Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновні принципи міжнародного права

Основні принципи міжнародного права
Сторінка5/6
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Додаткова


Кулик М. Про побудову несуперечливої моделі делімітації морських просторів у сучасному міжнародному праві //Право України. – 2001. - № 9. – С. 89-92
Розв'язати логічні задачі

1

Згідно з п.1, п.3 ст.4 Договору між Урядом Фінляндської Республіки і Урядом Союзу РСР про режим фінляндсько-радянського кордону і про порядок урегулювання прикордонних інцидентів від 23 червня 1960 р.

Фінля́ндія (фін. Suomi, швед. Finland; офіційно Фінля́ндська Респу́бліка) - держава у Північній Європі. Межує зі Швецією на заході, з Норвегією на північному заході і Росією на сході. На півдні і на заході береги країни омивають води Балтійського моря і його заток - Фінської та Ботнічної.
посольство Фінляндії у Москві і МЗС СРСР 11 липня і 8 серпня 1979 р. обмінялись дипломатич­ними нотами, якими була закріплена на договірному рівні сис­тема позначень лінії згаданого кордону. Таким же питанням була присвячена Угода між СРСР і США про розмежування морських просторів, укладена у Вашингтоні 1 червня 1990 р., яка до цього часу не ратифікована, але фактично діє.

Що представляє собою державний кордон у фізичному і право­вому розумінні?

Якими політико-правовими принципами керується держава при встановленні і зміні кордонів своїх територіальних володінь і врегулюванні правовідносин, пов'язаних з ними?

Якими з наведених чи обраних вами самостійно прикладами з реальної міжнародної практики можна висвітлити процедурні форми, які застосовуються у процесі встановлення проходження державних кордонів між суміжними державами?

2

Прикордонні служби держави А. затримали громадянина тре­тьої держави за перетин кордону в недозволеному місці. Затри­маний заявив про свою невинність і пояснив, що на території не було жодних ознак державного кордону, тобто відсутні демарка­ційні знаки, тому і відбулося порушення.

У чому полягає охорона державного кордону і які повнова­ження органів державної влади та управління у цій сфері?

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Яка нормативна основа режиму державного кордону і яким чином регулюються дії, пов'язані з його перетином особами і транспортними засобами?

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Чи спричиняє юридичні наслідки демаркація кордону після встановлення кордонів де-юре (делімітації)?

Як вирішуються інциденти, пов'язані з порушенням режиму державного кордону?

Який зміст і порядок встановлення прикордонного режиму?

Визначте межі суверенітету держави А. у згаданій ситуації.

3

Між Китаєм і В'єтнамом виник спір на річці Дунмо на основі «війни дамб”. На берегах водної артерії китайці і в'єтнамці спо­руджують бетонні стіни, прагнучи змінити русло, а разом а тим і лінію кордону.

У практиці прикордонних конфліктів подібних випадків до цього часу не виникало. Спорудження гідротехнічних об'єктів на річках може вплинути на їх течію і призвести до зміни берегової лінії чи фарватеру.

Береговá лíнія (або ще бережина, бережиця) - межа між суходолом та поверхнею будь-якої водойми (моря, озера, водосховища тощо). Берегова лінія невпинно змінюється внаслідок припливів та відпливів, абразії, евстатичних (постійних) коливань рівня Світового океану та тектонічних рухів.
У результаті кордон зазнає штучних зміщень у ту чи іншу сторону і, як стверджують експерти, спричинить великі фінансові витрати. Однак конфлікт на ріці Дунмо виник саме внаслідок цілеспрямованих будівельних заходів.

Як заявив представник МЗС КНР Чжу Банцзао, в'єтнамська сторона першою почала споруджувати дамбу. «Перешкода штучно змінила напрям течії прикордонної річки», - повідо­мив цей дипломат. За його словами, «китайській стороні нічого не залишалось, як побудувати власну споруду для захисту своїх земель». Перед цим в'єтнамські офіційні особи вперше публічно звинуватили Китай у спробі направити за допомогою гідротех­нічних споруд річку на південь і тим самим змінити кордон у власних інтересах. Центральні газети в Ханої назвали цю акцію «загарбницькою».

Яка світова практика і нормативне регулювання порядку вста­новлення кордонів між державами, коли ЦІ кордони проходять по руслу рік?

Якими міжнародно-правовими актами закріплені принципи користування ріками, які протікають територіями двох чи більше держав, із судноплавною чи іншою господарською метою?

Чи узгоджуються дії КНР і В'єтнаму із штучної зміни русла річки Дунмо з основними принципами міжнародного права?

Яке ставлення міжнародного права до діяльності держав, яка може негативно позначитися на навколишньому середовищі у планетарному чи регіональному масштабах, коли це пов'язано з використанням транскордонних водостоків?

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Чи можуть посилання на імунітет держави стати обґрунтова­ними фактами ухилення від своїх міжнародних зобов'язань стосовно виконання принципу непорушності кордонів і принципів, що стосуються врегулювання використання і збереження міжна­родних водостоків?

Імунітет держави (або суверенний імунітет) - у міжнародному праві принцип, відповідно до якого суверенна держава не підпорядковується органам влади інших держав.

Які процесуальні форми врегулювання спірних ситуацій і кон­фліктів між державами відомі міжнародному праву і в яких нор­мативних актах вони закріплені?

4

Згідно з положеннями Договору про Антарктику 1959 р. для сприяння досягненню його цілей і для забезпечення вико­нання його в цілому встановлений відповідний правовий меха­нізм, учасниками якого мають право стати представники всіх до­говірних сторін.

Які функції згаданого правового механізму і які процедурні аспекти його формування і практичної діяльності?

5

Неодноразові спроби криголама 1964 р. і в наступні роки Бе­регової охорони СІЛА пройти через протоку Вількіцкого, що з'єднувала прибережні до СРСР Карське море і море Лаптєвих, неухильно і рішучо карались радянськими прикордонними вій­ськами. Така позиція СРСР обґрунтовувалась у відповідних ди­пломатичних актах (нотах МЗС СРСР американському посольству у Москві) тим, що ця та інші арктичні протоки цілком перекри­ваються радянськими територіальними водами і відповідно пла­вання у них іноземних військових кораблів можливе тільки за спеціальним дозволом уповноважених органів влади СРСР.

