Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю

Скачати 162.88 Kb.

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю
Скачати 162.88 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір162.88 Kb.
ТипПрограма

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


ПЕРЕЛІК

теоретичних питань

 1. Інформація та її властивості. Одиниці вимірювання інформації.
  Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.


 2. Предмет і задачі інформатики. Інформаційні процеси і потоки у фармації.
  Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.


 3. Конфігурація персонального комп’ютера (ПК). Апаратне забезпечення ПК.

 4. Програмне забезпечення ПК.

 5. Операційні системи (ОС) персональних комп’ютерів. Структура і основні функції ОС.

 6. Файлові системи. Засоби організації і роботи з файлами і каталогами.Фізичні носії файлів.

 7. Архіватори. Загальні функції сучасних архіваторів. Критерії вибору конкретного типу архіватора.

 8. Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми.

 9. Поняття про нові інформаційні технології та їх загальна характеристика.
  Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 10. Системи підготовки текстів, їх загальні функції, основні ознаки і характеристики.

 11. Створення графічних об’єктів CorelDRAW.

 12. Робота із зображеннями засобами CorelDRAW.

 13. Робота з малюнками засобами CorelDRAW.

 14. Адміністративна і демонстраційна графіка.

 15. Програма MS PowerPoint: основні визначення.

 16. Презентації і слайди.

 17. Анімація тексту і об’єктів.

 18. Демонстрація слайдів. Додаткові прийоми керування презентаціями.

 19. Програма MS Publisher: основні визначення.

 20. Створення публікацій засобами MS Publisher.

 21. Робота з текстом MS Publisher.

 22. Робота з малюнками й об’єктами MS Publisher.

 23. Друк публікацій MS Publisher.

 24. Електронні форми.

 25. Internet-переклад.

 26. Оптичне розпізнавання тексту. Архівування і зберігання тексту.

 27. Електронні таблиці, їх загальні функції й основні характеристики.

 28. Призначення діаграм. Найпоширеніші типи стандартних діаграм та їх різновиди.

 29. Логічні вирази і їх призначення. Структура логічного виразу. Оператори порівняння, що використовуються в логічних виразах.

 30. Логічні функції: призначення; синтаксис; аргументи. Використання логічних функцій для вирішення медико-біологічних задач.

 31. Бази даних. Банк даних. Типи організації баз даних.

 32. Основні поняття теорії реляційних баз даних. Системи управління базами даних (СУБД).
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
  Основні функції СУБД.

 33. Етапи роботи з базою даних.

 34. Загальна характеристика СУБД MS Access: типи і властивості полів; типи даних; об’єкти бази даних.

 35. Загальне поняття про мережі ЕОМ і їх призначення.

 36. Комп’ютерні інформаційні мережі та їх види.

 37. Комунікаційні протоколи.

 38. Всесвітня комп’ютерна мережа Internet: структура Internet на фізичному рівні. Сервери і провайдери в мережі Internet. Адреси Internet.

 39. Засоби, що допомогають користуватись Інтернетом: програмне забезпечення; пакет Microsoft Internet Explorer.
  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.


 40. Служби Internet: електронна пошта;
  Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
  телеконференції; World Wide Web (www).

 41. Електронна пошта: основи функціонування електронної пошти; основні операції; адресація повідомлень електронної пошти.

 42. Мережа WWW: гіпертекст; протокол НТТР; мова HTML.

 43. Програма перегляду WWW-ресерсів: сторінки і сайти WWW; адреса документа.

 44. Основні способи доступу до інформаційних ресурсів Internet.
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.


 45. Засоби пошуку інформації в Internet: пошук інформації в Internet; пошукові системи загального призначення; спеціалізовані фармацевтичні (медичні) прошукові системи.

 46. Фармацевтичні (медичні) ресурси Internet: загальна характеристика фармацевтичних ресурсів; бібліографічні системи; тематичний пошук фармацевтичної інформації.

 47. Питання інформатизації охорони здоров’я і фармації.

