Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсобливості фінансового стану підприємств машинобудівної галузі донецького регіону

Особливості фінансового стану підприємств машинобудівної галузі донецького регіону
Дата конвертації28.04.2017
Розмір64.7 Kb.

ЧИКАЛОВА Ю.А., ст. гр. МО-04а

Науч. керівник.: Усова А.В., ас.

Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»,

м.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Горлівка
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
Рассмотрено состояние машиностроительной отрасли в современных условиях, проанализировано финансовое состояние предприятий данной отрасли в Донецкой области, представлены результаты иследования.

Актуальність. В сучасних умовах винятково важливу роль в економічному розвитку промисловості України відіграє галузь машинобудування, оскільки більше 50% українського експорту припадає саме на продукцію машинобудування. Але у зв‛язку з економічною кризою, на даний момент більшість машинобудівних підприємств, які мали унікальні технології, значну матеріально-технічну базу, стали не лише неконкурентоспроможними, а й втратили свій стабільний фінансовий стан. Тому в час всесвітньої економічної кризи набуває актуальності аналіз фінансового стану підприємств машинобудівної галузі.
Машинобудівний завод - підприємство, яке спеціалізується на виготовленні (збиранні) машин.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Аналіз фінансового стану Ана́ліз фіна́нсового ста́ну - комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм (статутних завдань) організацій, установ, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.
Для нестійкого в економічному плані машинобудівного підприємства актуальною є задача поновлення чи первинного встановлення фінансової стабільності.

Дослідженням різних аспектів фінансового стану промислових підприємств займалося багато вітчизняних вчених-економістів, зокрема М. С. Вороніна, В. І. В‛юн, В. І. Довгалюк, І. В. Зятковський, В. О. Паламарчук, А. М. Поддерьогін, Г. І. Філіна та інші. Однак, ще багато аспектів цієї проблеми залишаються не вирішеними [1].Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та аналіз фінансового стану підприємств машинобудівної галузі, перспективи розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу в сучасних умовах.

Основна частина. Фінансовий стан підприємства – це сукупність показників, що відображають його здатність погасити свої боргові зобов'язання. Фінансова діяльність охоплює процеси формування, руху і забезпечення збереження майна підприємства, контролю за його використовуванням. Фінансовий стан є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарських чинників.

Показники фінансового стану підприємства: аналіз ліквідності та платоспроможності (коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт покриття, коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу), аналіз оборотності активів (тривалість одного обороту в днях, коефіцієнт оборотності коштів та завантаження коштів в обороті), аналіз показників ділової активності (продуктивність праці, фондовіддача основних фондів, фондоємність, фондоозброєність), аналіз фінансової стійкості (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власних коштів, коефіцієнт реальної вартості основних коштів у майні підприємства), рентабельність капіталу та продажів.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

Основними задачами аналізу фінансового стану промислового підприємства є:


 • оцінка динаміки складу і структури активів, їх стан і рух;

 • оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стан і рух;
  Позичковий капітал - грошовий капітал, який надається в позику та приносить власнику дохід у вигляді процентів від позики.


 • аналіз абсолютних і відносних показників стійкості підприємства і оцінка зміни її рівня;

 • аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу[1].

Галузеві особливості господарської діяльності підприємства визначають структуру активів підприємства, їхню ліквідність. Підприємства з високим рівнем фондомісткості виробництва продукції через високу частку необоротних активів мають зазвичай низький кредитний рейтинг і вимушені орієнтуватися при формуванні капіталу на власні джерела його залучення. Крім того, характер галузевих особливостей визначає різну тривалість операційного циклу. Чим менший період операційного циклу, тим більше може бути використаний позиковий капітал, який залучається з різних джерел.

Багатогалузевий машинобудівний комплекс – потужний сектор промисловості України, який об’єднує 11267 підприємств (146 – великих, 1834 – середніх і 9287 – малих) з виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і апаратури, різних видів транспортних засобів тощо.

