Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік документів, які подаються клієнтом (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) у разі приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта

Скачати 60.96 Kb.

Перелік документів, які подаються клієнтом (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) у разі приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта
Скачати 60.96 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір60.96 Kb.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які подаються клієнтом (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) у разі приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта для укладення договору про приєднання та договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж):


 1. Заява про приєднання.
  Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
  Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.


 2. Заява про укладення договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж).

 3. Заява про підключення електроустановки.

 4. Якщо клієнт є юридичною особою, то він надає:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (якщо первинна реєстрація юридичної особи проведена до 06 травня 2011 року (включно) або якщо до 06 травня 2011 року (включно) внесено до Єдиного державного реєстру запис про зміну відомостей про юридичну особу та якщо договір з певним контрагентом укладається вперше);.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Капіталізм Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).

- виписку з Єдиного державного реєстру (якщо первинна реєстрація юридичної особи проведена після 06 травня 2011 року (включно) або якщо після 06 травня 2011 року (включно) внесено до Єдиного державного реєстру запис про зміну відомостей про юридичну особу);

- довідку органів статистики про включення до ЄДРПОУ;.

- свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності);

- довідку про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП (за наявності);

- статут або витяг із статуту, що обов’язково має містити титульний лист, а також інформацію про найменування (повна та скорочена назва українською мовою), місцезнаходження, юридичний статус, повноваження органів управління юридичної особи. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Ти́тульна сторі́нка (від лат. titulus - напис, заголовок) - заголовний аркуш видання, основний титульний елемент книги, на якому зазначаються основні відомості про неї - прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому та інше.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Товариство з обмеженою відповідальністю, яке створено (діє) на підставі модельного статуту, замість статуту чи установчого договору подає рішення про його створення, у якому зазначаються відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту. Рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту повинно бути підписане усіма засновниками;

- довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони договору (підписує договір), зокрема, для керівників, що діють без доручення на підставі статуту – наказ (протокол) про призначення на посаду;

- положення про філіал, представництво тощо (у випадку якщо клієнтом є структурний чи відокремлений підрозділ головного підприємства);

Відокремлений підрозділ, також Філія - це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

- якщо клієнт фінансується з державного або місцевого бюджету, то клієнт надає довідку казначейства про вид бюджетного фінансування.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування. 1. Якщо клієнт є фізичною особою-підприємцем, то він надає:

 • паспорт (сторінки – 1, 2, 3, 4 та сторінку, де зазначені дані про останню реєстрацію).

 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (документ не вимагається для нерезидентів та для осіб, в паспорті яких зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків або за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (якщо первинна реєстрація фізичної особи-підприємця проведена до 06 травня 2011 року (включно) або якщо до 06 травня 2011 року (включно) внесено до Єдиного державного реєстру запис про зміну відомостей про фізичну особу-підприємця та якщо договір з певним контрагентом укладається вперше);

- виписку з Єдиного державного реєстру (якщо первинна реєстрація фізичної особи - підприємця проведена після 06 травня 2011 року (включно), або якщо після 06 травня 2011 року (включно) внесено до Єдиного державного реєстру запис про зміну відомостей про фізичну особу- підприємця);
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- довідку органів статистики про включення до ЄДРПОУ;

- свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності);

- довідку про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП (за наявності);

- у разі звернення уповноваженої особи клієнта – належним чином оформлену довіреність на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори та паспорт уповноваженої особи;

- згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних. 1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі, що використовується при оформленні документів на право власності на земельну ділянку, із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.
  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


 2. Документ, який підтверджує право власності (із наданням документального підтвердження державної реєстрації) чи право користування об'єктом (із визначеним правом укладати договір про користування електричною енергією).
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).


8. Для укладення договору про постачання електричної енергії з метою забезпечення електричною енергією будівельних струмоприймачів для будівництва об’єкта клієнта:

 • I–III категорії складності – клієнт надає (з доказами відправки в Державну архітектурно-будівельну інспекцію або її територіальний орган) повідомлення про початок виконання
  будівельних робіт – щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта разом з будівельним паспортом (при забудові присадибних, дачних і садових земельних ділянок) або (для будівництва об’єкта I–III категорії складності) зареєстровану в Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органі декларацію про початок виконання підготовчих робіт і будівельних робіт;

 • IV–V категорії складності – клієнт надає копію дозволу на виконання будівельних робіт, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією або її територіальним органом.

9. Заявка на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідку про укладені державні контракти (за наявності).

10. Довідка у вільній формі про режим роботи електроустановок (кількість робочих днів на тиждень та кількість годин роботи у робочий день).

11. Довідка про перелік субспоживачів у вільній формі (у разі їх наявності), дані розрахункових засобів обліку субспоживачів на дату подання заяви про укладення договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж).

12. Паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для клієнтів, у яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності).

Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

13. Величини технологічних втрат електричної енергії, що пов'язані з передачею (транзитом) електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів господарювання (для клієнта, мережі якого використовуються електропередавальною організацією для передачі (транзиту) електричної енергії в електричні мережі субспоживачів або електропередавальної організації).

14. Документальне підтвердження наявності особи відповідальної за електрогосподарство – договір на обслуговування електроустановок зі спеціалізованою організацією, що має відповідне право, або наказ на призначення особи відповідальної за електрогосподарство (або відповідний договір із фізичною особою) що має:- V групу з електробезпеки (із наданням копій документального підтвердження цього –відповідного посвідчення), для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ;

- ІV групу з електробезпеки (із наданням копій документального підтвердження цього –відповідного посвідчення), для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ.


Скачати 60.96 Kb.

 • Якщо клієнт є юридичною особою, то він надає: - свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
 • Якщо клієнт є фізичною особою-підприємцем, то він надає