Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПаливно-енергетичні ресурси. Перспективи України

Паливно-енергетичні ресурси. Перспективи України
Сторінка1/3
Дата конвертації03.06.2017
Розмір134 Kb.
  1   2   3

Паливно-енергетичні ресурси. Перспективи України

За прогнозними проектами Європейсь­кої комісії, Світової енергетичної ради та Міжнародного енергетичного агентства до 2020 року в умовах очікуваного розвитку світової економіки та приросту населення з 5,1 до 8 млрд.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
чоловік, в світі передба­чається збільшення споживання електро­енергії на 50-100%, у порівнянні із рівнем дев'яностих років XX ст. При цьому вва­жається, що в наступні десятиріччя голо­вним джерелом енергії будуть невіднов­лювані викопні види органічного палива – вугілля, нафта та природний газ. З ураху­ванням значного прогнозованого зростан­ня обсягів споживання, загальних розві­даних світових ресурсів викопних палив усіх видів вистачить відповідно: вугілля – на 250-300, нафти – на 30-40, природно­го газу – на 50-70 років.
Фосілії (від лат. fossilis - викопний), викопні рештки організмів, скам'яні́лості - залишки об'єктів колишніх геологічних епох, виявлені людьми при розкопках або що оголилися в результаті ерозії.
Біопа́ливо або біологічне паливо - (англ. biofuels) - органічні матеріали, як-от деревина, відходи та спирти, які використовуються для виробництва енергії. Це - поновлюване джерело енергії, на відміну від інших природних ресурсів, таких як нафта, вугілля й ядерне паливо.
Горю́чі кори́сні копа́лини (рос. горючие полезные ископаемые, англ. combustible minerals, нім. Brennbodenschätze) - природні органічні сполуки, що мають здатність горіти. Використовуються як джерело теплової енергії.
Уже в другій по­ловині XXI сторіччя тільки запаси вугілля будуть достатні для компенсації зниження розвіданих ресурсів палива, тоді як запа­си нафти і газу скоротяться настільки, що вже через 30 років для нафти і 40-50 ро­ків для газу через граничне виснаження запасів доведеться суттєво обмежити їх видобуток. Знизяться до критичних меж і обсяги їх споживання. В цілому ж той факт, що сьогодні доводиться все більш зростаючими темпами витрачати невідтворювані запаси органічних палив є тра­гедією нашої цивілізації.Ресурси органічного палива в Ук­раїні. За рахунок власного видобутку викопного органічного палива Україна на цей час може забезпечити свої потре­би лише частково, у тому числі: з нафти – на 10-12%, з природного газу – на 20-25%, з вугілля – на 85-90%. Значно­го збільшення ресурсів цих видів енер­гетичного палива у перспективі, за екс­пертними оцінками, в країні не прогно­зується. Основний власний енергоносій в Україні – вугілля. Його ресурси скла­дають 117,1 млрд. т, яких вистачить країні на 450-500 років.

Через обмеженість власних запасів природного газу і нафти та повільні темпи реструктуризації і оновлення вугле­видобувної галузі, теплова енергетика України достатньо скоро почне зазнавати дефіцит в ор­ганічному енергетичному паливі. Цей дефіцит може загостритися і через низь­ку ефективність спалювання палива на теплових електростанціях (ТЕС і ТЕЦ), що обумовлено граничним моральним і фізичним зносом на цей час теплоенер­гетичного устаткування теплових елект­ростанцій України.

Теплова електростанція Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.Прогноз зміни світових цін на енергнетичні палива до 2030 року

Основу теплової енергетики України складають 104 енергетичні блоки по­тужністю 150-800 МВт, встановлені на 14 теплових електростанціях, загальною потужністю 28,7 млн кВт.

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
На цей час 90,6% потужностей, встановлених на ТЕС, вже давно відпрацювали свій розрахунковий ресурс, а 63,9% з цих потуж­ностей перетнули межу граничного ре­сурсу та фізичного зносу.
Фізичний знос будинку (знецінення) - втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, обумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів.
Проектним паливом для більшості енергетичних блоків ТЕС (встановлена потужність близько 25 млн кВт) є вугілля, для мен­шості ТЕС і всіх ТЕЦ – природний газ. В останні роки теп­лові електростанції країни щорічно спо­живали палива від 29,4 до 30,4 млн т у. п. (всього), у т. ч.: вугілля – від 15,4 до 19,5 млн т у. п.; природного газу – від 13,8 до 10,5 млн т у. п. (12,1-9,2 млрд. куб. м); мазуту – від 0,2 до 0,4 млн т у. п.. Скорочення обсягів споживання тепловими електростанціями України природного газу відбулося завдяки поліпшенню якості вугілля, що дозволи­ло суттєво скоротити (на 20-30%) його (разом з мазутом) витрати на так зване підсвічування, необхідне для спалюван­ня високозольного вугілля.Рівень цін на основні види енерге­тичного палива в світі і в Україні. Міжнародне енергетичне агенство прогнозувало збільшення в наступні 20 років загальної потреби у первинних енергоносіях на 65%. При цьому висна­ження ресурсів органічного палива (пе­редусім нафти і газу), при високому рівні витрат на видобуток і транспорту­вання, викличе суттєве зростання світо­вих цін на всі його види. Прогноз зміни світових цін на енергетичні палива (за видами) наведений нижче у таблиці, складеній за матеріалами XVI Конгресу Всесвітньої енергетичної ради і автора.


