Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсобливості викладання навчальних дисциплін «музеєзнавство» та «архівознавство» в контексті кредитно-модульної системи

Скачати 73.22 Kb.

Особливості викладання навчальних дисциплін «музеєзнавство» та «архівознавство» в контексті кредитно-модульної системи
Скачати 73.22 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір73.22 Kb.

Курченко Т.Є.

к.і.н., доц.

доцент кафедри «Історії та документознавства»

Національний авіаційний університет ( Київ)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «МУЗЕЄЗНАВСТВО» ТА «АРХІВОЗНАВСТВО» В КОНТЕКСТІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ КАФЕДРИ «ІСТОРІЇ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
Більше десяти років минуло з того часу, як в Національному авіаційному університеті була відкрита спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», яка щороку користується великим попитом у абітурієнтів.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.

За ці роки було підготовлено 8 випусків бакалаврів, 7 випусків спеціалістів і магістрів з цієї спеціалізації, які отримали сучасну і перспективну роботу.

Навчальний план підготовки фахівців даного профілю передбачає вивчення великої кількості дисциплін, що знайомлять студентів з усіма можливими способами і технологіями накопичення, зберігання і передачі інформації від найперших, коріння яких сягає в сиву давнину, до найбільш сучасних.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
З огляду на це, досить логічним є наявність у навчальному плані спеціальності таких навчальних дисциплін як «Музеєзнавство», що вивчає найдавніший спосіб накопичення і передачі інформації через музейні предмети, та «Архівознавство», що знайомить студентів із накопиченням, зберіганням і використанням ретроспективної інформації.

Досвід, набутий за тринадцять років, що минули з моменту відкриття цієї спеціальності, дає можливість узагальнити певні особливості викладання дисциплін «Музеєзнавство» та «Архівознавство» в Гуманітарному інституті НАУ, що забезпечує підготовку спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності.

За цей час на кафедрі «Історії та документознавства», що відповідає за викладання дисциплін «Музеєзнавство» та «Архівознавство», створено повні методичні комплекси з названих дисциплін, що включають: навчальну та робочу навчальну програми, методичні вказівки для студентів стаціонару та ІЗДН з підготовки до практичних занять, електронні версії обох лекційних курсів, глосарій, роздавальний матеріал, презентації по кожній темі. Комплекси постійно оновлюються.

навчальна робоча програма дисципліни «Музеєзнавство», що викладається в першому семестрі на 1-му курсі, передбачає щотижневі практичні заняття (34 год.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
) і щотижневі лекції (34 год.). Така кількість аудиторних занять пояснюється тим, що студенти мають справу з зовсім новою дисципліною і ніколи раніше не зіткались із подібним навчальним матеріалом. Тому програма націлює викладачів на детальне висвітлення матеріалу, а студентів на досить інтенсивне навчання.

Якщо лекції проходять тільки в навчальних аудиторіях, щоправда з використанням різноманітної наочності і різних технічних засобів, то практичні заняття викладачі намагаються усіляко урізноманітнити. По-перше — це робиться за рахунок кінолекторію, по-друге — практичних занять на базі музею історії НАУ, по-третє — за рахунок широкої екскурсійної програми.

Кінопокази і заняття в кінолекторії використовуються в першу чергу для закріплення тем з історії становлення музеїв і музейної справи в різних країнах світу і в Україні, зокрема.

Музéйна спрáва - спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.

В університетському кінолекторії є чудова добірка кінороликів про найбільші музеї Європи: Лувр, Британський музей, Ермітаж, музеї Ватикану, галерею Уфіцци тощо, а також про найцікавіші музеї і музейні колекції України.

Під час занять передбачаються екскурсії до різних музеїв міста Києва. Це дає можливість студентам побачити музеї різних типів і профілів і ознайомитися з основними прийомами побудови їх експозицій.

Найчастіше відвідуваними музеями є зоологічні музеї Київського Національного університету ім. Т. Шевченка та НАН України, Національний художній музей України, Національний музей мистецтв ім.

