Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновний виклад вступ до спеціалізацій «Геотехнічне І підземне будівництво»

Основний виклад вступ до спеціалізацій «Геотехнічне І підземне будівництво»
Дата конвертації10.06.2017
Розмір80.5 Kb.
ТипПротокол


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

Протокол № __ від «___»____________ 2017 р.

Голова вченої ради ____________ С.П. Денисюк


М.П.

ПРОГРАМА
додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальності

184 «Гірництво» спеціалізацій

«Розробка родовищ та видобування корисних копалин» і

«Геотехнічне і міське підземне будівництво»

Програму рекомендовано кафедрою

геобудівництва та гірничих технологій

Протокол № __ від «___»____________ 2017 р.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Завідувач кафедри __________ В.Г. Кравець


Київ – 2017Вступ

Додаткове вступне випробування на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 184 “Гірництво” направлене на виявлення базових знань та навичок вступника з цієї спеціальності.

Випробовування проходить у вигляді письмової роботи тривалість 1 година 30 хвилин. Кожен білет містить три теоретичні запитання з основних дисциплін цієї спеціальності. Після написання роботи комісія перевіряє їх та виставляє оцінки у відповідності з критерієм оцінювання.

основний виклад
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ «Геотехнічне і підземне будівництво»

«Розробка родовищ та видобування корисних копалин»
РОЗДІЛ І. Підземний спосіб розробки родовищ корисних копалин

Поняття про корисні копалини, процеси і технологію гірничого виробництва, гірниче підприємство.

Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.
Основні параметри гірничого підприємства, етапи його діяльності і оцінка ефективності його роботи.

Гірничі виробки. Розкриття і підготовка пластових родовищ. Способи розкриття вертикальними стволами, похилими стволами. прямая соединительная линия 2прямая соединительная линия 1Порівняння способів підготовки, умови і область застосування.

Технологія проведення гірничих виробок. Поняття про гірський тиск, опорний тиск. Способи руйнування гірських порід і проведення гірничих виробок. Процеси проведення виробок. Поняття про технологічні схеми проведення горизонтальних і похилих виробок.

Технологія очисних робіт на вугільних шахтах. Технологічна характеристика гірського масиву. Процеси виймання, способи руйнування вугілля, технологія виймання вугілля комбайнами. Поняття про системи розробки вугільних пластів. Технологічний комплекс поверхні шахти.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
Вугільний пласт (рос. угольный пласт, англ. coal seam, coal bed; нім. Kohlenflöz, Kohlenschicht) - форма залягання викопного вугілля у вигляді плито- і лінзоподібних тіл з невеликою в порівнянні з площею поширення потужністю.
Гірськи́й маси́в (англ. massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata; нім. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m) -
Шахта Ша́хта (нім. Schacht, англ. Mine) - промислове підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей, руди тощо) підземним способом і відвантаження їх споживачам або на гірничозбагачувальну фабрику.
Технологічний комплекс поверхні шахти Технологічний комплекс поверхні шахти - це комплекс технологічних споруд і будівель на поверхні шахти, що забезпечує роботу її підземного комплексу, а також складування, переробку та відвантаження корисної копалини споживачам.

Технологія підземної розробки рудних родовищ.

Рудні родовища (рос. рудные месторождения, англ. ore deposits, metalliferous deposits; нім. Erzlagerstätten f pl, Erzvorkommen n pl) - ділянки земної кори, в надрах або на поверхні яких є рудні поклади, за своїми розмірами, якістю і умовами залягання придатні для промислової розробки.
Особливості залягання, розкриття і підготовки рудних родовищ. Доставка і навантаження руди. Керування гірським тиском. Системи розробки рудних родовищ.

Вентиляція шахт і рудників. Склад атмосферного і шахтного повітря. Поняття про розрахунок основних параметрів вентиляції - кількості повітря і депресії виробки. Способи і схеми вентиляцій шахт.
РОЗДІЛ 2. Відкриті гірничі роботи

Загальні поняття про відкриті гірничі роботи, підготовка гірських порід до виймання.

Гірни́чі робо́ти (рос. горные работы, англ. mining, нім. Bergarbeit f, bergmännische Arbeiten f pl, Bergbauarbeiten f pl) - комплекс робіт (процесів) з проведення, кріплення та підтримання гірничих виробок і виймання гірських порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів з метою видобутку корисних копалин.
Класифікація родовищ, етапи і елементи відкритих робіт. Виробничі процеси на відкритих роботах.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Підготовка гірських порід до виймання. Технологія і механізація виймально-навантажувальних робіт. Системи розробки відкритих гірничих робіт.


РОЗДІЛ 3. Технологія видобутку нафти і газу

Технологія нафтогазового виробництва. Особливості залягання родовищ нафти і газу. Буріння нафтових і газових свердловин, обладнання, задавання напрямку. Технологія видобування нафти і газу. Підготовка, транспортування, зберігання та переробка нафти і газу.


РОЗДІЛ 4. Спеціальні способи видобування корисних копалин

Видобування корисних копалин способом вилуговування.

На́фта(від грец. ναφθα; лат. petroleum, від грецької Πέτρα (камінь) латини: oleum (олія)), також земляна́ олі́я, теку́чка або кип'я́чка - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Підводна розробка твердих корисних копалин.


