Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Скачати 184.55 Kb.

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Скачати 184.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір184.55 Kb.
  1   2

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Технологія первинної переробки нафти і газу

Хімія нафти та газу

Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та вуглеводневих газів

Процеси та обладнання нафтопереробних заводів

Технологія твердих горючих копалин

Фізико-хімічні основи технологія виробництва мастильних матеріалів


Програми дисциплін
Технологія первинної переробки нафти і газу
Фізико-хімічні властивості нафт і нафтопродуктів.
Масти́льні матеріа́ли (рос. смазочные материалы; англ. lubricants, oils, нім. Schmiermittel n pl) - речовини, які мають мастильні властивості.
Нафтопереробний завод (НПЗ) - промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину.
Тверді горючі копалини (ТГК) (рос. твердые горючие ископаемые) - частина горючих корисних копалин, які поширені в природі у твердому стані - кам'яне та буре вугілля, торф, горючі сланці, сапропеліти.

Класифікація і товарні характеристики нафт і нафтопродуктів

Загальні відомості про нафту. Розвідка нафти. Видобуток нафти. Класифікація нафт. Процеси, за допомогою яких здійснюється переробка нафти на НПЗ.

Класифіка́ція нафт - у світі існують різні хімічні, генетичні, промислові та товарні класифікації нафт, які знайшли своє відображення у відповідних нормативних документах. В основу технологічної класифікації нафт покладено вміст сірки в нафтах і світлих нафтопродуктах, вихід фракцій, що википають при температурах до 350°С, потенційний вміст та індекс в'язкості базових мастил і вміст парафіну.
На́фта(від грец. ναφθα; лат. petroleum, від грецької Πέτρα (камінь) латини: oleum (олія)), також земляна́ олі́я, теку́чка або кип'я́чка - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.
Відбір світлих, глибина переробки нафти.

Автомобільні та авіаційні бензини, реактивні й дизельні палива, властивості, методи визначення експлуатаційних властивостей. Нафтові бітуми, моторні, авіаційні, індустріальні, трансмісійні, спеціальні оливи, марки та властивості. Пластичні мастила, склад, властивості, області застосування, асортимент. Присадки до олив. Характеристичні точки кипіння нафтових фракцій. Визначення густини рідин, газів, суміші вуглеводнів. Молекулярна маса нафтопродуктів, експериментальне та емпіричне визначення.

Пласти́чні масти́ла - матеріали основною функцією яких є зменшення зносу деталей, що труться, з метою подовження строку служби машин і механізмів. Поряд із цим пластичні мастила виконують й інші функції.
Температу́ра (то́чка) кипі́ння і конденса́ції (рос. температура кипения; англ. boiling point; нім. Siedetemperatur f) - температура, при якій пружність насиченої пари дорівнює зовнішньому тискові; при досягненні цієї температури рідина починає кипіти.
Молекуля́рна (фо́рмульна) ма́са (молекулярна вага) - маса молекули, виражена в атомних одиницях маси. Дорівнює сумі мас усіх атомів, що входять в дану молекулу. За молекулярну масу часто беруть середню масу молекули з урахуванням ізотопного складу всіх елементів, що утворюють хімічну сполуку.
Масовий, мольний, об‘ємний склад. Тиск насичених парів та його зміна від температури. Формула Ашворта, графіки Кокса, Максвелла, діаграма UOP. В’язкість нафтопродуктів: кінематична, динамічна, умовна в‘язкість. Зміна в’язкості від температури, величини, що характеризують цю зміну. В’язкість суміші нафтопродуктів. Теплоємність рідких і газоподібних нафтопродуктів. Теплота випаровування. Теплота згоряння. Ентальпія рідких нафтопродуктів та їх парів. Критичні параметри нафтопродуктів. Коефіцієнт стискуваності. Фугитивність. Константа фазової рівноваги. Температури: спалаху, займання, самозаймання, помутніння, застигання. Їх вплив на експлуатаційні властивості нафтопродуктів. Паливний і оливний варіанти переробки нафти.

Ректифікаційні колони

Ректифікаційні колони. Методи контактування парів і рідини, режими роботи колони. Основні типи тарілок. Оформлення вузлів вводу сировини, виводу рідких та пароподібних продуктів. Методи передачі рідини з тарілки на тарілку. Методи створення рідкого та парового зрошення в колонах. Обґрунтування вибору типу зрошення. Матеріальний баланс простої колони. Вихід ректифікату. Баланс складної колони. Тепловий баланс колони. Методи визначення фракційного складу нафтових сумішей. Криві ІТК стандартної перегонки. Перегонка нафти з однократним, багатократним та поступовим випаровуванням. Перегонка нафти у присутності водяної пари та інших агентів.

