Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновні принципи міжнародного права

Основні принципи міжнародного права
Сторінка1/6
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Семінарське заняття №1

Тема: Основні принципи міжнародного права

Питання для обговорення

 1. Принцип суверенної рівності держав

 2. Принцип невтручання у внутрішні справи

 3. Принцип рівноправ'я і самовизначення народів

 4. Принцип співпраці держав

 5. Принцип поваги прав людини і основних свобод

 6. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань

 7. Принципи, які забезпечують всеосяжну безпеку

 8. Принцип заборони застосування сили або загрози силою

 9. Принцип територіальної цілісності держав

 10. Принцип непорушності державних кордонів

 11. Принцип мирного врегулювання спорів


Основна література

Джерела

Устав ООН // Действующее международное право / Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М.,1996. - Т.1. – С.7-33.

Венская конвенция о праве международных до­говоров 1969 г. // Там же. -С.343-371.

Статут Международного суда ООН // Там же. - С.776-788.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. // Действующее международное право / Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М.,1996. - Т.2. – С.151-155.

Декларация о принципах международного пра­ва, касающихся дружественных отношений и сотруд­ничества между государствами в соответствии с Уста­вом ООН 1970 г. // Там же. – С.65-73.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. // Там же. – С.73-79.

Декларация о недопустимости интервенции и вме­шательства во внутренние дела государств 1981 г. // Там же. – С.99-103.

Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях. Резолюция Ген. ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г. // Там же. – С.103-110.

Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. // Действующее международ­ное право. М., 1997. Т. 2. С. 199.

Конституція України 28 червня від 1996 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/

Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/Підручники

Антонович М. Міжнародне публічне право: підручник.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Міжнаро́дне публі́чне пра́во - це сукупність юридичних принципів та норм, що відображають узгоджені позиції суб'єктів і призначені для регулювання відносин між державами та іншими учасниками міжнародно-правових відносин.
- Київ: Алерта, 2005.- 424 с. ;


Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. - К.,2000; Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник / М.О. Баймуратов.- Харків: Одіссей, 2008.- 704 с.; Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Пер. з англ. - Харків: Консум, 2000.- 592 с.; Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній. - Київ: Либідь, 2002.- 608 с; Міжнародне право. Основні галузі: підручник / за ред. В.Г. Буткевича.- К.: Либідь, 2004.- 816 с.     

Додаткова

Абдалах Хашем Аль-Вакед. Реалізація основних принципів міжнародного права в Йордано-ізраільскому мирному договорі 1994 р. //Право України. - 1999. - № 6. - С. 128; Аль Бкур Мохаммад. Юридическое содержание и направления развития международно-правового принципа равноправия государств  Право Украины. – 1999г. - №2. – С.110; Каламкарян Р.А. Концепция господарства права и требования о соблюдении государствами международных обязательств (вне зависимости от их возникновения) на основе приципа добросоветсности. // Государство и право. – 1994. №4. – С.80-90; Каламкарян Р.А. Правило последовательности в поведении государств как фактор обеспечения международного доверия… // Государство и право. – 1996. - №4. – С.128-139; Каламакарян Р. А. Юридическая природа института эстоппель, его происхождение и понятийное содержание //Государство и право. – 1998. - №11. – С.72; Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности и принцип взаимности как основание института эстоппель //Государство и право. - 2000. - № 8. - С. 47-54; Каламкарян Р. Эстоппель как отдельный принцип международного права //Государство и право. – 2001. - № 4. – С. 75-84; Талалаев А.Н. Общепризнанные принципы и нормы международного права (конституционное закрепление термина) //Вестник Московского Универси­тета. Право. Серия 11. - 1997. - №.3 - С.66.


Проаналізуйте

1

На московській Конференції з людського виміру було сформульовано наступне положення: "...у випадку повалення або спроби повалення демократично обраного законного уряду ...недозволеними засобами (держави) будуть рішуче |підтримувати відповідно до Статуту ООН законні органи цієї держави... "

2

Дайте оцінку твердженням деяких юристів-міжнародників (Коллін, Баркун), що основні прин­ципи| міжнародного права, включаючи принцип незастосування сили, мають такий рівень абстракції, який унеможливлює реальне нормативне керівництво ними у конкретних ситуаціях. Положення Статуту ООН, визначальні його цілі і принципи, мають скоріш за все символічний, а не стримуючий характер.
Тест

У яких з цих випадків порушується| принцип невтручання у внутрішні справи|речі|?

Принцип невтруча́ння - міжнародне зобов'язання не втручатися в питання, що належать винятково до внутрішньої компетенції незалежної держави. Цей обов'язок співвідноситься з поняттям суверенітету і виражає основні практичні наслідки суверенітету для інших держав.