 48. Задачі, що вирішуються за допомогою інформаційних технологій в охороні здоров’я і фармації.
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
  Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.


 49. Інформаційні системи у фармації: використання і технічна реалізація.

 50. Інформаційні технології ведення документації у фармацевтичних закладах.

 51. Автоматизовані робочі місця (АРМ) і їх призначення.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 52. Поділ за призначенням АРМ, які використовуються у фармації.

 53. Задачі, що вирішуються за допомогою АРМ провізора.

 54. Структура інформаційного забезпечення АРМ.

 55. Структура і призначення інтегрованого програмного комплекса автоматизації діяльності фармацевтичних закладів.

 56. Призначення і можливості окремих видів АРМ у фармації.

 57. Історія розвитку штучного інтелекту.

 58. Системи підтримки прийняття рішень у фармації. Засоби прогнозування. Підтримка прийняття рішень за допомогою простих засобів прогнозування.

 59. Експертні системи (ЕС): основні поняття; особливості ЕС; області застосування; критерії використання для розв’язання задач; обмеження в застосуванні; переваги над людиною-експертом; проблеми, що виникають під час створення ЕС. Побудова бази знань і структурування.
  Ба́за зна́нь, БЗ (англ. Knowledge base, KB) - це особливого роду база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збором, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, що вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань[джерело не вказане 1251 день].
  Повторне використання онтологій.

 60. Загальна структура ЕС: підсистема набуття знань; база знань; підсистема виведення або модуль одержання знань; підсистема пояснення прийнятих рішень.

 61. Класифікація ЕС за способом подання знань. Моделі подання знань в експертних системах.
  Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.


 62. Поділ ЕС на класи.

 63. Режими Головного меню експертної системи і їх можливості..

 64. Основні етапи створення експертних систем.

 65. Технологія роботи з експертними системами.

 66. Дистанційне фармацевтичне навчання.

 67. Основи алгоритмізації фармацевтичних задач.

 68. Алгоритми та їх властивості. Типи алгоритмів.

 69. Основні етапи підготовки задачі для її вирішення за допомогою ЕОМ.

 70. Алгоритмічні мови програмування, їх призначення та особливості.
  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
  обробки і аналізу даних з використанням персонального комп’ютера.

 71. Моделі. Види моделей, які використовуються в біології і фармації.

 72. Основні етапи математичного моделювання.
  Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
  Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


 73. Сучасні системи математичного оброблення інформації.

 74. Загальні відомості про програму Mathсad.

 75. Склад системи Mathсad.

 76. Особливості Mathсad-документа.

 77. Особливості інтерфейсу користувача програми Mathсad: Головне меню програми Mathсad; використання інструментальних і вбудованих панелей Mathсad.

 78. Лінійне програмування та його характеристика.

 79. Поняття про теорію гри.

 80. Прикладні задачі лінійного програмування у фармації: задача про підбір хімічної суміші;
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
  Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
  Лінійне програмування або лінійна оптимізація (LP, англ. Linear Programming) - метод досягнення найліпшого виходу (такого як найбільший прибуток або найменша вартість) у математичній моделі чиї вимоги представлені через лінійні відношення.
  задача про розподіл і постачання медикаментів аптекам; задача про підбір раціону харчування.

 81. Основні принципи застосування методів статистичного аналізу в клінічній практиці і наукових медико-біологічних дослідженнях.

 82. Особливості аналізу медичних даних.

 83. Принципи обробки і аналізу даних з використанням персонального комп’ютера.

 84. Пакет програм MS Excel i його використання для статистичного аналізу даних.

 85. Основні поняття математичної статистики, що використовуються під час комп’ютерного аналізу даних.
  Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.


 86. Алгоритми методів статистичного оброблення даних.

 87. Основні поняття статистичної перевірки гіпотез.

 88. Загальна схема перевірки гіпотез.

 89. Перевірка вибірки на однорідність.

 90. Перевірка методу аналізу на наявність систематичної помилки.

