Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік вимог банку до страхових компаній І. Загальні вимоги

Скачати 137.16 Kb.

Перелік вимог банку до страхових компаній І. Загальні вимоги
Скачати 137.16 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір137.16 Kb.


ПЕРЕЛІК ВИМОГ БАНКУ ДО СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

І.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Загальні вимоги.

1.1. Загальні вимоги до страховиків, що здійснюють страхування за видами іншими, ніж страхування життяНазва критерію

Граничні значення


1

Наявність фінансової звітності за міжнародними стандартами - IFRS

Квартальна звітність та звітність за попередній рік

2

Резидентність

Резидент України

3

Строк операційної діяльності страхової компанії на ринку

Не менше 5 років

4

Кількість співробітників (стандартна форма «Реквізити» регулярної звітності страховика, за відсутності вказаної форми, використовуються дані із приміток до звітності)

Не менше 500 працівників

5

Розгалуженість мережі

Присутність в усіх обласних центрах

6

Висновки аудиторів

Позитивні висновки аудиторів – відсутність негативного аудиторського висновку (або так званого «qualified opinion») за останні 3 (три) роки

7

Дотримання вимог Нацкомфінпослуг (регулятора)

Відсутність невиконаних заходів впливу регулятора

8

Валові страхові премії – рядок 010*

200 млн.грн

9

Власний капітал – Ф1: 1495

Не менше 100 млн.грн

10

Активи – Ф1: 1300

Не менше 300 млн.грн

11

Основні засоби – нерухомість та інші основні засобі на балансі компанії Ф1:1010

Не менше 5 млн. грн.

12

Наявність ліцензій на здійснення страхування за наступними видами страхування

 • Добровільне страхування від нещасних випадків

 • Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

 • Добровільне страхування наземного транспорту, крім залізничного

 • Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)

 • Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 • Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 • Добровільне страхування фінансових ризиків:

- права власності на майно – титул;
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Страхування фінансових ризиків - вид майнового страхування (класифікація страхування ), яке за своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку чи неотримання доходу внаслідок різних причин.

- неповернення кредиту тощо13

Доля премій, отриманих від фізичних осіб– р.012*/р.010*

Не менше 30%

14

Виплати – сума страхових виплат та відшкодувань за вирахуваннями часток, компенсованих перестраховиками, р.240*-р.150*

Не менше 60 млн.грн

15

Збитки по відношенню до капіталу – чистий збиток (якщо сума рядків 470* та 480* приймає від’ємне значення) до Власного капіталу

Не більше 50%

16

Показник чутливості – відношення загальної суми цінних паперів на балансі страховика (розкрито у Розділі 6.3.3.3 "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" **) до Власного капіталу

Не більше 120%

17

Показник ліквідності – відношення суми ліквідних активів до суми страхових резервів. Ліквідні активи розраховуються як гроші – Ф1: 1165, Державні облігації України, депозитні сертифікати, (відповідні активи*** з Ф1: 1035 1160), за вирахуванням короткострокових кредитів (Ф1: 1600 1610). Страхові резерви розраховуються як резерви за вирахуванням частки перестраховиків у страхових резервах (Ф1: 1530-1180). Показник розраховується за останній звітний рік

Не менше 70%

18

Показник покриття ліквідними активами та інвестиціями (за виключенням участі у капіталі) технічних резервів – відношення суми ліквідних активів (див. п.18 Таблиці) та Інших довгострокових інвестицій (Ф1: 1035) до чистих резервів (Ф1: 1530-1180)

Не менше 100%

19

Показник покриття ліквідними активами страхових зобов’язань – відношення ліквідних активів (див. п.18) до зобов’язань

Не менше 100%

20

Показник покриття ліквідними активами та інвестиціями (за виключенням участі у капіталі) страхових зобов’язань – відношення суми ліквідних активів (див. п.18 Таблиці) та Інших довгострокових інвестицій до зобов’язань

Не менше 170%

21

Частка страхових зобов’язань у загальних активах

Не більше 30%

22

Приріст валових премій – зміна валових страхових премій рік до року

Не менше –30%


23

Приріст чистих страхових премій – зміна чистих премій (валові премії за винятком часток страхових платежів, належних перестраховикам (р.010*- р.020*)