Па́ра (рос. пар; англ. vapour, steam; нім. Dampf m) - газоподібний стан речовини в умовах, коли газова фаза може перебувати в рівновазі з рідкою чи твердою фазами тієї ж речовини. При низькому тиску і високій температурі властивості пари наближаються до властивостей ідеального газу.
Переваги та недоліки. Перегонка нафтопродуктів у вакуумі. Вибір тиску в колоні та розрахунок парціального тиску нафтопродуктів у присутності інших компонентів.
Парціа́льний тиск (від лат. partialis - частковий) - внесок газу певного роду в загальний тиск суміші газів і відповідає тиску, під яким перебував би газ, що входить до складу газової суміші, коли б він один займав об'єм, рівний об'ємові суміші при тій же температурі.
Методи побудови кривих однократного випаровування. Знаходження температури входу в колону, температури виходу продуктів у парах і рідкому вигляді. Визначення основних розмірів колони – діаметра та висоти. Характеристика чіткості ректифікації нафтових сумішей. Вплив факторів на чіткість ректифікаціїГоловні апарати установок первинної переробки нафти

Трубчасті печі. Основні показники, типи печей. Розрахунок трубчастих печей. Теплообмінні апарати, випарники. Конструкції та види. Апарати повітряного охолодження. Особливості роботи. Розрахунок теплообмінних апаратів. Вакуумстворювальне обладнання. Помпи (насоси), ємності. Резервуари. Боротьба з втратами легких фракцій та стабілізації нафт. Утилізація теплової енергії.

Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.
Повітряне охолодження Повітряне охолодження - охолодження деталий машин, агрегатів або інших елементів, яке досягається за рахунок теплообміну між об'єктом охолодження та повітрям. Ефективність охолодження визначається кількістю теплової енергії, яка відводиться від охолоджуваної поверхні, яка, в свою чергу, визначається різницею температур повітря і охолоджуваної поверхні, та площею охолоджуваної поверхні.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
Підвищення ефективності роботи печей. Оптимізація роботи системи теплообміну. Використання низькопотенційного тепла. Скорочення енергозатрат на технологічних установках.Підготовка нафти до переробки

Нафтові емульсії. Типи нафтових емульсій. Основні фізико-хімічні властивості нафтових емульсій. Методи руйнування нафтових емульсій. Класифікація деемульгаторів. Вимоги, які висувають до деемульгаторів. Методи випробування ефективності деемульгаторів. Шкідливі домішки в нафтах та їх роль в корозії обладнання. Електричний метод руйнування нафтових емульсій. Види електродегідраторів. Конструкція горизонтального електродегідратора, його переваги. Схема установки ЕЛЗУ з двоступеневою схемою зневоднення та знесолення.Засади первинної переробки нафти та газу

Характеристика нафт. Переробка нафти та газу в західному регіоні України та Україні. Класифікація установок первинної переробки нафти залежно від тиску та кількості ступенів випаровування. АТ з однократним випаровуванням нафти. АТ з попереднім випарником та однією ректифікаційною колоною. Переваги, недоліки, особливості роботи. АТ з двократним випаровуванням нафти. Переваги, недоліки, особливості роботи. Сучасна енергоекономічна установка АТ. Класифікація вакуумних блоків. ВТ з однократним випаровуванням мазуту. Особливості роботи. ВТ з двократним випаровуванням мазуту. Переваги, недоліки. Конструкція вакуумної колони. Конструкція атмосферної колони. Схема створення вакууму в колонах. Установка вторинної перегонки бензинової фракції (ВПБ) з метою одержання сировини для каталітичного риформінгу. Підготовка газів до переробки. Очищення газів від механічних домішок. Осушування газів. Гідрати вуглеводневих газів. Схеми установок осушування. Умови роботи.

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Очищення газів від H2S, CO2 і сірковмісних сполук. Абсорбційний метод відбензинювання газів. Адсорбційний метод відбензинювання газів. Стабілізація газового бензину.


Література

1. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. Ч. 1. – М.: Химия, 1972.

2. Топільницький П.І., Гринишин О.Б. Колонні апарати в нафтопереробці і нафтохімії : навч. посіб. – Львів: в-во НУ «Львівська політехніка» , 2004. – 144 с.

Хімія нафти та газу


Загальне уявлення про нафту

Роль нафти і газу в економіці країни. Походження нафти. Гіпотеза що до органічного походження нафти. Утворення основних класів вуглеводнів. Методи добування нафти і газу. Основні етапи розвитку нафтопереробної промисловості. Провідні вчені в області хімії нафти та газу.