Вид палива

2005 р.

2010 р.

2020 р.

2030 р.

Прогноз за матеріалами XVI Конгресу Всесвітньої енергетичної ради

Вугілля, дол. США за 1 тон­ну у. п.

46-52

47-53

52-56

55-60

Нафта, дол. США за 1 тонну

150-170

180-210

250-280

390-430

Природний газ, дол. США за 1 тис куб. м

130-180

140-200

190-260

300-400

Прогноз автора

Вугілля, дол. США за 1 тон­ну у. п.

46-52

55-60

60-70

70-90

Нафта, дол. США за 1 тонну

280-330

340-400

900-1050

1500-1700

Природний газ, дол. США за 1 тис куб. м

160-230

230-310

810-950

1050-1600

З таблиці видно, що рівень цін на енергетичне вугілля прогнозується відносно стабільним, очікуване зростан­ня його до 2030 року незначне – 15-20%. Така цінова стабільність пояс­нюється наявністю в світі значних за­пасів вугілля (67% від усіх), а також зро­стаючого міжнародного його ринку, на якому зараз щорічно продасться близь­ко 700 млн т вугілля, і цей показник збільшується на 4-6% кожного року. Ціни на нафту і природний газ тим часом суттєво зростуть. Більшою мірою очіку­ється зростання цін на нафту, що по­в'язане з більш швидким вичерпанням світових ресурсів нафти і постійним збільшенням витрат на її видобуток та транспортування. Вже зараз з цих при­чин та через військові дії в Іраку, зростаючий попит на нафту в Китаї, ціна на російську нафту стала стрімко зростати і досягла 300 дол. США за 1 тонну. А на світових ринках, вперше за 13 років, ціни на сиру нафту перевищили 50 дол. США за ба­рель. Внаслідок відбувся різкий (на 55-60%) стрибок цін на нафтопродукти. Ряд західних експертів прогнозує реальну вірогідність подальшого підви­щення світових цін на нафту у середньостроковій перспективі до 60-70 дол. США за барель при встановленому ще недавно ОПЕК «коридорі» в межах 22-28 дол. США за барель. При цьому відзначається, що обсяги видобутку нафти наблизилися на цей час до свого пікового значення і у недалекій пер­спективі почнуть скорочуватися. Очіку­ється, що дефіцит нафти, за одночасного скорочення ресурсів і збільшення її спо­живання, призведе до економічної, енергетичної і кліматичної дестабіліза­ції в усьому світі.

Рівень світових цін на природний газ може бути деякий час дещо вищим від рівня цін на ринках газу в Східній і Західній Європі в основ­ному за рахунок імпорту цими регіонами значних обсягів відносно дешевого ро­сійського газу.

Видобуток нафти (англ. oil recovery) - певна кількість нафти, видобутої з надр землі (як наслідок процесу видобування).
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Ціна сибірського газу після ретель­ного підрахунку витрат на видобуток і транспортування в країни ЄС (на відс­тань більше 4500 км) у перспективі по­винна стати такою ж високою, як і ціна газу, що видобувається із дна Північно­го моря.

Російські ціни на газ для промислових підприємств будуть підвищені з те­перішніх 27-28 дол. США за 1 тис куб. м до 37-42 дол. США до 2006 р. і до 49-57 дол. США за 1 тис куб. м до 2010 р. Екс­портні ціни на російський газ згодом теж будуть поступово зростати до рівня європейських з урахуванням транспор­тування – основного компоненту витрат у газовій галузі. Різниця в ціні буде тим більша, чим далі постачальник і спожи­вач знаходяться один від одного. На цей час (станом на початок 2004 р.) ціни на газ у різних країнах ЄС колива­ються від 160 дол. США в Латвії і Естонії, 185 дол. США в Польщі, Угорщині та Чехії, 200 дол. США у Великобританії і до 295 дол. США за 1 тис куб. м газу в Німеччині. Безперечно може почати зростати (вже десь з 2006 р.) і ціна російського газу для Ук­раїни. У підсумку, рівень ціни газу з Росії може стати через деякий час (за песимістичним прогнозом) не набагато нижчим чим для Латвії, Естонії або Польщі.