Ла́птєвих мо́ре (якут. Лаптевтар байҕаллара) - окраїнне море Північного Льодовитого океану, біля північного узбережжя Азії, між островами Північна Земля та Новосибірськими. Зі сходу море сполучається протоками зі Східно-Сибірським морем, а на заході з Карським, на півночі вільно сполучається з вкритими кригою водами Північного Льодовитого океану.
Карське море - окраїнне море Північного Льодовитого океану, біля берегів Азії, між Новою Землею і Північною Землею; 883 тис. км² глибина до 620 м; найважча ділянка Північного морського шляху.
Корабе́ль (від грец. κάραβος, κάραβι - корабель, судно) - узагальнювальний морський термін, який вживається паралельно з терміном судно, але не повний його аналог.

Як необхідно кваліфікувати позицію МЗС СРСР з даного пи­тання згідно з положеннями нині діючої Конвенції ООН з мор­ського права 1982 р.?

6

У 1946 р. морське судно «Авуа» покинуло один з французьких портів попрямувало до Палестини, маючи на борту декілька сотень нелегальних емігрантів. Коли судно вперше зустрів у від­критому морі англійський військовий корабель, на ньому не було піднято жодного прапора. Через деякий час на судні з'явився турецький прапор, який згодом було змінено на сіоністський. Оскільки на судні не виявилось також жодних документів, які підтверджували б його національність, воно було відконвойовано в порт Хайфу, де за постановою Верховного суду Палестини було конфісковано на користь уряду Палестини.

Яка держава відповідно до сучасного міжнародного морського права здійснює юрисдикцію і контроль над морським судном у відкритому морі?

Відкрите море (англ. high seas) (міжнародно-правовий термін) - частина Світового океану, розташована за межами територіальних вод будь-якої держави. Відкрите море знаходиться у спільному використанні всіх держав.
Військо́вий корабе́ль - корабель, який належить збройним силам будь-якої держави, має зовнішні розпізнавальні знаки державної належності, знаходиться під командуванням офіцера, який перебуває на службі уряду цієї держави та прізвище якого занесене до відповідного списку військовослужбовців, а також укомплектований екіпажем, який підпорядковується регулярній дисципліні.
Морське право (міжнародне морське право) - підгалузь міжнародного приватного права, яка регулює майнові відносини, ускладнені іноземним елементом, що виникають у процесі міжнародного економічного обороту та пов'язані з використанням моря.

Які вимоги висуває міжнародне право до суден, що перебува­ють у відкритому морі?

Які умови повинні бути виконані стосовно морського судна до того, як йому буде надано право перебувати під прапором певної держави?

Які міжнародно-правові акти визначають порядок зміни суд­ном свого прапора?

У чому полягає суть принципу реального зв'язку згідно із су­часним міжнародним морськими правом?

Які позитивні і негативні моменти можна відзначити у Кон­венції ООН про умови реєстрації суден 1986 р. стосовно принципу реального зв'язку?

Чи може інкримінуватися каштану судна перевезення «неле­гальних емігрантів» у контексті положень чинних міжнародних нормативних актів?

7

Литва відкликала свого посла з Латвії у якості дипломатич­ного демаршу через укладення урядом останньої угоди про до­слідження морських нафтових родовищ з двома іноземними фірмами - американською «Амоко» і шведською «Свенск олдже-дистрибьюшн АБ». За умовами угоди передбачалось проведення дослідження частини прибережних до Латвії районів Балтії. Однак, на думку Литви, територія, на якій здійснюватиметься розвідка, є спірною, тому виконання відповідної угоди може завдати збитків суверенітету й економічним інтересам цієї дер­жави.

Класифікуйте існуючі морські простори.

Які категорії водних просторів Світового океану можуть роз­глядатись як прибережні?

Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.

Які частини морських просторів підпадають під суверенітет прибережної держави?

Які частини морських просторів підпадають тільки під юрис­дикцію прибережної держави?

Чим відрізняється обсяг повноважень прибережної держави, які здійснюються у морських просторах різних юридичних кате­горій?

Які правові методи розмежування морських просторів між су­міжними державами застосовуються у міжнародній практиці?

У чому полягають відмінності між геоморфологічним і юри­дичним поняттям континентального шельфу?

Чи можна розглядати позицію Литви стосовно правовідносин Латвії з іноземними геологорозвідувальними фірмами як обґрун­товану і чому?

8

Невелика сутичка відбулась у липні 1994 р. у водах Північного моря, коли до одного з норвезьких китобійних суден підійшло судно «Соло», що належить міжнародній організації охорони навколишнього середовища «Грінпіс».

Континента́льний шельф (рос. континентальный шельф, англ. continental shelf, нім. Kontinentalschelf m, n) - частина континенту, занурена нижче рівня моря.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
За допомогою надувних моторних човнів захисники морських тварин висадили на судно десант, який здійснив спробу вилучити гарпун чи пошкодити гарпунну пушку. Однак команда норвежців втрутилась у руко­пашну сутичку і скинули нападників у море.

Відповідно до положень яких міжнародних нормативних актів необхідно оцінити описану ситуацію?

Чи є ознаки правопорушення у діях членів команди судна «Соло» по відношенню до норвезького китобійного судна?

Які правові аргументи можна навести на підтвердження легітимності дій членів команди судна «Соло» стосовно норвезького китобійного судна?

Чи може Норвегія і/ чи власник китобійного судна, атакова­ного членами екіпажу судна «Соло», і згідно з якими процедур­ними правилами відкрити судове розслідування останнього з метою встановлення його відповідальності за завдані китобоям матеріальні і/ або моральні збитки?

Як співвідносяться дії норвезького китобійного судна, який здійснював свої виробничі завдання у відкритому морі, з поло­женнями відповідних міжнародне-правових актів?

9

Прикордонний контроль порту Марин (Іспанія) затримав ван­таж «Волга-1», що йшов під панамським прапором, з великою партією контрабандного гашишу.

