Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновні принципи міжнародного права

Основні принципи міжнародного права
Сторінка4/6
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Додаткова


Головченко В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів //Право України. - 1999. - № 7. - С. 38; Гончаренко С.В. Деякі пітання взаємодії європейської конвенції про захист прав людини та національного законодавства //Адвокат. - 1997. - №.4 - С.74; Добринський С. Хартія основних прав Європейського Союзу: причини прийняття та значення //Право України. – 2002. - № 11. – С.
Хартія основних прав Європейського Союзу - документ, що закріплює деякі політичні, соціальні та економічні права громадян Європейського Союзу. Проект документа був підготовлений Європейською Конвенцією протягом грудня 1999 року - жовтня 2000 року і урочисто проголошений на засіданні Європейської Ради в Ніцці 7 грудня 2000 року, а згодом опублікована в частині «С» Official Journal.
147; Дудорова К.Б., Дудоров О.О. Україна та європейська регіональна система захисту прав людини: проблеми взаємодії // Концепція формуван­ня законодавства України. II Межрегіональна науково-практична конфе­ренція. - Запоріжжя. - 1998. -185 с.; Кравченко С., Андрусевич А. Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві //Право України. - 2001. - № 2. -С. 133-137; Ларін М. Свобода віросповідання як фактор стабільності //Юридичний вісник України.
Свобода віросповідання - право сповідувати, практикувати будь-яку релігію. Починаючи з 20 ст., також тлумачиться як право не сповідувати жодну з релігій. Свобода віросповідання закріплена в багатьох правових документах, міжнародних та національних, зокрема, у Конституції України.
– 19-25 січня 2002 року; Ліщина І. Міжнародне право прав людини і його вплив на національний правопорядок України //ВАПНУ. – 2002. - № 2. – С. 186-196; Пидшивалов В.Е. Незаконная миграция: международно-правовой подход // Правоведение. – 2002. - № 4. – С.185; Присняжнюк Т. Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини – унікальний інструмент захисту порушених прав //Право України. – 2001. - № 6. – С. 32-37; Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави - членів Ради Європи //Право України. - 2000. - № 11. - С. 34-36; Рабінович П. Комісар з прав людини Ради Європи - нова правоохоронна інституція //Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 3. - С.
Національна академія правових наук України - вища галузева наукова установа України (з 1993 р.). До 1993 р. академія діяла в статусі громадської організації.
36-41; Сєрова І. Національна політика світових країн по протидії нелегальної міграції у сучасний період //Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1. – С. 103-107; Федик Т. До характеристики тлумачення Конвенції //Право України. - 2000. - № 11. - С. 36-38; Чеботарева А.С. Концепция 1979г. о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (к 20-летию со дня принятия) Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1998г. - №6. – С.54; Шкумбатюк К. Гармонізація законодавства України про громадянство з міжнародним правом у контексті європейської інтеграції //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – № 2. – С. 269- 274.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

Розв'язати логічні задачі

1

Відповідно до Закону "Про громадянство України" 2001 р. ди­тина, батьки якої на момент її народження перебувають у грома­дянстві України, є громадянином України незалежно від місця народження (принцип крові).

Як вирішується питання про громадянство дитини при різ­ному громадянстві батьків, коли один з них перебуває у грома­дянстві України, а інший з батьків має інше громадянство?

Виділіть чинні нормативно-правові акти України у сфері за­хисту прав людини

2

Протягом 90-х рр.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
XX ст. на територію США постійно прибу­вали морським шляхом біженці з Куби. Загальний потік кубин­ських біженців перевищив 100 тис. чол. Уряд США прийняв рі­шення припинити сформовану практику автоматичного надання дозволів на в'їзд кубинцям, які прибули до їх берегів. У 1996 р. влада США вжила заходів з депортації кубинців, які не мають ді­ючої візи США, як незаконних іммігрантів.

Чи відповідають дії органів влади США відносно кубинських біженців нормам Конвенції ООН про статус біженців 1951 р.?

Які Ви знаєте міжнародно-правові документи в галузі прав людини?

3

Жовтневим районним судом м. Запоріжжя було розглянуто справу за скаргою О. на дії адміністрації Жовтневого району м. Запоріжжя, що відмовила їй у постійній реєстрації за місцем проживання її сестри в м. Запорожжя. Підставою для такої від­мови стало те, що у випадку такої реєстрації будуть істотно по­гіршені житлові умови осіб, які проживають у цьому житловому приміщенні.

Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у наземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізованого випромінювання.
Як встановив суд, заявниця О. є біженкою, її се­стра згодна на реєстрацію О. з дітьми на займаній нею житловій площі.

Чи правомірні дії адміністрації Жовтневого району м. Запо­ріжжя?

Яку позицію в цьому спорі повинен зайняти суд?

4

До Європейського суду з прав людини звернулася Л., піддана Іспанії, зі скаргою проти уряду Іспанії. Суть скарги у тому, що протягом п'яти років поблизу її будинку працювало підприєм­ство з переробки відходів, яке своєю діяльністю завдавало шкоди здоров'ю місцевого населення.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Уряд Іспанії (ісп. Gobierno de España) - вищій орган виконавчої влади в Іспанії. На противагу цьому, представницькі функції повністю належать королю. Така форма правління встановлена Конституцією Іспанії (з 1978 року).
Насе́лення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.
Заявниця неодноразово зверталася в судові й інші державні органи влади своєї країни із заявами про протиправні дій підприємства, але безуспішно. На думку заяв­ниці, має місце порушення ст. 8 Європейської конвенції про за­хист прав та основних свобод людини.

Чи обґрунтована скарга потерпілої?

Яку позицію повинен зайняти суд при розгляді справи?

5

Громадянин Франції Р. був звинувачений в убивстві та взятий лід варту в січні 1998 р. Однак у березні того ж року його було ви­пущено на волю, і кримінальна справа проти нього була припи­нена. Р. вважав, що він був неправомірно прилюдно звинуваче­ний міністром внутрішніх справ через засоби масової інформації в скоєнні злочину і звернувся до прем'єр-міністра країни з вимо­гою про відшкодування матеріального і морального збитків.

Звернення було безуспішним. Французькі суди відмовили в розгляді скарги заявнику. Заявник звернувся до Європейського суду з прав людини з вимогою визнати порушення п. 2 ст. 6 Євро­пейської конвенції про захист прав людини.

Яке рішення повинен прийняти суд у даній справі?

6

Громадянин України пенсіонер Т. звернувся до Європейського суду з прав людини в грудні 1999 р. зі скаргою, де були наведені факти систематичної неправомірної затримки пенсії Т. протягом 1995-1998 р. У зв'язку з цим позивачу було заподіяно значних матеріальних збитків. Провину за несвоєчасну виплату пенсії Т. поклав у скарзі на Пенсійний фонд України.

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.

Численні звернення Т. до українських судових органів не при­несли успіху: у всіх випадках заявнику було відмовлено в задово­ленні його позовних вимог.

Які вимоги передбачені щодо прийнятності звернень у Євро­пейський суд з прав людини?

Чи уповноважений суд задовольнити скаргу українського пен­сіонера?

7

Громадянин України К. звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо звільнення його з роботи внаслідок реорганізації АТ «Супутник». У 1997 р. міський і обласний суди Запорізької області, куди звертався заявник, відмовили йому у позовній вимозі.

Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
Прокурор Запорізької області відхилив скаргу про перегляд справи в порядку нагляду через необґрунтованість, до такого ж рішення дійшла Судова колегія з цивільних справ Верховного Суду України.
Цивільна справа - правовий спір, що виник із цивільних або прирівняних до них житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, і підлягає вирішенню в установленому порядку.
Європейський суд, вивчаючи скаргу гр-на К., звернув увагу на те, що скарги заявника з питань ци­вільного провадження були подані в липні 1997 р.

Чи може суд, керуючись статтями 34 і 35 Європейської кон­венції, визнати дану скаргу прийнятною? Обґрунтуйте свою від­повідь.

8

Розгляньте наступне звернення до Європейського суду з прав людини.

Громадянка України П. була суддею місцевого міського суду м. Бердянська і членом церкви «Жива Віра». У лютому 1998 р. вона була звільнена з посади судді через зловживання своїм по­садовим становищем для здійснення релігійної діяльності в ін­тересах церкви. Заявниця подала скаргу до Вищої кваліфіка­ційної колегії суддів України, яка у травні 1998 р. її відхилила. Заявниця оскаржила до Верховного Суду України, який, у свою чергу, визнав, що заявниця займалася пропагандою церкви і релігійним залякуванням сторін процесу, у якому вона була при­значена суддею.

