Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОрганізація виробництва

Скачати 175.48 Kb.

Організація виробництва
Скачати 175.48 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір175.48 Kb.
  1   2

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

1.Мета та завдання курсу


“Організація виробництва” є нормативною професійно орієнтованою дисципліною, яка читається для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності “Економіка підприємства”. Зокрема, дисципліна викладається для студентів IV курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою курсу “Організація виробництва” є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних основ організації сучасного промислового виробництва в ринковій економіці.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Студенти мають змогу усвідомити поняття та категорії організації виробництва, з’ясувати зміст проектно-технічної підготовки виробництва та виготовлення нової конкурентноспроможної на ринку продукції.
Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
В ході викладання курсу повинні здобуватися практичні навички системного аналізу виробничих систем, структур та процесів. У слухачів курсу закріплюються уміння використовувати сучасні принципи організації виробництва, методи та способи, а також інструментарій раціональної організації виробничих систем. Дисципліна включає в себе вивчення таких питань:

- організаційні принципи побудови виробничих підрозділів підприємства як виробничої системи;

- економічно ефективна побудова виробничих процесів у просторі та часі;

- забезпечення скорочення циклу виробництва;

- організаційні умови вибору економічно ефективних технологічних процесів;

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

- раціональні форми організації роботи з технічної підготовки та освоєння виробництва нової продукції;

- організаційні фактори, які забезпечують підвищення якості продукції;

Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.

- прийняття управлінських рішень на промислових підприємствах.

Курс також сприяє розвитку дослідницьких і організаторських здібностей у студентів щодо розробки та підготовки виробничих програм, організаційних проектів виробництва та ефективності їх реалізації. Завдання курсу полягають у вивченні студентами закономірностей організації виробництва в ринкових умовах, оптимальному поєднанні засобів виробництва, робочої сили та інших факторів виробництва з метою найбільш ефективного їх використання на промисловому підприємстві, врахуванні швидких змін, що спричиняє зовнішнє середовище.

Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).
За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.

Дисципліна “Організація виробництва” тісно пов’язана з іншими курсами, які читаються на економічних факультетах університетів. Зокрема, вона знаходиться в тісному взаємозв’язку з такими науками як “Економіка підприємства”, “Економіка праці”, “Мікроекономіка”, “Менеджмент”, “Маркетинг” та інші. Курс читається після зазначених дисциплін і по суті завершує цикл дисциплін, які розглядають питання економіки, організації та управління господарською діяльністю підприємств.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Разом із тим, курс значно поглиблює теоретичні знання та прививає нові практичні навички з основ організації виробництва. Загалом, вивчення дисципліни “Організація виробництва” сприятиме майбутнім фахівцям у прийнятті ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування, реструктуризації промислових підприємств, як виробничих системи в ринковій економіці. Саме виробництво виступає матеріальною основою для всіх інших видів економічної діяльності, тому дисципліна “Організація виробництва” передбачає висвітлення комплексу питань щодо впорядкування дій та управлінських рішень як всередині промислових підприємств так щодо зовнішнього впливу. В даному курсі розкриваються сучасні форми й методи раціональної організації виробництва та використання ресурсів підприємства.

В курсі використовується модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів, проміжні атестації, та підсумкова атестація у вигляді іспиту.
2. Зміст курсу
Розділ І. Організація виробничого процесу на підприємстві

Тема 1. Виробництво та основні принципи його організації

Характеристика виробництва. Поняття виробничої системи. Механізм функціонування виробничої системи. Виробництво як складна відкрита система. Задачі промислового підприємства ринковій економіці. Цілі та завдання виробництва. Виробнича функція підприємства та її зв’язок із фінансовою, маркетинговою та іншими.

Виробни́ча фу́нкція (рос. производственная функция, англ. production function, нім. Betriebsfunktion f) - залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі.
Ресурсні складові виробництва. Розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація. Загальні особливості характеристики виробничих систем: цілеспрямованість, поліструктурність, відкритість, складність, різноманітність. Використання системного підходу в процесі побудови виробничих систем.
Ефекти́вність виробни́цтва - найважливіша якісна характеристика господарювання на всіх рівнях.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Принципи організації виробництва: пропорціональність, диференціація й комбінування, концентрація, стандартизація, спеціалізація й універсалізація, безперервність, ритмічність, паралельність, прямоточність, автоматичність. Сучасні стратегії гнучкості та мобільності виробничих систем.

Промислове підприємство: його загальна характеристика, цілі й завдання його створення, основні напрямки діяльності, виробнича діяльність. Виробнича структура підприємства та її види.

Виробни́ча структу́ра (підприє́мства) - це просторова форма організації виробничого процесу, яка включає склад і розміри виробничих підрозділів підприємства, форми їх взаємозв'язків між собою, співвідношення підрозділів за потужністю (пропускною спроможністю устаткування) та чисельністю працівників, а також розташування підрозділів на території підприємства.
Основні нормативні документи, які регулюють діяльність промислових підприємств в Україні. Майно підприємств.

Промислове підприємство як виробнича система. Класифікація промислових підприємств за наступними ознаками: характером споживання сировини, розмірами підприємства, ступенем спеціалізації, методами організації виробничого процесу, призначення готової продукції, типом виробництва, ступенем автоматизації та механізації тощо.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
Зовнішнє середовище промислового підприємства та об’єднання підприємств. Загальна структура промислового підприємства (органи управління, виробнича структура, обслуговуючі підрозділи).


Тема 2. Виробничий процес, його протікання у часі

Визначення виробничого процесу, його сутність, зміст та структура. Склад виробничого процесу: загальний виробничий процес, часткові виробничі процеси, стадійний процес, виробнича операція, операція переміщення, операція контролю. Класифікаційні ознаки основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих процесів. Види руху предметів праці, принципи організації виробничих процесів (пропорційність, ритмічність, паралельність, неперервність).

Предме́ти пра́ці - речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати. Предмети праці визначаються конструкцією продукції, що випускається виробничою системою.
Характер виробничого процесу: аналітичні, синтетичні та прямі виробничі процеси. Масштаб виробництва.

Рухи предметів праці: послідовний, послідовно-паралельний, паралельний. Загальна тривалість процесів при кожному виді рухів предметів праці, графіки Ганта. Поняття синхронізації руху предметів праці.

Структура виробничого процесу, протікання виробничого процесу у часі, виробничий цикл. Економічне значення тривалості виробничого циклу (час технологічних операцій, час природних процесів, час перерв).

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Виробництво Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Загальна характеристика виробів та готової продукції. Якісні та кількісні параметри характеристики виробів – конструкторська складність, розміри та маса, типорозміри, трудомісткість, ступень точності обробки деталей тощо.

Структура виробничого циклу. Порівняльна характеристика


  1   2


Скачати 175.48 Kb.