Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік скорочень

Перелік скорочень
Сторінка1/7
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

АНОТАЦІЯ

У даній бакалаврській дипломній роботі розглянуті основні методи та засоби синхронізації сигналів у цифрових мережах передачі, обґрунтовано використання контролера ФАПЧ як засобу синхронізації лінійного сигналу, проведені розрахунки параметрів фільтру синхросигналу, проведено комп’ютерне моделювання роботи фільтру синхросигналу та виконано експериментальні дослідження.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


Аннотация
В данной бакалаврской дипломной работе рассмотрены основные методы и средства синхронизации сигналов в цифровых сетях передачи, обосновано использование контроллера ФАПЧ как средства синхронизации линейного сигнала, проведенные расчеты параметров фильтра синхросигнала, проведено компьютерное моделирование работы фильтра синхросигнала и выполнены экспериментальные исследования.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ


AIS – (Alarm Indication Signal) – сигнал індикації аварійного стану

AJ – (Algorithmic Jitter) – алгоритмічний джитерBER – (Bit Error Rate ) – коефіцієнт помилок за бітами

CAS-LOM – (Channel Associated Signalling - Loss of Multiframe) – сигналізація за виділеним каналом - втрата мультикадруCRC – (Cyclic redundancy check) – циклічний надлишковий код

CRC-LOM – (Cyclic Redundancy Check - Loss of Multiframe) – циклічний надлишковий код - втрата мультикадру

DCD – (Duty Cycle Distortion) – джитер тривалості циклу

DDJ – (Data Depending Jitter) – залежний від інформаційного сигналу (даних) джитер

DJ – (Deterministic Jitter ) – систематичний (регулярний) джитер

ETSI – (European Telecommunications Standards Institut) – Європейський інститут телекомунікаційних стандартів

EXBER – (Excessive BER) – надлишковий коефіцієнт помилок за бітами

FAS – (Frame Alignment Signal) – цикловий синхросигнал

GPS – (Global Positioning System) – Система глобального позиціонування

ISI – (Intersymbol Interference) – джитер міжсимвольної інтерференції

ITU-T – (International Telecommunication Union - Telecommunication Standartization) – сектор стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку

LNC – (Local Node Clock) – таймер локального вузла

LTE – (Line Terminal Equipment) – кінцеве обладнання лінії зв’язкуMFAS – (MultiFrame Alignment Signal) – сигнал мультикадрової синхронізації

MRTIE – (Maximum Relative Time Interval Error) – відносна помилка тимчасового інтервалу

MTIE – (Maximum Tolerable Interval Error) – максимально допустима помилки тимчасового інтервалу

NFAS – (Non-facility associated signaling) – сигналізація, не пов’язана з обладнанням

NT – (Network Termination) – мережеве закінчення

OSI – (Open Systems Interconnection) – взаємодія відкритих систем

OXCO – (Oven Compensated Crystal Oscillator) – охолоджуючий кварцовий генератор

PDF – (Probability Density Function) – функція щільності ймовірності

PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) – плезіохронна цифрова ієрархія

PJ – (Periodic Jitter) – періодичний джитер

PRС – (Primary Reference Clock) – первинний еталонний генератор

RJ – (Random Jitter) – випадковий джитер

SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) – синхронна цифрова ієрархія

SEC – (SDH Equipment Clock) – генератор обладнання синхронної цифрової

SMF – (Single-mode fiber) – одномодове волокно

SSU – (Synchronization Supply Unit) – блок синхронізації

STM – (Synchronous Transport Module) – синхронний транспортний модуль

TCXO – (Temperature Compensated Crystal Oscillator) – кварцовий генератор з температурною компенсацією

TDEV – (Time Deviation) – девіація часу

TIE – (Time Interval Error) – помилка тимчасового інтервалу

TJ – (Total Jitter) – сумарний джитер

TMN – (Telecommunication Management Network) – мережа управління електрозв'язком

TNC – (Transit Node Clock) – таймер транзитного вузла

UI – (Unit Interval) – одиничний інтервал

UTC – (Coordinated Universal Time ) – універсальний координований час

VCO – (Voltage-controlled Oscillator) – генератор, що керується напругою

АПЧ ­– автопідстройка частоти

АТС – автоматична телефонна станція

ВАХ – вольт-амперна характеристика

ВСФ – вузькосмуговий фільтр

ДС – джерело синхронізації

ЕГ – еталонний генератор

ІКМ – імпульсно-кодова модуляція

ІФАПЧ – імпульсно-фазове автопідстроювання частоти

КЕ – керуючий елемент

ОВ – оптичне волокно

ОДС – опорне джерело синхронізації

ПГ – підстроюючий генератор

СС – синхронізація сигналів

ТГ – тактовий генератор

УВАТС – установчо-виробнича автоматична телефонна станція

УП – узгоджуючий пристрій

ФАПЧ – фазова автопідстройка частоти

ФД – фазовий детектор

ФМ – фазова модуляція

ФНЧ – фільтр нижніх частот

ЦГС – цифровий груповий сигнал

ЦГС – цифрового групового сигналу

ЦСП – цифрові системи передачі

ЧАП – частотна автопідстройка

ЧМ – частотна модуляція

ВСТУП
Будь-яка операція передачі та прийому даних, а також кодування їх у двійкову форму, вимагають узгодженості передачі та прийому для коректного розшифровування інформації.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

Часто́тна модуля́ція (ЧМ, FM, англ. Frequency modulation) - тип аналогової модуляції, за якого частота вихідного сигналу змінюється у часі залежно від миттєвого значення інформаційного сигналу, тобто інформаційний сигнал керує частотою опорного сигналу.