а) надання винятково гуманітарній допомозі;

б) підтримка терористичних формувань, які переслідують не політичні цілі;

в) надання озброєної підтримки опозиції уряду;

г) економічна блокада;

д) застосування примусових заходів за рішенням Ради Безпеки в цілях підтримки миру і безпеки;

є) озброєна підтримка уряду в боротьбі | опозицією, прагнучою його повалити.
Розв'язати логічні задачі

1

Держава А. здійснила вчинила масовану повітряну атаку по об'єктам, які знаходилися на території держави Б. Кваліфікував дії держави А. як акт агресії і вдавшись до самозахисту, держава Б. знищила авіабазу на території держави А.

Визначите правомірність дій держав стосовно принципу незастосування сили або загрози силою.|

2

У 1983 р. лідерами турецької общини Кіпру була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Терито́рія держа́ви (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - обмежена кордонами частина земної кулі, що знаходиться під суверенітетом певної держави.
Туре́ччина (тур. Türkiye), офіційна назва Турецька Республіка (тур. Türkiye Cumhuriyeti) - країна, що лежить в Азії між Чорним і Середземним морями, межує на сході з Вірменією, Грузією й Іраном, на південному сході з Іраком і Сирією, на заході з Грецією й Егейським морем, на північному заході з Болгарією.
Туре́цька Респу́бліка Півні́чного Кі́пру (ТРПК) (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)) - самопроголошена держава на півночі Кіпру. З 1975 до 1983 ця територія мала назву Турецька Федеративна Держава Північного Кіпру.
|тільки| Нову державу визнала тільки Туреччина. нову Рада Безпеки ООН у своїй резолюції заявила, що рішення|вирішення| про створення кіпрської турецької|Турція| держави неправомірне, і призвала держави її не визнавати.

Обгрунтуйте рішення Ради|поради| Безпеки.

Як узгоджуються подібні дії з принципом самовизначення народів?

3

У 1999 р. озброєні сили США провели бомбардування об'єктів, які знаходилися|перебувають| на терито­рії| Югославії.

Збро́йні си́ли (лат. Vires armatae; англ. Armed forces) - військова озброєна організація держави, що включає регулярні і нерегулярні військові формування держави. Як часто вживаний синонім використовується поняття «Військо» або «Армія».
Причиною цих дій стала | кваліфікація НАТО операцій, що проводилися урядом | Югославії до Косово, як акту геноциду.

Дайте оцінку діям збройних сил НАТО про­ти| Югославії в частині|частці| їх відповідності принципам невтручання у внутрішні справи|речі|, незастосування сили, мирного вирішення спорів|суперечок|.

4

Практика американської юриспруденції, яка базується | на першій поправці до Конституції США, зводиться до допущення підбурювання до расової дискримінації, якщо ці дії не є| насильницькими. Так у 1992 р. Верховний суд США визнав|ухвалював|, що спалювання хреста членами ку-клукс-клана| з метою залякування афроамериканців| є формою проява| свободи слова, що охороняється Конституцією.

Раси́зм - науково необгрунтовані політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на поділі людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду, як-от: колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, тобто на раси, і різному ставленні до людей та їхніх спільнот залежно від принадлежності до цих груп (рас).
Свобо́да сло́ва - право людини вільно висловлювати свої думки – розглядається прихильниками лібералізму як одна з найважливіших громадянських свобод. Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі (свобода преси і ЗМІ); в меншій мірі стосується до політичної і соціальної реклами (пропаганди).
У рі­шенні| того ж суду у 1969 р. в справі|речі| Бранденбург про­ти| Огайо, яке мало прецедентне значення, було підтверджено право публічно|прилюдний| закликати|призивати| до депортації із США афроамериканців| і євреїв.

Як узгоджується судова практика США з поло­женнями| Конвенції про ліквідацію всіх форм расо­вої| дискримінації?

Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).

Проаналізуйте обмовки|застереження|, зроблені США при ратифікації у 1994 р. вище названої | Конвенції з врахуванням|з урахуванням| принципу поваги|поваги| прав людини.

5

Озброєні сили держави А. вторглися на територію держави Б. При нанесенні бомбових| ударів по об'єктах держави Б. використовувалась| авіабази держави В. Вона була надана | на прохання держави А. Держава Б.|ст.| кваліфікувала дії держави А. і В.|ст.| як здійснення агресії і звернулася до|оберталося| Ради|пораду| Безпеки ООН з|із| проханням вжити|застосування| санкцій проти цих держав.

Держава В.|ст.| заявила, що постановка питання про санкції по відношенню до неї неправомірна, оскільки|тому що| її озброєні сили у військових|воєнних| операціях проти|супроти| держави Б. участі не приймали.

Дайте правову оцінку діям усіх держав.

Чи порушуються діями держав А. і В.|ст.| основні принципи міжнародного права?

