Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПаливна промисловість України

Скачати 91.29 Kb.

Паливна промисловість України
Скачати 91.29 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір91.29 Kb.

Тема. Паливна промисловість України.

Мета: ознайомити учнів із структурою паливної промисловості України, розкрити її значення в господарстві України, розвивати уявлення учнів про особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості, райони видобутку паливних ресурсів, центри нафтопереробки, виховувати економічне мислення та повагу до важкої шахтарської праці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, робочі зошити , практикуми з географії для 9 класу, атласи, настінна економічна карта, презентація, мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.Перевірка присутності учнів на уроці та визначення необхідного обладнання для роботи.

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності учнів.Прийом «Географічний крос»

(Учитель зачитує незавершені вислови та пропонує доповнити їх необхідними відомостями)

 1. Промисловість включає сукупність галузей, що забезпечують як виробництво засобів виробництва, так і ….
  За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.


 2. Реструктуризація - …..

 3. Основними завданням промисловості України є ….

 4. Найбільше підприємств видобувних галузей промисловості сконцентровано …..
  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).


 5. Основними чинниками, що впливають на розміщення наукоємних галузей промисловості є … .

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

Обговорення питання «Промислові підприємства нашого селища та їх майбутнє». (Передбачаємо короткі виступи 3-4 учнів з певними ідеями що до роботи підприємств (одного підприємства) селища).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Слайд 2.

(Запис теми та плану на дошці та у робочих зошитах).

План


 1. Паливна промисловість як складова ПЕК України, значення галузі для господарства і населення країни.

 2. Галузева структура паливної промисловості.

 3. Сировинна база.

 4. Вугільна промисловість.

 5. Нафтова і нафтопереробна промисловість.
  Нафтова промисловість - галузь важкої індустрії, що включає розвідку нафтових і нафтогазових родовищ, буріння свердловин, видобуток нафти і попутного газу, трубопровідний транспорт нафти.


 6. Газова промисловість.

 7. Торф'яна промисловість.

 8. Перспективи розвитку горюче сланцевої промисловості.

Вчитель. Паливна промисловість є складовою ПЕК України. ПЕК - це сукупність виробництв, які видобувають і переробляють усі види палива, виробляють і передають електроенергію.

ПЕК – це один з провідних галузевих комплексів України, від рівня розвитку якого залежить стан усіх інших галузей господарства та рівень добробуту населення нашої країни.

Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.

В Україні ПЕК розвивається на власних паливних ресурсах, а також довізній сировині.

Для забезпечення потреб господарства і населення України в паливі та електроенергії необхідно близько 300млн.т.

За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 558 328 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
умовного палива на 1 рік (1 т умовного палива дорівнює 7000 ккал, що відповідає 1 т вугілля).
Умо́вне па́ливо - одиниця обліку органічного палива, яка використовується для зіставлення ефективності різних видів палива та їхнього сумарного обліку.
За рахунок власних паливних ресурсів ці потреби задовольняються лише на третину.

Отже, схематично структуру ПЕК можна відобразити так:

Слайд 3


Паливно-енергетичний комплексПаливна промисловістьЕлектроенергетикаНафто-

добувна


Нафто-

переробнаКам'яно-вугільна

Буро-

вугільна


Нафтова

Вугільна

Торф'яна

Газова


Слайд 4.

На карті-схемі показано середньорічні показники видобутку паливних ресурсів в Україні.

Прийом «Дерево рішень»

 • Опираючись на знання, отримані у 8 класі, подумайте, яка з галузей буде займати провідне місце серед інших у паливній промисловості ?

Слайд 5.

Так, вугільна промисловість у структурі видобутку палива в Україні на вугілля припадає 75 %.Вугільна промисловість базується на власних ресурсах Донецького та Львівсько-Волинського кам'яновугільних басейнів та Дніпровського буровугільного. Щорічно добувається близько 75-80 млн т кам'яного вугілля та до 1,5 млн т бурого вугілля.

(Робота підручником (С.78), коментоване читання в поєднанні з роботою на карті)

Зараз у засобах масової інформації ми можемо почути про нелегальну вирубку кам'яного вугілля.

Вугі́лля, Викопне вугілля (рос. уголь ископаемый, англ. fossil coal (mineral), нім. fossile Kohle f) - тверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Це явище негативно позначається на екологічній ситуації Донеччини, кримінальній (ведеться нелегальний продаж), а звідси і на економіці краю. • Тепер пригадаймо основні райони нафто- та газовидобутку.

Слайд 6.