Чи вичерпані заявницею всі внутрішні засоби захисту, як цього вимагає п. 1 ст. 35 Конвенції?

Чи було в даному випадку, як стверджує заявник, порушення статей 9,10 і 14 Конвенції?

9

Громадянин України Степанов, що проживає в м. Маріуполі До­нецької області, висувався на посаду міського голови Маріуполя. Виборча комісія відмовилася зареєструвати його кандидатуру як кандидата, оскільки встановила істотне порушення в оформленні документів.

Виборча комісія - спеціалізований незалежний колегіальний орган публічної влади, що формується відповідно до виборчого законодавства, організує і забезпечує підготовку та проведення виборів різних видів.
Він з рішенням комісії не погодився, оскаржив у До­нецький обласний суд. Суд залишив рішення комісії в силі. Сте­панов оскаржив у Верховний Суд України, який також залишив рішення виборчої комісії в силі. Отримавши відмову ВСУ, Степа­нов вирішив звернутися до міжнародного органу із захисту прав людини, але не знає, до якого саме варто звертатися.

До якого міжнародного органу може звернутися Степанов за захистом своїх прав? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на від­повідні правові норми.

Зазначте, чому цей орган (органи), а не інший (інші) є кра­щим.Семінар №5

Тема: Територія у міжнародному праві
Питання для обговорення

1. Класифікація територій(просторів) за їх правовим режимом.

2. Державна територія: поняття, склад¬ные частини. Правові підстави і способи террито¬риальных змін.

3. Державні кордони.

4. Правовий режим міжнародних річок.

5. Правовий режим міжнародних каналів.

6. Юридичний статус і правовий режим Арктики.

7. Антарктика як міжнародна територія.

Міжнародна територія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - це територія, яка перебуває у загальному користуванні всіх держав і на яку не поширюється суверенітет будь-якої з них. До міжнародної території належать відкрите море та повітряний простір над ним, Міжнародний район морського дна, Антарктика і космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла.
Регламентація діяльності в АрктиціОсновна література

Джерела

Протокол об охране окружающей среды к дого­вору об Антарктике (Мадрид, 4 октября 1991 г.) // Действующее международное право/ Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С. 669.

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуа­тации Панамского канала (Вашингтон, 7 сентября 1977 г.) // Там же. - С. 521-524.

Протокол к Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала (Вашингтон, 7 сентября 1977 г. // Там же. - С. 524-525.

Конвенция относительно обеспечения свободно­го плавания по Суэцкому каналу (Константинополь, 29 октября 1888 г.) // Там же. - С. 501—505.

Договор об Антарктике (Вашингтон, 1 декабря 1959 г.) // Там же. - С.664.

Декларация о неприкосновенности границ // Там же. – Т.1.-С.195.

Конвенция о сохранении морских живых ресур­сов Антарктики (Канберра, 20 мая 1980 г.) // Сбор­ник международных договоров СССР. - М., 1984.- Вып. XXXVIII. - С. 383—395.

Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (Лондон, 1972 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с инос­транными государствами. - М., 1980. Вьп. XXXIV.- С. 431-437.

Конвенция о режиме судоходства на Дунае (Бел­град, 18 августа 1948 г.) // Там же. - 1957. - Вып. XIV. - С. 336—349.

Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.

Державний кордон України - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, визначає межі державної території, - суші, вод, надр, повітряного простору - тобто межі державної території України, просторові рубежі дії державного суверенітету України.
rada.gov.ua/laws

Підручники

Антонович М. Міжнародне публічне право: підручник. - Київ: Алерта, 2005.- 424 с. ;


Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. - К.,2000; Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник / М.О. Баймуратов.- Харків: Одіссей, 2008.- 704 с.; Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Пер. з англ. - Харків: Консум, 2000.- 592 с.; Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній. - Київ: Либідь, 2002.- 608 с; Міжнародне право. Основні галузі: підручник / за ред. В.Г. Буткевича.- К.: Либідь, 2004.- 816 с.     
1   2   3   4   5   6  • Академії правових наук України
  • Розвязати логічні задачі
  • Семінар №5 Тема: Територія у міжнародному праві Питання для обговорення
  • Основна література Джерела