Не менше –30%


24

Рівень утримання – рівень ризиків, які приймає на себе страхова компанія за вирахуванням перестрахування, що розраховується як відношення чистих премій (р.010* – р. 020*) до валових премій (р. 010*)

Не менше 50%

25

Покриття чистих премій чистими сформованими резервами – відношення чистих резервів (Ф1: 1530-1180) до чистих премій (010*-020*)

Не менше 40%

26

Покриття страхових виплат чистими сформованими резервами – відношення чистих резервів (Ф1: 1530-1180) до чистих виплат (за вирахуваннями премій, компенсованих перестраховиками, р.240*-р.150*)

Не більше 150%

27

Показник платоспроможності – відношення чистих премій (р.010*-р.020*) до власного капіталу

Не більше 350%

28

Приріст капіталу – зміна власного капіталу рік до року

Не менше –30%

29

Коефіцієнт збитковості розраховується за формулою

де

р.130* - Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій;р.150* - Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками;
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

р.180* - Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки;

р.240* - Страхові виплати та страхові відшкодування;

р.260* - Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій;

р.270* - Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду;

р.320* - Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді;

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

р.330* - Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах;

р.010* - Страхові платежі;

р.020* - Частки страхових платежів, належні перестраховикам

Не менше 20%30

Комбінований показник – сума показника збитковості (п.
Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.
31) та показника витрат. Показник витрат розраховується за формулою:

де

р. 290* – Відрахування у централізовані страхові резервні фонди;р.300* – Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати);

р. 340* – Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг;

р.350* – Інші адміністративні витрати;

р.360* – Інші витрати на збут послуг;

р.370* – Інші операційні витрати;

р.200*– Інші операційні доходи;

р.010* - Страхові платежі;

р.020* - Частки страхових платежів, належні перестраховикамНе більше 150%

* - Розділ 1 ”Звіт про доходи та витрати страховика” (Додаток 2 до Порядку складанння звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210.

Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Розраховується за останній звітний рік.

** - Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210. Розраховується за останній звітний рік.

*** - До складу даних активів включаються виключно Державні облігації України та депозитні сертифікати, що розшифровано у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210.

Депозитний сертифікат - борговий цінний папір емітований банком з метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред'явником в банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов'язаний повернути цю суму разом з вказаними відсотками.
Державна облігація України (Облігація внутрішньої державної позики, ОВДП, Облігація зовнішньої державної позики, ОЗДП) - облігація, емісійний цінний папір, що випускаються країною з метою фінансування дефіциту державного бюджету.


Додатково до вимог вищенаведеної таблиці в цілому, та зокрема з врахуванням вимог п.12 цієї таблиці, для співпраці з Корпоративним бізнесом страхова компанія повинна також мати відповідні страхові продукти та тарифи, відповідної кваліфікації персонал, договори перестрахування тощо – для здійсненян агрострахування (страхування сільськогосподарських ризиків): страхування посівів та майбутнього урожаю с/г культур, страхування с/г тварин, у відповідності до вимог Корпоративного бізнесу Банку для таких типів заставного майна.
Якщо страхова компанія не відповідає одній чи двом з вищенаведених вимог (критеріїв), проте при цьому належить до групи з рейтингом не нижче інвестиційного, то така страхова компанія має право,згідно відповідного рішення Кредитного комітету Банку,здійснювати страхування заставного майна, життя/здоров'я клієнтів Корпоративного бізнесу Банку.

Для співпраці страхової компанії та Банку в сфері страхування заставного майна, життя/здоров'я клієнтів Роздрібного бізнесу страхова компанія повинна відповідати усім наведеним у таблиці вище вимогам (критеріям).  1. Загальні вимоги до страховиків, що здійснюють страхування життяНазва критерію

Граничні значення до страховиків

1

Наявність фінансової звітності за міжнародними стандартами - IFRS

Квартальна звітність та звітність за попередный та поточний роки

2

Резидентність

Резидент України

3

Строк операційної діяльності страхової компанії на ринку

Не менше 5 років

4

Висновки аудиторів

Позитивні висновки аудиторів – відсутність негативного аудиторського висновку (або так званого «qualified opinion») за останні три роки

5

Дотримання вимог Нацкомфінпослуг (регулятора)

Відсутність невиконаних заходів впливу регулятора

6

Валові страхові премії – рядок 080*

30 млн. грн.