Що до газу , то в Україні видобувається зараз в середньому 20 кубометрів газу в рік.Україна має потенціал для повного забезпечення себе природним газом у разі послідовного впровадження енергетичної політики, спрямованої на залучення приватних інвестицій у нафтогазовий сектор та реалізації власної ресурсної бази. Такий висновок під час міжнародної конференції «Природний газ та енергетичне майбутнє України» 18 січня 2012 року озвучив Даніел Єргін - керівник компанії IHS CERA, що на прохання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України здійснила дослідницьку та консультативно-аналітичну програму для оцінки проблем та можливостей газового сектору України.
Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
Вугільна промисловість - базова галузь економіки України, що здійснює розвідування й видобування кам'яного та бурого вугілля.
За словами експерта, наявні геологічні ресурси України дозволяють видобувати значно більші обсяги природного газу ніж зараз, а у поєднанні із запровадженням ефективних заходів у сфері регулювання попиту Україна зможе досягти газової незалежності. 

Слайд 7.

Прийом «Дивуй»
  «Україна зможе значно збільшити видобування природного газу. Зараз в Україні видобувається 20 млрд. кубометрів газу, але вже за 10-15 років обсяг видобування може збільшитися до 60 або навіть 70 млрд. кубометрів на рік. І це покриє весь попит газу», - сказав Даніел Єргін. 
Він зазначив, що:  «Крім розвитку, власне, газової галузі це означатиме розвиток економіки в цілому. І ще один корисний ефект полягатиме в тому, що буде створено значну кількість робочих місць».
У свою чергу Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко зазначив, що Україна послідовно здійснюватиме заходи, спрямовані на збільшення власного видобутку вуглеводнів.
  У 2011 році ми вперше за останні 5 років збільшили видобування газу в країні.

Демонстрація відеоролика «Газова незалежність – через 15 років» (www.youtube.com/watch?v=FMaH6_i46Bo)

  Щодо традиційного природного газу, то експерти вже зараз констатують, що Україна стала видобувати більше, ніж купує, а з розробкою сланцевих родовищ, кажуть вони, ця тенденція стане незворотною. Втім, екологи вважають вигоду від сланцевого газу сумнівною через великі екологічні збитки.
Сланцевий газ (природний) (англ. natural shale gas) - природний газ (до 95% метану), що міститься у незначних кількостях (2-3% об'ємних) в низькопористих і погано проникних глинисто-алевритових осадових гірських породах на глибинах від 1 до 5-6 км.


Слайд 8.

Що до нафтової та нафтопереробної галузей, то у структурі палива нафта займає 5 %. Останніми роками в Україні видобувають 4 млрд кубометрів нафти і це становить 10 % від потреб.

На території України вперше видобуток нафти розпочато в Передкарпатті на початку XVII ст.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Як галузь промислового виробництва нафтова промисловість розвивалась на базі Бориславського нафтового родовища із застосуванням глибокого буріння свердловин.
Глибоке буріння (рос. глубокое бурение, англ. deep drilling, нім. Tiefbohren n) - спорудження свердловин в земній корі в інтервалі глибин 4500-6000 м (понад 6000 м – надглибоке буріння), що відображає досягнутий рівень техніки і технології XX ст.
Нафтовий промисел, нафтопромисел (рос. нефтяной промысел (нефтепромысел), англ. oil field; нім. Erdölfeld n, Erdölförderfeld n, Naphthagrube f) - технологічний комплекс, призначений для видобутку і збору нафти на родовищі, а також обробки продукції (нафти, нафтового газу, пластової води) з метою підготовки її до подальшого транспортування споживачам.

Розміщення. Основні родовища нафти зосереджені в Карпатській, Причорноморсько-Кримський нафтогазоносні провінціях, Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області. Найбільші родовища Передкарпаття – Бориславське, Долинське, Битківське. У Дніпровсько-Донецькій нафтовидобувній області також є великі родовища: нафтові – Леляківське, Глинські-Розбишівське, нафтогазові – Гнідинцівське, Качанівське, Яблунівське.

У Причорномор’ї поклади нафти виявлені на Керченському півострові та в шельфовій зоні Чорного моря.
Ке́рченський піво́стрів (крим. Keriç yarımadası) - східна частина Кримського півострова. Омивається на півночі Азовським морем, на сході - Керченською протокою, на півдні - Чорним морем, на заході з'єднується із Кримським півостровом Ак-Монайським перешийком завширшки 17 км.

В Україні розміщені і функціонують сім основних нафтопереробних заводів (НПЗ) — Кременчуцький, Лисичанський, Херсонський, Одеський, Бердянський ,Львівсько-Дрогобицький, Надвірнянський.
Нафтопереробний завод (НПЗ) - промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину.
  В Україні склалася вкрай несприятлива ситуація, коли наші нафтозаводи, маючи достатні потужності для виробництва нафтопродуктів, простоюють. У зв’язку з незначним видобутком нафти в Україні обсяги її переробки значною мірою залежать від масштабів поставок її з-за меж країни. 
На сучасному етапі провадять будівництво терміналу в Одесі. Через нього буде прокачуватись нафта з Азербайджану та ще ряду країн. У 2001 р завершено спорудження гілки нафтопроводу «Одеса-Броди» для експорту нафти в Європу.

