Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПедагогіка

Скачати 140.04 Kb.

Педагогіка
Скачати 140.04 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір140.04 Kb.
ТипСтатья
1   2
  Навігація по даній сторінці:
 • References

Висновки. Сучасним викладачам англійської мови при роботі з магістрантами доцільно активно використовувати комп’ютерні технології, тому що їх застосування об’єднує переваги усіх описаних вище підходів і методів вивчення іноземної мови: акцентується увага на правильній вимові, пропонується велика база наочності,забезпечується задіяність у навчальному процесі всіх студентів, що дає їм відчуття причетності та успішності, вивчення мови пов’язане з діями і візуальними ефектами; комп’ютерні технології є засобом запровадження особистнісно зорієнтованого підходу.
Література

 1. Дубасенюк О. А. Упровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти // Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред.П. Ю. Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

 2. Коломієць, С. С. До питання цілей навчання іноземних мов в університеті дослідницького типу // Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року, м. Київ / НТУУ «КПІ» ; [ред. О. В. Ткачик]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 149-152

 3. Захарчук С.А. Интенсивное обучение: принципы суггестологии для достижения эффективности обучения иностранным языкам/ Захарчук С.А.//Шляхи подолання мовних та комунікативних барєрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.

  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

  Київ, 6-7 червня 2014р.)
  / За заг. Ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: «Талком», 2014.- 427 с.

 4. "Fundamentals of Teaching English to Speakers of Other Languages in
  K-12 Mainstream Classrooms," 3rd ed. by Zainuddinetal/ Kendall Hunt Publishing Co., 2011, p. 537.

 5. Закон України «Про вищу освіту». – К.: АТ «Книга», 2002. – 96 с.

 6. Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні / Наказ МОН № 99 від 10.02.10 року // http://osvita.ua

 7. Балабанова К. Є. Особливості підготовки магістрів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах // - режим доступу://conf.

  Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

  vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Balabanova.php


 8. Gavin Dudeney, Nicky Hockly. How to teach English with technology.- Pearson Longman, 2007, p. 192.References:

 1. Dubasenyuk O. A. Uprovadzhennya osvitnix innovacij v sy`stemi vy`shhoyi osvity` // Innovaciyi u vy`shhij osviti: problemy`, dosvid, perspekty`vy` : monografiya / za red.P. Yu. Sauxa. – Zhy`tomy`r: Vy`d-vo ZhDU im. Ivana Franka, 2011. – 444 s.

 2. Kolomiyecz`, S. S. Do py`tannya cilej navchannya inozemny`x mov v universy`teti doslidny`cz`kogo ty`pu // Vzayemodiya ody`ny`cz` movy` ta movlennya: komunikaty`vno-kognity`vny`j, sociokul`turny`j, perekladoznavchy`j i metody`chny`j aspekty` : materialy` Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi 28 bereznya 2014 roku, m. Ky`yiv / NTUU «KPI» ; [red. O. V. Tkachy`k]. – Ky`yiv : NTUU «KPI», 2014. – S. 149-152

 3. Zaxarchuk S.A. Y`ntensy`vnoe obucheny`e: pry`ncy`pы suggestology`y` dlya dosty`zheny`ya эffekty`vnosty` obucheny`ya y`nostrannыm yazыkam/ Zaxarchuk S.A.//«Shlyaxy` podolannya movny`x ta komunikaty`vny`x baryeriv: metody`ka vy`kladannya gumanitarny`x dy`scy`plin studentam nemovny`x special`nostej»: materialy` II Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (m.Ky`yiv, 6-7 chervnya 2014r.) / Za zag. Red. A.G. Gudmanyana, O.G. Shostak. – K.: «Talkom», 2014.- 427 s.

 4. "Fundamentals of Teaching English to Speakers of Other Languages in

K-12 Mainstream Classrooms," 3rd ed. by Zainuddinetal/ Kendall Hunt Publishing Co., 2011, p. 63-74, 537.

 1. Zakon Ukrayiny` «Pro vy`shhu osvitu». – K.: AT «Kny`ga», 2002. – 96 s.

 2. Pro Koncepciyu organizaciyi pidgotovky` magistriv v Ukrayini / Nakaz MON # 99 vid 10.02.10 roku // http://osvita.ua

 3. Balabanova K. Ye. Osobly`vosti pidgotovky` magistriv texnichny`x special`nostej u vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax // - rezhy`m dostupu://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Balabanova.php

 4. Gavin Dudeney, Nicky Hockly. How to teach English with technology.- Pearson Longman, 2007, p. 192.
1   2


Скачати 140.04 Kb.

 • References