Пана́ма (ісп. Panamá МФА: [panaˈma] Панама́), офіційно Респу́бліка Пана́ма - країна в Північній Америці на Панамському перешийку між Карибським морем і Тихим океаном, межує з Коста-Рикою на заході і Колумбією на сході; площа - 75517 км²; населення - 3,232 тис.
Під час розвантаження нарко­тиків були заарештовані всі вісім членів екіпажу, які, як вияви­лось, є громадянами Білорусі, Росії та України.

За офіційними документами, «Волга-1» доставила у Марин рибне борошно, призначене для місцевої компанії «Арінас дель Атлантіко». Арештовані моряки заявили слідчим, що про нарко­тики їм нічого невідомо. Ні капітан, ані члени його команди не могли назвати час і місце перевантаження товару. Жоден з чле­нів екіпажу так і не зміг назвати корабель, з якого начебто було перевантажене борошно.

Виявляється, контрабандисти, які перевозили за допомогою «Волги-1» кілька десятків тон гашишу, потрапили у поле зору міжнародних спецслужб, які займаються боротьбою з незакон­ним поширенням наркотиків, ще дев'ять місяців тому.

Ри́бне бо́рошно - один з найкращих протеїнових кормів тваринного походження, якщо має низький вміст жиру, кухонної солі та фосфорнокислого кальцію.
По́ле зо́ру (кут огляду) - це тілесний кут або лінійні розміри площі зображення навколишнього світу видимого приладом чи оком у певний момент часу.
Усі члені екіпажу були заарештовані і доставлені до місцевої поліції, де до з'ясування всіх обставин справи вони і ще семеро іспанців, підозрюваних у контрабанді наркотиків, перебували у камерах попереднього ув'язнення, а згодом переведені до мадридської в'язниці. Згідно з іспанськими законами за контрабанду нарко­тиків може бути призначене покарання у формі каторжних робіт строком до 15 років.
Ка́торга (від середньовічн. грец. κατεργων - катергон, гребне судно) - успадковане турками новогрецьке слово, що означає загальну назву гребного судна з трьома рядами весел.

Після розвантаження гашиш планувалось доставити до най­ближчого міста - Гонтеверу, де після завершення слідства передбачалось його спалення. Як вдалось з'ясувати, судно під назвою «Волга-1» ні в морському, ані в річковому реєстрах суден не за­фіксовано. Його походження також не вдалось з'ясувати. Відомо, що до заходу в Іспанський порт воно мало іншу назву.

На основі яких міжнародно-правових актів слід оцінювати дії іспанського прикордонного контролю порту Марин щодо затри­мання «Волги-1» під панамським прапором і арешту всіх членів Його екіпажу, можливої конфіскації і знищення виявленого на борту контрабандного гашишу?

Прикордо́нна заста́ва, також Прикордонний контроль - основний підрозділ, призначений для безпосередньої охорони визначеної ділянки державного кордону, припинення на ній протиправної діяльності, протидію якій віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, а також для пропуску осіб і транспортних засобів через державний кордон.

Який правовий статус морського чи річкового судна, яке не зафіксовано у реєстрах суден будь-якої держави і національна приналежність до якої держави прапору не може бути докумен­тально підтверджена?

Які обов'язки держави, що затримала судно з вантажем контрабандних наркотичних засобів, з урахуванням положень міжнародно-правових і внутрішньодержавних актів?

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.

10

Британська компанія «Шелл» відмовилась від планів захоронення у водах Атлантики гігантської нафтової платформи, яка відпрацювала свій строк.

Бурова́ платфо́рма (рос. буровая платформа; англ. drilling platform; нім. Bohrplattform, Bohrinsel) - устаткування (установка) для буріння на акваторіях з метою розвідки та добутку вуглеводнів з-під дна моря.
У поширеній заяві компанії зазнача­ється, що вона домагатиметься дозволу органів влади на демонтаж платформи на березі. Це рішення прийнято у зв'язку з протестами проти морського захоронення з боку ряду західноєвропейських країн. Активні дії проти затоплення платформи вчиняли також члени міжнародної екологічної організації «Грінпіс». За її да­ними, у танках платформи знаходяться ще тисячі тонн нафти, що може завдати серйозних збитків навколишньому середовищу.

Який правовий режим використання штучних островів, уста­новок і споруд закріплений відповідними нормативними актами?

Шту́чний о́стрів - стаціонарна гідротехнічна споруда на відкритій акваторії (в морях, озерах, річках), побудована з донних і берегових ґрунтів, природного та штучного льоду, уламків скель, каменю тощо.

Чи співпадає юридичний статус морських штучних островів, установок і споруд зі статусом островів природного походження?

Які вимоги передбачені нормативними актами для власників штучних островів, установок і споруд після завершення їх використання щодо забезпечення безпеки мореплавства й екологічної безпеки?

11

Прийнято, що стосовно повітряних просторів, розташованих над територією держави, остання здійснює повний і виключний суверенітет, тоді як у міжнародному повітряному просторі, роз­ташованому за межами територіального моря і над Антарктикою, для літальних апаратів всіх держав діє свобода польотів.

Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.

Який правовий статус повітряного судна та його екіпажу?

Як можна роз'яснити існування принципу свободи польотів повітряних суден всіх держав у міжнародному повітряному про­сторі, зазначивши, як і якому обсязі дана свобода може бути об­межена?

12

Відомо, що комерційна діяльність міжнародної цивільної авіа­ції здійснюється відповідно до так званих «повітряних свобод», які являють собою особливі правові режими, покликані попере­дити, обмежити чи загалом унеможливити виникнення конку­рентної боротьби між авіапідприємствами різних країн за допо­могою встановлення обсягу повноважень іноземних цивільних літальних апаратів щодо перевезення пасажирів, вантажів, ба­гажу і пошти над територією якої-небудь країни чи між третіми країнами.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Як ви можете розтлумачити, що розуміється під комерцій­ними правами у міжнародному повітряному транспорті і яка нор­мативна основа для застосування у міжнародній цивільній авіа­ції «свободи повітря»?