 91. Порівняння двох методів аналізу за відтворюваністю.

 92. Аналіз дихотомічних спостережень.

 93. Загальна схема статистичної перевірки гіпотез.

 94. Перевірка статистичної гіпотези про рівність дисперсій двох нормальних сукупностей.

 95. Перевірка статистичної гіпотези про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей, коли їх дисперсії відомі (великі вибірки).

 96. Перевірка статистичної гіпотези про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей, коли їх дисперсії невідомі й передбачається, що вони рівні (малі вибірки).

 97. Перевірка статистичної гіпотези про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей, коли їх дисперсії невідомі й передбачається, що вони не рівні.

 98. Двовимірні спостереження та їх характеристика.

 99. Перевірка статистичної гіпотези про рівність центрів розподілу двох корельованих сукупностей; порівняння двох часток.

 100. Порівняння дії двох препаратів.

 101. Китерій знаків.

 102. Критерій згоди (критерій Пірсона).

 103. Критерій згоди Колмогорова-Смірнова.

 104. Основні поняття дисперсійного аналізу.
  Дисперсійний аналіз (англ. analysis of variance (ANOVA)) являє собою статистичний метод аналізу результатів, які залежать від якісних ознак. Кожен фактор може бути дискретною чи неперервною випадковою змінною, яку розділяють на декілька сталих рівнів (градацій, інтервалів).


 105. Однофакторний дисперсійний аналіз і порядок його проведення.

 106. Оцінювання відмінності між окремими градаціями фактора за їх впливом на результативну ознаку.

 107. Предмет і задачі кореляційного аналізу.
  Кореляційний аналіз - це статистичне дослідження (стохастичної) залежності між випадковими величинами (англ. correlation - взаємозв'язок). У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у загальному - їх багатовимірні комплекси (групи).


 108. Однофакторний кореляційний аналіз: кореляційна залежність між величинами; коефіцієнт кореляції і його властивості; оцінка коефіцієнта кореляції і кореляційного зв’язку.

 109. Множинна кореляція.

 110. Нелінійна кореляція, кореляційні відношення.

 111. Предмет і задачі регресійного аналізу.

 112. Однофакторний регресійний аналіз.

 113. Математична модель регресії, кореляційне поле і лінія регресії.

 114. Метод найменших квадратів.

 115. Лінійна функція регресії. Оцінювання параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів.
  Теорія оцінювання - це галузь статистики, яка вивчає способи оцінювання значень параметрів на основі емпіричних/виміряних даних, що мають випадкову складову. Ці параметри описують належне фізичне середовище таким чином, що їхні значення впливають на розподіл виміряних даних.
  У статистиці лінійна регресія - це метод моделювання залежності між скаляром y та векторною (у загальному випадку) змінною X. У випадку, якщо змінна X також є скаляром, регресію називають простою.
  Регресі́йний ана́ліз - розділ математичної статистики, присвячений методам аналізу залежності однієї величини від іншої. На відміну від кореляційного аналізу не з'ясовує чи істотний зв'язок, а займається пошуком моделі цього зв'язку, вираженої у функції регресії.
  Метод найменших квадратів Метод найменших квадратів - метод знаходження наближеного розв'язку надлишково-визначеної системи. Часто застосовується в регресійному аналізі. На практиці найчастіше використовується лінійний метод найменших квадратів, що використовується у випадку системи лінійних рівнянь.


 116. Криволінійна регресія. Метод найменших квадратів.

 117. Поліномна, логарифмічна, експонентна, гіперболічна функції регресії.

 118. Ряди динаміки та їх характеристика: класифікація рядів динаміки; середній рівень ряду динаміки; показники порівняння рівнів ряду динаміки.

 119. Вирівнювання ряду динаміки:вирівнювання ряду динаміки способом усереднення; експонентне вирівнювання ряду динаміки.

 120. Автокореляція. Моделювання тренду. Автокореляція відхилень від тренду.