Розрахунки на дешевий середньо-азійський газ перекреслюються політи­кою, яку проводить Росія щодо повної монополізації нею газового сектора у Центральній Азії. Намір бути моно­полістом у газовій сфері Росія узгодила на міжнародному рівні – в Європарламенті було визнано, що альтернативи російському газу для країн Європи нема.

Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Стратегія Росії, що реалізується вже на практиці з 2003 р., передбачає усунення загрози виходу до Європи конкурентно­го газу з країн Центральної Азії. Зараз середньоазійський газ закуповується Росією за ціною 40-45 дол. США за 1 тис куб. м на тривалий період, для забезпе­чення виконання контрактів з країнами ЄС.

До 2010 року слід очікувати за­купівлі російським «Газпромом» майже всього цього газу в обсязі від 100 до 120 млрд. куб. м. Блокування виходу середньоазійського газу до Європи вже знач­ною мірою здійснено російським ВАТ «Газпром» і на довгострокову перспек­тиву. Це кардинально зміцнило позиції Росії як у Європі, так і в світі (у т. ч. що­до вступу до ВТО), з'явилась можливість цінового диктату на газ для Європи та інших країн, включаючи Україну та Біло­русь. Росія у регіоні Східної Європи ста­ла єдиним монополістом – одночасно власником і транспортувальником газу до країн ЄС і СНГ, у т. ч.

Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
до України, яка стає абсолютно залежною від Росії як монопольного постачальника газу, без якихось реальних надій і можливостей на диверсифікацію джерел природного газу, що стає реальною загрозою енер­гетичній безпеці країни.

Рівень цін на різні види енергетично­го палива на ринку енергоносіїв України в період з 1997 по 2003 рік коливався у наступних межах:

 паливо власного видобутку: при­родний газ – від 29 до 66 дол. США за 1 тис куб. м; енергетичне вугілля – від 45 до 55 дол. США за 1 т у. п.; мазут –від 80 до 100 дол. США за 1 тонну;

 паливо за імпортом: російський природний газ (комерційні ціни) – від 45 до 83 дол. США за 1 тис куб. м; російський газ від ВАТ «Газпром» (у якості сплати за транзит) – від 50 до 83 дол. США за 1 тис куб. м, туркменський газ – 38 дол. США за 1 тис куб. м; вугілля (російське, польське) – від 44 до 49 дол. США за 1 т у. п.; мазут – від 120 до 140 дол. США за 1 тонну.

З початку 2004 р. ціна на природний газ для промислових споживачів на рин­ку палива Ураїни збільшилася на 12,2% (приблизно з 53 до 60 дол. США за 1 тис куб. м газу), а ціна газу, що імпортується з Туркменістану, – на 15,7% (з 38 до 44 дол. США без транспортування), з транс­портуванням на кордоні туркменський газ коштуватиме приблизно 64 дол. США за 1 тис куб. м газу. В наявності негатив­на тенденція до підвищення цін на газ на ринку палива України у той час коли споживачі (у т. ч. енергетика) не мають можливості розраховуватися за спожи­тий газ вчасно і в повному обсязі навіть за теперішніх помірних цін.

Поступово зростатиме і ціна на газ з Росії за імпортом (власного видобутку та куплений серед­ньоазійський). Тепер газ, якого не вис­тачатиме Україні, не можна буде придба­ти в Туркменістані, Узбекистані чи Ка­захстані так просто, напряму та за по­мірними цінами. Його доведеться купу­вати за ціною, яку диктуватиме Росія, і, мабуть, тільки у неї, через те що з 2006 р., згідно із міжурядовими угодами, цей газ (майже весь) буде пропонувати виключ­но Росія.

Обмеженими очікуються обсяги газу для України через тенденцію збільшення Росією обсягів транзиту газу до країн ЄС за рахунок країн СНД. Сприятимуть цьому також обмеженість пропускної спроможності російських магістральних газопроводів та умови домовленості про погашення боргу України за природний газ перед російським «Газпромом» (1,62 млрд. дол. США), яка передбачає змен­шення сплати (газом) за послуги з тран­зиту російського газу територією України протягом 2005-2006 рр.

Магістра́льний газопро́від (англ. trunk gas pipeline, gas main; нім. Ferngasleitung f) - трубопровід, призначений для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів споживання.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Таким чином можна очікувати поступове підвищення ціни на газ з Росії та скорочення його обсягів для України, що за відсутності альтернативних джерел може призвести з часом до дефіциту природного газу для економіки та енергетики країни.


Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2   3  • Ресурси органічного палива в Ук­раїні.
  • Прогноз зміни світових цін на енергнетичні палива до 2030 року
  • Рівень цін на основні види енерге­тичного палива в світі і в Україні.
  • Вид палива 2005 р. 2010 р.
  • Прогноз за матеріалами XVI Конгресу Всесвітньої енергетичної ради