Подальший розвиток нафтової промисловості в Україні обумовлює необхідність вирішення цілого ряду проблем. Одна з найголовніших — це пошук шляхів стабілізації та подальшого приросту видобутку нафти в Україні. Крім цього, застарілим є основний фонд більшості свердловин та їхнього обладнання. Низький технічний рівень виробництва нафтопереробної промисловості України, недосконалість технологічних схем НПЗ, випуск неякісних нафтопродуктів викликають інтенсивне забруднення навколишнього середовища.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Таким чином, Україна стоїть перед необхідністю вирішення складних проблем, пов’язаних з подальшим розвитком нафтопереробки як однієї з найважливіших галузей промисловості і всього народногосподарського комплексу.

Слайд 9

 • Пригадаймо, де найбільші запаси торфу в Україні ?

Торф’яна промисловість України була започаткована у 1919 році. До середини 60-х років минулого сторіччя торф використовувався як паливо для електростанцій, цукрових та спиртових заводів, шкіл, лікарень та частково населення. З розвитком газифікації та електрифікації торф почав втрачати позиції як енергетичний ресурс. Але торфобрикетні заводи продовжували будуватися, оскільки цей вид палива був надзвичайно популярним у побутових споживачів, до яких не дійшла газифікація.
Зараз, як сказав Радіо Свобода заступник генерального директора державного концерну «Укрторф» Олег Терлецький, видобуток торфу в Україні скоротився в рази у порівнянні з 1990 роком.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Ра́діо Свобо́да (англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, до 1959 називалося Радіо «Визволення») - інтернет видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації; фінансується Конгресом США.

«Загалом в Україні видобувалося близько 10 мільйонів тонн, – наголошує Терлецький. – Із них частина йшла на паливо, а частина для покращення якості ґрунтів.

Про перспективу заміни газу торфом заявляють представники деяких регіонів, багатих цими копалинами. Відмова від дорогого імпортного газу сприятиме розвитку торфовиробництва у регіоні. За його словами, торфобрикети та фрезерний паливний торф забезпечують потреби комунально-побутового господарства Рівненщини. Про те, що торф може стати альтернативою газу у регіоні заявляли і керівники Сумщини.
За підрахунками науковців, 78 тонн торфобрикету замінює 36 тисяч кубів газу. Тож, зазначають експерти, виробництво тепла з використанням торфу може бути дешевшим за газ. Наразі український уряд заявляє про заміщення імпортного газу вугіллям. А це, на думку екологів, є шкідливим для навколишнього середовища. Що ж стосується торфобрикетів, то вони, як вид палива набагато чистішими. «Торф у декілька разів дає менше викидів, ніж вугілля. Основним недоліком вугілля є наявність сірки. При спалюванні утворюються окиси сірки, які забруднюють атмосферу. А у торфі сірки зовсім мало. Тому викиди в атмосферу після спалювання торфу значно менші.

Слайд 10.

Що до використання сланцю як паливного матеріалу, то це питання ми опрацюємо вдома, користуючись найновішою інформацією, і детальніше поговоримо на наступному уроці.

Слайд 11.

Паливна промисловість є чи не найбільшим забруднювачем ландшафтів, водойм, повітря.Великим забруднювачем є й нафтогазовий комплекс. На всіх його стадіях відбувається забруднення атмосфери, ґрунтів, водних об’єктів нафтою і нафтопродуктами (фенолом, бензолом, толуолом, етиловим ефіром тощо).
Нафтога́зова промисло́вість Украї́ни (англ. oil and gas industry, petroleum and gas industry; нім. Erdöl-Gas-Industrie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої розвідують, видобувають і переробляють нафту та газ, транспортують і зберігають їх.
Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.

V. Узагальнення та систематизація знань учнів.Вправа «Мікрофон»

(Використовуючи уявний мікрофон, учні висловлюють свою думку, продовживши речення)

 • Для себе я сьогодні зробив(ла) висновки, що…

Слайд 12.

VI. Домашнє завдання. 1. Опрацювати: §15 (С.76-81), робота з картою атласу (з метою запам'ятовування основних центрів паливної промисловості України);

 2. Підготувати невеличке повідомлення про перспективи розвитку сланцевої промисловості України.Скачати 91.29 Kb.

 • Паливна промисловість України.
 • Прийом «Географічний крос»
 • Слайд 4. На карті-схемі показано середньорічні показники видобутку паливних ресурсів в Україні. Прийом «Дерево рішень»
 • Слайд 5.
 • Слайд 6.
 • Слайд 7. Прийом «Дивуй»
 • Демонстрація відеоролика «Газова незалежність – через 15 років» (
 • Радіо Свобода
 • 10 мільйонів тонн