Ватиканські музеї (лат. Musei Vaticani) - комплекс музеїв у Римі, де зберігаються художні колекції, зібрані протягом століть Римськими Папами. Експозицію щороку оглядають близько 4 млн відвідувачів. Ватиканські музеї засновані в XVI столітті папою Юлієм II.
Британський музей - головний музей Великої Британії в Лондоні, один з найбільших музеїв у світі. Музей розташований на Great Russell Street, відвідування музею безкоштовне.
Київ Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.
Національний художній музей України Націона́льний худо́жній музе́й - один із найбільших і найстаріших в Україні. За тривалий період існування (понад 100 років) в його фондах зібрано унікальну колекцію творів українського живопису, скульптури та графіки від XII ст.
Богдана і Варвари Ханенків.
Варвара Ніколівна Ханенко (у дівоцтві Терещенко; 9 серпня 1852, Глухів - 7 травня 1922, Київ) - українська колекціонерка, меценатка.
За результатами відвідувань студенти складають звіти, які захищають на індивідуальних заняттях.

Своєрідною навчальною базою для студентів є музей історії НАУ — філія Державного музею авіації.

Історичний музей - музейний заклад, колекції якого розкривають історію розвитку певного явища, події, історичного періоду, географічної одиниці, установи чи видатної особистості. За законом України про музейну справу історичні музеї поділяються на загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, історико-побутові, археологічні та етнографічні.
Саме на його основі студенти закріплюють теми «Основні напрями фондової роботи музеїв», «Екскурсійна робота» та «Експозиційна робота». Музейні працівники дають можливість студентам ознайомитися з основною фондовою документацією; різними варіантами монтажних графіків, які створювались у процесі роботи зі стендами; технічними засобами, що використовуються в музеї.

Підсумковою роботою по закінченні прослуховування і опрацьовування навчальної дисципліни «Музеєзнавство» є підготовка кожним студентом експозиційного графіка по обраній темі і формування власного стенду, складання тексту власної екскурсії і проведення екскурсії на спеціальному заліковому практичному занятті в приміщенні музею. Ця підсумкова практична робота приймається і оцінюється провідним викладачем і одним із співробітників музею.

Із найбільш талановитих студентів, які показують певні здібності до екскурсійної роботи формується група позаштатних екскурсоводів народного музею. До їх допомоги вдаються під час проведення в НАУ міжнародних конференцій, свят, днів відкритих дверей для абітурієнтів, коли штатних працівників музею не вистачає для обслуговування всіх бажаючих.

У майбутньому студенти, що мають досвід екскурсійної роботи, можуть влітку працювати позаштатними екскурсоводами в київських туристичних кампаніях, або у себе на місцях. Студенти цієї спеціалізації, що отримали певний досвід екскурсійної роботи, працювали з туристами під час проведення «Євро-2012», в тому числі і на іноземних мовах.

Теоретичні знання з дисципліни перевіряються у різний спосіб: відповіді на практичних заняттях, тестування, термінологічні диктанти і, нарешті, підсумкова модульна робота (дисципліна розрахована на 1 модуль).

В другому семестрі 1 курсу студенти спеціалізації знайомляться із навчальною дисципліною «Архівознавство», яка також має щотижневі лекційні і практичні аудиторні заняття і розрахована на один модуль. Крім того, в навчальній програмі дисципліни заплановано виконання домашньої роботи на яку відводиться 8 годин самостійної роботи студентів. Оскільки основну увагу в курсі приділено історичному досвіду і практичній організації вітчизняної архівної справи, то темою домашньої роботи є «Світовий досвід організації архівної справи» на прикладі якоїсь конкретної країни, яку обирає студент за своїм вподобанням. По результатам виконаної роботи готується мультимедійна презентація. Домашнє завдання захищається кожним студентом особисто на індивідуальному занятті.

Із навчальною дисципліною «Архівознавство» пов’язане проходження однієї із літніх виробничих практик студентів спеціалізації.. Так, після 3 курсу практика проходить на базі Державного архіву Київської області, з яким кафедра має договір про співпрацю. Студенти підключаються до роботи різних підрозділів архівної установи, щотижнево переходячи в інший підрозділ для знайомства із усіма видами діяльності сучасного архіву. Така практика дає не тільки практичний досвід, але й допомагає працевлаштовувати студентів, що в сучасних умовах є вкрай важливим. Вже декілька наших випускників отримали робочі місця по результатам вдало проведеної практики.

