Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2005 році

Скачати 491.56 Kb.

Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2005 році
Скачати 491.56 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір491.56 Kb.
  1   2   3

Основні підсумки

діяльності державних архівних установ України у 2005 році

Державні архівні установи України, виконуючи завдання Плану розвитку архівної справи на 2005 рік, домоглися позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності.Нормативно-правове забезпечення діяльності

державних архівних установ

Проведено певну роботу зі створення цілісної і дієвої нормативно-правової бази діяльності архівних установ.

Розроблено і затверджено Державну програму розвитку архівної справи на 2006-2010 роки. На виконання Розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп підготовлено і передано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей”.

Доопрацьовується проект Закону України „Про діловодство”.

За поданням Держкомархіву Кабінетом Міністрів України 21 грудня 2005р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

за № 1255 прийнято постанову “Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини”.

Подано пропозиції щодо внесення змін до Законів України “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та ряду інших законопроектів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” розроблено “Порядок зберігання електронних документів в архівних установах”, затверджений наказом Держкомархіву 25.04.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

2005 № 49 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 07.06.2005 за № 627/10907.

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України”, “Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

2004 № 1649 підготовлено спільний наказ Держкомархіву та Фонду державного майна від 28 березня 2005 року № 34/683 “Про затвердження Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 25.06.2005 за № 692/10972. Міністерством юстиції у 2005 році затверджено нову редакцію “Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належить державі та територіальним громадам”.

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.

Націона́льний архі́вний фо́нд (НАФ) України - сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

Наказами Держкомархіву затверджено кілька нових і перезатверджено зі змінами та доповненнями низку чинних нормативно-правових актів, 15 із яких зареєстровано Міністерством юстиції. 23 нормативно-правових акти зареєстровано обласними та районними управліннями юстиції. Обласними та районними управліннями юстиції зареєстровано також 7 регуляторних актів, підготовлених держархівами областей та архівними відділами райдержадміністрацій.

Регулято́рний а́кт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Проводилося впровадження „Основних правил роботи державних архівів України”

З метою посилення діалогу з громадськістю у Держкомархіві створено Громадську колегію.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

Центральне місце у діяльності архівних установ України посідали питання забезпечення збереженості й організації зберігання документів Національного архівного фонду. Вирішенню нагальних проблем щодо зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ сприяло виконання заходів, передбачених розпорядженням Президента України від 13.04.2005 №957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, а також державними й регіональними програмами.

У минулому році вдалося вирішити низку проблем у забезпеченні умов зберігання документів в архівних установах України. На реконструкцію та будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у м. Києві було отримано 1,41 млн. грн. із 4 млн., передбачених у бюджеті 2005 року, і, попри зволіканням Київської міської ради з оформлення для цього земельної ділянки, вже завершується виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення цих робіт.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

При коригуванні бюджету на 2005 рік отримано також додаткові кошти у сумі 1,3 млн. грн., що дало змогу поліпшити умови забезпечення збереженості документів у комплексі споруд центральних державних архівів у м. Києві, зокрема: встановлено пости позавідомчої охорони; проводиться монтаж системи електронного контролю доступу до архівосховищ; розпочато розроблення проекту оснащення архівосховищ локальними сучасними системами газопожежегасіння; здійснюються заходи щодо модернізації наявної системи охоронно-пожежної сигналізації тощо.

Відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні питань забезпечення збереженості документів і в деяких регіональних державних архівах.

З Державного бюджету на 2005 рік на будівництво Держархіву м. Севастополя виділено 1 720, 8 тис. грн., Держархіву Чернівецької області виділено кошти у сумі 2027,3 тис. грн. на проведення реконструкції і облаштування приміщень.

З держбюджету виділено субвенцію у розмірі 2 млн. грн. на ремонт і реставрацію пам’ятки історії і архітектури національного значення “Єзуїтські Мури”, у будівлі якої перебуває головний корпус Держархіву Вінницької області.

