Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік питань до заліку

Скачати 25.79 Kb.

Перелік питань до заліку
Скачати 25.79 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір25.79 Kb.

Міністерствоосвіти і науки України

НаціональнийЮРИДИЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

імені Ярослава Мудрого

ПОЛТАВСЬКИЙЮРИДИЧНИЙКОЛЕДЖ

Циклова комісія правових та соціально-гуманітарних дисциплін

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни
«СОЦІОЛОГІЯ»

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії правових та

соціально-гуманітарних дисциплін

протокол № 1 від « 1 » вересня 2016 року

Голова циклової комісії_________________________ К.О.ПолтаваПолтава 2016 рік


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

з навчальної дисципліни

«СОЦІОЛОГІЯ»


 1. Соціологія як наука, її предмет і об’єкт.
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


 2. Функції соціології. Рівні та методи вивчення соціології.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Закони соціології

 5. Категорії соціології.

 6. Основні парадигми соціології.

 7. Соціологія в системі гуманітарних знань.

 8. Донауковий етап розвитку суспільства.

 9. Передумови виникнення соціологічного знання.

 10. Виникнення соціології як науки. О.Конт.

 11. Класична соціологія. Е.Дюркгейм.

 12. Соціологія М.Вебера.

 13. Марксистська школа соціології.

 14. Формальна школа соціології: Г. Зіммель, Ф. Тенніса, В. Парето.

 15. Українська соціологія.

 16. Американські соціологічні школи.

 17. Поняття суспільства.

 18. Системний підхід до проблеми суспільства.

 19. Основні підсистеми суспільства.

 20. Економічна підсистема суспільства.

 21. Соціальна підсистема суспільства.

 22. Духовна підсистема суспільства.

 23. Типологія суспільств.

 24. Еволюція, прогрес та модернізація суспільства.

 25. Соціальна структура.

 26. Історичні типи соціальної структури.

 27. Теорії соціальної стратифікації.

 28. Соціальна мобільність та соціальні ліфти.

 29. Соціальна замкнутість.

 30. Соціальна структура сучасного українського суспільства.
  Соціа́льна стратифіка́ція - диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення. Стратифікація - це розташування індивідів і груп згори вниз горизонтальними шарами (стратами) за ознакою нерівності в прибутках, власності, рівні освіти, обсягу влади, професійному престижі, стилі життя.
  Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
  Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


 31. Поняття, ознаки, значення соціальних інститутів.

 32. Соціальний контроль.

 33. Девіантна поведінка.

 34. Економіка як соціальний інститут.

 35. Політика як соціальний інститут.

 36. Освітні та наукові соціальні інститути.

 37. Релігія як соціальний інститут.

 38. Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

 39. Особистість у суспільних відносинах.
  Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.


 40. Структура особистості.

 41. Типологія особистості.

 42. Соціальні статуси та ролі.

 43. Соціалізація особистості, її механізми та агенти.

 44. Види соціальних спільнот, їх характерні риси.
  Соціа́льна спільно́та - сукупність людей, яку характеризують умови їхньої життєдіяльності, спільні для даної групи взаємодіючих індивідів; приналежність до територіальних утворень, які історично склалися, приналежність групи взаємодіючих індивідів, що вивчається, до тих або інших соціальних інститутів.


 45. Соціальні групи, їх риси.

 46. Соціальні квазіспільноти. Натовп.

 47. Соціологія етнічних спільнот.

 48. Організація як об’єкт вивчення соціології.

 49. Сутність, структура та типологія соціальних організацій.
  Етнічна спільність, етнічна спільнота (в етнографії, етнології, соціології) - вид стійкого соціального угруповання людей, що склався історично, може бути представлений родом, племенем, народністю, нацією; термін "етнічна спільність" близький поняттю "народ" в етнографічному значенні.
  Соціа́льна організа́ція (від пізньолат. organizio - «формую», «надаю узгодженого вигляду», лат. organum - «знаряддя, інструмент») - одне з засадничих соціологічних та соціально-філософських понять. У широкому сенсі, соціальна організація - це встановлений у суспільстві нормативний соціальний порядок, а також діяльність, спрямована на його підтримання або приведення до нього.


 50. Поняття культури, різноманітність підходів до її трактування.

 51. Соціологія культури.

 52. Основні елементи та функції культури.

 53. Форми культури.

 54. Соціальна комунікація як елемент культури.

 55. Соціальний контроль.

 56. Види соціальних конфліктів.
  Соціальний конфлікт - це найвища стадія розвитку суперечностей у відносинах між людьми, соціальними групами, суспільства в цілому, яка характеризується зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій суб'єктів взаємодії.


 57. Компроміс і консенсус.

 58. Теорія соціальної дії.

 59. Моделі аналізу міжособистісної взаємодії.

 60. Соціальні відносини.Викладач К.С.Пивоварська


Скачати 25.79 Kb.

 • «СОЦІОЛОГІЯ»
 • ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з навчальної дисципліни