Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОрганізаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи

Скачати 400.75 Kb.

Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи
Скачати 400.75 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.05.2017
Розмір400.75 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ”НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІВАШНЬОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 37.011.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

31ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ

МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

13.00.

Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2010

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент

СТАРЧЕНКО Костянтин Михайлович,

кафедра філософії і освіти доросли

ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”

НАПН УкраїниОфіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент

МАРТИНЕНКО Світлана Миколаївна,

проректор з соціальних питань

Київського університету ім. Б. Д.

Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцентДЬЯЧЕНКО Борис Андрійович,

проректор з науково-методичної роботи

Луганського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Захист відбудеться “21” травня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України за адресою: 04053, м.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.

Київ, вул. Артема, 52-а, корп. 3, актова зала.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053 Київ, вул. Артема, 52-Д

Автореферат розісланий “22” квітня 2010 р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради О. І. Зайченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Світові тенденції іншомовної освіти, орієнтація України в цілому на європейські стандарти сприяють визнанню та підвищенню ролі іноземної мови в суспільстві, формуванню потреби у володінні іноземною мовою як засобом комунікації та введенню цього навчального предмету до Державного стандарту початкової освіти, поширенню навчання іноземної мови на дошкільну ланку освіти.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.

Національна доктрина розвитку освіти визначає головну мету, яка полягає у створенні умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формуванні покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства; здатності консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір.

Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Мовна освіта набуває особливого значення, підвищуючи шанси на успішність не лише окремої людини, а й суспільства в цілому.

У цьому контексті особливої ваги набувають зміст та якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників, здатних вирішувати поставлені перед ними завдання.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Успішність (рос. успешность; англ. successfulness, effectiveness; нім. Leistung f) - наявність успіхів (позитивних наслідків) у чомусь, які дають позитивний результат. Зокрема, ступінь засвоєння учнями знань, навичок.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Диплома́т - посадова особа, яка призначається керівником конкретної держави для виконання відповідальних дипломатичних функцій.

Необхідність дослідження і вирішення проблеми вдосконалення методичної компетентності, її актуальність і доцільність зумовлені наявними суперечностями між:

– вимогами, які сучасна початкова освіта ставить до підготовки фахівців у контексті навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку і реальним станом готовності діючих педагогічних працівників до здійснення такого навчання;

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

виявленим у результаті проведених наукових досліджень змістом і технологіями підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи та підвищенням кваліфікації педагогічних працівників;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

– вимогами до теоретичних знань та практичних умінь учителя іноземної мови початкової школи та фактичним, що не відповідає цим вимогам, рівнем готовності до здійснення іншомовної освіти в початковій школі;

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

– потребами у вдосконаленні методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи і відсутністю науково-обґрунтованих організаційно-педагогічних засад такого вдосконалення в системі післядипломної педагогічної освіти.

Існування таких суперечностей якісно по-новому висуває проблему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, потребує наукового переосмислення принципів, на яких ґрунтується процес удосконалення їх професійної компетентності в цілому та її методичної складової, зокрема, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в системі післядипломної освіти, які мають ґрунтуватись на сучасних досягненнях науки і практики в галузі філософії, педагогіки, психології, андрагогіки, враховує розвиток методики навчання іноземної мови, педагогічних інновацій.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

Актуалізація проблеми вдосконалення методичної компетентності підготовки вчителів іноземних мов зумовлена посиленням уваги до вивчення іноземної мови та зміщенням терміну початку їх вивчення з середньої школи на початкову; має об’єктивний характер. Введення в науковий обіг поняття “професійно-педагогічна компетентність” Н.В.Кузьміною та подальші наукові дослідження дозволили уточнити як сфери застосування компетентнісного підходу, так і визначення змісту та структури професійної компетентності, умов її формування та вдосконалення, що відображено в роботах С.П.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Архіпової, Н.М.Бендерець, О.Ф. Бондаренко, О.Б. Бігич, Н.М. Бібік, О.І. Виговської, Н.В. Гузій, Б.А. Дьяченко, І.А. Зязюна, Л.В. Кондрашової, А.Ф. Линенко, Н.М. Лобанової, Л.І. Шевчук та інших. Аналіз наукового доробку сучасних російських учених засвідчив, що аналогічна дискусія є актуальною і для них. Так, питання професіоналізму педагогічної діяльності та основ її формування досліджуються в працях І.Д. Багаєвої, готовності до педагогічної діяльності та основ її формування в педагогічному ВНЗ – в дослідженні А.П. Войченко; соціологічний аспект професіоналізму вчителів вивчався Р.Х.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Виговські- український шляхетський рід на Київщині. Найвідоміші представники - брати Іван, Данило, Костянтин, Федір та Василь Виговські.

Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.

Гільмеєвою, психологічні підходи до визначення професійної компетентності – С.А.

Психіка (від дав.-гр. ψυχή, «дихання, душа» та лат. суфікс -ic) - система явищ суб'єктивного внутрішнього світу людини та тварин; букв., те що притаманне психеї, душевне, психічне. Питання природи психіки є складовою основного питання філософії.

Дружиловим.

Як показав теоретичний аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам організації підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти, методичної роботи та самоосвітньої діяльності, основними чинниками, що впливають на підвищення їх методичної компетентності є врахування актуального рівня теоретичних знань і практичних умінь вчителя, раціональний відбір змісту, форм і методів підвищення кваліфікації, створення необхідного методичного забезпечення, опора на практичний досвід педагогічної діяльності, рефлексія.

Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.

Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.

Враховуючи неоднорідність кадрового складу та фахової підготовки педагогічних працівників, що викладають іноземну мову в початковій школі, необхідними умовами успішності підвищення їх кваліфікації є також диференціація та індивідуалізація цього процесу, підвищення ролі самоосвіти.

Індивідуалізація - соціологічний термін, тісно пов'язаний з термінами: модернізація та індустріалізація. Це - процес переходу індивіда до самовизначення.

Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.

Таким чином, існуюча теоретична, практична та соціально-економічна необхідність вирішення окресленої проблеми, а також відсутність науково обґрунтованої технології вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи зумовили вибір теми наукового дослідження: “Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи”.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.


  1   2   3   4


Скачати 400.75 Kb.

  • ІВАШНЬОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
  • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  • Науковий керівник
  • Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук
  • ДЬЯЧЕНКО Борис Андрійович
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.
  • Національна
  • Необхідність
  • “Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи”