Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2004 році

Скачати 399.91 Kb.

Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2004 році
Скачати 399.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.05.2017
Розмір399.91 Kb.
  1   2   3

Основні підсумки

діяльності державних архівних установ України

у 2004 році
Державні архівні установи України, виконуючи завдання Плану розвитку архівної справи на 2004 рік, домоглися певних позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності і забезпечили подальше реформування архівної справи відповідно до сучасних вимог.
Нормативно-правове-забезпечення діяльності

державних архівних установ

З метою удосконалення нормативної бази у документноінформаційній сфері доопрацьовується проект Закону України „Про діловодство”.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Відповідно до завдань, визначених законодавством, за поданням Держкомархіву України Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:

„Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб” (від 2 червня 2004 р. № 741);

„Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ” (від 10 серпня 2004 р. № 1018);

„Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” (від 28 жовтня 2004 р. № 1453);

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 639” (щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами) (від 30 листопада 2004 р. № 1608);

„Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду”( від 13 грудня 2004 р. № 1649).

Урядовими постановами також створено два галузевих державні архіви.

Розроблений Держкомархівом проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку передачі архівній установі наукової доку­ментації з археологічних польових досліджень” погоджено з Міністерством культури і мистецтв України, Національною академією наук України, Міністерством юстиції України і подано на затвердження до Кабінету Міністрів України.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2017 року діють 163 наукових установи та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 31129 співробітників, в тому числі 15919 наукових працівників, серед яких 2402 доктори наук та 6814 кандидатів наук. На 01.01.2017 до складу НАН України входять 186 дійсних членів (академіків), 361 членів-кореспондентів та 98 іноземні члени. Керівні органи НАН України розташовані у Києві.

Впроваджувався в практику роботи розроблений Держкомархівом Державний стандарт „Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.

Державний стандарт (рос. Государственный стандарт, ГОСТ; можливий український переклад абревіатури: ДЕСТ) - одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації (МГС).
Вимоги до оформлення документів”. Розроблено та затверджено Галузевий стандарт „Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування”.

З метою визначення основних цілей і пріоритетів подальшого розвитку архівної сфери в середньостроковій перспективі розпочато підготовку проекту Державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки.

Наказами Держкомархіву затверджено кілька нових і перезатверджено зі змінами та доповненнями низку чинних нормативно-правових актів, 10 із яких зареєстровано Міністерством юстиції України.

Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Колегією Держкомархіву схвалено „Основні правила роботи державних архівів України” – зведений нормативно-методичний документ, що кодифікує порядок діяльності цієї ланки архівних установ, і організовано його практичне впровадження. Протягом травня-червня у Києві, Луганську, Луцьку, Миколаєві було проведено кущові наради з питань впровадження Правил. Майже всі ЦДА та держархіви областей організували роз’яснення і вивчення норм Правил шляхом проведення нарад, засідань науково-методичних рад архівів, конференцій тощо. До Держкомархіву надійшло понад 500 пропозицій і зауважень, які проаналізовано і узагальнено. Створено редакційну колегію для підготовки другого видання Правил. Хід та результати впровадження Правил будуть розглянуті на всеукраїнській нараді.

З метою посилення діалогу з громадськістю у Держкомархіві України створено Громадську раду.
Забезпечення збереженості та державний облік документів

Національного архівного фонду

Одним із головних напрямків розвитку архівної справи лишалося забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ і зміцнення з цією метою матеріально-технічної бази державних архівних установ.

Вирішенню певного кола найнагальніших питань сприяло виконання заходів, передбачених дорученнями Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656, а також державними й регіональними програмами.

Згідно із зазначеними дорученнями розпочато роботи щодо реконструкції комплексу споруд ЦДА в м. Києві (Солом’янська, 24). Цей дванадцятиповерховий корпус корисною площею 18,1 тис. кв. метрів був побудований у 1970 році і розрахований на зберігання 6 млн. справ та друкованих видань. За 34 роки існування будівель комплексу без капітального ремонту їхні інженерні системи майже повністю зносилися, архівосховища перевантажені документами. До того ж умови зберігання, що існують у центральних державних архівах України, не дозволяють приймати сучасну документацію, створену за допомогою комп’ютерних технологій.

Держкомархів провів тендер на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію та розвиток комплексу споруд ЦДА України.

Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
Тендер виграла інженерно-технічна компанія „Укренергоіндустрія”.

Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міськдержадміністрації затверджено архітектурно-планувальне завдання на реконструкцію комплексу споруд ЦДА України. Завершено виготовлення топографічного плану та звіту інженерно-геологічних вишукувань під розширення площ ЦДА України, затверджено архітектурну концепцію реконструкції (додаток 1).

Загальна вартість будівництва та оснащення комплексу споруд ЦДА України складає більше 60 млн. гривень. У минулому році освоєно 394,4 тис. гривень, виділених на розроблення проектно-кошторисної документації. На будівельні роботи у Державному бюджеті України на 2005 рік передбачено 4,4 млн.

Будіве́льні робо́ти - роботи, що виконуються на будівельному майданчику (об'єкті) при зведенні будівель і споруд.
Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
гривень.

У межах реалізації завдань Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки УНДІАСД було освоєно 70 тис. грн., виділених наприкінці 2003 р. на проведення наукових досліджень з питань старіння матеріальної основи документів.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Відповідно до Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року ЦДАМЛМ отримав 333 тис. грн., що дозволило відремонтувати фасад і частину приміщень головного корпусу архіву-музею та його відділу в Плютах, розгорнути роботи із встановлення та модернізації системи опалювання, посилити протипожежну захищеність приміщень.

Тривало виконання аналогічних регіональних програм. Кошти на реалізацію передбачених ними заходів отримали державні архівні установи Автономної Республіки Крим (89,0 тис.

Музéйна спрáва - спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
грн.), Волинської (82,1 тис. грн.), Житомирської (192,4 тис. грн.), Київської (124,7 тис. грн.), Луганської (40,4 тис. грн.), Миколаївської (33,5 тис. грн.), Одеської (127,4 тис. грн.), Херсонської (25,6 тис. грн.), Чернігівської (156,8 тис. грн.) областей.

Крім бюджетного фінансування виконання програмних завдань здійснювалося за рахунок коштів, отриманих за надання платних послуг та спонсорської допомоги. Такий підхід до вирішення зазначених питань сприяв здійсненню низки заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану архівних будівель, їх інженерних мереж і комунікацій, систем охоронної та пожежної сигналізації, а також придбання необхідного сучасного обладнання, технічних засобів, витратних матеріалів тощо.

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.
Водночас у ході виконання регіональних програм виконувалися роботи, що не потребували додаткового фінансового забезпечення.

ЦДІАЛ отримав два гранти на загальну суму 10 тис. фунтів стерлінгів для поліпшення умов зберігання архівних фондів та для створення комп’ютерних баз даних. Розробляється комплексна програма оптимального використання отриманих коштів.

Значну увагу було приділено питанням, пов’язаним із поліпшенням умов зберігання документів. У процесі їх вирішення у ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Мико­лаїв­ської, Полтавської, Рівненської, Чернігівської областей і м.

Фунт сте́рлінгів або Брит́анський фунт (англ. Pound sterling, British pound) - грошова одиниця Великої Британії. Поділяється на 100 пенні. Символ: £ (лат. Libra - фунт), код валюти: GBP (Great Britain Pounds).
Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.
Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).
Києва відремон­товано понад 7,2 тис. кв. м площ сховищ, робочих кімнат, фасадів і покрівель архівних будівель, що в 1,3 рази перевищує обсяги 2003 року. У Держархіві м. Києва завершено реконструкцію додаткового сховища площею 422 кв. м, що дозволило збільшити протяжність стелажного обладнання на 10 тис. пог. м; триває облаштування цього сховища стелажним обладнанням, сучасними охороною та протипожежною системами. Загалом протяжність стелажного обладнання збільшилася в чотирьох держархівах на 2,3 тис. пог. м (2003 р. – у трьох архівах на 495 пог. м).

Тривала ця робота і в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад. Упродовж року в 154 установах цієї ланки відремонтовано 12,1 тис. кв. м площ наявних сховищ і робочих приміщень. Розпочато ремонт та реконструкцію приміщення, наданого Кам’янець-Подільському міськархіву. Протягом року з виділених міськрадою 400689 грн. освоєно 283,7 тис. гривень. Завершено зведення нового архівосховища архівного відділу Чернівецької міської ради площею 464 кв. м.

Чернівці́ - адміністративний, політичний і релігійний центр Чернівецької області, важливий культурний та науково-освітній осередок України. Місто розміщене на південному заході України за 40 км від румунського кордону.
Загальна вартість його становить 1,382 млн. грн. Сховище оснащено системою автоматичного пожежегасіння та пересувними мобільними архіваторами, розрахованими на 50 тис. од. зб. 89 установ отримали інші або додаткові приміщення загальною площею 7,4 тис. кв. м., що майже співпадає з обсягами 2003 року Суттєво перевищує показники попереднього року збільшення протяжності стелажного обладнання. За звітний період у 139 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад протяжність стелажного обладнання збільшилася на 15,4 тис. пог. м проти 8,6 тис. пог. м у 2003 році.

Посиленню захищеності архівних приміщень сприяло впровадження Правил пожежної безпеки державних архівних установ України, здійснення заходів, спрямованих на виконання рекомендацій галузевої наради з питань посилення пожежної безпеки, контролю за станом технічних засобів протипо­жежного захисту, а також посилення охорони приміщень.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.

У державних архівах усіх рівнів спільно з органами протипожежного нагляду проведено перевірки протипожежного стану приміщень, технічного стану електромереж та електроустаткування, визначено найнагальніші потреби щодо оснащення приміщень сучасними технічними засобами протипожежного захисту, розроблено додаткові заходи з посилення пожежної безпеки. Організовано заняття та інструктажі працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму, посилено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки. Водночас приведено у відповідність до вимог Правил внутрішні нормативні документи, що регламентують організацію цієї роботи, здійснено монтаж контурів заземлення для оргтехніки, заміну на сертифіковані оповіщувачів пожежної сигналізації, замір опору ізоляції електромереж, придбано нові та перезаряджено наявні вогнегасники тощо.

У держархівах Вінницької, Львівської, Рівненської областей встановлено сучасні пожежно-охоронні сигналізації та системи відео-спостереження.

Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.
Встановлення нових або ремонт наявних систем пожежної та охоронної сигналізації, автоматичних систем пожежегасіння проведено також у ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Волинської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей.
Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.
Аналогічну роботу проведено у 141 архівній установі низової ланки, у 12 – оброблено дерев’яні конструкції вогнезахисним розчином.

Вжито додаткових заходів щодо запобігання несанкціонованому виносу або крадіжкам документів. Посилено контроль за дотриманням вимог чинних інструкцій, які регламентують організацію охоронного режиму, доступ до приміщень архіву та сховищ, а також правила видавання документів зі сховищ і терміни своєчасного їх повернення. Проведено заняття з підвищення кваліфікації та інструктажі хранителів фондів, посилено персональну відповідальність за дотримання порядку опечатування сховищ і робочих кімнат, зберігання ключів у неробочий час.

Тривало перевіряння наявності документів, у процесі якого перевірено понад 1,6 млн. одиниць зберігання (із них 1,05 млн. од. зб. – в архівних установах низової ланки). Упродовж року в ЦДІАК, держархівах Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей знайдено 222 од. зб., що знаходилися в розшуку.

Здійснено комплекс заходів із поліпшення фізичного стану документів. Продовжувалася складна реставрація потерпілих від пожежі документів у ЦДНТА; у ЦДКФФА вперше здійснено комп’ютерну реставрацію 17 од. зб. пошкоджених фотонегативів на плівці; у держархівах Волинської, Івано-Франківської, Херсонської областей виконано реставрацію великоформатних картографічних документів.

Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.
У Держархіві Хмельницької області тривала робота з постраждалими внаслідок пожежі документами.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
Завершено дезінфекцію переміщених справ. Із 70614 од. зб. переміщених, документів перевірено наявність та фізичний стан 15592 од. зб., 4% із них взято на облік як такі, що потребують реставрації та ремонту. Упродовж року відреставровано 10013 аркушів 95 постраждалих справ. Ідентифіковано 1248 умовних одиниць зберігання з числа пошкоджених вогнем і водою, створено цифрові копії 4142 аркушів таких документів. Значно перевиконано заплановані обсяги реставрації документів з паперовою основою у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Житомирської, Запорізької, Львівської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей і м. Києва; ремонту – у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей. Загальний плановий показник із оправлення та підшивки документів перевиконано у 3,6 рази. З метою поліпшення умов зберігання документів закартоновано та перекартоновано понад 487,7 тис. од. зб., із них 253,7 тис. – у архівних установах низової ланки. У держархівах Волинської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей відновлено 906 арк. документів із згасаючим текстом.

Консерваційно-профілактичне оброблення документів із плівковими носіями, у т. ч. і страхового фонду, здійснювали у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей.

Страховий фонд - спеціальний фонд, створений для того, щоб убезпечити ризики певного кола осіб у певній галузі.
Річні плани цих робіт загалом перевиконано, обсяги їх порівняно з минулим роком дещо збільшилися.

До пріоритетних напрямів роботи держархівів належало й виконання рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2004 р., „Про стан створення страхового фонду документів НАФ у державних архівних установах”. Поповнення його минулого року відбулося головним чином за рахунок створення копій документів із паперовою основою. Цією роботою займалися у ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Одеської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. Страхове копіювання фотодокументів проводилося у ЦДКФФА, держархівах Донецької, Миколаївської, Херсонської, Черкаської областей, фотодокументів – у держархівах Миколаївської та Черкаської областей.

Продовжувалося виявлення та взяття на облік унікальних документів. Переглянуто понад 55,6 тис. од. зб. різних видів документів. Анотовані переліки виявлених унікальних документів, які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, подали ЦДАМЛМ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Миколаївської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. До переліків включено 255 од. зб. документів з паперовою основою та 29 фотодокументів.

Але принципова незмінність ситуації з бюджетним фінансуванням архівної сфери унеможливлює розв’язання наявних проблем матеріально-технічного забезпечення державного зберігання документів НАФ, спричинює поглиблення негативних процесів, які створюють загрозу їх збереженості. Вирішити наявні проблеми питання матеріально-технічного забезпеченості державних архівів неможливо без достатнього і стабільного бюджетного фінансування. Водночас щорічні бюджетні запити державних архівних установ не враховуються.

Упродовж року не вдалося вирішити низку питань, окреслених у доручення Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та доручення Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656. Внаслідок відсутності бюджетного фінансування не завершено будівництво держархівів Київської (будівля архівосховищ), Тернопільської областей, м.

Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.
Севастополя, а також реконструкцію приміщень держархівів Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської, Чернівецької областей. Не вирішено питання щодо надання Держархіву Одеської області іншого приміщення замість аварійної будівлі колишньої культової споруди, технічний стан якої неухильно погіршується.
Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.
Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Ку́льтова спору́да - споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу.
Залишається відкритим питання стосовно розгортання роботи центру реставрації документів у Держархіві Хмельницької області, оскільки додаткову штатну чисельність для її забезпечення архіву так і не було виділено.

Украй незадовільно фінансується Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки. ЦДАМЛМ недотримав 195,1 тис. грн., передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для реалізації завдань Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року. Не було відкрито для державних архівних установ фінансування заходів Державної програми розвитку культури на період до 2007 року.

Кількість проблем, вирішення яких потребує сталого бюджетного фінансування, не зменшується. Найгострішою з них є забезпеченість архівів придатними для зберігання документів приміщеннями.

Три центральних державних архіви (ЦДІАЛ, ЦДНТА та ЦДЛМЛМ) не мають власної матеріальної бази. Становище дев’яти держархівів центрального та обласного підпорядкування, які розміщуються в колишніх культових будівлях, лишається не визначеним. Процес повернення релігійним організаціям культових будівель триває, а рішення місцевих органів влади щодо надання державним архівам інших приміщень, замість тих, що передаються, на практиці лишаються не реалізованими.

У грудні минулого року було передано релігійній громаді будівлю колишньої церкви Різдва Богородиці в м.

Різдво́ Пресвято́ї Богоро́диці, або Мала́ Пречи́ста - релігійне свято християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа, що є одним з дванадесятих свят. Святкується щороку православними 21 вересня, католиками - 8 вересня.
Релігійна громада - громада (спільнота), група людей, які сповідують чи практикують однакову релігію. Це є релігієзнавчим та юридичним поняттям.
Прилуках, де зберігалася частина фондів Держархіву Чернігівської області. Документи переміщено до м. Чернігова, але архів так і не отримав приміщення, виділення якого передбачалося розпорядженням голови Чернігівської облдержадміністрації від 4 серпня 2004 р. № 224.

