Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови сапр

Скачати 73.33 Kb.

Основи сапр
Скачати 73.33 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір73.33 Kb.
ТипПротокол засідання

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан теплоенергетичного факультету

________________ Є.М.

Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Письменний

"___"________ 2007р.Робоча навчальна програма дисципліни
" ОСНОВИ САПР "

для напрямків підготовки (спеціальностей)

Бакалавр 6.0925

Інженер 7.092501, 7.092502


Програму рекомендовано кафедрою АТЕП

Протокол засідання кафедри

№ 1 від " 30 " серпня 2007 року

Зав. каф. АТЕП _____________ Ю.М. Ковриго

Київ - 2007I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “Основи САПР” разом з іншими спеціальними предметами формує основи знань та кваліфікацію фахівця по автоматизації теплоенергетичних процесів.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком ОПП-94.

Під час вивчення дисципліни використовуються знання дисциплін «Математичні методи моделювання», «Інженерна графіка », «Математичні модулі в розрахунках на ЕОМ», «Моделювання та ідентіфікація в системах управління».


ІІ. Розподіл навчального часу

Форма навчання

курс

се-местр

лекції

практ

лабор

аудит

самост

залік

іспит

год.

год.

год.

год.

год.

сем

сем

денна

4

8

1664

80

9

8

ІІІ. Мета і завдання дисципліни
Метою вивчення дисципліни “Теорія автоматичного управління” є набуття знань, навичок та умінь, які необхідні для використання технологіі автоматизованого проектування АСК ТП.

Завданням вивчення дисципліни є набуття системи таких нижчеперелічених конкретних знань, навичок та умінь.


Знання:


 • Необхідної суми відомостей, які мають відношення до цієї дисципліни і були викладені в попередніх дисциплінах навчального плану;
  Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
  Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


 • Растрової графіки;

 • Векторної графіки.

Уміння:


 • Роботи в растровому редакторі Spotlight;

 • Створення креслень у векторному редакторі Компас;

 • Редагування креслень у векторному редакторі Компас.

Навички:

 • Редагувати растрове зображення;

 • Виконувати фільтрацію растрового зображення;

 • Трасування растрового зображення;

 • Конвертація растрового зображення у векторне;

 • Створення векторних зображень у редакторі Компас

IV.
Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Векторна графіка Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Тематичний планIV.I. Розподіл навчального часу за темами


Найменування розділів, тем


Розподіл навчального часу

Всього

Лекц.

Практ.

Лабор.

Індивід.

СРРС

Семестр 8

Розділ 1. Растрова графіка. Редактор Spotlight.

32

6

-

26

-

-

Розділ 2. Векторна графіка. Редактор Компас

57

10

-

38

-

9

Всього у восьмому семестрі

89

16

-

64

-

9

.

V. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Розділ 1.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Растрова графіка. Редактор Spotlight.

Тема 1.1. Основи растрової графіки.

Поняття растрової графіки, її відмінність від векторної. (Л. 3, с. 5-12)Тема 1.2. Основи растрової графіки.

Основи роботи в редакторі Spotlight. Методи вибору растру (Л. 1, с. 3-25)Тема 1.3. Фільтрація та редагування у Spotlight.

Опис фільтрів. Виконання фільтрації. Усунення перекосів. Дзеркальне перетворення. Редагування всього зображення (Л. 1, с. 26-55)Тема 1.4. Трасування у редакторі Spotlight.

Режими трасування. Налаштування трасування. Методи трасування (Л. 1, с. 48-82)Розділ 2. Векторна графіка. Редактор Компас.

Тема 2.1. Загальні відомості про Компас-Графік.

Вікно редактора Компас. Рядок основного меню. Керування відображенням у вікні.

Дзерка́льне - селище в Україні, Амвросіївському районі Донецької області.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.
Створення нових документів (Л. 2, с.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
48-76)Тема 2.2. Допоміжні засоби креслення

Одиниці виміру. Точне креслення в Компасі. Використання прив’язок (Л. 2, с. 76-139)Тема 2.3. Створення і редагування складних об’єктів.