Кредитний рейтинг Рейтинг (від англ. «rating» - оцінка) є процедурою оцінки особи, підриємства або держави. В банківській справі рейтинг рівнозначний оцінці платоспроможності боржника. Для надання такої оцінки використовуються певні показники, які розраховуються за допомогою власних критеріїв банку («надання внутрішньо-банківських рейтингів»; див. підхід IRB «Базель ІІ»)
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Приріст виробництва в галузі машинобудування, який спостерігався в 2007-2008 рр. забезпечив збільшення питомої ваги галузі у загальних обсягах промисловості України на 0,3% порівняно з відповідним минулим періодом, але зараз в умовах кризи він є від’ємною величиною.

У машинобудуванні зосереджено понад 15% вартості основних засобів і майже 6% оборотних активів вітчизняної промисловості та понад 22% кількості найманих працівників. Частка галузі в загальному обсязі продукції (робіт, послуг) промисловості становить 13,4%, у валовій доданій вартості промисловості – 15,6%.

За даними Державного комітету статистики України станом на 12 жовтня 2007 року у першому півріччі 2007 року у машинобудуванні відбулося нарощування обсягів продукції порівняно із січнем – вереснем 2006 року.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
Так, підприємства виробництва автомобільного транспорту збільшили обсяги на 56,2%, машини для добувної промисловості і будівництва – на 38,8%, у залізничному машинобудуванні - на 29,3%.

У зв’язку з кризовим становищем у 2008 році показники по машинобудівній галузі значно погіршились. Якщо у першому півріччі 2007 року відбувалось нарощування обсягів продукції, то у другому півріччі 2008 року відмічається тенденція до спаду. Так, у 2007 році за межі України було реалізовано 42% продукції машинобудування, то у 2008 році цей показник знизився до 34% в залежності від загального обсягу промислового експорту [3].

Аналіз умов економічної діяльності підприємств машинобудівного комплексу поданий двома підрозділами.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
До першого підрозділу входять: ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» та ЗАТ «ГМЗ», ВАТ «Новогродівський машинобудівний завод», ВАТ «Новогорлівський машинобудівний завод».

Ця група підприємств характеризується серійним випуском основної номенклатури виробів: ЗАТ "Горлівський машинобудівний завод": очисні комбайни, стругові установки, комбайнові лебідки; ВАТ "Новогорлівський машинобудівний завод": устаткування механізації поверхні шахти, бурові установки; ВАТ "Новогродівський машинобудівний завод": насосні станції.

Другий підрозділ підприємств Центрального району Донбасу складають: ВАТ «ГМЗ», ВАТ Горлівський завод "Реммаш", Дзержинський ремонтно-механічний завод, ВО "Орджонікідзевугілля".

Бурова установка (устатковина) (рос. буровая установка, англ. drilling rig; нім. Bohranlage) - комплекс машин і механізмів, призначений для буріння, кріплення свердловин, а також шахтних стовбурів.
Видобувний гірничий комбайн (рос. комбайн горный добычной, англ. miner, header, heading machine, cutter-loader, нім. Kohlenschrämlader m, Kohlenabbaukombine f) - комбінована гірнича машина, яка одночасно виконує операції руйнування пласта корисної копалини та навантаження відбитої маси на конвеєр.
Дзержинський ремонтно-механічний завод - підприємство міста Торецька, підпорядковане виробничому об'єднанню «Дзержинськвугілля».

Аналіз основних умов виробничої і фінансової діяльності підприємствв машинобудівного та ремонтного комплексу показав, що на всіх заводах кредиторська заборгованість перевищує дебіторську, а саме:

ВАТ "Горлівський машинобудівний завод" - у 1,8 рази; ВАТ "Новогродівський машинобудівний завод" - у 1,9 рази; ВАТ "Новогорлівський машинобудівний завод" - у 1,75 рази; ВАТ Горлівський завод "Реммаш" - у 2,7 рази; Дзержинський ремонтно-механічний завод - у 1,4 рази.

