Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОрієнтовне календарно- тематичне планування з астрономії 11-й клас

Скачати 105.14 Kb.

Орієнтовне календарно- тематичне планування з астрономії 11-й клас
Скачати 105.14 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір105.14 Kb.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З АСТРОНОМІЇ 11-й клас


Календарно-тематичне планування з астрономії розроблено на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Астрономія.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

11-й клас. Рівень стандарту, академічний рівень» і орієнтовано на використання підручника М. Пришляка (Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / За заг. ред. Я. С. Яцківа. — X.: Ранок, 2011. — 160 с.).

У навчальній програмі сказано, що головною метою вивчення астрономії є формування загальнокультурної .компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту загалом.

Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.Завдання курсу астрономії у старшій загальноосвітній школі в межах компетентнісного підходу:

 • формування загальнокультурної компетенції учня шляхом засвоєння змісту курсу «Астрономія»;

 • формування цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу та наукового світогляду;

  Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

  Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.

  Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином. • формування освітньої компетентності учня з астрономії шляхом опанування чітко визначеного обсягу наукових знань, а також цілеспрямованих способів діяльності;

 • формування та розвиток пізнавального інтересу учнів до опанування методів наукового пізнання, зацікавленості у вивченні астрономії;

  Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні.. • розвиток здатності до комунікативної діяльності;

 • розвиток здатності до саморефлексії власної діяльності учня;

 • розвиток здатності до самовизначення з урахуванням власних інтересів і нахилів;

 • активізація пізнавальної діяльності учнів засобами курсу «Астрономія».

Загальні завдання, у свою чергу, можна розв'язати за умови виконання конкретних завдань навчання астрономії у старшій загальноосвітній школі:

 • передати учням основи знань і вмінь, достатні для розуміння процесів та явищ, які відбуваються у Всесвіті, а також знання про основні фізичні теорії, що є базою сучасних уявлень про Всесвіт і його еволюцію;

 • сформувати вміння застосовувати отримані знання для пояснення астрономічних явищ, розуміння їх взаємозв’язку;

 • показати роль астрономії в культурі й формуванні природничо-наукової картини світу, розвитку науково- технічного прогресу;

  Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності. • ознайомити учнів з основними методами астрономічної науки, сформувати відповідні пізнавальні та практичні вміння (спостерігати, створювати найпростіші моделі небесних об’єктів, естетично сприймати картини Космосу тощо);

 • навчити учнів самостійно працювати з різними джерелами астрономічної інформації;

 • сформувати поняття про Всесвіт — цілісну систему, що перебуває у стані саморозвитку й самоорганізації, про можливість виникнення й існування життя у Всесвіті;

 • сформувати вміння виконувати найпростіші астрономічні спостереження (візуально чи з використанням простих астрономічних інструментів), прості розрахунки, а також розв’язувати астрономічні задачі.

  Астрономія Астроно́мія (грец. αστρον - зірка і νομος - закон) - одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. Вона вивчає походження, розвиток, властивості об'єктів, що спостерігаються на небі (і перебувають поза межами Землі), а також процеси, пов'язані з ними.Оскільки курс астрономії зазвичай викладають через навчальні заняття (уроки, лекції, семінари тощо), віддаючи перевагу традиційному уроку, то рекомендуємо організувати його, дотримуючись перевіреної досвідом структури:

 1. Вступна частина.

  Навча́льні заня́ття (аудито́рні заня́ття) - лекції, лабораторні , практичні, семінарські заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Такі заняття називають «парами», оскільки вони є спареними. 2. Основна частина. Вивчення нового матеріалу.

 3. Закріплення теми: запитання (тести).

 4. Завершальна частина. Підбиття підсумків уроку. Висновки.

 5. Домашнє завдання.

Свідомо не деталізуємо кожен з цих пунктів у календарно-тематичному плануванні, зважаючи на особливості навчального процесу, який реалізує вчитель разом з учнями в окремо взятому класі.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Натомість звертаємо увагу на цілі й завдання, яких слід досягти в процесі навчання астрономії. Адже важливим є саме результат навчання.