 121. Основні поняття теорії систем масового обслуговування.
  Система масового обслуговування (СМО) - система, яка виконує обслуговування вимог, що надходять до неї . Обслуговування вимог у СМО проводиться обслуговуючими приладами. Класична СМО містить від одного до нескінченного числа приладів.


 122. Простий потік замовлень.

 123. Закон розподілу для простого потоку замовлень.

 124. Час обслуговування і час очікування в черзі.

 125. Стаціонарний режим системи масового обслуговування.

 126. Ранжування об’єктів за певною ознакою.

 127. Рангова кореляція. Коефіцієнт рангової кореляції.

 128. Ранжування об’єктів багатьма експертами.

 129. Поєднані ранги. Коефіцієнт рангової кореляції у випадку наявності поєднаних рангів.

 130. Узгодженість експертних оцінок. Коефіцієнт конкордації.

 131. Постановка задачі для статистичного аналізу даних.

 132. Основні етапи вирішення поставленої задачі.


ПЕРЕЛІК

практичних навичок

 1. Запуск операційної системи Windows.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


 2. Робочий стіл: основні об’єкти й елементи управління Windows та робота з ними; ярлики і значки об’єктів.

 3. Головне меню: команди, їх призначення і використання.

 4. Робота з довідковою інформацією ОС Windows.

 5. Пошук і запуск необхідних програм в середовищі Windows.

 6. Bікно папки в ОС Windows і його структура.

 7. Робота з вікнами (згортання, розгортання і закриття вікна, перемикання між вікнами, розміщення вікон за допомогою смуги Панель задач).
  Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.


 8. Робота з папками і файлами (пошук, копіювання, перейменування, видалення, створення папок і ярликів, отримання інформації про об’єкт) за допомогою системи вікон Мой компьютер і програми Проводник.

 9. Поновлення і знищення об’єктів за допомогою програми Корзина.

 10. Створення архівного файлу і його розпаковка.

 11. Перевірка наявності вірусів: а) у заданих файлах; б) на дискеті. “Лікування” файлів і дискет від вірусів.

 12. Загальні відомості про текстовий процесор Microsoft Word: завантаження MS Word;
  Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
  Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
  Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
  вікно програми MS Word і призначення його елементів.

 13. MS Word: режими відображення документів; прийоми роботи з командами рядка меню; панелі інструментів MS Word і їх призначення.

 14. Створення текстового файлу засобами MS Word.
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


 15. Робота з вікнами процесора. Попередній перегляд і друк документa.

 16. Робота з командами редагування тексту процесора MS Word.

 17. Робота з командами форматування тексту процесора MS Word.

 18. Робота з командами форматування списків процесора MS Word.

 19. Робота з командами форматування абзаців процесора MS Word.

 20. Робота з командами форматування сторінок документа процесора MS Word.

 21. Друкування документа: попередній перегляд документа; друкування документа.

 22. Створення таблиць засобами процесора MS Word.

 23. Редагування і форматування таблиць засобами MS Word..

 24. Створення графічних об’єктів MS Word за допомогою кнопок панелі інструментів Рисование.

 25. Робота із зображеннями засобами процесора MS Word.

 26. Робота з малюнками засобами процесора MS Word.

 27. Робота із редактором формул процесора MS Word.

 28. Створення графічних об’єктів CorelDRAW за допомогою кнопок панелі інструментів.

 29. Робота із зображеннями засобами програми CorelDRAW.

 30. Робота з малюнками засобами програми CorelDRAW.

 31. Початок роботи з програмою MS PowerPoint. Вікно програми MS PowerPoint і призначення його елементів.

 32. Прийоми роботи з командами рядка меню програми MS PowerPoint.

 33. Робота зі слайдами: кольорові слайди; слайди в градаціях сірого.

 34. Додавання нових слайдів: слайд із нумерованого списка; слайд з об’єктом типу “организаційна схема”; слайд з графічним об’єктом типу ”кліпарт” (ClipArt).