Студентам надається також можливість розширити і поглибити свої знання з музеєзнавства та архівознавства. Кафедра «Історії та документознавства» в обов’язковому порядку під час проведення наукових конференцій організовує секції з музейної та архівної роботи.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
За результатами проведених конференцій щорічно видаються збірники доповідей учасників, як викладачів, так і студентів.

Таким чином, університет і кафедра «Історії та документознавства» докладає усіх зусиль, щоб студенти, які в майбутньому стануть фахівцями в галузі документознавства і інформаційних технологій, мали належні умови для глибокого і всебічного опанування навчальними дисциплінами «Музеєзнавство» і «Архівознавство» та вміли використовувати набуті практичні навички в майбутній фаховій роботі.

Слід зазначити, що вже десять років Національний авіаційний університет працює в контексті кредитно-модульної системи. Університет був в числі перших навчальних закладів України де ця система була запроваджена у вигляді експерименту, апробована і введена в дію.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Крім того, паралельно із кредитно-модульною системою в університеті була запроваджена СМЯ (система менеджменту якості), що передбачає розробку усіх навчальних і робочих навчальних програм за усталеним зразком в контексті кредитно-модульної системи, певний спосіб поширення програм, внесення змін, контроль за ходом навчального процесу і його результатами. За десятиліття був накопичений певний досвід викладання дисциплін за кредитно-модульною системою, як позитивний, так і негативний. В повній мірі це стосується і фахових предметів «Музеєзнавство» і «Архівознавство».На наш погляд, позитивним фактором цієї системи є чітке прописування в програмах усіх видів і обсягів навчальних робіт, визначення критеріїв оцінювання, що мінімалізує суб’єктивний фактор у відношеннях «студент-викладач». Кредитно-модульна система, однозначно, підвищує значення роботи студента на лекціях і практиках впродовж семестру, адже за будь-яких обставин сума поточної оцінки залишається незмінною. І студенти і викладачі позитивно сприймають можливість зменшити обсяги екзаменаційного навантаження на студентів під час сесії. Звичайно, сесія присутня і при кредитно-модульній системі, але студенти, що отримали позитивну оцінку можуть отримати її автоматично, по заяві, без складання іспиту, як такого. Іспит, в письмовій формі, залишається лише для студентів, що хочуть вибороти вищий бал (і мають для цього реальні підстави), для студентів, що мають багато пропусків занять та в інших випадках, прописаних в робочих навчальних програмах. Основна ж частина студентів пише заяву про згоду з оцінкою на консультації, а отримує оцінку в залікову книжку в день іспиту. Але, на наш погляд, є і негативні моменти в кредитно-модульній системі. Так, наприклад, слабкий студент, що виконав на мінімальну оцінку різні види робіт, але має вкрай малу кількість відповідей на практичних заняттях і низьку активність, може набрати мінімальну кількість балів для написання заяви на звільнення від іспиту. І кредитно-модульна система надає йому таку можливість. Але практика доводить, що такі студенти мають безсистемні і поверхневі знання. Під час перевірки їх знань і вигляді ККР (комплексної контрольної роботи) у наступному семестрі після вивчення дисципліни, такі студенти не можуть набрати позитивної оцінки. Деякі викладачі, розуміючи таку ситуацію, не допускають до написання заяв студентів із оцінкою «задовільно», але це вже є порушенням правил загальних для всіх і студент, при бажанні, може оскаржити їх рішення. Не повністю, на наш погляд, спрацьовує об’єктивність оцінки письмової модульної роботи. Як і в «домодульні» часи оцінка за таку роботу є частковою «лотереєю». В ідеалі її слід проводити в комп’ютерному класі у вигляді тестів, різного рівня складності, які б суттєво змінювались від сесії до сесії. Але матеріальна база українських вищих навчальних закладів поки що не дає можливості одночасно забезпечити в період підсумкових тижнів доступ студентів до необхідної кількості комп’ютерів. При чому, зазначте, що НАУ має непогану матеріальну базу, але такої можливості викладачам і студентам надати не може. От і доводиться викладачам, як і у стародавні часи, воювати із паперовими шпаргалками і більш сучасними «способами» написання модульних робіт, що нівелює прагнення осучаснити навчальний процес за рахунок кредитно- модульної системи і зробити наш вітчизняний диплом конкурентноздатним, хоча б у просторі країн -учасників Болонського процесу.


Скачати 73.22 Kb.

  • НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ )
  • Британський музей
  • Національний художній музей України