З кожним роком збільшується кількість державних архівів, які вичерпали резерви площ для комплектування документами. На сьогодні заповненість сховищ трьох центральних архівів і держархівів десяти областей наблизилася до граничної межі. Нагальною є проблема розширення площ архівосховищ шляхом будівництва нових приміщень або виділення і пристосування наявних вільних будівель.

Неухильно зростає кількість архівних споруд, технічний стан яких є аварійним. Технічна зношеність і моральна застарілість інженерних мереж і систем життєзабезпечення архівних будівель, яка досягла критичної межі, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій із непередбаченими наслідками, призвести до втрати архівних документів. Саме такі фактори стали причиною виникнення аварійних ситуацій у ЦДАМЛМ, держархівах Миколаївської області та м.

Катастро́фа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких (або неповоротних) наслідків. В давній Греції слово катастрофа означало головну подію, що передує розв'язці або зумовлює її, у класичних драматичних творах.
Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.
Києва.

Загальний рівень захищеності архівних приміщень і архівних фондів є незадовільним. Так, лише 19 із 73 будівель державних архівів забезпечено постами позавідомчої охорони. Системи охоронної сигналізації встановлено у 53 архівних будівлях, але лише 15 із них підключені до центральних пультів спостереження. У будівлях і сховищах ЦДІАЛ, держархівів Донецької, Київської, Харківської, Херсонської областей взагалі відсутні охоронні системи. Загалом охоронною сигналізацією обладнано лише 241 із 511 сховищ державних архівів. До того ж більш як половина наявних систем охоронної сигналізації потребує ремонту або заміни через технічну зношеність.

Недостатній рівень захищеності архівних будівель і сховищ, послаблення контролю за дотриманням нормативних вимог до організації охоронного режиму, уможливлюють безконтрольний доступ до архівних документів, та їхнє викрадення. Минулого року такий прикрий факт мав місце у ЦДІАЛ.

Рівень пожежної захищеності більшості архівних приміщень не відповідає нормативним вимогам. З огляду на це невідкладного вирішення потребує питання щодо забезпечення стабільного фінансування найголовніших потреб у оснащенні архівних приміщень сучасними технічними засобами протипожежного захисту.

Згубно позначається на фізичному стані документів низький рівень оснащеності архівосховищ системами вентиляції та кондиціювання повітря. Порушення температурно-вологісного режиму спричинюють біоушкодження матеріальної основи документів. На жаль, повсякчас зростає кількість держархівів, де такі проблеми є актуальними. Надзвичайно гостро це питання постало в ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві Миколаївської області.

Унаслідок відсутності сучасного технологічного обладнання, високоякісних витратних матеріалів, достатньої кількості фахівців не задовольняють існуючих потреб масштаби робіт зі створення страхового фонду унікальних і особливо цінних документів, їх реставрації та ремонту.

Заплановані обсяги страхового копіювання документів з паперовою основою виконано лише на 81,7%, реставрації – на 95%, ремонту документів – на 98%. Не виконали планові показники зазначених видів робіт: держархіви Запорізької і Хмельницької областей – створення страхового фонду на документи з паперовою основою; ЦДАГО, держархіви Донецької, Київської, Миколаївської, Хмельницької областей – реставрація; ЦДАГО, держархіви Київської, Львівської, Миколаїв­ської, Одеської, Харківської, Хмельницької областей і м. Севастополя – ремонт документів.

Таким чином повна відсутність капітальних вкладень у галузь чимдалі збільшує катастрофічну прірву між непрофінансованими навіть мінімальними матеріально-технічними потребами і постійно зростаючими обсягами державних інформаційних ресурсів, які зберігаються у державних архівах. Така ситуація створює серйозну загрозу збереженості Національного архівного фонду України.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.
Націона́льний архі́вний фо́нд (НАФ) України - сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

  1   2   3


Скачати 399.91 Kb.

  • Нормативно-правове-забезпечення діяльності державних архівних установ
  • Кабінетом Міністрів України
  • Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду
  • Автономній Республіці Крим
  • Чернівецької міської ради
  • Одеської області