РОЗДІЛ 5. Переробка та збагачення корисних копалин

Вимоги до якості корисних копалин. Переробка будматеріалів, процеси приготування щебеню. Збагачення корисних копалин, загальні відомості. Класифікація процесів, підготовчі, процеси збагачення їх суть. Методи збагачення, принципові схеми. Допоміжні процеси.Основні питання
1. Загальні відомості про запаси корисних копалин та гірниче підприємство.
Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).

2. Класифiкацiя гipничих виpобок, pозташування їх у пpостоpi, пpизначення.

3. Етапи підземного видобування корисних копалин.

4. Класифікація способів розкриття шахтних полів.

5. Способи підготовки шахтних полів.

6. Загальні поняття про гірський тиск, його вплив на умови проведення і підтримання виробок.

7. Класифікація кріплення розкривних і підготовчих гірничих виробок.

8. Класифікація способів проведення розкривних і підготовчих гірничих виробок.

9. Процеси проведення виробок.

10. Технологія проведення горизонтальних і похилих виробок.

11. Технологічна характеристика вугільних пластів та вміщуючих порід.

12. Способи виймання вугільних пластів.

13. Типи та характеристика кріплення в очисних вибоях. Механізовані комплекси.

Очисний комплекс (рос. очистной комплекс, англ. stoping system, coal face system; нім. Gewinnungskomplex m) - комплект індивідуальних і комбінованих гірничих машин і механізмів, який комплексно механізує в очисному вибої процеси виймання й доставки корисної копалини, кріплення та управління покрівлею.

14. Керування гірським тиском при видобутку вугілля.

15. Системи розробки вугільних пластів.

16. Процеси та види підземного транспорту.

17. Технологічний комплекс поверхні шахти.

18. Особливості залягання, розкриття та підготовки рудних родовищ.

19. Технологія руйнування руди.

20. Атмосфера в гірничих виробках.

21. Поняття про рух повітря в гірничих виробках. Вентиляторні установки.

22. Види відкритих розробок.

23. Кар’єр, його елементи і періоди гірничих робіт.

24. Виробничі процеси на кар’єрах.

25. Способи підготовки гірських порід до виймання.

26. Технологія нафтогазового виробництва.

27. Спеціальні способи розробки родовищ корисних копалин.

28. Збагачення корисних копалин.

29. Переробка корисних копалин.

Збага́чення ко́ри́сних копа́лин - сукупність процесів первинної обробки мінеральної сировини, що мають на меті відділення всіх цінних мінералів від порожньої породи, а також взаємне розділення цінних мінералів.


прикінцеві положення

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три теоретичні запитання. Перше запитання оцінюється у 34 бали, друге та третє – 33 бали.Система оцінювання першого теоретичного питання:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 32-34 бали;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 25-31 бал;

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 20-24 бали;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів.

Система оцінювання другого та третього теоретичного питання:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 31-33 бали;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 24-30 балів;

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 19-23 бали;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів.

Сума балів за три запитання переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:

Бали

ECTS оцінка

Залікова оцінка

95-100

A

Зараховано

85-94

B

75-84

C

65-74

D

60-64

E

<60

Fx

Незараховано


приклад типового завдання ДОДАТКОВОГО випробування

Білет №___

1. Загальні відомості про запаси корисних копалин та гірниче підприємство.

2. Атмосфера в гірничих виробках.

3. Виробничі процеси на кар’єрах.

Список літератури
1. Агрикола Г. О горном деле и металлургии. – М.: Недра, 1986.

2. Кириченко М.Т., Кузьменко О.Х. Основи гірничого виробництва: навчальний посібник, Житомир, 2003, - 340с.

3. Насонов И.Д., Федюкин В.А., Щуплик М.Н. Технология строительства подземных сооружений. – М.: Недра, 1983.

4. Васючков Ю.Ф., Янко С.В. Горное дело. –К.: Техніка, 1995. –507 с.

5. Килячков А.П. Горное дело. М.: Недра, 1989, - 422с.

6. Процессы добычи и обогащения полезных ископаемых /Пирский А.А. Лебедев Н.Н. и др./ М.: «ВШ», 1982, - 276с.РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ
Кравець Віктор Георгійович, завідувач кафедри ГБ та ГТ, д.т.н.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
, проф.

Вапнічна Вікторія Вікторівна, доцент кафедри ГБ та ГТ, к.т.н., доц.Фролов Олександр Олександрович, професор кафедри ГБ та ГТ, к.т.н., доц


  • ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом
  • РОЗДІЛ 2. Відкриті гірничі роботи
  • РОЗДІЛ 3. Технологія видобутку нафти і газу
  • РОЗДІЛ 5. Переробка та збагачення корисних копалин
  • Основні питання 1. Загальні відомості про запаси корисних копалин
  • Переробка корисних копалин
  • приклад типового завдання ДОДАТКОВОГО випробування Білет №___
  • Список літератури 1. Агрикола Г. О горном деле и металлургии. – М.: Недра, 1986. 2. Кириченко М.Т., Кузьменко О.Х. Основи гірничого виробництва: навчальний посібник
  • РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ Кравець Віктор Георгійович, завідувач кафедри