Побудова плавних кривих. Введення і редагування тексту. Штрихування областей. Простановлення розмірів (Л. 2, с. 164-301)Тема 2.4. Редагування об’єктів

Поворот. Симетрія. Побудова фасок і скруглень. Усікання та вирівнювання. деформація (Л. 4, с. 58-71)Тема 2.5. Створення робочого креслення.

Створення фрагментів креслень і схем. Компонування остаточного креслення з готових фрагментів. Оформлення креслення і виведення на друк (Л. 5, с. 72-79)


VI. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Розділ 1.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Деформа́ція (від лат. deformatio - «спотворення») - зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Растрова графіка. Редактор Spotlight.

Лабораторна робота 1. Робота з растровим зображенням.

Лабораторна робота 2. Фільтрація та конвертація растрового файлу у векторний.


Розділ 2. Векторна графіка. Редактор Компас.

Лабораторна робота 3. Створення типових елементів у редакторі Компас.


Лабораторна робота 4. Редагування векторного зображення з ЛР №2.

Лабораторна робота 5. Створення принципової електричної схеми в редакторі Компас.


VII. Розрахунково-графічна робота

Виконання РГР із Основ САПР присвячено детальному дослідженню векторного редактору Компас та моделювання в ньому. Розроблюється та компонується принципова електрична схема і виконується у редакторі Компас.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.VIIІ. Рейтингова оцінка

Рейтинг з дисципліни (RD) враховує роботу студента протягом семестру та рівень знань, умінь і навичок, які студент виявив на іспиті. Рейтинг RD разом з іспитом формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі (поточна успішність), і балів, набраних на іспиті. RD розраховується за 100-бальною шкалою. Для виставлення оцінки до залікової книжки RD переводиться у традиційні оцінки відповідно до таблиці 1.

Успішність (рос. успешность; англ. successfulness, effectiveness; нім. Leistung f) - наявність успіхів (позитивних наслідків) у чомусь, які дають позитивний результат. Зокрема, ступінь засвоєння учнями знань, навичок.
Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Таблиця 1 – Перевід RD у традиційні оцінки


Значення RD

Оцінка

85 – 100

Зараховано

менше 80

Незараховано

Рейтинг RD обчислюються відповідно до таблиці 2.Таблиця 2 – Визначення RD

Види діяльності

семестр

лекції

Практ

лабор

РГР

КР

залік

разом

Максимальний індекс оцінювання

8

20

-

60

10

-

10

100

Список літератури

Основна література:


 1. Spotlight RasterX 3.0.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Електронний архів кафедри АТЕП. – 2000.

 2. А.Потемкин. Инженерная графика. Просто и доступно. – М.: Изд-во "Лори", 2000.

 3. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. М., 1986.

 4. Автоматизированное проектирование систем автоматического управления /Под ред. В.В.Солодовникова - М.: Машиностроение ,1990.

 5. А.C.Клюев и др. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Cправочное пособие, М, Энергоатомиздат, 1990.Додаткова література:


 1. Камаев Ю.Н. и др. Автоматизация труда технолога, Киев, Техника, 1991.
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


 2. САПР "АЛЬФА", техническая документация, Киев, КПИ, ТЭФ, кафедра АТЭП, 1994.

 3. Камаев Ю.Н., Баган Т.Г. Методические указания к лабораторным работам по курсу "САПР теплоэнергетических объектов и систем" (Подсистема автоматизации разработки рабочей документации). Киев, НТУУ "КПИ", 1998.Програму розробив: Баган Т.Г. _______________


Скачати 73.33 Kb.

 • " ОСНОВИ САПР "
 • Знання
 • Уміння
 • IV.I. Розподіл навчального часу за темами
 • Найменування розділів, тем
 • Лабораторна робота 1. Робота з растровим зображенням.
 • Лабораторна робота 3. Створення типових елементів у редакторі Компас.
 • Незараховано