З цією метою в цифрових системах передачі інформації використовується синхронізація сигналів.

На даний час телекомунікаційні мережі повинні будуватися на базі сучасних технологій цифрових систем передачі і пристроїв автоматичної комутації цифрових потоків, мати гнучку і легко керовану структуру.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

У них необхідно забезпечувати: • надійну, високоякісну передачу даних і оперативне перемикання сигналів різношвидкісних цифрових потоків в розгалуженій транспортні мережі;

  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події. • виділення/вставку цих потоків в довільних пунктах доступу цифрового лінійного тракту;

 • можливість спільної роботи обладнання SDH різних фірм-виробників на мережі одного оператора і зручність взаємодії декількох мережевих операторів;

 • виконання автоматизованого контролю якості функціонування, оперативного управління та експлуатаційного обслуговування різних елементів мережі;

  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

  Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін. • розвиток існуючих і поява різних нових видів електрозв'язку та додаткових видів обслуговування, що використовують як синхронний, так і асинхронний способи передачі цифрових сигналів.

  Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.Але виникають труднощі.

По-перше, перераховані та інші вимоги до плезіохронних ЦСП, на основі яких спочатку будувалися цифрові мережі електрозв'язку, є практично нездійсненними.

По-друге, з появою ОВ виявилося можливим створювати волоконно-оптичні лінійні тракти, що забезпечують високі (одиниці - десятки гігабіт на секунду) і надвисокі (сотні - тисячі гігабіт на секунду) швидкості передачі цифрових сигналів. При цьому довжина секції (дільниці) регенерації складає 80 ... 120 км і більше. У таких лінійних трактах на розгалуженій мережі практично відсутні необслуговувані регенераційні пункти. Вони поєднуються з пунктами виділення/вставки цифрових потоків. Продуктивність волоконно-оптичних лінійних трактів (добуток швидкості передачі на довжину регенераційної секції) перевищує продуктивність трактів, утворених з використанням кабелів з металевими провідниками, в 100 і більше разів, що радикально збільшує економічну ефективність перших.

Радикалізм (англ. radicalism) - духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс. Радикалізм проявляється в різних сферах: політиці, філософії, етиці, релігії, тощо, як напрям, який повністю не погоджується з панівними поглядами.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Використання на волоконно-оптичних трактах плезіохронних ЦСП для отримання високошвидкісних цифрових потоків зі швидкостями передачі 140 і 565 Мбіт/с призводить до громіздких і мало надійних технічних рішень.

У зазначених ЦСП застосовується асинхронний метод групування цифрових сигналів, де результуючий цифровий потік формується в послідовно з'єднаних мультиплексорах. При цьому ускладнено доступ до складових (компонентних) цифрових потоків для їх виділення/вставки, відгалуження і транзиту, так як в проміжному пункті потрібно виконувати багатоступінчасте демультиплексування отриманого цифрового групового сигналу (ЦГС). При порушеннях синхронізації ЦГС порівняно великий час витрачається на багатоступінчасте відновлення синхронізації компонентних потоків.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

Ці труднощі легко долаються при використанні синхронного об'єднання цифрових сигналів, або синхронного мультиплексування, яке використовується в системах передачі SDH.

По-третє, користувачі мережі електрозв'язку (сервіс споживачів) безперервним підвищенням своїх вимог до постачальників обладнання мережі ставлять перед ними нескінченні проблеми, тому що традиційні мережі електрозв'язку абсолютно не пристосовані до швидкозмінному сервісу споживачів.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Тому, враховуючи накопичений у світі досвід розробки та використання синхронних систем передачі, Міжнародний союз електрозв'язку ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standartization) в 1988 р. приступив до розробки і до теперішнього часу в основному прийняв рекомендації щодо створення і використання систем передачі і мереж SDH.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)

Застосування на мережах зв'язку систем передачі SDH являє собою якісно новий етап розвитку цифрових телекомунікацій. В рамках технології SDH розроблені не тільки нова ієрархія швидкостей передачі цифрових сигналів і новий метод мультиплексування цифрових потоків, але й перспективна концепція побудови і розвитку цифрових транспортних мереж, яка підтримується міжнародними рекомендаціями та стандартами.

Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

Концепція мережі SDH дозволяє оптимальним чином поєднувати процеси високоякісної передачі високошвидкісних цифрових сигналів з процесами автоматизованого контролю, управління і обслуговування елементів мережі в рамках єдиної системи.  1   2   3   4   5   6   7