 35. Порожній слайд і робота з ним. Автофігури. Включення в презентацію малюнків. Об’єкти WordArt. Групування об’єктів.

 36. Демонстрація слайдів.

 37. Конструювання мультимедійних презентацій: ефекти переходу від слайда до слайда; сортування слайдів; приховані слайди; анімація і звук, які пов’язані з окремими об’єктами на слайді.

 38. Додаткові прийоми керування презентаціями: Произвольная демонстрация, Непрерывный цикл, Настройка времени.

 39. Примітки доповідача: інформаційні матеріали для слухачів.

 40. Шаблони презентації і робота з ними. Параметри сторінки. Виведення слайдів на друк.

 41. Програма MS Publisher: початок роботи з програмою; вікно програми і призначення його елементів; прийоми роботи з командами рядка меню.

 42. Створення публікацій MS Publisher: створення нової публікації; створення або зміна шаблона.

 43. Створення запрошення MS Publisher.

 44. Перетворення публікацій MS Publisher у режим “Web” або “Печать”.

 45. Перетворення публікацій MS Publisher: розмітка сторінки; робота з кольором; використання майстрів.

 46. Робота з текстом публікацій MS Publisher: експорт тексту; використання написів; розміщення тексту у фігурах; шрифти; використання обтікання; автоматичне виправлення і форматування; використання стилів; перевірка орфографії.

 47. Робота з малюнками й об’єктами в публікаціях MS Publisher.

 48. Друк публікацій MS Publisher.

 49. Робота з електронними формами.

 50. Здійснення Internet-перекладу.

 51. Оптичне розпізнавання тексту. Архівування і зберігання тексту.

 52. Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel: завантаження MS Excel;
  Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.
  вікно програми MS Excel і призначення його елементів.

 53. Режими відображення документів; прийоми роботи з командами рядка меню; панелі інструментів MS Excel і їх призначення.

 54. Формування робочого аркуша MS Excel: виокремлення об’єктів MS Excel; налаштування розмірів стовпців і рядків; уведення тексту і його форматування; введення чисел і їх форматування; уведення даних інтервального типу, автозаповнення комірок; операції з комірками.

 55. Обчислення в MS Excel: введення формул і розрахунок за ними; абсолютні і відносні адреси комірок; копіювання формул методом автозаповнення; використання Майстра функцій.

 56. Операції редагування: редагування даних комірок;
  Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
  скасування і повторення останньої операції; переміщення і копіювання об’єктів робочого аркуша; вставлення і видалення стовпців, рядків і комірок; пошук і заміна фрагментів робочого аркуша.

 57. Форматування рамки таблиці: автоформатування; побудова рамки таблиці.

 58. Робота з книгами: створення нової книги; збереження робочих книг; відкривання і закривання робочих книг.

 59. Створення діаграм за допомогою Майстра діаграм: введення даних; вибір типу діаграми; вибір даних для побудови діаграми; встановлення параметрів діаграми; вибір місця розташування діаграми; завершення створення діаграми.

 60. Редагування діаграм: переміщення діаграми; зміна розмірів діаграми; форматування елементів діаграми; зміна елементів діаграми; зміна типу діаграми; введення додаткових даних у діаграму; видалення діаграм.

 61. Використання логічних функцій електронних таблиць Excel.
  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.


 62. Робота з базами даних в MS Excel: створення бази даних; сортування даних бази; пошук записів бази; автофільтр і його застосування; розширений фільтр; створення форм.

 63. Запуск СУБД Аccess і завантаження бази даних. Сортування даних бази.

 64. Пошук даних з використанням фільтрів і запитів СУБД Access.

 65. Створення баз даних за допомогою СУБД Access.

 66. Створення форм і звітів за допомогою СУБД Access.

 67. Підключення комп’ютера до мережі Інтернет: способи підключення;
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  доступ до мережі Інтернет через модем; конфігурування з’єднання.

 68. Навігація мережею: гіперпосилання; піктограми панелі інструментів.

