ методики роботи з батьками), батьківський всеобуч. Різноманітні форми роботи з батьками повинні бути взаємопов'язані і представляти єдину струнку систему (лекції, практикуми, семінари, бесіди, консультації та ін) передбачають ознайомлення батьків з основами теоретичних знань, з новаторськими ідеями в галузі педагогіки і психології, більшою мірою з практикою роботи з дітьми.
Нова програма післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов укладена групою методистів обласних інститутів післядипломної освіти за матеріалами, підготовленими експертами Британської Ради, та допомагає вчителям піднятися на більш високий рівень професійної підготовки відповідно до Рамки безперервного професійного розвитку, яку розробила Британська Рада.
Британська рада (англ. British Council) - неміністерський департамент уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури за межами Великої Британії. Є позавідомчим державним органом, який створений королівською милістю і зареєстрований як благодійна організація в Англії.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

2. У зв’язку із запровадженням з 2013/2014 навчального року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах вивчення з 2 класу нового навчального предмета "Сходинки до інформатики", а з 5 класу - нового навчального предмета "Інформатика", ввести спецкурси з підготовки (перепідготовки) вчителів початкових класів та вчителів інформатики (із залученням їх до різноманітних форм роботи: семінарів, вебінарів, роботи стаціонарних та дистанційних консультативних пунктів при обласних інститутах післядипломної освіти тощо).

Звернути увагу вчителів, що метою навчальних предметів «Сходинки до інформатики» та «Інформатика» є ознайомлення учнів з окресленими навчальними програмами, набором понять і термінів, формування і розвиток інформаційно-комунікаційних та ключових компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві, не формулюючи при цьому строгих означень, звертаючись до життєвого досвіду дітей, не відступаючи разом з тим від принципу науковості.

Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Зазначені навчальні предмети розглядаються як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, всебічному розвитку дитини шкільного віку. Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються в курсі як об’єкт вивчення, і як засоби навчання.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Навчальний час, який відводиться на вивчення курсів «Сходинки до інформатики» та «Інформатика», рекомендується розподіляти таким чином:

- 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань;

- 70 % навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та інформаційно-комунікаційними технологіями.

З метою реалізації практичної спрямованості цих курсів навчальні програми передбачають проведення занять з доступом учнів до комп’ютерної техніки на кожному уроці, що передбачає поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОН від 20.02.2002 № 128) зосередивши увагу на тому, що час неперервної роботи за комп’ютером не може перевищувати 15 хвилин.

Питання забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами у 2013 році потрібно вирішувати за рахунок коштів місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів на освіту у частині видатків на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Робоче місце учня, призначене для ро­боти з комп'ютером, комплектується одномісним столом і стільцем, які виконані з дотриманням вимог пп. 8.5 та 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання ро­бочого місця учня, склад та технічні характе­ристики якого визначаються відповідними нор­мативними документами МОН України.

Враховуючи зросто-вікові особливості, доцільно передбачити забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами (мобільними), виконаними на базі портативних комп’ютерів, відповідно до Технічної специфікації навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» від 29.07.2011 № 907.

Для приведення робочого місця учня (стіл, стілець) у відповідність до належної ростової групи можливе використання додаткових пристосувань (підкладки, підставки тощо) за погодженням з відповідними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Також кабінет може додат­ково комплектуватись двомісними столами учнівськими і стільцями учнівськими для проведення занять без ви­користання комп'ютера.

При проведенні зазначених заходів, Акцентувати увагу на тому, що використовувати в процесі навчання інформатики, як і інших предметів, можна тільки те навчальне програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, які рекомендовані Міністерством.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Щодо іншого програмного забезпечення (операційна система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та відео тощо), дозволяється використовувати програмне забезпечення, яке гарантує виконання навчальної програми й еквівалентне тому, що перелічене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) Libre Office Gimp Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором учителя.

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись:

Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2004 за № 730/9329).

Правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
2004 № 81, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за № 620/9219.

3. Організувати на рівні Інститутів післядипломної педагогічної освіти методичну підтримку педагогам загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність».

Включити до програми курсів підвищення кваліфікації вчителів економіки питання програмного та науково-методичного забезпечення курсу "Фінансова грамотність", рекомендованого Міністерством освіти і науки України для практичного використання.

Для якісного опанування учнями курсу "Фінансова грамотність" доцільно передбачити збільшення кількості годин на його вивчення за рахунок годин варіативної частини Типових навчальних планів.

4. Увести в програму курсів підвищення кваліфікації вчителів спецкурс з підготовки (перепідготовки) вчителів з інтегрованого курсу «Мистецтво».

5. Звернути увагу вчителів історії на окрему структурну складову нової навчальної програми з історії для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів - спеціальні уроки - практичні заняття.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
У відповідності до вікових можливостей учнів та історичного контексту практичні заняття мають сприяти відпрацюванню учнями умінь і навичок аналізу історичних джерел різного виду, розумінню учнями важливості таких категорій, як історичний час і простір, зміни і безперервність, причини і наслідки, значущість подій та процесів, культурна різноманітність тощо.
Історичне джерело - це певна кількість артефактів минулого (старожитностей). Тому зміст цього поняття цілком залежить від комплексу уявлень епохи про залишки минулого.
Вони дають учням можливість осмислити існування різних інтерпретацій, важливість визначення власної позиції та її обґрунтування. У новій програмі такі заняття з історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел і важливим засобом формування предметної компетентності учнів, тобто їх хронологічної, просторової, інформаційної, логічно-мовленнєвої та аксіологічної компетенцій.

З дидактичної точки зору практичне заняття - форма навчального заняття, де на основі раніше отриманих знань і сформованих умінь учні виконують пізнавальні і дослідницькі завдання, набуваючи нових знань і опановуючи більш складні пізнавальні уміння.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Кожне із практичних занять присвячується певній темі та передбачає, переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми із використанням різноманітних джерел знань (насамперед підручників, де вміщені необхідні у відповідності до теми історичні джерела різного виду, включаючи як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання. Учні і вчителі можуть також використовувати Інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцевих історичних пам’яток, оглянутих учнями).

6. Акцентувати увагу на обов‘язковому виконанні наказу МОНмолодьспорту від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах».

Ознайомити вчителів і методистів з Переліками навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наголосити на необхідності використання в загальноосвітніх навчальних закладах тільки такої навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України або схвальне рішення предметної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

7. Ознайомити вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з новими «Орієнтовними вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» та «Орієнтовними вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи», розміщеними на офіційному веб-сайті Міністерства.

8. У зв‘язку із продовженням у 2013/2014 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах апробації підручників для 1 класів і початком апробації підручників для учнів 2 і 5 класів наголосити на системній роботі вчителів протягом навчального року з метою підготовки узагальнених пропозицій щодо поліпшення якості нових підручників на перспективу.

9. Для забезпечення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах обговорити Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 1/9-305).Зазначені матеріали розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

Директор О.А. Удод


Дубовик О.А.

248-21-61


Скачати 91.57 Kb.

  • 5 класі
  • "Сходинки до інформатики"
  • Інформаційно-комунікаційні технології
  • Міністерстві юстиції України
  • «Фінансова грамотність»
  • «Мистецтво».