Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПакет комплексних контрольних робіт

Пакет комплексних контрольних робіт
Сторінка1/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

(Ф 03. 02-83)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор

з науково-педагогічної роботи

­­­­­­­­­­­­­­­­_________________А.Полухін

"_____"______________2015 р
Система менеджменту якостіПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З дисципліни ­­­­­­­­­­­­­­­­ _____________________Іноземна мова_______________________________

(назва предмета)

Напрями підготовки: 6.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
050101 Комп'ютерні науки___________

(шифр та назва напряму підготовки )6.050103 Програмна інженерія________

Індекс РБ-4–6.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
050101-1/12-1.1.5,РБ-4–6.050101-2/12-1.1.5,РБ-4–6.050103/12-1.1.5


СМЯ НАУ ККР 12.01.02 ( ) – 01 - 2015

Рекомендовано науково-методично-

редакційною радою Гуманітарного інституту

протокол №_____ від "_____"________20_ р.


Голова НМРР ____________С.Ягодзінський


КИЇВ

(Ф 03. 02-84)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом
УЗГОДЖЕНО


Директор інституту

­­­­­­­­­­­­­­­­_____________А.Гудманян

"_____"_____________20___ р

Комплексні контрольні роботи

з дисципліни

__________________________________Іноземна мова_________________________________

(назва предмета)


6.050101 “Комп'ютерні науки”, 6.050103 “Програмна інженерія”____


(шифр та назва напряму підготовки )


Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою комп’ютерних інформаційних технологій напряму 6.050101 “Комп'ютерні науки”


протокол №___від "_____" ___________20___ р.

Завідувач кафедри

___________________ Ю.Зіатдінов

"_____" _______________20___ р


Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою інформаційних технологій проектування напряму 6.050101 “Комп'ютерні науки”


протокол №___від "_____" ___________20___ р.
Завідувач кафедри

___________________ В.Гамаюн

"_____" _______________20___ р

Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою інженерії програмного забезпечення напряму 6.050103 “Програмна інженерія”


протокол №___від "_____" ___________20___ р.

Завідувач кафедри

___________________ М.Сидоров

"_____" _______________20___ р

(Ф 03. 02-85)

Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)


Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни Іноземна мова___
за напрямами 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103“Програмна інженерія”

розробила

викладач кафедри іноземних мов за фахом ________________ Н.Муркіна

Пакет комплексних контрольних робіт

схвалено на засіданні кафедри

іноземних мов за фахом

протокол № 11 від " 04 " 06 2015 р.

Завідувач кафедри ________________________________________ О. Акмалдінова(Ф 03. 02-86)

Рецензія


на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни ________ "Іноземна мова"_________________
напряму підготовки: 6.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
05
0101"Комп'ютерні науки"
Предмет "Іноземна мова" знаходиться у переліку професійно орієнтованих предметів, які формують рівень професійних бакалаврів за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки".

Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти варіантів. Комплексні контрольні роботи розроблені відповідно до навчальної програ-ми курсу з предмету "Іноземна мова", галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити широкий обсяг навичок і знань студентів: граматика і професійні навички перекладу, можливість висловити власну думку в письмовій формі і у використанні професійної або побутової англійської мови. Завдання охоплюють основні теми в галузі комп’ютерних технологій: основи комп'ютерних наук, програмне забезпечення комп'ютера, апаратне забезпечення та архітектура комп’ютера, комп’ютерні мережі.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Усі складені варианти контрольних робіт рівної складності. Кожен варіант складається з трьох завдань і охоплює весь курс навчального програмного матеріалу.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Завдання складені на основі професійних термінів. Вони відповідають вимогам підготовки бакалаврів в галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Пакет комплексних контрольних робіт орієнтований на досить високий рівень іноземної мови серед фахівців зі ступенем бакалавра. Критерії оцінки і список довідкової літератури є обґрунтованими.

Загалом, пакет комплексних контрольних робіт складається відповідно до певних вимог. Вони здатні забезпечити високу якість перевірки навичок студентів і знання на тему «Іноземна мова», галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Завідувач випускової кафедри

комп’ютерних інформаційних технологій ________Ю.

Бакалаврат (Бакалаврiат) (baccalaureate, від лат. baccalaureatus) - програма підготовки бакалаврів у закладах освіти України. Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Зіатдінов "___" ___20__ р

(Ф 03. 02-86)Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Голова НМРР ____________С.Ягодзінський
  • 6.050101 “Компютерні науки”, 6.050103 “Програмна інженерія”____
  • Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою інформаційних технологій проектування напряму 6.050101 “Компютерні науки”
  • Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою інженерії програмного забезпечення напряму 6.050103 “Програмна інженерія”
  • Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)
  • (Ф 03. 02-86) Рецензія