Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПакет комплексних контрольних робіт

Скачати 487.5 Kb.

Пакет комплексних контрольних робіт
Скачати 487.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.06.2017
Розмір487.5 Kb.
  1   2

(Ф 03. 02-83)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з навчальної

та методичної роботи

_________________ Т.Іванова

"_____"______________2016 р.
Система менеджменту якостіПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З дисципліни ­­­­­­­­­­­­­­­­ ___Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)_____

(назва предмета)

Напрями підготовки: 6.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

050101 Комп'ютерні науки____________________

(шифр та назва напряму підготовки )

Індекс ____РБ-4–6.050101-1/12-5.2.1, РБ-4–6.050101-2/12-5.2.1 ____________

СМЯ НАУ ККР 12.01.02 ( ) – 01 - 2016


Рекомендовано науково-методично-

редакційною радою Навчально-наукового

Гуманітарного інституту

протокол №_____ від "_____"________20__ р.


Голова НМРР ____________С.Ягодзінський


КИЇВ

(Ф 03. 02-84)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом


УЗГОДЖЕНО


Директор інституту

_____________А.Гудманян

"_____"_____________20___ р
Комплексні контрольні роботи

з дисципліни
________________Іноземна мова(за професійним спрямуванням)____________

(назва предмета)


6.050101 “Комп'ютерні науки”______________________


(шифр та назва напряму підготовки )


Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою комп’ютерних інформаційних технологій напряму 6.050101 “Комп'ютерні науки”


протокол №___від "_____" ___________20___ р.

Завідувач кафедри

___________________ Ю.Зіатдінов

"_____" _______________20___ р


Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою прикладної інформатики напряму 6.050101 “Комп'ютерні науки”


протокол №___від "_____" ___________20___ р.
Завідувач кафедри

___________________ В.Гамаюн

"_____" _______________20___ р
(Ф 03. 02-85)

Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)


Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням)__
за напрямом 6.050101“Комп'ютерні науки”

розробила

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом ___________О.Гурська

Пакет комплексних контрольних робіт

схвалено на засіданні кафедри

іноземних мов за фахом

протокол № від " " 20 р.

Завідувач кафедри ________________________________________ О. Акмалдінова(Ф 03. 02-86)

Рецензія


на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни _"Іноземна мова(за професійним спрямуванням)__
напряму підготовки: 6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

05
0101"Комп'ютерні науки"
Предмет "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" знаходиться у переліку професійно орієнтованих предметів, які формують рівень професійних бакалаврів за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки".

Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти варіантів. Комплексні контрольні роботи розроблені відповідно до навчальної програ-ми курсу з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)", галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка". Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити широкий обсяг навичок і знань студентів: граматика і професійні навички перекладу, можливість висловити власну думку в письмовій формі і у використанні професійної або побутової англійської мови.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Завдання охоплюють основні теми в галузі комп’ютерних технологій: мультимедійні засоби інформації, мультимедійні прикладні програми, комп'ютерна безпека, незахищеність комп'ютера.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Усі варіанти контрольних робіт рівного ступеня складності. Кожен варіант складається з трьох завдань і охоплює весь курс матеріалу навчальної програми. Завдання складені на основі професійних термінів і відповідають вимогам підготовки бакалаврів в галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Пакет комплексних контрольних робіт орієнтований на досить високий рівень іноземної мови серед фахівців зі ступенем бакалавра. Критерії оцінки і список довідкової літератури є обґрунтованими.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Загалом, пакет комплексних контрольних робіт складається відповідно до певних вимог, які здатні забезпечити високу якість перевірки навичок студентів і знання на тему "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" в галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Завідувач випускової кафедри

комп’ютерних інформаційних технологій ________Ю.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Зіатдінов "___" ___20__ р

(Ф 03. 02-86)Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
  1   2


Скачати 487.5 Kb.

  • Голова НМРР ____________С.Ягодзінський
  • 6.050101 “Компютерні науки”______________________
  • Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою прикладної інформатики напряму 6.050101 “Компютерні науки”
  • Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)
  • (Ф 03. 02-86) Рецензія