Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»

Скачати 186.84 Kb.

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
Скачати 186.84 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір186.84 Kb.
  1   2

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
Периферійні пристрої

Системне програмне забезпечення

Паралельні та розподілені обчислення

Основи алгоритмізації та програмування

Комп’ютерні системи

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерна електроніка та схемотехніка

Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем

Прикладна теорія цифрових автоматів

Системне програмуванняПрограми дисциплін
Периферійні пристрої
Основні принципи функціонування

Роль і місце периферійних пристроїв (ПП) в ієрархії ЕОМ та комп’ютерних систем (КС). Класифікація ПП. Основні функції, компоненти, характеристики систем уведення-виведення інформації. Способи підключення ПП до пристроїв управління.Інтерфейси периферійних пристроїв

Визначення, характеристики-класифікатори та загальні характеристики інтерфейсів ПП. Паралельні інтерфейси, основні характеристики, склад і призначення ліній зв’язку, особливості обміну інформацією і виконання основних операцій.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Інтерфейси каналів уведення-виведення великих, малих та мікро-ЕОМ. Інтерфейси ISA, EISA, Q-bus, ІРПР-BS4421, ІРПР-М-Centronics. Загальна шина, шина ІЕЕЕ-488, IPІ, ATA, SCSI. Послідовні інтерфейси, основні характеристики, склад і призначення ліній зв’язку, особливості обміну інформацією і виконання основних операцій (інтерфейси: RS232С, ІРПС-CL, USB, MIL-1553В).Пристрої зв’язку з об’єктами, в яких використовуються

аналогові сигнали

Дискретизація, квантування сигналів. Основні характеристики АЦП і ЦАП. Структурна схема периферійної підсистеми.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Структурна схема Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.Зовнішні запам’ятовуючі пристрої

Магнітні зовнішні запам`ятовуючі пристрої. Оптичні зовнішні запам’ятовуючі пристрої. Напівпровідникові зовнішні запам’ятовуючі пристрої.Системи уведення-виведення текстової інформації

Класифікація, загальні характеристики, принципи кодування текстової інформації. Принципи побудови, характеристики, структурні схеми пристроїв ручного та автоматичного уведення текстової інформації. Принципи побудови, характеристики, структурні схеми пристроїв реєстрації текстової інформації (друкуючі пристрої – принтери).


Системи уведення-виведення графічної інформації

Класифікація, загальні характеристики. Принципи побудови, схеми, характеристики, функціонування пристроїв автоматичного та напівавтоматичного уведення графічної інформації. Пристрої реєстрації графічної інформації, основні характеристики, принципи побудови та функціонування. Пристрої відображення графічної інформації (монітори, відеоадаптери), основні характеристики, принципи побудови і функціонування, структурні схеми.Пристрої уведення та виведення мови

Пристрої уведення та виведення мови, основні характеристики, принципи побудови та функціонування.


Література

1. Парамуд Я.С. Інтерфейси периферійних пристроїв ЕОМ: навч. посіб. – К.: ІСДО, 1995. – 76 с.

2. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислительных системах: учеб. пособие для вузов по спец. «Выч. машины, комплексы и сети». –М.: Высш. шк., 1991. – 336 с

3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 920 с.

4. Периферійні пристрої: Методичні вказівки до комплексу лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» / укладачі: Я.С. Парамуд, А.М. Миц. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2010. – 87 с.

5. Периферійні пристрої: Методичні вказівки до практичних робіт для студентів базового напряму 6.050102 –«Комп’ютерна інженерія» / укладачі: Я.С. Парамуд, А.М. Миц. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2010. – 85 с.

Системне програмне забезпечення
Призначення системного програмного забезпечення (СПЗ)

Структура та особливості побудови системного програмного забезпечення.

Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
Місце СПЗ в узагальненій структурі програмного забезпечення комп’ютерів. Класифікація операційних систем.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.Основні складові СПЗ

Системи програмування. Утиліти. Керуючі програми операційної системи (ОС) та її підсистеми.Підсистема керування процесами

Поняття про обчислювальний процес. Призначення підсистеми. Принципи побудови підсистеми. Особливості керування процесами. Стани процесів та умови переходу зі стану в стан. Диспетчеризація процесів та засоби синхронізації.Підсистема керування ресурсами

Класифікація ресурсів. Структура пам’яті обчислювальної системи.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Види розподілу пам’яті. Віртуальна пам’ять.Підсистема керування даними

Класифікація даних, файли. Файлові системи, їх призначення та застосування.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Різновиди та способи організації зовнішньої пам’яті. Планування роботи з дисковою пам’яттю.Особливості організації типових операційних систем

MS-DOS. MS Windows. UNIX.

  1   2


Скачати 186.84 Kb.

 • Периферійні пристрої ● Системне програмне забезпечення
 • Комп’ютерні системи
 • Прикладна теорія цифрових автоматів
 • Інтерфейси периферійних пристроїв
 • Зовнішні запам’ятовуючі пристрої
 • Системи уведення-виведення текстової інформації
 • Системи уведення-виведення графічної інформації
 • Пристрої уведення та виведення мови
 • Системне програмне забезпечення Призначення системного програмного забезпечення (СПЗ)
 • Основні складові СПЗ
 • Підсистема керування ресурсами
 • Підсистема керування даними
 • Особливості організації типових операційних систем