Пасажи́рський літа́к (комерційний літак, авіалайнер) - літак, призначений для перевезення пасажирів і багажу. Не існує чіткого визначення такого літака, однак найчастіше пасажирським літаком прийнято вважати літак, що має не менше двох двигунів, вміщає від 20 і більше пасажирів, а також важить не менше 20 тонн.
Пові́тряний тра́нспорт - вид транспорту, де як транспортний засіб для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються транспортні засоби або важчі за повітря (повітряні судна авіації - літаки, вертольоти, гелікоптери та ін.).

Дайте поняття цивільного повітряного судна відповідно до Чи­казької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

Зазначте відмінності між регулярними і нерегулярними по­льотами. Охарактеризуйте режим нерегулярних польотів.

13

Уряд США сплатив Ірану компенсацію за збитий американ­ськими військовими у 1988 р, іранський пасажирський літак. Обов'язок відшкодувати завдані збитки і сума були визначені рішенням Міжнародного суду ООН у сумі, що перевищувала 100 млн.

Циві́льна авіа́ція - перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти; виконання авіаційних робіт в різних галузях економіки (сільському господарстві, будівництві, для охорони лісів, обслуговування експедицій тощо); надання медичної допомоги населенню і проведення санітарних заходів; експериментальних і науково-дослідних робіт; навчальних, культурно-просвітніх і спортивних заходів, а також пошуково-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги у разі стихійних лих.
Міжнародний суд (англ. International Court of Justice, фр. Cour internationale de Justice) - головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями.
дол.

В Ісламській Республіці Іран ця компенсація передбачалась для родичів загиблих і державній авіакомпанії «Іран ейр». За кожного годувальника сім'ї мали отримати по 300 тис. дол., а за інших - по 150 тис., на що виділено 62 млн. дол., а близько 40 млн. дол. було визначено виплатами за знищений лайнер.

Аеробус, який впав у води Персидської затоки 3 червня 1988 р., був під час польоту над відкритим морем збитий ракетою з корабля ВМС США, оскільки його помилково прийняли за вій­ськовий літак.

Як у правовому відношенні поділяються повітряні простори залежно від юридичного статусу наземних просторів, над якими вони знаходяться?

Який обсяг повноважень держави стосовно правового врегу­лювання використання повітряного простору, розташованого над його територією?

Який обсяг повноважень держав з використання повітряних просторів, розташованих за межами їх територій?

Який правовий зміст понять «регулярні повітряні польоти», «нерегулярні польоти» і «повітряний каботаж»?

У яких частинах повітряного простору і з дотриманням яких умов держави можуть встановлювати заборонені зони?

Якими правами й обов'язками наділяються держави щодо по­вітряних суден, які зазнають аварії, і здійснення розслідування інцидентів з такими суднами?

Які принципи встановлені міжнародним правом з метою відшко­дування збитків, завданих повітряними суднами третім особам?

У чому суть важливих положень внутрішньодержавних нор­мативних актів, спрямованих на регламентування діяльності, пов'язаної з повітроплаванням?

Які співвідносяться дії ВМС СІЛА, що призвели до загибелі іранського літака над Перською затокою, з відповідними поло­женнями нормативних актів?

Перська затока (перс. خليج فارس‎ - Xalij-e Fârs, араб. الخليج الفارسي‎ - al-Khalīj al-farsi) - затока між Іраном (Персією) та Аравійським півостровом. Сполучена Ормузькою протокою з Оманською затокою, Аравійським морем та Індійським океаном.

14

У 1958-1692 рр. відбулися збройні сутички на китайсько-індійському кордоні через території, які уряд КНР оголосив спір­ними. Зустрічі представників сторін не переросли в переговори. У вересні 1962 р. китайські війська без попередження почали наступ у широких масштабах одночасно на східній і західній ді­лянках територій. Після заняття ділянки, що є предметом спору, Китай запропонував врегулювати проблему мирними засобами без застосування сили.

Оцініть дії сторін.

Зазначте можливі шляхи і процедури врегулювання спору.

15

Під час морського плавання Тихим океаном на власній яхті громадянин України знайшов острів, непозначений на картах.

Ти́хий океа́н, Великий океан - частина Світового океану. Обмежений материками Євразія і Австралія на заході, Північна і Південна Америка на сході, лінією, що проходить між півостровами Чукотським (мис Унікин) і Сьюард на півночі, Південним океаном на півдні.
Громадянин звернувся за консультацією з проханням пояснити:

який правовий статус раніше невідомої території;

чи може громадянин України привласнити цю територію;

під чиєю юрисдикцією буде знаходитися зазначена терито­рія - його держави або іншої;

які дії необхідно розпочати для встановлення суверенітету над зазначеною територією?

Дайте відповідь на поставлені питання.Семінар №6

Тема: Дипломатичне і консульське право
Питання для обговорення

1. Поняття права зовнішніх зносин. Система органів зовнішніх зносин.

Систе́ма о́рганів - сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію.

2. Інститути і джерела права зовнішніх зносин.

3.Дипломатичні представництва: поняття, види, функції. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного правового регулювання діяльності дипломатичних представництв.

Дипломати́чне представни́цтво - це особливого роду державна установа, завданням якої є підтримка і розвиток офіційних стосунків з країною перебування, захист прав та інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб.

4. Дипломатичний імунітет і привілеї.

Дипломатичний імунітет - сукупність прав та привілеїв, наданих дипломатичним керівникам та працівникам дипломатичних установ на території конкретної країни а також у країнах їхнього перебування.
Члени персоналу дипломатичних представництв : види, порядок призначення, об'єм імунітету і привілеїв.

5. Консульські установи: порядок відкриття, види, функції. Порядок призначення глав консульських установ.

6. Імунітет і привілеї консульських установ. Особистий імунітет і привілеї працівників консульських установі.

7. Торгові представництва: поняття, функції. Правове положення постійних представи¬тельств при міжнародних організаціях. Поняття і функції спеціальних місійОсновна література

Джерела

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. // Действующее международное право / Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М.,1996. - Т.1. – С.510-528.

Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963г. // Там же. – С.528-562.

Конвенция о специальных миссиях и факультативный протокол от 8 декабря 1969 г. // там же. – С.562-582.