Усі заводи мають заборгованість із заробітної плати, яка складає від 586,2 тис.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
грн. до 4086 тис.грн.

Завантаження верстатного парку заводів знаходиться у межах 28-48 % [2].

Узагальнена оцінка фактичних даних з кредиторської та дебіторської заборгованостей, а головне з завантаження верстатного парку, свідчить про те, що всі заводи машинобудівного комплексу ЦРД мають дуже високий організаційно-технічний потенціал, який потребує завантаженості.

Підприємства машинобудування, здійснюючи фінансову діяльність, повинні враховувати не тільки власні стратегічні та поточні цілі, але й техніко – економічні чинники та тенденції, характерні для даної галузі. Нормальне функціонування машинобудування залежить від загального стану економіки, її розвитку як цілісної системи державними мірами макроекономічного характеру, що стимулюють інвестиційну діяльність і ділову активність [1].

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.Висновки. Результати досліджень показують, що на машинобудівних підприємствах Донецького регіону маються значні резерви забезпечення конкурентоспроможності продукції, зв’язані з реалізацією організаційно-технічних факторів, але вони важко реалізуються в умовах фінансової кризи. Основними передумовами для фінансового розвитку машинобудівних підприємств є в тому числі наступні:

 • прискорення переходу від створення окремих машин і устаткування до проектування, виробництва і комплексного постачанню систем машин в агрегатно-модульному виконанні;

 • підвищення до оптимальних розмірів одиничної потужності ряду виробів;

 • доведення рівня можливості і ремонтопридатності техніки до рівня світових стандартів;

 • значне зниження матеріало-, енерго- і трудомісткості продукції, що випускається;

 • підвищення експлуатаційних характеристик машин у розрахунку на одиницю робочої маси;

 • підвищення рівня оснащення машин і устаткування убудованою мікро-процесорною технікою, що забезпечує оптимальний режим роботи машини;

 • поліпшення ергономічних характеристик техніки, що забезпечують простоту роботи й обслуговування, комфортні умови для працюючих;

 • максимальна пристосованість техніки до конкретних умов її експлуатації та вимог споживачів.

Всі ці заходи потребують додаткового фінансування та державної підтримки, що в умовах фінансової кризи є проблемою для підприємств. Пошук додаткових джерел фінансування для машинобудівних підприємств є основною задачею, реалізація якої дозволить стабілізувати фінансовий стан та підвищити конкурентоспроможність на рівні продукції та підприємства.
Бібліографичний список:

 1. Гривківська О.В., Прокопець О.В. Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №8. – С.91-96.
  Національна академія управління (НАУ) - вищий навчальний заклад України. Заснований 22 квітня 1992 року на кадровій базі відомого Київського інституту політології та соціального управління. А вже в 2002 році отримала високу державну відзнаку –почесну грамоту Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів». Першим ректором Академії став відомий вчений та громадський діяч, доктор економічних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. З початку існування Академії на постійній основі тут працювали десятки висококваліфікованих професорів та доцентів - таким чином, продовжились найкращі традиції в підготовці кадрів економістів і менеджерів-управлінців. Академія стала помітним культурно-просвітницьким центром, видавцем наукових періодичних видань з високим рівнем міжнародної індексації. У престижному рейтингу ВНЗ України ТОП-200, який з 2007 року проводить кафедра ЮНЕСКО, Академія незмінно входить до 20 % найкращих українських університетів. А за показником якості навчання всі ці роки незмінно входить у десятку найкращих ВНЗ України.


 2. Захаров П.О, Ханін О.Г. Оптимальне управління економічним процесом на підставі перехідної динамічної характеристики // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №7. – С. 212-218.

 3. www.smida.ua • ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
 • Актуальність.
 • Мета дослідження
 • Державного комітету статистики України
 • Дзержинський ремонтно-механічний завод
 • Бібліографичний список: Гривківська О.В., Прокопець О.В.