Закарпатської обласної ради прийняла рішення щодо передачі в оперативне управління держархіву області першого поверху Державного виробничо-торгового підприємства “Закарпаткнига”. Здійснюється реконструкція другого і третього поверхів зазначеного об’єкта. На реконструкцію із держбюджету у 2005 році надійшло 830 тис. гривень.

Минулого року додаткові приміщення одержали державні архіви Закарпатської, Івано-Франківської областей та 39 архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад. Загальна площа додаткових приміщень складає 4344, 2 кв. м., що на 55 % перевищує планові показники.

У 2005 році здійснювалася робота з ремонту приміщень у 162 архівних установах. У ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній республіці Крим, Державному архіві м.

Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.

Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).

Києва, а також у 20 державних архівах областей відремонтовано понад 6,9 тис. кв. м. площ сховищ, робочих кімнат, фасадів і покрівель архівних будівель. Протягом року суттєво поліпшено умови зберігання документів у 135 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів.

Проводилося додаткове встановлення стелажного обладнання. Внаслідок цієї роботи довжина стелажних полиць у архівосховищах архівних установ збільшилася на 15,8 тис. пог. м., у тому числі у державних архівах Івано-Франківської, Полтавської і Херсонської областей протяжність стелажного обладнання збільшилася на 4,1 тис.

Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.

пог. м., у 119 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад - на 11 тис. пог. м.

Вжито заходів щодо посилення контролю за організацією охоронного режиму в архівних установах з метою запобігання несанкціонованого доступу до архівосховищ, виносу або крадіжкам документів. У 45 архівних установах встановлено охоронну сигналізацію, у 23 - здійснено її ремонт.

З метою посилення пожежної безпеки у державних архівах усіх рівнів спільно з органами протипожежного нагляду проведено перевірки протипожежного стану приміщень, архівосховищ, технічного стану електромереж та електроустаткування, розроблено додаткові плани заходів з посилення пожежної безпеки.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Наказами директорів державних архівів призначено відповідальних осіб за протипожежний стан приміщень та архівосховищ. Організовано додаткові заняття та інструктажі працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму, посилено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки. У більшості державних архівів областей поновлено склад добровільних пожежних дружин. Продовжувалося вивчення та впровадження в практику роботи Правил пожежної безпеки державних архівних установ України.

Протягом року у 44 архівних установах установлено пожежну сигналізацію. У державних архівах Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Черкаської областей замінено пожежну сигналізацію на нову сертифіковану.

Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.

У ЦДІАЛ, держархівах Донецької та Кіровоградської областей встановлено сучасні системи охоронно-пожежні сигналізації.

Державними архівами Івано-Франківської, Полтавської та Тернопільської областей придбано 56 нових вогнегасників. Перезаряджено 108 вогнегасників у державних архівах Івано-Франківської, Луганської та Херсонської областей. Аналогічну роботу проведено у 77 архівних установах низової ланки. Здійснено поточний ремонт системи хімпожежогасіння в Держархіві Запорізької області та внутрішнього протипожежного водогону в Держархіві Хмельницької області.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

Кіровогра́дська о́бласть(Кропивницька область) - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.

Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.

Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.

У 10 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад здійснено оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином.

З метою поліпшення фізичного стану всіх видів документів організовано виявлення й облік документів, що потребують ремонту і реставрації, регулярно проводилися санітарно-гігієнічні роботи з дезінфекції, дезінсекції і знепилення архівних справ. У архівних установах протягом року реставровано понад 500 тис. справ, відремонтовано понад 1 млн. аркушів справ, оправлено та підшито у тверді обкладинки понад 93 тис. справ. Перевиконали заплановані обсяги реставрації документів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, держархіви Вінницької, Львівської, Одеської, Хмельницької областей; ремонту - ЦДАВО, ЦДІАЛ, держархіви Волинської, Житомирської, Запорізької, Львівської, Одеської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької областей.