Венская конвенция о о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г. // там же. – С.582-615.

Консульская конвенция между СССР и Соеди­ненным Королевством Великобритании // ВВС СССР. 1968. № 41.

Консульская конвенция между СССР и США // ВВС СССР. 1964. № 29.

Консульская конвенция между Российской Фе­дерацией и Молдовой // СЗ РФ. 2000. № 6.

Консульская конвенция между СССР и Японией // ВВС СССР. 1967. № 32.

Консульская Конвенция между СССР и Итали­ей //ВВС СССР. 1974. № 28.

Соглашение СССР и Финляндии об Аландс­ких островах от 11 октября 1940 г. // Международ­ное право в документах. - М., 1997.

Соглашение между ООН и Правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН от 26 июня 1947 г. // Международ­ное право в избранных документах. - М., 1957. Т. 2. – С. 47.

Положение о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на тер­ритории СССР, 1966 г. // Международное право в до­кументах. - М., 1982. - С.162.

Положення про Консульский статут України [Електронний ресурс] - Режим доступу: search.ligazakon.ual_doc2.nsf/link1/U127_94.htmlПідручники

Антонович М. Міжнародне публічне право: підручник. - Київ: Алерта, 2005.- 424 с. ;


Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. - К.,2000; Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник / М.О. Баймуратов.- Харків: Одіссей, 2008.- 704 с.; Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Пер. з англ. - Харків: Консум, 2000.- 592 с.; Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній. - Київ: Либідь, 2002.- 608 с; Міжнародне право. Основні галузі: підручник / за ред. В.Г. Буткевича.- К.: Либідь, 2004.- 816 с.     

Додаткова

Павлиш С. До питання про правовий статус консула //Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. – С. 90-94; Щокін Ю., Свояк Д. Юридична природа привілеїв та імунітетів міжнародних міжурядових організацій та їх персоналу //ВАПНУ. – 2002. - № 4.- С.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
132-143


Розв'язати логічні задачі

1

Автомобіль Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Рес­публіки в Україні Павла Маші у жовтні 1994 р. у Дніпропетров­ській області зупинила група міліціонерів у нетверезому стані. Спрямувавши до вікон авто пістолети і вигукуючи непристойні слова, вони змусили посла вийти з автомобіля і вимагали спла­тити штраф за начебто порушення Правил дорожнього руху, не уточнюючи яких саме.

Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Чеський посол прямував у село Чехоград Запорізької області, де проживають нащадки чехів, які переселилися сюди близько ста років тому. Пан Маша віз із собою особисте послання колиш­нім співвітчизникам президента Чеської Республіки Вацлава Гавела.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Вацлав Гавел (чеськ. Václav Havel; 5 жовтня 1936, Прага, Чехословаччина - 18 грудня 2011, Градечек, район Трутнов, Краловеградецький край, Чехія) - чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст.
Че́хія (чеськ. Česko; лат. Tzechia), повна назва - Че́ська Респу́бліка (абревіатура ЧР, чеськ. Česká republika, абревіатура ČR), з 2016 року також використовується друга офіційна назва «Чехія» (англ. Czechia)- держава на території Європи, що межує на півночі і заході з Німеччиною, на північному сході - з Польщею, на південному сході - зі Словаччиною, на півдні - з Австрією.
Не бажаючи встрявати у словесну суперечку з представ­никами закону і піддавати загрозі життя осіб, які його супрово­джували, посол віддав міліціонерам суму грошей, яку вони ви­магали, і попрямував зі своєю місією далі. До речі, їх автомобіль мав усі необхідні посольські атрибути.

Чеське МЗС виразило українській стороні офіційний протест у зв'язку з цим інцидентом.

Якими переважними правами і пільгами міжнародне право наділяє глав дипломатичних представництв держав, акредитова­них на території будь-якої країни?

Чи залежить обсяг привілеїв та імунітетів дипломатичного агента від категорії його дипломатичного класу?

Які обов'язки характерні для держави перебування інозем­ного дипломатичного агента згідно з положеннями нормативних актів, особливо щодо забезпечення йому нормальних умов для здійснення своїх функцій і для попередження посягань на сво­боду і гідність дипломатичного агента?

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).

Чи можуть органи влади держави, яка приймає іноземного дипломатичного агента, вдаватись до виконавчих заходів, про­цесуальних дій у зв'язку із порушенням кримінальної чи адміні­стративної справи, включаючи затримання, допит, арешт, стяг­нення штрафу тощо.?

2

Колишнього грузинського дипломата Георгія Махарадзе, зви­нуваченого у ненавмисному вбивстві підлітка США, котрий від­бував покарання в американській в'язниці, чекають нові випро­бування. Мати вбитої дівчини Вівіан Вагнер порушує проти нього цивільну справу, вимагаючи компенсації у сумі 15 млн. дол.

3 січня 1997 р. радник грузинського посольства у США Маха­радзе, який перебував за кермом службового автомобіля «Форд-Таурус», зіткнувся на одному з перехресть американської сто­лиці з колоною машин, які стояли біля світлофора. У результаті зіткнення загинула 16-річна Вівіан Вагнер, а четверо інших людей отримали поранення. Махарадзе повертався з бізнес-вечері, де, як виявило слідство, він випив надто багато вина і під його впливом майже втричі перевищив дозволену у місті швидкість.

Проти Махарадзе було порушено кримінальну справу. Дипло­мат був позбавлений владою Грузії дипломатичного імунітету, за­суджений і поміщений до в'язниці. Але Вагнер на цьому не заспо­коїлась, зараз вона порушила цивільну справу проти колишнього дипломата. Серед відповідачів зазначались сам Махарадзе, Гру­зія, компанія «Форд моторз» і її дилер, що здав машину у лізинг посольству Грузії (Махарадзе заявив після аварії, що у машини відмовили гальма), а також ресторан «Грецька таверна», у якому вечеряв дипломат. У разі перемоги Вагнер мала намір всі гроші віддати на створення фонду імені своєї дочки, який надаватиме допомогу сім'ям тих, які постраждали від п'яних водіїв.

Чи може дипломатичний агент самостійно відмовитися від імунітету від юрисдикції держави, у якій він акредитований?