Оскільки ціль як результат навчальної діяльності можна подати як результат зі своїми критеріями та рівнями досягнутого, то саме на основі таких завдань радимо створювати систему оцінювання результатів навчання для курсу астрономії. Добираючи завдання чи задачі для контролю результатів навчальної діяльності, вчитель може використати «Збірник різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації з астрономії».

Державна підсумкова атестація (ДПА) - випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні.

Доцільно звернути увагу на завдання і задачі, використані під час проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії.

Для розширення й поглиблення змісту навчання, розвитку інтересу до астрономії варто, де це можливо, застосовувати в навчальному процесі інформаційно- комунікаційні технології, даючи можливість учням самостійно шукати інформацію з астрономічної тематики.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.Підручники, методичні посібники та педагогічні програмні засоби, рекомендовані для навчання астрономії:

 1. Головко М. В., Коваль В. С., Крячко І. П. Астрономія. 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту — К.: Знання України, 2013.— 216с.

 2. Крячко І. П. Нове в астрономії. Книга для вчителя та учня. Методичний посібник. — Шкільний світ, 2013, 128 с.

 3. Астрономія. 11 клас. Педагогічний програмний засіб. — К.: ЗАТ «Транспортні системи», 2006.

 4. Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей. Астрономія 11», Версія 1.0. — К.: Квазар-Мікро, 2007.

 5. Казанцев А. М., Крячко І. П. Збірник різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації з астрономії. — X.: Гімназія, 2008. — 48 с.

 6. Астрономічний енциклопедичний словник / За заг.

  Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.

  ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь. — Львів, 2003. — 548 с. (рсії-файл книжки є за адресою http://www.franko.lviv.ua/publish/astro/index.htm).

 7. Астрономічний календар. Щорічник Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

  Обсервато́рія (від лат. observo - спостерігаю, уважно стежу) - наукова установа, в якій за допомогою особливих інструментів виконують астрономічні (астрономічна обсерваторія), магнітні (магнітна обсерваторія), сейсмологічні, метеорологічні та інші спостереження, а також обробляють одержані результати.
уроку

Тема

Кількість

навчальних

годрн

Підручник, §

1


Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії


1

1

2Основи практичної астрономії


1


2—4

3Практична робота. Спостереження зоряного неба й орієнтування за небесними світилами


1

5

4Методи і засоби астрономічних досліджень


1


6

5Тематична атестація № 1 (уроки 1—4)1


1—6

6Великі планети Сонячної системи


1


7 —10

7Карликові планети і малі тіла. Походження Сонячної

системи


1


11

8


Сонце


1


12

9Зорі1


13

10


Еволюція зір


1


14

11Тематична атестація № 2 (уроки 6—10)


1


11—14

12Наша галактика


1


15, пп. 1—4

13Будова Всесвіту


1


15, пп. 5—7

14Походження й розвиток Всесвіту


1


16

15Тематична атестація № 3 (уроки 12—14)


1


15—16

16Життя у Всесвіті. Людина і Всесвіт. Підсумковий урок


1


17

17Резервний урок


1

©
Орієнтовний тематичний план 17-годинного курсу «Астрономія»

№ 13(517), липень 2013 ИЗДА-ШЦИОрієнтовне календарно-тематичне планування

Тема 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії (1 год)

Урок 1. Дата:

Тема

Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії

Мета

Пояснити учням, що є предметом дослідження астрономії. Описати головні віхи її розвитку, назвати імена великих астрономів. Розкрити особливості астрономії як спостережної науки. Пояснити відмінність між астрономією й астрологією. Оцінити значення астрономії для практичних потреб людства. З’ясувати значення астрономії у формуванні світогляду людини, її внесок у культуру

Завдання


@ @-mail: phizika@1veresnya.com.ua

Скачати 105.14 Kb.

 • Завдання курсу астрономії у старшій загальноосвітній школі в межах компетентнісного підходу
 • Загальні завдання, у свою чергу, можна розвязати за умови виконання конкретних завдань навчання астрономії у старшій загальноосвітній школі
 • Підручники, методичні посібники та педагогічні програмні засоби, рекомендовані для навчання астрономії
 • Тема
 • Завдання