Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови збору, передавання та обробки інформації (Джала) 1 рівень

Скачати 54.84 Kb.

Основи збору, передавання та обробки інформації (Джала) 1 рівень
Скачати 54.84 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір54.84 Kb.

Основи збору, передавання та обробки інформації (Джала)

1 - РІВЕНЬ

1.Які сигнали частіше використовуються в системах передачі інформації?

а) детерміновані;б) випадкові.

2. Що є одиницею вимірювання швидкості модуляції?

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.а) Бод;

б) Бел;


в) Непер.

3. Чим визначається пік-фактор сигналу?

а) відношенням максимальної і мінімальної миттєвих потужностей сигналу;б) відношенням максимальної миттєвої потужності сигналу до середньої;

в) відношенням середніх потужностей сигналу і завади.4. Яка рiзновиднiсть модульованих коливань обов'язково передбачає когерентний прийом?

а) амплiтудна;

б) частотна;

в) фазова.

5. Як зміниться ширина спектру амплітудно - модульваного сигналу, якщо рівень модулюючого сигналу вдвічі збільшити?

а) не зміниться;

б) збільшиться в 2 рази;

в) збільшиться в 4 рази.

6. Чи змінюються середня потужність сигналу внаслідок збільшення індексу кутової модуляції?

а) так;


б) ні.

7. Чи можна передавати неперервні повідомлення по дискретному каналу?

а) так;

б) ні.


8. Яка основна перевага цифрових систем передачі інформації над аналоговими?

а) вища завадостійкість;

б) вища швидкодія;

в) вужча смуга частот.

Смуга пропускання частот (англ. Bandwith) - діапазон частот, у межах якого амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) акустичного, радіотехнічного або оптичного пристрою є досить рівномірною для того, щоб забезпечити передачу сигналу без суттєвого викривлення його форми.9. Які операції мають місце при імпульсно - кодовій модуляції?

а) дискретизація, квантування і кодування;

б) завадостійке кодування та дискретна модуляція.10. Які пристрої використовують для компандування сигналу?

а) скремблер - дискремблер;б) компресор - експандер.

11. Як називається режим одночасної передачі інформації в зустрічних напрямках?

а) дуплексний;

б) симплексний;

в) напівдуплексний.

12. Який спосіб передачі інформації використовується у високошвидкісних системах?

а) синхронний;

б) стартстопний.13. Які пристрої поелементної синхронізації використовуються у високошвидкісних системах передачі інформації?

а) розімкнені;

б) замкнені.14. Чи можна використати безмаркерний метод групової синхронізації при стартстопному способі передачі?

а) так;


б) ні.

15. Для чого використовується скремблювання сигналу?

а) для усунення природної надлишковості у передаваних повідомленнях;

б) для збільшення кодової віддалі;

в) для підтримання тактової частоти в спектрі лінійного сигналу.

16. Як називається технічна характеристика системи зв’язку, яка визначається співвідношенням В = 1/о

де о - тривалість одиничного елементу сигналу?

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)

Нейтра́льний елеме́нт e для бінарної операції «•» - це елемент із властивістю x • e = e • x = x для всіх елементів x.а) швидкість модуляції;

б) швидкість передачі інформації;

в) швидкодія.

2 - РІВЕНЬ

1. Швидкість передачі сигналу в каналі зв'язку дорівнює 50 Бод. Визначити тривалість повідомлення Тс, якщо використовується двійковий код, а кількість символів дорівнює 1000.

де B - швидкість передачі сигналу, N - кількість символів, m - алфавіт2. Визначити швидкість модуляції, якщо по каналу зв'язку за 1 хвилину передається 7200 п'ятирозрядних двійкових кодових комбінацій.3. Стартстопний телеграфний апарат передає кожну букву сімома імпульсами: стартовим (20 мс), п'ятьма інформаційними (20 мс кожний) та одним стоповим (30 мс).

