Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсобливості комп’ютерних мереж та телекомунікацій. Мережа

Особливості комп’ютерних мереж та телекомунікацій. Мережа
Дата конвертації12.04.2017
Розмір58.5 Kb.

Особливості комп’ютерних мереж та телекомунікацій.
Мережа - це сукупність об'єктів, утворених пристроями передачі й обробки даних. Міжнародна організація по стандартизації визначила обчислювальну мережу як послідовну біт-орієнтовану передачу інформації між зв'язаними один з одним незалежними пристроями.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Мережі звичайно перебувають в приватній власності користувача і займають деяку територію і по територіальній ознаці діляться на:

Локальні обчислювальні мережі (ЛОМ) або Local Area Network (LAN), розташовані в одному чи декількох близько розташованих будинках. ЛОМ звичайно розміщаються в рамках якої-небудь організації (корпорації, установи), тому їх називають корпоративними.

Розподілені комп'ютерні мережі, глобальні чи Wіde Area Network (WAN), розташовані в різних будинках, містах і країнах, що бувають територіальними, змішаними і глобальними. В залежності від цього глобальні мережі бувають чотирьох основних видів: міські, регіональні, національні і транснаціональні.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Як приклади розподілених мереж дуже великого масштабу можна назвати: Іnternet, EUNET, Relcom, FІDO.

До складу мережі в загальному випадку включаються наступні елементи:


  • мережні комп'ютери (оснащені мережним адаптером);

  • канали зв'язку (кабельні, супутникові, телефонні, цифрові, волоконно-оптичні, радіоканали й ін.);

  • різного роду перетворювачі сигналів;

  • мережне обладнання.

Розрізняють два поняття мережі: комунікаційна мережа й інформаційна мережа (мал. 1.1).

Комунікаційна мережа призначена для передачі даних, також вона виконує задачі, зв'язані з перетворенням даних. Комунікаційні мережі розрізняються по типу використовуваних фізичних засобів з'єднання.

Інформаційна мережа призначена для збереження інформації і складається з інформаційних систем. На базі комунікаційної мережі може бути побудована група інформаційних мереж:

Під інформаційною системою потрібно розуміти систему, яка є постачальником чи споживачем інформації.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнаннямРис. 1.1 Інформаційні і комунікаційні мережі
Комп'ютерна мережа складається з інформаційних систем і каналів зв'язку.

Під інформаційною системою треба розуміти об'єкт, здатний здійснювати збереження, обробку чи передачу інформації. До складу інформаційної системи входять: комп'ютери, програми, користувачі й інші складові, призначені для процесу обробки і передачі даних. Надалі інформаційна система, призначена для вирішення задач користувача, буде називатися - робоча станція (clіent). Робоча станція в мережі відрізняється від звичайного персонального комп'ютера (ПК) наявністю мережної карти (мережного адаптера), каналу для передачі даних і мережного програмного забезпечення.

Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Під каналом зв'язку треба розуміти шлях чи засіб, по якому передаються сигнали. Засіб передачі сигналів називають абонентським, або фізичним, каналом.

Канали зв'язку (data lіnk) створюються по лініях зв'язку за допомогою мережного обладнання і фізичних засобів зв'язку. Фізичні засоби зв'язку побудовані на основі кручених пар, коаксіальних кабелів, оптичних каналів чи ефіру.

Коаксіальний кабель Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.

Між взаємодіючими інформаційними системами через фізичні канали комунікаційної мережі і вузли комутації встановлюються логічні канали.

Логічний канал - це шлях для передачі даних від однієї системи до іншої. Логічний канал прокладається по маршруту в одному чи декількох фізичних каналах. Логічний канал можна охарактеризувати, як маршрут, прокладений через фізичні канали і вузли комутації.

Інформація в мережі передається блоками даних по процедурах обміну між об'єктами. Ці процедури називають протоколами передачі даних.Протокол - це сукупність правил, що встановлюють формат і процедури обміну інформацією між двома чи декількома пристроями.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Завантаження мережі характеризується параметром, називаним трафіком. Трафік (traffіc) - це потік повідомлень у мережі передачі даних. Під ним розуміють кількісний вимір в вибраних точках мережі числа проходячих блоків даних і їхньої довжини, виражене в бітах у секунду.

Істотний вплив на характеристику мережі робить метод доступу. Метод доступу - це спосіб визначення того, яка з робочих станцій зможе наступною використовувати канал зв'язку і як керувати доступом до каналу зв'язку (кабелю).

В мережі всі робочі станції фізично з'єднані між собою каналами зв'язку за визначеною структурою, що називається топологією. Топологія - це опис фізичних з'єднань у мережі, що вказує які робочі станції можуть зв'язуватися між собою. Тип топології визначає продуктивність, працездатність і надійність експлуатації робочих станцій, а також час звертання до файлового сервера.

Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.

У залежності від топології мережі використовується той чи інший метод доступу.

Склад основних елементів в мережі залежить від її архітектури. Архітектура - це концепція, що визначає взаємозв'язок, структуру і функції взаємодії робочих станцій у мережі. Вона передбачає логічну, функціональну і фізичну організацію технічних і програмних засобів мережі.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Архітектура визначає принципи побудови і функціонування апаратного і програмного забезпечення елементів мережі.

В основному виділяють три види архітектур: архітектура термінал - головний комп'ютер, архітектура клієнт - сервер і однорангова архітектура.Сучасні мережі можна класифікувати по різних ознаках: по віддаленості комп'ютерів, топології, призначенню, переліку надаваних послуг, принципам керування (централізовані і децентралізовані), методам комутації, методам доступу, видам середовища передачі, швидкостям передачі даних і т.д. Усі ці поняття будуть розглянуті більш докладно при подальшому вивченні курсу.
Каталог: img -> doc
doc -> Особливості архітектури
doc -> Система базового введення виведення bios
doc -> Основи роботи в локальних мережах Windows. Мережеві ресурси мета: Вивчення способів доступу до мережевих ресурсів
doc -> Лабораторна робота №11 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
doc -> Лабораторна робота «Політика безпеки архітектури комп'ютерних систем»
doc -> Лабораторна робота №3 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
doc -> Тема 3: Архітектура системних команд комп’ютера
doc -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання  • Інформаційна мережа
  • Канали звязку (data lіnk)
  • Логічний канал