Консерваційно-профілактичній обробці піддано 765 од зб. страхового фонду, 1954 од.

Страховий фонд - спеціальний фонд, створений для того, щоб убезпечити ризики певного кола осіб у певній галузі.

зб. кінодокументів, 22891 од зб. фотодокументів, 2378 од. зб. фонодокументів, 777 од. зб. відеодокументів. Консерваційно-профілактичне оброблення документів із плівковими носіями здійснювали ЦДКФФА, Держархів в Автономній Республіці Крим, держахіви Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Черкаської областей. Річні плани цих робіт загалом перевиконано.

Приоритетним напрямом роботи архівних установ було поповнення страхового фонду документів Національного архівного фонду. У 2005 році здійснено копіювання майже 30 тис. од. зб. документів з паперовою основою, що у 3,7 рази перевищує минулорічні показники. Центральними державними архівами здійснено копіювання 24 тис. од. зб. на паперовій основі, держархівами областей - майже 6 тис. од. зб. Страхове копіювання фотодокументів проводилось у держархівах Миколаївської, Херсонської, Черкаської областей, фотодокументів - у держархівах Миколаївської та Черкаської областей.

З метою поліпшення умов зберігання закартоновано і перекартоновано понад 554 од. зб. (що майже вдвічі перевищує обсяги 2004 року), із них 287,9 тис. - у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад. У держархівах Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей відновлено 218 аркушів документів із згасаючим текстом.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.

У 2005 році приділялася значна увага обліку фондів і документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних установах. З цією метою здійснено перевірку наявності понад 2,7 млн. од. зб. документів, що на 52 % більше у порівнянні з 2004 роком. Упродовж року в ЦДАГО, ЦДІАК, держархівах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей знайдено 115 од. зб., що знаходилися в розшуку. У ЦДІАЛ, Державному архіві Львівської області завершується комплекс робіт із суцільного перевіряння наявності документів у фондах.

Державний архів Львівської області Державний архів Львівської області - структурний підрозділ Львівської обласної державної адміністрації, який підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Державній архівній службі України.

Як і в минули роки, здійснювалося поповнення Центрального фондового каталогу і уточнення даних карток фондів. Продовжувалося створення електронних баз даних фондів держархівів, унікальних і особливо цінних документів, справ, які знаходяться в розшуку. Проводилася робота з обліку нових находжень справ на постійне зберігання, удосконалення внутрішньої облікової документації, уточнення складу та обсягу фондів.

Продовжувалося виявлення і взяття на облік унікальних документів, з цією метою було переглянуто понад 71,9 тис. од. зб. різних видів документів. Анотовані переліки документів, що підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, подали: ЦДІАК, ЦДАМЛМ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. До переліків включено понад 200 од. зб. документів з паперовою основою, у тому числі 6 друкованих книг та 38 фотодокументів.

Разом з тим, проблеми збереженості документів Національного архівного фонду загострюються. Поки не дали очікуваних позитивних результатів заходи, передбачені дорученнями Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656, розпорядженням Президента України від 13.04.2005 № 57/2005-рп, а також трьома спільними з Мінкультури державними програмами.

Через незадовільне бюджетне фінансування архівної сфери залишаються не вирішеними питання матеріально-технічного оснащення державних архівів, забезпечення їх придатними для зберігання приміщеннями. Три центральних державних архіви (ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ) не мають власної матеріальної бази. Дев’ять державних архівів центрального та обласного підпорядкування розміщуються в колишніх культових будівлях. Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберігання у восьми державних архівах: ЦДІАК, ЦДІАЛ, державних архівах Київської, Полтавської, Тернопільської, Харківської областей, міст Києва і Севастополя.

