Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПаралельні обчислення та grid технології

Скачати 82.59 Kb.

Паралельні обчислення та grid технології
Скачати 82.59 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір82.59 Kb.


Опис програми кредитного модуля

Паралельні обчислення та GRID - технології” – НП-09(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля Обов’язкова(обов'язкова або за вільним вибором студентів)

Лектор Свістунов Сергій Якович, доц.(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет КПІ, Факультет: теплоенергетичний(назва)

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем(назва)

І. Загальні відомості

Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вивчення дисципліни потребує наявності у студентів основних знань із загально-теоретичних та загально-інженерних дисциплін. Комплекс знань, що формується цією дисципліною, відноситься до засад фахової підготовки й від нього залежить якість підготовки спеціаліста. На базі набутих знань та умінь фахівець зможе використовувати Грід – технології для вирішення складних науково – практичних завдань.ІІ. Розподіл навчального часу

Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.


Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум11

НП-09

5/180

36

-

36

108

1

-

залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Метою дисципліни є вивчення основ Грід – технологій, яки використовуються для забезпечення наукових досліджень, та набуття практичних навичок використання Грід – технології для вирішення науково – практичних завдань.
Уміння Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:знати: основи Грід – технологій, які дозволяють об’єднати обчислювальні ресурси та ресурси зберігання даних в едину систему, архітектуру Грід – систем, які використувуються в Україні, принципи функціонування основних складових частин Грід – системи, технологію підготовки завдань для використання Грід – середовища;
Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.


уміти: вибирати і використовувати проміжне програмне забезпечення для вирішення науково – практичних завдань, адаптувати пакети прикладних програм до середовища Грід, використовувати вхідні мови для опису завдання і даних, відслідковувати та коректувати хід обчислювального процесу під час числового експеременту чи процесу моделювання.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


набути навички: практичного використання найбільш поширеного проміжного програмного забезпечення, роботи на порталі доступу.

Навчальний процес з дисципліни складається з лекційних, лабораторних занять і самостійної роботи.


IV. Зміст кредитного модуля

РОЗДІЛ 1.

Концепція Грід
Тема 1.1. Введення в Грід - технології

Тема 1.2 Архітектура Грід. Обчислювальні ресурси грід.

Тема 1.3 Інтернет як складова частина грід. Український національний грід.

Тема 1.4 Забезпечення безпеки грід


РОЗДІЛ 2.

Проміжне програмне забезпечення грід
Тема 2.1 Загальна структура проміжного програмного забезпечення.

Тема 2.2 Користувацький сценарій роботи в грід.

Тема 2.3 Структура та склад проміжного програмного забезпечення ARC

Тема 2.4 Структура та склад проміжного програмного забезпечення gLite.

Тема 2.5 Забезпечення функціональної сумісності та взаємодії грід – систем.

Тема 2.6 Інформаційна система грід. Моніторинг.

Тема 2.7 Планування ресурсів в грід системах.

Тема 2.8 Портали та мета планувальники.

Тема 2.9 Розробка сервісів грід .


РОЗДІЛ 3

Нові напрямки в грід – технологіях .
Тема 3.1 Грід для обробки даних.

Тема 3.2 Семантичний грід.

Тема 3.3 Cloud computing (хмарні обчислення).

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Як базовий метод навчання використовується проведення лекцій та виконання лабораторних робіт (для кожного студента свій окремий варіант кожної із лабораторних робіт).

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Матеріали для виконання лабораторних робіт (відповідні методичні вказівки) знаходяться на сайті кафедри. Основна мета лабораторних занять є закріплення на практиці знань, що даються в курсі лекцій і отримання достатніх практичних навичок роботи на сучасних комп’ютерних системах. Ці практичні навички, а також використання прикладних систем ПК набуваються і під час самостійної роботи на ПК.VI. Мова

Російська.VII. Характеристика індивідуальних завдань
Теми для самостійної роботи та теми для поглибленого вивчення матеріалу співпадають з основними розділами програми.

VIII. Методика оцінювання

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 1. виконання та захист 5 лабораторних робіт;

 2. контрольна робота;

 3. відповідь на екзамені.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

 1. Лабораторні роботи

Вагові бали лабораторних робіт:

Лаб. роб.

1

2

3

4

5

Бали

8

8

8

8

8

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 40 балам.

Критерії оцінювання з визначенням рівнів за кожний етап (підготовка до роботи, виконання лабораторної роботи, якість захисту роботи):
Лаб. роб.

1

2

3

4

5

Підготовка

1

1

1

1

1

Виконання

3

3

3

3

3

Захист

4

4

4

4

4

2. Контрольна робота.

Ваговий бал – 20.

Критерії оцінки роботи:


 • Задачі розв’язані правильно -20 балів;

 • Хід розв’язання задач правильний, але кінцевий результат не отриманий - 17 балів;

 • Частина завдань(30%) не розв’язана або розв’язана неправильно - 16 балів;

 • Відповіді на запитання неправильні або відсутні, задачі розв’язані неправильно - 0 балів.


Штрафні та заохочувальні бали за:

 • Недопуск до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним контролем –1 бал;

 • Відсутність на лабораторному занятті без поважної причини –2 бали;

 • Здача лабораторної роботи пізніше встановленого терміну – -1 бал (за кожен тиждень пізніше встановленого терміну).

 • За участь у модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.
  Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.


Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає (стартовий рейтинг):

RС = 40 20 = 60 балів.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40 % від R, а саме:.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = RС RЕ = 100 бали.

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, захист розрахунково-графічної роботи, а також стартовий рейтинг студента (rC) не менше 40 % від RС, тобто 24 бали.

Виходячи з розміру шкали RЕ = 40 балів, критерії екзаменаційного оцінювання з використанням традиційних та ECTS оцінок наведені в таблиці:
RD = rC rE

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95..100

А

відмінно

85..94

В

добре

75...84

С

65...74

D

задовільно


60...64

Е

RD ≤ 59

Fx

незадовільно

rC < 40 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

IX. Організація

Лектор: Свістунов Сергій Якович,Email: svistunov@bitp.kiev.ua
Каталог: downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 82.59 Kb.

 • Обов’язкова (обовязкова або за вільним вибором студентів) Лектор Свістунов Сергій Якович, доц.
 • КПІ, Факультет: теплоенергетичний (назва) Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
 • ІІ. Розподіл навчального часу
 • ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля Метою
 • IV. Зміст кредитного модуля
 • V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
 • VI. Мова
 • VIII. Методика оцінювання