Нафтова промисловість - галузь важкої індустрії, що включає розвідку нафтових і нафтогазових родовищ, буріння свердловин, видобуток нафти і попутного газу, трубопровідний транспорт нафти.
Хімія нафти - розділ хімії, зокрема органічної хімії, в якому вивчаються склад, будова і властивості нафти та її компонентів, залежність властивостей нафти від її складу і будови, умови і шляхи її перетворення і переробки.
Основні нафтогазоносні райони України і світу.Властивості нафти і нафтопродуктів

Фракційний, хімічний та елементний склад нафти. Хімічна характеристика нафти. Основні класи хімічних сполук нафти. Хімічна та технологічна класифікація нафти. Методи для характеристики властивостей нафти і нафтопродуктів: хімічні, фізичні фізико-хімічні. Густина, молекулярна маса, в’язкість, індекс в’язкості, температурний коефіцієнт в’язкості, температура кристалізації, помутніння, застигання. Температури спалаху, загоряння і самозагоряння.

Хімічна сполука Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.
Елеме́нтний склад (рос. элементный состав, англ. elementary composition; нім. Zusammensetzung f) - показник, що характеризує наявність та кількість хімічних елементів, які входять до складу речовини. Для визначення елементного складу речовини проводять елементний аналіз.
Райони України - адміністративно-територіальні одиниці другого порядку в Україні. Входять до складу автономної республіки, областей або міст державного значення. Міста обласного значення також можуть поділятися на райони в містах, які є адміністративними одиницями третього порядку.
Температу́ра спа́лаху - найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара, здатна спричинити спалах у повітрі під впливом джерела запалювання, але швидкість утворення пари недостатня для підтримання стійкого горіння.
Оптичні властивості – показник заломлення, питома рефракція, молекулярна рефракція, дисперсія, середня дисперсія.
Молекуля́рна рефра́кція (англ. molecular refraction) - характеристика поляризовності молекули у видимій області спектру. Є сталою величиною для даної речовини й мало або зовсім не змінюється з температурою, тиском, агрегатним станом, але залежить від хімічної будови молекул.
Показник заломлення Показник заломлення або абсолютний показник заломлення- це характерне для середовища число, яке визначає в скільки разів швидкість розповсюдження світла в середовищі менша за швидкість світла у вакуумі.Методи розділення компонентів нафти і газу

Класифікація методів розділення. Перегонка і ректифікація. Азеотропна і екстрактивна ректифікація, абсорбція і екстракція. Кристалізація і екстрактивна кристалізація. Утворення адуктів і комплексів: твердих комплексів, адуктів тунельного типу, клатратних сполук. Адсорбція і адсорбенти, термічна дифузія, дифузія через мембрани. Методи виділення окремих груп вуглеводнів.Дослідження складу нафти і нафтопродуктів

Визначення елементного складу: вмісту С, Н, S, O, N. Класифікація методів визначення групового і структурно-групового складу нафтових фракцій. Визначення групового складу бензинів і структурно-групового складу гасових і оливних фракцій. Хроматографічні методи аналізу. Види хроматографії. Газорідинна хроматографія, газова адсорбційна хроматографія, рідинна адсорбційна хроматографія, рідинно-рідинна хроматографія. Масс-спектрометрія. Ультрафіолетова та інфрачервона спектроскопія, ядерний магнітний резонанс.Алкани нафти

Газоподібні, рідкі та тверді алкани та ізопреноїдні вуглеводні. Парафіни і церезини. Фізичні властивості алканів.

Га́зоріди́нна хроматогра́фія (рос. газожидкостная хроматография, англ. gas-liquid chromatography, нім. Gasflüssigkeits-Chromatographie f) - метод розділення й аналізу сумішей газо- або пароподібних речовин, заснований на їх різній розчинності в тонкому шарі рідини, нанесеної на твердий носій.
Магні́тний резона́нс (англ. magnetic resonance) - явище резонансного поглинання радіочастотного випромінювання на частотах, які відповідають частотам переходів між розщепленими в магнітному полі квантовомеханічними станами.
Інфрачерво́на спектроскопі́я, ІЧ спектроскопі́я - різновид молекулярної оптичної спектроскопії, оснований на взаємодії речовини з електромагнітним випромінюванням в ІЧ діапазоні: між червоним краєм видимого спектра (хвильове число 14000 см−1) і початком короткохвильового радіодіапазону (20 см−1).
Хроматогра́фія (з грец. хромо - колір, графо - пишу) - високоефективний фізико-хімічний метод розділення і аналізу, в якому речовина розподіляється між двома фазами: рухомою і нерухомою.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
Хімічні властивості алканів.
Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Реакції окиснення (механізм). Окиснення вищих алканів. Реакції галогенування, сульфування, сульфоокиснення. Реакція термічного розкладу вуглеводнів.Циклоалкани нафти

