Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПакет комплексних контрольних робіт

Скачати 487.5 Kb.

Пакет комплексних контрольних робіт
Скачати 487.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір487.5 Kb.
  1   2   3

(Ф 03. 02-83)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з навчальної

та методичної роботи

_________________ Т.Іванова

"_____"______________2016 р.
Система менеджменту якостіПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З дисципліни ­­­­­­­­­­­­­­­­ ___Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)_____

(назва предмета)

Напрями підготовки: 6.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
051501 Видавничо-поліграфічна справа_____

(шифр та назва напряму підготовки )

Індекс ____РБ-4–6.051501/12-5.2.1 ____________ ____________ ____________

СМЯ НАУ ККР 12.01.02 ( ) – 01 - 2016


Рекомендовано науково-методично-

редакційною радою Навчально-наукового

Гуманітарного інституту

протокол №_____ від "_____"________20__ р.


Голова НМРР ____________С.Ягодзінський


КИЇВ

(Ф 03. 02-84)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом


УЗГОДЖЕНО


Директор інституту

_____________А.

Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
Гудманян

"_____"_____________20___ р
Комплексні контрольні роботи

з дисципліни
________________Іноземна мова(за професійним спрямуванням)____________

(назва предмета)


6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”_________


(шифр та назва напряму підготовки )


Комплексні контрольні роботи обговорені випусковою кафедрою комп’ютерних мультимедійних технологій напряму 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”


протокол №___від "_____" ___________20___ р.

Завідувач кафедри

__________ С. Лобода

"_____" ________20___ р


(Ф 03. 02-85)


Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)


Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням)__
за напрямом 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”

розробила

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом ___________О.Гурська

Пакет комплексних контрольних робіт

схвалено на засіданні кафедри

іноземних мов за фахом

протокол № від " " 20 р.

Завідувач кафедри ________________________________________ О. Акмалдінова(Ф 03. 02-86)

Рецензія


на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни _"Іноземна мова(за професійним спрямуванням)__
напряму підготовки: 6.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
051501
“Видавничо-поліграфічна справа”
Дисципліна "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" входить до циклу дисциплін вільного вибору студентів Навчальних планів НБ-4-6.051501/12.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Її вивчення направлене на оволодіння знаннями, отримання умінь та навичок опрацювання англомовних текстів професійної спрямованості за напрямом 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа".

Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти варіантів, кожний з яких розроблений відповідно до навчальної програми дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)". Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити широкий обсяг навичок і знань студентів: знання граматики іноземної мови, професійні навички перекладу, здатність складати технічні тексти в письмовій формі, вести діалог іноземною мовою з використанням професійної лексики та термінології.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Завдання охоплюють основні теми в галузі видавничо-поліграфічної справи: друкарські технології, додрукарські процеси, друкарські матеріали та типи друку, мультимедійні засоби інформації.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Усі варіанти контрольних робіт мають однаковий рівень складності. Позитивними рисами розробленого пакету комплексних контрольних робіт є: - завдання відповідають професійному спрямуванню за напрямом 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа";

- лексико-граматичний тест дозволяє перевірити рівень сформованості граматичних та лексичних вмінь, необхідних для читання оригінальної літератури з напряму підготовки студентів;

- завдання дають можливість глибоко перевірити сформованість у студентів навичок читання та перекладу тексту, осмислення отриманої інформації іноземною мовою;

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

- варіанти складені за принципом комплексності;

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

- критерії оцінки виконання контрольних робіт обґрунтовані.

Загалом, пакет комплексних контрольних робіт складений відповідно до вимог, які здатні забезпечити високу якість перевірки навичок та вмінь студентів з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" в галузі знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа".


Завідувач випускової кафедри

комп’ютерних мультимедійних технологій ________С.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Лобода "___" ___20__ р

(Ф 03. 02-87)


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР)

з дисципліни"Іноземна мова(за професійним спрямуванням)"

Оцінка якості знань та вмінь студентів з виконання ККР фахової підготовки студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова(за професійним спрямуванням) оцінюється за 12-ти бальною шкалою (таблиця 1).

Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.

Таблиця 1


Повна правильна відповідь

Загальна кількість балів

Завдання1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 1-30

12

5

4

3

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за національною шкалою наведена в таблиці 2.

Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Таблиця 2

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

5

4

3

Відмінно

4

3

2.5

Добре

3

2

2

Задовільно

Менше 3

Менше 2

Менше 2

Незадовільно

Відповідність підсумкової оцінки за ККР в балах оцінкам за національною шкалою

Таблиця 3

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах

оцінкам за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка за національною

шкалоюКритерій оцінки


11-12

відмінно

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

10

добре

ДУЖЕ ДОБРЕ –виконання вище серед-нього рівня з кількома помилками

9

ДОБРЕ – в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

8

задовільно

ЗАДОВІЛЬНО – непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

7

ДОСТАТНЬО –виконання задовольняє мінімальним критеріям

менше 7

незадовільно

НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання не задо-вольняє мінімальним критеріям

Старший викладач _____________ Гурська О.О. "____" _____20__ р


(Ф 03. 02-88)Перелік

додаткової літератури, використання якої дозволяється при

виконанні комплексної контрольної роботи

1. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2000.
2. Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационным технологиям Е.К. Масловский. – М. : РУССО, 2003. – 824с.
3. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програму-вання / Є.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький. – К. : Видавничий дім «Софт-Прес», 2005. -0 552с.

Старший викладач _____________ Гурська О.О. "____" _____20__ р


(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Гуманітарний інститутКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
  1   2   3


Скачати 487.5 Kb.

  • Голова НМРР ____________С.Ягодзінський
  • 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”_________
  • Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)
  • (Ф 03. 02-86) Рецензія
  • 1. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2000.
  • 3. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програму-вання / Є.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький. – К. : Видавничий дім «Софт-Прес», 2005. -0 552с.