6

У 1990 р. Рада|порада| Безпеки згідно ст. 39 Статуту|уставу| ООН розцінив дії Іраку як "вторгнення озброєних сил Іраку до Кувейту" і в зв'язку з цим визнала|полічив|, що "має місце порушення між­народного| миру|світу| і безпеки". Потім Рада|порада| Безпеки кваліфікувала ситуацію як "збройний| напад Іраку на Кувейт і окупацію Кувейту", "анексію Кувейту" і так далі. Діючи пос­лідовно|, Рада|порада| Безпеки згідно ст. 40 Статуту|уставу| ООН (про тимчасові заходи, направлен­і| на запобігання ситуації) зажадав щоб Ірак відвів свої війська з|із| Кувейту і призвала сто­рони почати| переговори з метою врегулювання їх розбіжностей. Врахувавши, що Ірак не виконав цих тимчасових заходів, Рада|пораду| Безпеки прийняла рішення| застосувати проти|супроти| Іраку економічні сан­кції|, в якому зробила посилання|посилання| на ст. 41 Статуту|уставу| ООН. Пізніше ці санкції були доповнені заходами морської і повітряної блокади.

Проаналізувавши цю ситуацію розкрийте зміст|зміст| принципу мирного вирішення спорів.|суперечок|

7

Сербська поліція 1 квітня 2001 р. заарештувала і помістила у столичну в'язницю Слободана Мілошевіча, колишнього югославського лідера. Цьому сприяв потужний|могутній| зовнішній тиск|пресинг| на бєлградське керівництво. Так 31 березня було оголошено Вашингтоном "днем X", до якого сербський уряд повинен був виконати ряд|низку| ультимативних вимог, головним|чільним| з|із| яких був арешт Мілошевіча. Лише|тільки| при умові|із| їх виконанням да­валося| "зелене світло" на продовження зовнішньої підтримки | Бєлграду, який зіткнувся з|із| проблемами сепаратизму в Косово.

Чи можна кваліфікувати |з'являються| дії США, як порушення принци­пу| невтручання у внутрішні справи|речі| держави?

8

У квітні 1996 р. США заявили про свою незгоду з приводу співпраці|співробітництва| Китаю і Ірану в області атомної енергетики.

Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
Китай напра­вив| своїх фахівців|спеціалістів| для участі в будівництві нового заводу по переробці уранової руди в Ірані. На думку США, Іран зміг би за допомогою цього заводу отримати|одержувати| радіоактивні матеріали для ядер­ної| зброї. Не дивлячись на те, що Китай і Іран повідомили МАГАТЕ про свої плани і погодилися допустити на завод міжнародних інспекторів, США почали|зачинали| кампанію по чиненню тиску на Китай з метою змусити|примусити| його відмовитися від проекту.

Чи можна кваліфікувати |з'являються| |з'являються| дії США порушенням принци­пу| невтручання у внутрішні справи|речі| держави?

Семінар №2

Міжнародно-правова відповідальність
Питання для обговорення

1.Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності.

2. Елементи, ознаки міжнародного правопорушення.

3. Види міжнародних правопорушень.

4. Види і форми міжнародної відповідальності.

5. Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності.

6. Здійснення міжнародної відповідальності.

7. Міжнародна кримінальна відповідальність фи-зических осіб.

Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.

8. Особливості відповідальності міжнародних організацій.
Основна література

Джерела

Устав ООН // Действующее международное право / Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М.,1996. - Т.1. – С.7-33.

Декларация о принципах международного пра­ва, касающихся дружественных отношений и сотруд­ничества между государствами в соответствии с Уста­вом ООН 1970 г. // Там же. – С.63-73.

Заключительный акт Совещания по безопаснос­ти и сотрудничеству в Европе 1975 г. // Там же. – С.63-73.

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектам, от 29 марта 1972 г. // Там же. С. 738-744.

Учреждение международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии. Резолюция 808 (1993) от 22 февраля 1993 г. .// Там же. - С.744.

Устав Международного трибунала по Югославия 1994 г.// Там же. - С.748.

Конвенция ООН по морскому праву, от 10 декабря 1982 г. .// Там же. - С.772-776.

Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, принятый в первом чтении Комиссией Международного права ООН на 43-сессии в 1991 г. // Сборник документов, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, по международному праву. - М., 1996. - Ч. II.-С. 441.

Проект статей об ответственности государств принятый Комиссией Международного права ООН 47-й сессии в 1995 г. // Там же. - С. 452.

Кримінальний кодекс України від від 5 квітня 2001 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws


  1   2   3   4   5   6 • Основна література Джерела
 • Міжнародне публічне право
 • Проаналізуйте №1
 • Розвязати логічні задачі
 • Турецька Республіка
 • Семінар №2 Міжнародно-правова відповідальність Питання для обговорення