Чи означає відмова акредитуючої держави від дипломатичного імунітету конкретного дипломата на території держави його пе­ребування від юрисдикції над ним самим акредитуючої держави?

Чи поширюється дипломатичний імунітет на транспортні за­соби, що офіційно використовуються дипломатом?

3

Делегація Куби прибула в аеропорт Нассау (Багамські ост­рови). Митні органи США в Нассау відмовилися визнати законність дипломатичних паспортів, виданих урядом Куби, посилаю чись на відсутність дипломатичних відносин між США і Кубою.

Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.
Дипломатичні відносини - основна форма підтримки офіційних відносин між державами відповідно до норм міжнародного права і практики міжнародного спілкування. Дипломатичні відносини покликані сприяти розвитку дружніх відносин між державами, підтримці міжнародного миру і безпеки.
Кубинська делегація прямувала до США в штаб-квартиру ООН, членом якої є Куба, і паспорти кубинців мали в'їзну візу, видану консульством США в Нассау.

Чи правомірні дії митних органів США?

Ми́тна слу́жба Украї́ни - складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладалося безпосереднє здійснення державної митної справи до утворення Міністерства доходів і зборів у 2013 році.

Якими імунітетами і привілеями наділені представники держав-членів ООН?

Підготуйте порівняльну таблицю привілеїв та імунітетів спе­ціальних місій і делегацій на міжнародних конференціях.

4

У березні 1998 р. п'ятеро російських дипломатів у Норве­гії були оголошені небажаними особами, що призвело до охоло­дження дружніх відносин між двома сусідніми країнами. Подібні інциденти, коли з Норвегії висилались у великій кількості радян­ські, а згодом і російські співробітники дипломатичних установ в Осло, відбувались і раніше. Загалом у післявоєнний період було вислано 50 чоловік.

Як правило, норвезьке МЗС ухвалювало таке рішення на основі свідчень, що надходили від перебіжчиків, колишніх співробітників КДБ. Багаточисельне видворення - восьми ди­пломатів - відбувались восени 1991 р. у результаті отримання спецслужбами інформації від перебіжчика Михайла Буткова, ко­лишнього співробітника газети «Робоча трибуна».

Виявлення високопоставленого державного чиновника Арне Трехольта, звинуваченого у шпигунській діяльності на користь СРСР на поч. 80-х років, призвело до видворення з Норвегії за­галом шести дипломатів, а ще чотирьом було заборонено в'їзд до країни. Основне мотивування, що використовувалося норвезь­кою владою при прийнятті відповідних крайніх заходів, поля­гало у звинуваченні дипломатів у спробі вербування норвежців для співробітництва з КДБ. Однак при видворенні чотирьох ра­дянських дипломатів у 1987 р. їх звинуватили і в промисловому шпигунстві.

Після розпаду СРСР був зареєстрований лише один випадок видворення з країни офіційної російської особи, коли у жовтні 1992 р.

Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.
Осло був змушений покинути 3-й секретар посольства Росії Віктор Федик. Нинішній різкий крок норвезького МЗС, су­дячи з усього, базується на донесенні таємних служб, які продо­вжували слідкувати за російськими дипломатами. Крім того, бу­дучи партнером США у НАТО, Норвегія використовує відомості, які надходять каналами ЦРУ.

5

Які функції, що виконує член дипломатичного персоналу за­рубіжного органу зовнішніх зносин держави, можна розглядати як правомірні?

У чому полягають основні конвенційні обов'язки осіб, які ко­ристуються дипломатичними привілеями та імунітетами, сто­совно держави, на території якої такі особи знаходяться?

У яких випадках офіційна місія дипломатичного агента може вважатися завершеною?

Які процедурні умови, дотримання яких є обов'язковим для держави перебування дипломатичного агента для оформлення факту припинення офіційної місії останнього?

У чому полягає зміст поняття «дисмисл» і які правові на­слідки виникнення схожої ситуації?

6

При в'їзді на територію України дипломату, що прямує до по­сольства для виконання службових обов'язків, з боку представ­ника органу митної влади було запропоновано заповнити митну декларацію і оглянути багаж.

Оцініть правомірність дій представника митниці. Чи зобов'язаний дипломат надавати багаж для огляду?

Порівняйте порядок здійснення огляду автотранспортного за­собу за Віденською конвенцією 1963 р. і двосторонніми консуль­ськими конвенціями за участю України (використайте 2-3 кон­венції за вибором).

7

Вранці 29 листопада 1959 р. у квартиру другого секретаря посольства ПНР у Вашингтоні А. Чаера увірвалося троє чоло­віків. Вони розбудили дружину Чаера, що була одна в будинку, і задавши їй провокаційні питання, почали обшук квартири. Чаер запропонувала їм залишити квартиру, але вони відмо­вилися. Коли ж вона спробувала підійти до телефону, щоб зв'язатися з посольством, ці особи накинули ЇЙ на шию пояс, погрожуючи задушити її, і завдали удару по голові, від чого вона знепритомніла.

8

Дайте правову оцінку поняттям «дипломатичні ранги», «ди­пломатичні привілеї та імунітети», «дипломатичний статус», по­кажіть їх співвідношення.

Чи поширюються дипломатичні імунітети і привілеї на членів родини дипломата?

Які імунітети були порушені в даному випадку?

Складіть порівняльну таблицю привілеїв і імунітетів членів дипломатичного персоналу за Віденською конвенцією 1961 р., Указом Президента України «Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні» 1993 р.

Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
, Законом України «Про дипломатичну службу України» 2001 р.
Диплома́тія - засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукупність невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, застосовуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв'язуваних задач; офіційна діяльність глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, відомств іноземних справ, дипломатичних представництв за кордоном, делегацій на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і задач зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів держави, його установ і громадян за кордоном.

Обґрунтуйте можливість надання дипломатичних привілеїв та імунітетів адміністративно-технічному персоналу посольств та членам їх сімей.