Основні види циклоалканів. Фізичні та хімічні властивості. Реакція взаємодії з нітратною і сульфатною кислотами. Галогенування циклоалканів. Термічні перетворення циклоалканів. Каталітичні перетворення циклоалканів.Арени нафти

Типи аренів і їх вміст у нафті і нафтових фракціях. Фізичні і хімічні властивості аренів. Сульфування, галогенування, алкілювання. Взаємодія фенатрену і антрацену з малеїновим ангідридом.Алкенові вуглеводні

Фізичні і хімічні властивості. Реакції гідрування, приєднання ацетату ртуті, приєднання хлориду сірки, полімеризації, хлорування, гідратації, алкілювання алкенами ізоалканів, сульфування. Алкени як компоненти палив. Алкадієни: реакція дієнового синтезу, реакція полімеризації.Гетероатомні сполуки і мінеральні компоненти нафти

Сірковмісні сполуки. Основні типи сірковмісних сполук. Розподіл за фракціями. Властивості сірковмісних сполук. Вплив сірковмісних сполук на властивості нафтопродуктів. Кисневмісні сполуки нафти.

Реа́кція полімериза́ції (рос. полимеризация, англ. polymerization, нім. Polymerisation f) - реакція сполучення кількох молекул в одну без зміни елементарного складу вихідних речовин.
Кисневмісні сполуки нафти (рос. кислородсодержащие соединения нефти; англ. oxygen-bearing oil compounds, нім. sauerstoffhaltige Erdölverbindungen f pl) - сполуки кислого (нафтові кислоти, феноли) і нейтрального характеру (спирти, кетони, ефіри, пероксиди і гідропероксиди).
Основні типи кисневмісних сполук. Вплив кисневмісних сполук на властивості нафтопродуктів. Азотовмісні сполуки нафти.
Нітроге́новмíсні органі́чні сполýки - один з найважливіших типів органічних сполук. До їх складу входить азот. Вони містять у молекулі зв'язок Карбон-Гідроген та Карбон-Нітроген.
Основні типи азотовмісних сполук. Розподіл за фракціями.Смолисто-асфальтенові речовини

Вміст у фракціях нафти. Види смолисто-асфальтенових речовин. Смоли: фізичні та хімічні властивості, будова, вплив на властивості нафтопродуктів. Асфальтени. Фізичні та хімічні властивості, будова. Властивості карбенів і карбоїдів. Вплив вмісту смолисто-асфальтенових речовин на технологію переробки нафти і якість нафтопродуктів.Термічні перетворення вуглеводнів нафти

Кінетика і механізм термічних перетворень в газовій фазі.

Газ (нід. gas, від грец. chaos - хаос) - один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами, атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергію взаємодії між ними.
Суть радикально-ланцюгового механізму термічних перетворень. Стадії радикально-ланцюгового процесу термічного розкладу вуглеводнів. Міцність зв’язків С–С і С–Н для різних класів вуглеводнів і їх вплив на процес термічного розкладу. Утворення радикалів. Реакції радикалів. Термічні перетворення алканів, циклоалканів, алкенів і аренів. Технологічні процеси термічних перетворень вуглеводнів у газовій фазі.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Особливості термічних перетворень вуглеводнів у рідкій фазі. Утворення нафтового коксу.
Кокс на́фтовий (англ. refinery coke) - тверда пориста речовина від темно-сірого до чорного кольору, що є продуктом коксування (прожарювання) важких залишків нафти.Термокаталітичні перетворення вуглеводнів нафти та газу

Кислотний каталіз. Кислоти Бренстеда і Люїса. Утворення карбкатіонів на кислотних центрах Брестеда і Люїса. Реакції карбкатіонів. Каталізатори окисно-відновного механізму дії. Види каталізаторів.Промислові термокаталітичні процеси для переробки нафтових фракцій

Каталітичний крекінг, каталітичний риформінг, гідроочищення, гідрокрекінг. Призначення процесу, каталізатори, технологічні чинники.

  1   2


Скачати 184.55 Kb.

 • Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та вуглеводневих газів
 • Технологія первинної переробки нафти і газу
 • Класифікація нафт
 • Пластичні мастила
 • Головні апарати установок первинної переробки нафти
 • Підготовка нафти до переробки
 • Засади первинної переробки нафти та газу
 • Хімія нафти та газу Загальне уявлення про нафту
 • Методи розділення компонентів нафти і газу
 • Дослідження складу нафти і нафтопродуктів
 • Хроматографічні методи
 • Кисневмісні сполуки нафти
 • Смолисто-асфальтенові речовини
 • Термічні перетворення вуглеводнів нафти
 • Термокаталітичні перетворення вуглеводнів нафти та газу
 • Промислові термокаталітичні процеси для переробки нафтових фракцій