 69. Створення Web-сторінок.

 70. Пошук інформації в мережі Інтернет. Пошукові образи. Уточнення запитів. Бібліотеки програм shareware и freeware.
  Бібліотека (від англ. library) - збірка об'єктів чи підпрограм для вирішення близьких за тематикою задач. У залежності від мови програмування бібліотеки містять об'єктні модулі чи сирцевий код та дані, допоміжні для задіяння та інтеграції нових можливостей в програмні рішення.
  Посилання і вибрані сторінки.

 71. Пошук інформації з конкретної тематики за допомогою програми Internet Explorer.

 72. Відправлення і одержання повідомлення електронною поштою за допомогою програми Outlook Express.

 73. Використання медичних ресурсів Internet Explorer.

 74. Робота в чаті.

 75. Запуск і робота з фармацевтичною інформаційною системою.

 76. Створення, редагування і запис фармацевтичної експертної системи.

 77. Запуск і технологія роботи з програмою АРМ.

 78. Здійснення сеансу дистанційної освіти.
  Outlook Express - програма для роботи з електронною поштою і групами новин від компанії Microsoft. Outlook Express поставляється у складі операційних систем Windows починаючи з Windows 95 OSR 2.5, Windows NT, а також разом з браузером Internet Explorer починаючи з версії 4.0.
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


 79. Використання алгоритмічної мови програмування Basic для моделювання медико-біологічних процесів.

 80. Прийоми роботи з програмою Mathсad: уведення формул; уведення тексту; форматування формул і тексту; робота з матрицями; стандартні функції і функції користувача; розв’язання рівнянь і їх систем; побудова графіків; аналітичні обчислення.

 81. Використання програми Mathcad під час вирішення задач лінійного програмування і теорії гри.

 82. Використання програми Mathcad під час вирішення типових прикладних задач лінійного програмування у фармації.

 83. Статистичний аналіз даних за допомогою Майстра функцій електронних таблиць MS Excel.

 84. Створення електронної таблиці з метою визначення основних статистичних характеристик випадкової величини.
  Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.


 85. Створення електронної таблиці з метою визначення меж надійного інтервалу для оцінки математичного сподівання випадкової величини.

 86. Створення електронної таблиці з метою перевірки вибірки на однорідність, методу аналізу на наявність систематичної помилки, порівняння двох методів аналізу за відтворюваністю.

 87. Створення електронної таблиці з метою розв’язання задач, які передбачають статистичну перевірку гіпотез про рівність параметрів незалежних нормальних сукупностей, а також аналіз корелюваних сукупностей результатів медико-біологічних досліджень.

 88. Створення електронної таблиці з метою перевірки статистичних гіпотез про закон розподілу досліджуваної ознаки за допомогою критерію згоди (критерію Пірсона) і критерію згоди Колмогорова-Смірнова.
  Закон розподілу ймовірностей - це поняття теорії ймовірностей, яке для дискретної випадкової величини показує множину можливих подій з ймовірностями їхнього настання.


 89. Створення електронної таблиці з метою перевірки методом дисперсійного аналізу впливу фактора на результативну ознаку.

 90. Створення електронної таблиці з метою визначення коефіціента парної кореляції та оцінки його достовірності, коефіцієнта множинної кореляції, кореляційних відношень і оцінки їх достовірності.

 91. Створення електронної таблиці з метою визначення параметрів лінійного рівняння регресії, побудови лінійної, експонентної і поліномної ліній регресії, а також порівняння їх якості.
  Лінійне рівняння - рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями. Найпростіший випадок має вигляд


 92. Створення електронної таблиці з метою оцінки адекватності моделі, що описує число замовлень, які надходять до системи масового обслуговування, реальному потоку.

 93. Створення електронної таблиці з метою ранжування об’єктів за певною ознакою одним експертом, визначеня коефіцієнта рангової кореляції, ранжування об’єктів багатьма експертами, визначення коефіцієнта рангової кореляції у випадку наявності поєднаних рангів, а також коефіцієнта конкордації у випадку наявності узгодженості експертних оцінок.

