Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсобливості формування та використання Інтернет-ресурсів в контексті інноваційної діяльності підприємств

Скачати 37.79 Kb.

Особливості формування та використання Інтернет-ресурсів в контексті інноваційної діяльності підприємств
Скачати 37.79 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір37.79 Kb.

Рудь Олександр, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-402

AlexanderRud@list.ruОсобливості формування та використання Інтернет-ресурсів в контексті інноваційної діяльності підприємствАктуальність. Процеси глобалізації, заглиблення економічної кризи, загострення конкурентної боротьби вимагають постійного розвитку та удосконалення обліково-аналітичного забезпечення як на рівні підприємства, так і на рівні держави.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Вагоме місце в системі інформаційного забезпечення підприємства належить Інтернет-ресурсам, що все частіше використовуються на всіх рівнях господарювання. Розвиток та підтримка здорової економічної конкуренції, обмеження та усунення проявів процесу монополізації вимагають постійного надходження своєчасної оперативної інформації як на рівні держави, галузей промисловості, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
[1]

Постановка проблеми. За мету написання даної статті я взяв наступне, - це поглиблення теоретико-методичних аспектів використання Інтернет-ресурсів в процесі здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.

Результати дослідження. Сьогодні значно зросла роль глобальної мережі Інтернет. Постійне використання інформаційних електронних ресурсів Інтернет стало необхідністю в усіх галузях людської діяльності. Інтернет-ресурси – це важливий фактор розвитку інтелектуального потенціалу, важливе джерело нової, соціально важливої інформації. Поширення сучасних інформаційних технологій вплинуло на всі сфери суспільного життя, стало глобальним фактором цивілізаційного розвитку.
Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
[2]

Інтернет-ресурс (веб-ресурс) – це сторінка або набір сторінок, які розміщенні в мережі Інтернет, що можуть включати текстову, графічну, мультимедійну інформацію та бази даних.

Інтернет-ресурси можна умовно поділити за наступними критеріями:

За функціональністю: • інформаційні ( вже містять певну інформацію);

 • пошукові (дозволяють відшукати необхідну інформацію в тому числі і на інших ресурсах);

 • інтерактивні – мають функціональне призначення та дозволяють здійснювати певні маніпуляції ( наприклад онлайн-перекладачі, довідники тощо);

 • змішані або комбіновані.

За приналежністю ресурсу до певної організаційно-технологічної системи (наприклад, відомчої мережі, бібліотечної мережі, ЗМІ, корпоративної системи).

За призначенням ресурсу (масова інформація, виробництво, освіта, бізнес, листування, тощо).

За змістом Інтернет-ресурсу:


 • тематичний;

 • об’єктний (файли, архіви);

 • функціональний.

За правовим статусом (публічні документи, офіційні документи, об’єкти інтелектуальної власності, спам, таємні документи, тощо).
Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.

За відкритістю ресурсу: • відкриті;

 • обмежений доступ. [3]

Використання Інтернету в бізнесі вже давно стало звичною справою для більшості західних компаній та найпрогресивніших вітчизняних фірм. Сьогодні мережа Інтернет слугує не тільки для спілкування й доступу до інформаційних ресурсів, але й може бути віртуальним середовищем проведення таких реальних комерційних операцій, як купівля-продаж товарів та послуг.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Значна частина користувачів Інтернету вже сьогодні може , не виходячи з дому, оплатити комунальні послуги та придбати улюблену книжку, музичні твори чи навіть автомобіль.
Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
[4]

Дослідження такого феномену як Інтернет-ресурси дозволило нам сформувати інноваційний процес створення і ведення бізнесу в Інтернеті з найменшими ресурсними, часовими і управлінськими затратами. (Рис. 1)Рис. 1. Інноваційний процес створення і ведення бізнесуВисновки. Дослідження теоретичних та практичних аспектів використання Інтернет-ресурсів в контексті інноваційної діяльності підприємства дозволяє зробити такі висновки .

Загалом, Інтернет-ресурс – є поняття досить широке і однозначного, точного трактування. На нашу думку, Інтернет-ресурс (веб-ресурс) – це сторінка або набір сторінок, які розміщенні в мережі Інтернет, що можуть включати текстову, графічну, мультимедійну інформацію та бази даних.Також в роботі наведений інноваційний процес створення і ведення бізнесу, який складається з шістьох етапів, послідовна реалізація яких забезпечує мінімізацію грошових і часових витрат при започаткуванні бізнесової діяльності.
Список використаних джерел

 1. Рзаєв Г.І. «Використання Інтернет-ресурсів у менеджменті конкурентоспроможності підприємств» - Хмельницький національний університет, 2009 р.
  Хмельницький національний університет - вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому.
  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/104.pdf

 2. Головацька Ірина «Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини», 2009 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.te.ua/about/writes_about_us/2009_rik/internet_centre/

 3. Кривцун О.О. «Використання Інтернет-ресурсів при дослідженні знаків для товарів і послуг» – Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України в Запорізькій області, 2011 р.
  Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/Jur/2011_2_2/054-59.pdf

 4. Кісь Я.П., Іванік І.В «Реалізація Інтернет-магазина з використанням інтелектуальної компоненти», Національний університет «Львівська політехніка», / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2010_673/14.pdf
Скачати 37.79 Kb.

 • Хмельницький національний університет
 • Запорізькій області