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Сховища у 12-ти державних архівах заповнено на 90%. Через відсутність фінансування вкрай повільно здійснюється реконструкція приміщень, наданих державним архівам Закарпатської, Івано-Франківської областей, не розпочато реконструкцію приміщень і ремонт корпусу № 1 у Державному архіві Харківської області, незавершеним залишається будівництво архівів Київської, Тернопільської областей і м. Севастополя. Значна кількість архівних будівель потребує капітального ремонту. Неухильно зростає кількість архівних споруд, технічний стан яких є аварійним. Залишається не вирішеним питання стосовно виділення Держархіву Хмельницької області додаткової штатної чисельності, що унеможливлює розгортання роботи центру реставрації постраждалих документів внаслідок пожежі 2003 року.

Рівень пожежної захищеності більшості архівних приміщень не відповідає нормативним вимогам. Планові показники 2005 року з встановлення пожежної сигналізації в архівах виконано лише на 68%.

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.

Не забезпечує гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду рівень захищеності архівних будівель і сховищ. Незважаючи на певний поступ у забезпеченні центральних архівів охороною, лише третина із 72 будівель державних архівів забезпечено постами позавідомчої охорони. Системи охоронної сигналізації мають близько 50 архівних будівель, але лише третина із них підключена до центральних пультів спостереження. Загалом охоронною сигналізацією обладнано тільки половина із 511 сховищ державних архівних установ. Планові показники 2005 року з установлення охоронної сигналізації виконано лише на 78%.

Невідкладного вирішення потребує також проблема оснащення архівних приміщень сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для дезінсекції, дезінфекції, знепилювання документів. Нагальними є питання біозахисту документів і засобів їх зберігання, а також відновлення документів із біоушкодженнями, виникнення яких зумовлюється постійним порушенням температурно-вологісного режиму в архівосховищах.

В умовах існуючої тенденції до зростання ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного ступеня, що зумовлено загальним станом матеріально-технічної бази архівних установ, природними та іншими чинниками, особливого значення набуває вирішення питання щодо збільшення обсягів страхового копіювання документів Національного архівного фонду. Загальний перелік справ, на які мають бути створені страхові копії, включає 2,5 млн. од. зб. Створення страхового фонду унікальних і особливо цінних документів неможливо без відновлення діяльності лабораторій з виготовлення мікрофільмів, сучасного обладнання і високоякісних матеріалів, достатньої кількості фахівців. На сьогодні через відсутність коштів для заміни технічно зношеного і морально застарілого обладнання переважна більшість страхових копій виготовляється лише завдяки участі державних архівів у міжнародних проектах.

Загальний стан захищеності архівних установ, послаблення контролю за дотриманням вимог охоронного режиму уможливлює безконтрольний доступ до архівних документів та їх викрадення. За фактом масштабної крадіжки з фондів ЦДІАЛ відкрито кримінальну справу, встановлюються особи, причетні до вчинення злочину. У ході суцільного перевіряння наявності документів у цьому архіві виявлено відсутність 421 справи у 70 із 700 перевірених фондів. Частину викрадених справ було конфісковано у приватних колекціонерів під час проведення оперативних заходів у містах Києві і Львові, 52 справи повернуто архіву. Серед конфіскованих архівних документів також виявлено документи, що походять із фондів Держархіву Львівської області.

Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.

За цим фактом ведеться розслідування. З метою з’ясування обсягів можливих втрат в архіві проводиться суцільне перевіряння наявності документів.

У 2005 році скоєно 2 крадіжки у відділі ЦДАМЛМ у Плютах, викрадено художні полотна, музейні експонати. Встановлено факт зникнення чотирьох справ у Держаархіві Миколаївської області. За цими фактами розпочато слідство.

Таким чином, катастрофічний стан матеріально-технічної бази архівних установ, спричинений недостатнім фінансування архівної сфери, створює серйозну загрозу збереженості документів Національного архівного фонду.

  1   2   3


Скачати 491.56 Kb.

  • Нормативно-правове забезпечення діяльності державних архівних установ
  • Закону України
  • Кабінетом Міністрів України
  • Автономної Республіки
  • Національного архівного фонду України
  • Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду
  • Автономній республіці Крим
  • Кіровоградської областей
  • Державному архіві Львівської області