 94. Створення електронної таблиці з метою ранжування об’єктів за певною ознакою одним експертом, визначеня коефіцієнта рангової кореляції, ранжування об’єктів багатьма експертами, визначення коефіцієнта рангової кореляції у випадку наявності поєднаних рангів, а також коефіцієнта конкордації у випадку наявності узгодженості експертних оцінок.

 95. Програмна реалізація на персональному комп’ютері поставленої задачі щодо статистичного аналізу даних за допомогою прикладного пакету програм MS Excel: підготовка даних до аналізу; попередній аналіз даних; вибір і реалізація конкретного методу статистичного аналізу даних.

 96. Статистичний аналіз даних за допомогою прикладного пакету програм MS Excel.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.4.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. Под ред. С.В. Симоновича. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 640 с.: ил.

 2. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 704 с. (Альма-матер)

 3. Дибкова Л.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: “Академвидав”, 2002. – 320 с. (Альма-матер)

 4. Гельман В.Я. Медиинская информатика: практикум (2-е изд.). – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 480 с. – (Серия “Национальная медицинская библиотека”).

 5. Свердан П.Л. Вища математика.
  Ви́ща матема́тика - курс, що входить в навчальний план технічних та деяких інших спеціальних навчальних закладів, включає в себе аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.
  Аналіз інформації у фармації та медицині: Підручник. – Львів: Світ, 1998. – 332 с.; іл.

 6. Шалин П.А. Энциклопедия WindowsWP. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

 7. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. MS Office ХР в целом. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 928 с.

 8. Новиков Ф.А. Microsoft Word 2003. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 976 с.

 9. Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2003. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1024 с.

 10. Михеева В.Д., Харитонов И.А. – Microsoft Access 2003. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1072 с.

 11. Леонтьев В.П. Большая энциклопедия компьютера и Интернета. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 1084 с.

 12. Поляк-Брагинский А.В. Локальная сеть. Самое необходимое. – СПб.: БХВ- Петербург, 2009. – 592 с.

 13. Хабракен Д. Как развернуть компьютерную сеть дома и в офисе. – ДМК Пресс, 2008. – 448 с.

 14. Асеев Г.Г. Электронный документооборот. – К.: Кондор, 2007. – 500 с.

 15. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: 2007. – 535 с.
  Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.


 16. Корнеев И.K., Степанов Е.А. Защита информации в офисе. – Изд-во: "Издательство Проспект", 2009. – 333 с.

 17. Сайт з літературою про комп’ютерні віруси http://virusbooks.org.ua/


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Лазарев Н.И., Вельма С.В Практикум по информационным технологиям в фармации: Учеб. пособие для студентов фармац. вузов. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2002. – 264 с.

 2. Королёв В.Д. Системы управления базами данных. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2006. – 104с.

 3. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 512 с.

 4. Microsoft Windows XP. Шаг за шагом: Практ. пособ./Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2002. – 352 с.

 5. Microsoft Word 2003. Шаг за шагом: Практ. пособ./Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2005. – 384 с.

 6. Microsoft Excel 2003. Шаг за шагом: Практ. пособ./Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2005. – 416 с.

 7. Microsoft Access 2003. Шаг за шагом: Практ. пособ./Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2004. – 432 с.

 8. Саттон М.Дж.Д. Корпоративный документооборот: принципы, технологии, методология внедрения. – СПб. – «Азбука», 2002. – 448 с.

 9. Комер Д. Принципы функционирования Интернета; перев. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

 10. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. – К.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  : Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.

 11. Даджани Н., Кларк Д. Средства сетевой безопасности. – СПб.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. – 368с.

 12. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с.

 13. Пасько В.П. Эффективная работа в Интернете. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

 14. Попов В.Б. Практикум по Интернет-технологиям. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002. – 736 c.
Скачати 162.88 Kb.

 • ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