Телегра́ф (дав.-гр. τῆλε - «далеко» та γρᾰ́φω - «пишу») в сучасному значенні - засіб передачі інформації по дротах або іншим каналам електронного зв'язку.

Визначити коефіцієнт помилок, якщо за годину неперервної роботи було зафіксовано 6 помилково прийнятих букв.


4. Покажіть зв'язок між об'ємом та базою сигналу і визначте базу, якщо здійснюється передача 1000 однобайтних кодових комбінацій відеоімпульсами тривалістю 5 мс і тактовою частотою 100 Гц.- зв’язок між об'ємом (V) та базою (B) сигналу, де D –

(безрозмірна величина)

де m – кількість однобітних кодових комбінацій, T – тривалість відеоімпульсів, f – тактова частота.5. Телеметричний сигнал має ширину спектру 100...500 Гц. Визначити число відліків цього сигналу за час =20 с.

- тривалість одного відліку

- число відліків сигналу

6. Максимальна частота частотно-модульованого сигналу дорівнює fmax =20,1 МГц, несуча частота – f0 =20 МГц, а частота модуляції f=10 кГц.

Носійна́ частота́, частота́-носі́й або несуча́ частота́ - частота електромагнітного коливання, призначеного створювати радіочастотний сигнал зміною одного чи декількох параметрів цього коливання. Або частота гармонічних коливань, що піддаються модуляції сигналами з метою передачі інформації.

Визначити девіацію частоти та індекс модуляції.


(МГц) – девіація частоти

- індекс модуляції

7. Визначте, яку кількість каналів можна організувати в синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц, якщо тривалість одиничних елементів, що подаються від джерела становить 20 мс, а для ознаки синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.

(мс) – тривалість канального сигналу(Гц) – частота канального сигналу

- кількість каналів

8. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента  = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною nзаг=10 при nінф=9 інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює m=2.

(Бод) - швидкість передачі інформації

де B=50Бод - швидкість модуляції3 - РІВЕНЬ

 1. Зобразіть епюр амплітудно-імпульсно модульованого (АІМ) сигналу, коли шпаруватість =4; визначте період дискретизації Тд, при якому можливе повне відновлення неперервного сигналу uc(t), якщо найбільша частота спектру первинного сигналу Fc = 3 КГц.

 1. Зобразіть епюр широтно-імпульсно модульованого (ШІМ) сигналу, коли шпаруватість несучої послідовності імпульсів =6; визначте тактову частоту fт, за якої можливе повне відновлення первинного неперервного сигналу uc(t) зі спектром у діапазоні від 200 Гц до 2 КГц.- тактова частота

 1. Визначте напругу (Ul) сигналу та абсолютний рівень потужності (Pl) на виході лінії, якщо напруга на вході провідної лінії зв’язку (U0), що має хвильовий опір R=50 Ом, дорівнює 7,3 В.

  Хвильовий опір - поняття, що широко використовується в фізиці і техніці при аналізі хвильових процесів та взаємодії рухомих об'єктів з навколишнім середовищем. В деяких розділах фізики синонімом цьому поняттю є поняття Імпеданс.

  Довжина лінії l=50 км, погонне згасання 0,04 Нп/км.
 1. Визначте необхідну кількість проміжних підсилювальних пунктів (ППП) для здійснення телефонного зв’язку на віддаль L=300 км кабельною лінією з погонним заниканням сигналу 0,02 Нп/км. Дальність безпосереднього телефонування обмежується заниканням 1,2 Нп. Побудуйте діаграми рівнів, якщо допустимий рівень на виході кожного ППП становить 0 Нп відносно входу.

- відстань між сусідніми ППП;

, тобто для здійснення телефонного зв’язку на віддаль L=300 км має бути 4 ПППСкачати 54.84 Kb.

 • а) вища завадостійкість;
 • а ) дискретизація, квантування і кодування;
 • а) швидкість модуляції;