9

У будинку генконсульства України в м. Тюмені спалахнула пожежа. Компетентні органи звернулися до консульства з про­ханням дозволити гасіння пожежі. У консульстві відповіли, що глава консульства відсутній, а тільки він може ці питання вирі­шувати. Через деякий час, так і не отримавши згоди, пожежні почали гасіння пожежі, оскільки виникла загроза знищення інших будинків, розташованих поблизу Завдання і запитання до задачі 10.

Надайте правову оцінку даному факту на основі норм міжна­родного права.

Порівняйте положення Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р., Консульського Статуту України 1994 р. і Кон­сульської конвенції між Російською Федерацією й Україною.

Росі́йська Федера́ція або Росі́я (рос. Российская Федерация, рос. Россия МФА: [rɐˈsʲːijə]) - держава у північній Євразії, федеративна змішана республіка, столиця - Москва. З площею 17 098 246 км² Росія є найбільшою за територією країною у світі, що охоплює більше однієї восьмої площі суходолу Землі та дев'ятою за чисельністю населення із населенням 143 мільйони чоловік (2013).

Поясніть поняття «консульський округ», «почесний консул», «консульськаекзекватура», «консульська валіза».

До компетенції якого органу належить вирішення питання про те, чи не була консульська посадова особа при виконанні службових обов'язків?

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Складіть порівняльну таблицю на основі двосторонніх кон­сульських конвенцій України щодо визначення обсягу недо­торканності приміщень консульських установ і вилучення з-під юрисдикції держави перебування співробітників консульських установ.

10

На території України був затриманий громадянин Болгарії у зв'язку з підозрою у здійсненні вбивства. Через добу після затри­мання він був взятий під варту. Через місяць до консульства Бол­гарії в Україні надійшло повідомлення про арешт болгарського громадянина. Консул Болгарії наполягав на зустрічі з підозрюва­ним, однак у побаченні з громадянином держави, яку він пред­ставляє, було відмовлено (відповідно до статей КПК) у зв'язку з відсутністю права консульської посадової особи на зустріч з осо­бою, яка перебуває під вартою.

Оцініть правомірність дій компетентних органів влади Укра­їни.

Чи передбачено кримінально-процесуальним правом України положення про пріоритет норм міжнародних договорів України?

11

У червні 1998 р. органи державної влади Республіки Бєла-русь заявили про необхідність капітального ремонту в посоль­ській резиденції «Дрозди». У липні був знесений паркан навколо

резиденції посла СПІА в РБ, що належала уряду СІЛА на праві власності.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
На території посольства почали з'являтися білоруські робітники. У липні МЗС РБ вимагав від дипломатів визначити дату, до якої дипломатична місія має намір залишити резиден­цію і вивезти речі. У випадку непокори влада РБ мала намір роз­порядитися іноземним майном на свій розсуд.

Оцініть дії влади РБ на основі аналізу Віденської конвенції 1961 р.

12

У господарський суд України звернулася швецька іноземна компанія з позовом до українського відповідача про визнання недійсним договору. Як документ, що підтверджує правовий статус фірми в Індії, був наданий документ англійською мовою з різноманітними штампами і підписами. Суд відмовив у при­йнятті позовної заяви, порушенні господарського провадження, посилаючись на відсутність легалізації наданих позивачем до­кументів.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Позовна́ зая́ва - документ, який пред'являється позивачем до суду в установленій процесуальним законом формі та містить вимогу про примусовий захист порушеного права чи інтересу. В залежності від предмету позову та суб'єктного складу сторін спірних правовідносин, позовна заява подається у порядку цивільного, господарського, адміністративного або кримінального судочинства.
Швецька фірма звернулася в консульство Швеції в України.

Які основні завдання консульських установ України згідно з чинними національними і міжнародними документами, зокрема щодо захисту прав та інтересів України, її громадян та юридич­них осіб?

Які дії повинно вчинити консульство?

Який порядок легалізації іноземних документів для подання до органів влади України?

Яка роль у процесі легалізації відведена консульським уста­новам?

13

У березні 1997 р, приватна машина громадянина Петрова зі­штовхнулася з автомобілем ЛІАЗ, за кермом якого сидів Івончек, водій посольства Чеської Республіки. ДАІ склала план-схему і встановила, що в аварії винен громадянин Чехії. Петров звернувся до районного суду за місцем перебування посольства з по­зовом про відшкодування збитку.

Вирішіть справу по суті.

14

Держава А. заявила протест державі Б. у зв'язку з тим, що остання порушила дипломатичний імунітет офіційних пред­ставників держави А, які знаходилися на території держави Б. МЗС держави Б. відхилило протест, пославшись на те, що вона (держава Б.) не є учасником Віденської конвенції про диплома­тичні зносини і, отже, норми про дипломатичні імунітети для неї необов'язкові.

Чи правомірна така позиція?

Який порядок надання дипломатичних привілеїв та імунітетів персоналу ООН та іншим міжнародним організаціям?

15

У подружжя, один з яких є громадянином Росії, а інший - громадянином України, народилася дитина. Місце народження - Бєларусь. Батьки дитини не мають спільного місця проживання і звернулися до російського консульства в Республіці Бєларусь з проханням зареєструвати дитину як громадянина Росії.

Мі́сце наро́дження (англ. place of birth; birthplace) - місце, де був народжений суб'єкт. Для людей формально прийнято вважати місцем народження населений пункт.
Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Який порядок звернення громадян у посольство та консуль­ство?

Зве́рнення громадя́н - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Яка відповідь буде надана батькам дитини працівниками кон­сульства?

Які особливості дипломатичного захисту характерні для осіб з подвійним громадянством?

16

У 1980 р. консульський представник СРСР на Аландських ост­ровах звернувся до уряду Фінляндії із заявою про початок спільного розслідування. Підставою для подання заяви стала інфор­мація про розміщення військових сил на островах. Фінляндська влада відмовила в клопотанні консула через відсутність у нього відповідних повноважень за Конвенцією 1963 р.

Оцініть правомірність дій сторін у згаданій ситуації.

Які дії вчиняє консул у випадку, якщо судно акредитуючої держави потерпіло аварію на території держави перебування? Які обов'язки в даному випадку покладаються на місцеві органи влади держави перебування?

Що таке акт про морський протест?

