Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови Освіти Людини-Творця

Скачати 229.44 Kb.

Основи Освіти Людини-Творця
Скачати 229.44 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 16.04.2017
Розмір 229.44 Kb.
  1   2   3

Основи Освіти Людини-Творця
Система цивілізаційних відносин, яка існує на сьогодні в нашій країні, складалася на засадах цінностей людини, під впливом Стандартів, Законів, Методів і Правил життя з позиції планети, яка підтримувала розвиток Людини на примітивному буденному рівні.
Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Процеси, які ми спостерігаємо, обумовлюються завершенням функціонування застарілих основ.

Людина змогла синтезувати досвід попередніх поколінь, здійснити його компактифікацію, тим самим вийти на новий рівень сприйняття життя.

Компактифіка́ція - операція в загальній топології, яка перетворює довільні топологічні простори у компактні.
Си́нтез - процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. Термін походить від грец. σύνθεση - поєднання, приміщення разом (σύν - з, разом і θεση - стан, місце). Синтез є способом зібрати ціле з функціональних частин як антипод аналізу - способу розібрати ціле на функціональні частини.

Людина змінилася, і не тільки в Україні, змінилося все Людство, сутність Людини як різновида життя. Змінився внутрішній світ Людини, глибина думок, сила сенсів. Але зовнішня система, яка наразі функціонує лінійно, грубо, жорстко, ракурсом пересічного користувача, насправді змінюється дуже повільно. Це стосується і різноманітних сфер державної системи.

Входячи в умови нових можливостей, відчуваючи міць особистого потенціалу, Людині вже не комфортно жити за застарілих планетарних умов.

Витонченість людського буття має на меті перед суспільством:

Пошук нових основ, які закладали б нову форму будови системи освіти і виховання Людини, яка має творчо мислити мінімально планетарним масштабом і максимально – космічним або потенційно діяти у масштабах Всесвіту, тобто бути Людиною-Творцем.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Людина (англ. human, нім. mensch) - жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінними рисами людини, які визначають її унікальність у Всесвіті, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Поняття «космос» і «Всесвіт» завжди використовувалися для визначення більш високих, по відношенню до Планети і Людини, явищ, які являють собою більш досконале і гармонійне начало.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Сучасна наука визначенню «космосу» і «всесвіту» ототожнює термін Метагалактика, який є більш конкретним за «космос» і «всесвіт» і, водночас ширший за ці поняття.

Видимий всесвіт, Метагалактика (від грец. μετά - над, після та грец. Γαλαξίας - Молочний [шлях]) ― частина Всесвіту, досяжна для астрономічних досліджень [Прим 1]. Метагалактика містить декілька мільярдів галактик.

Поняття «Метагалактика» в даній Основі Освіти є базовим началом, що визначатиме найбільш актуальний тренд розвитку людства, яке випереджає цілу епоху.

Для того, щоб створити ефективну систему освіти нам необхідно визначити, кого ми виховуємо і чий потенціал будемо розвивати. Який образ людини ми зможемо сформувати на виході даної освітньої системи

Ким є Людина?

Існує безліч інституцій, які окремо вивчають або анатомію Людини або її функціонал.

Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Анатомія людини (з грецької. ανά, aná - верх і τομή, tomé - різати) - розділ анатомії, що вивчає органи та системи органів людського тіла. Анатомія людини вивчає зовнішні форми і пропорції тіла людини і його частин, окремі органи, їхню мікроскопічну та макроскопічну будову.

Людину, мається на увазі, не анатомічно, а як деяку соціальну, суспільну, громадську, духовну істоту, цілісну у синтезі частковості, яка дещо більш значима ніж просто біологічні системи тіла або соціумна реалізація в системі споживання. Навіть психологія – це наука про душу, але вона описує і тлумачить відношення та взаємини людини, але не вивчає душу, яка є однією із частин людини та живе за своїми стандартами і законами.

В Метагалактичній Основі Освіти, Людина визначається як анатомічна цілісність біологічної, клітинно-суб’ядерної, і всевишньої, духо-вогняної будови кожного, яка пристосовується до рівня матеріальної організації Буття і синтезується з умовами ієрархічної взаємокоординації Життя.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Тлу́мач (Товмач - автентична українська назва, яку в Галичині використовували до 1939 р.) - районний центр Івано-Франківської області, місто районного підпорядкування, місце розташування Тлумацької районної ради.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

Базою Метагалактичної Основи Освіти Людини-Творця є Екосферний розвиток.

Це необхідність вивчення і залучення до педагогічного процесу системи внутрішньої організації Людини та створення потрібної теоретичної бази для філософії освіти Людини.

Термін «Екосферна» – Сфера Дому (Еко з латинської, – Дім) означає цілісність життєдіяльності Людини в усіх напрямках, комплексність її життя, як зовнішнього так і внутрішнього.

Тому концепція Екосфери є методологічним принципом моделювання системи індивідуального розвитку і освіти, що формує цілісний підхід в освіті.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Онтогене́з (від грец. οντογένεση: ον - буття й γένηση - походження, народження) - індивідуальний розвиток організму з моменту утворення зиготи до природної смерті.

Індивідуальний підхід до кожного учня є основним.

Дуже часто індивідуальний підхід в освіті замінюють технічними засобами. Це, звісно, корисно, але не варто змішувати інструменти і технології освіти з індивідуальністю самої Людини та колективним середовищем, тією неповторною атмосферою, де вона зростає.

Необхідно обрати потрібний напрямок в освіті, який зможе забезпечити виховання Людини-Творця. Це Людина, яка сама створює навколишню дійсність за допомогою Ієрархічної компетенції та своїх потенційних можливостей, яка б просувала та розвивала різноманітні види діяльності, що їй цікаві.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Ді́йсність (похідне від слова «дія») - здійснена реальність у всій своїй сукупності - реальність не тільки речей, але і втілених ідей, цілей, ідеалів, суспільних інститутів, загальноприйнятого знання. На відміну від реальності, дійсність включає в собі також все ідеальне, яке прийняло втілений, матеріальний характер у вигляді різних продуктів людської діяльності - світу техніки, загальноприйнятого знання, моралі, держави, права. Поняття «дійсності» протилежне не поняттям «ілюзія», «фантазія», які також можуть бути здійснені, а поняттю «можливість». Все можливе може стати дійсним.
Тим самим, вона розвивала б і суспільство, і людство вцілому, і планету.
Мета – це розробити систему Освітніх заходів, спрямованих на формування Людини, яка має чітку і визначену філософію власного життя, яка несе собою генезис внутрішньої та зовнішньої еволюції цивілізації людства.
Завдання – створити систему Освіти за допомогою Основ і Стандартів Нової Епохи – Метагалактичної, з наступним етапом формування Людини-Творця, яка спроможна компетентно і мудро керувати умовами Екосфери.

Формуючи Основи Освіти України, нам необхідне чітке бачення Образу Української Нації.

Плане́та (грец. πλανήτης - той, що блукає) - кулясте несамосвітне тіло, що обертається навколо Сонця чи іншої зірки. Орбіта цього обертання дуже близька до еліпсу.
Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
Філософ - любомудр, шукач істини, мислитель. У вузькому сенсі це спеціаліст з філософії, що займається філософією, розробляє питання світогляду й методології.
Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Того образу, якого набуде Людина в

  1   2   3


Скачати 229.44 Kb.

2021