17

У 1998 р. був затриманий радник посольства Південної Кореї. За інформацією російської контррозвідки, радник виявився офі­ційним представником південнокорейської спецслужби в Росії. При затриманні в його портфелі були виявлені таємні документи МЗС РФ. Радник був оголошений персоною «нон грата».

Чи правомірні дії російської влади?

18

4 листопада 1979 р. група студентів захопила приміщення по­сольства США у Тегерані і в якості заручників утримувала його співробітник ів.

Які обов'язки покладено на державу перебування стосовно представників іноземних держав?

Чи зобов'язана держава дотримуватися звичаїв гостинності?

Чи повинна була влада Ірану вдатись до відповідних заходів для покарання студентів, які захопили американське посольство?

19

Охарактеризуйте сучасні тенденції надання притулку в при­міщенні дипломатичного представництва. Які позиції держав до використання інституту дипломатичного притулку (на прикладі США й України)?

Проаналізуйте форми і методи здійснення функцій диплома­тичного захисту, визначивши критерії його правомірності. Чи є право на дипломатичний захист дискреційним (залежить від осо­бистої позиції суб'єкта) правом держави або ж право на захист є також правом громадянина?

20

Громадянин України Петренко А.В. приїхав до Республіки Угорщина і був затриманий поліцією за звинуваченням у пору­шенні правил дорожнього руху.

Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.

До яких дії щодо власного захисту у досудовому розгляді може вдатись Петренко А.В.?

До яких установ має право звернутися цей громадянин?

Чи уповноважені органи влади Республіки Угорщини вчиняти будь-які дії щодо іноземних громадян?

Чи зобов'язаний під час перебування за кордоном кожний гро­мадянин України неухильно дотримуватися законодавства кра­їни перебування?

Чи може консул у разі порушення законів країни перебування звільнити фізичних та юридичних осіб від відповідальності?

21

Департамент консульскої служби МЗС України отримує від дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном повідомлення про події надзвичайного характеру (смерть, арешт, аварія тощо) стосовно фізичних та юридичних осіб України за кордоном і інформує про це усіх, кого це стосу­ється в Україні.

Так, у разі смерті громадянина України за кордоном його ро­дичам або найближчим в Україні за ступенем спорідненості осо­бам, після отримання повідомлення від органу МВС, необхідно встановити контакт з відділом оперативного реагування Департа­менту консульської служби для з'ясування обставин справи, вар­тості ритуальних послуг, у т.ч.

Ритуа́льні по́слуги - послуги, пов'язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання, у т. ч. організація похорону, бальзамування, санітарна і косметична обробка трупів; поховання та перепоховання; послуги крематоріїв; догляд за могилою; виготовлення трун.
витрат на транспортування труни з тілом або урни з прахом в Україну, а, в разі прийняття відповід­ного рішення, - порядку поховання тіла померлого на території країни перебування.

Що стосується аналогічних випадків з іноземними громадя­нами на території України, то, відповідно до ст. 36 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. компетентні органи України (Генпрокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Держкомітет у спра­вах охорони державного кордону України) повинні повідомляти консульську установу акредитуючої держави про те, що в межах її консульського округу заарештовано, ув'язнено чи взято під варту в очікуванні судового розгляду або затримано будь-яким іншим чином громадянина цієї держави.

На який захист держави мають право громадяни України за Конституцією України ?

Громадя́нство - юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки . Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін.

Чи уповноважені дипломатичні та консульські представництва згідно із законодавством України оприлюднювати інформацію, отриману від фізичних чи юридичних осіб?

Чи уповноважені консульські установи та посадові особи вико­нувати обов'язки адвокатів, юридичних консультантів, туристич­них агентів, перекладачів тощо, надавати матеріальну допомогу, послуги з працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства?

У який термін з моменту арешту, затримання, позбавлення волі або надання консульського доступу до заарештованих іноземців та про випадки смерті компетентні органи України надсилають пові­домлення дипломатичним представництвам та консульським уста­новам іноземних держав, акредитованих в Україні?Семінар №7

Тема: Міжнародне повітряне та космічне право
Питання для обговорення

1.Правове регулювання міжнародних польотів над державною територією.

2. Правове регулювання польотів у міжнародному повітряному просторі.

3. Комерційні права в міжнародному повітряному повідомленні.

4. Правовий режим космічного простору і небесних тіл.

Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.

5.Правовий статус космонавтів і космічних об'єктів.

6.Міжнародно-правова відповідальність за космічну діяльність

Основна література

Джерела

Конвенция о международной гражданской авиа­ции от 7 декабря 1944 г. // Действующее международное право/ Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С. 550.

Конвенция об ущербе, причиненном иностран­ными воздушными судами третьим лицам на поверх­ности от 7 декабря 1952 г. // Там же. – С.615.

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воз­душных судов от 16 декабря 1970 г. // Там же. – С.576.

Конвенция о борьбе с незаконными актами, на­правленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября1971 г. // Там же. - С. 579.

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами від 29 березня 1972р. // Там же. - С. 634.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического про­странства, включая Луну и другие небесные тела от 27 января 1967 г. // Там же. - С.625.

Принципы, касающиеся использования ядер­ных источников энергии в космическом простран­стве от 23 июня 1992 г. // Там же. - С. 654.

Про космічну діяльність: Закон України від 15 листопада 1996 року [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

Підручники

Антонович М. Міжнародне публічне право: підручник. - Київ: Алерта, 2005.- 424 с. ;


Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. - К.,2000; Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник / М.О. Баймуратов.- Харків: Одіссей, 2008.- 704 с.; Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Пер. з англ. - Харків: Консум, 2000.- 592 с.; Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній. - Київ: Либідь, 2002.- 608 с; Міжнародне право. Основні галузі: підручник / за ред. В.Г. Буткевича.- К.: Либідь, 2004.- 816 с.     
1   2   3   4   5   6  • Розвязати логічні задачі
  • Семінар №6 Тема: Дипломатичне і консульське право Питання для обговорення
  • Основна література Джерела
  • Указом Президента України
  • Семінар №7 Тема: Міжнародне повітряне та космічне право Питання для обговорення