7

Власний капітал – Ф1: 1495

Не менше 30 млн. грн.

8

Активи – Ф1: 1300

Не менше 80 млн. грн.

9

Наявність ліцензії на здійснення страхування за наступним видом страхування

Страхування життя

10

Показник чутливості – відношення загальної суми цінних паперів на балансі страховика (розкрито у Розділі 6.3.3.3) "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" **) до Власного капіталу

Не більше 200%

11

Показник ліквідності – відношення суми ліквідних активів до суми страхових резервів. Ліквідні активи розраховуються як гроші – Ф1: 1165, Державні облігації України, депозитні сертифікати, (відповідні активи*** з Ф1: 1035 1160), за вирахуванням короткострокових кредитів (Ф1: 1600 1610). Страхові резерви розраховуються як резерви за вирахуванням частки перестраховиків у страхових резервах (Ф1: 1530-1180). Показник розраховується за останній звітний рік

Не менше 100%

12

Приріст валових премій – зміна валових страхових премій рік до року

Не менше –30%

13

Кількість клієнтів/застрахованих осіб, застрахованих страховиком в рамках спільних програм із банківськими установами за останні 12 (дванадцять) календарних місяці

Не менше 5 тис. фізичних осіб

*- Розділ 1 ”Звіт про доходи та витрати страховика” (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210. Розраховується за останній звітний рік.

**- Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210. Розраховується за останній звітний рік.

***- До складу даних активів включаються виключно Державні облігації України та депозитні сертифікати, що розшифровано у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210.
ІІ. Відповідність умов Договорів страхування вимогам Банку до Договорів страхування, укладання яких є умовою надання/обслуговування кредиту.
IІІ. Надання страховою компанією усіх необхідних документів, наведених у Переліку відомостей та документів, які необхідно подати страховій компанії з метою проведення її перевірки на відповідність вимогам, які висуває Банк до страхових компаній та Договорів страхування.
Порядок та строки проведення Банком перевірки страхових компаній передбачені Порядком проведення АТ «Райффайзен Банк Аваль» перевірки/відбору страхових компаній (страховиків).
IV. Укладення між Банком та страховою компанією Договору про співпрацю та Договору(-ів) доручення, з обов’язковим виконанням зобов’язань страхової компанії, визначених цими договорами, в розрізі БЛ Банку (Корпоративний бізнес/Роздрібний бізнес).

Для укладення Договору доручення на здійснення функцій страхового посередника або Договору доручення на здійснення юридичною особою посередницької діяльності в сфері страхування в якості страхового агента, страхова компанія повинна:

- укласти договір про вклад щодо розміщення депозиту в центральному офісі Банку, окремо для кожної бізнес-лінії Банку, на строк не менше, ніж строк дії Договору про співпрацю, на умовах, визначених Банком, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Договору про співпрацю (з метою забезпечення страховою компанією взятих на себе зобов’язань за Договорами страхування та підтвердження платоспроможності страхової компанії).

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Розміщення депозиту не є обов’язковим для Роздрібного бізнесу;

- укласти договір банківського рахунку щодо відкриття поточного(-их) рахунку(-ів) в центральному офісі Банку для зарахування страхових платежів від Позичальників/поручителів Банку.

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Укладання цих договорів відбувається з використанням типових форм Банку та з дотриманням Порядку проведення АТ «Райффайзен Банк Аваль» перевірки/відбору страхових компаній (страховиків).

Укладання Договорів страхування між Позичальниками/заставодавцями/поручителями та страховими компаніями повинно відбуватися виключно з використанням типових форм Договорів страхування, які погоджені з Банком та є невід’ємною частиною Договору доручення на здійснення функцій страхового посередника або Договору доручення на здійснення юридичною особою посередницької діяльності в сфері страхування в якості страхового агента.


В перелік страхових компаній для клієнтів Роздрібного бізнесу, які відповідають вимогам Банку, включаються страхові компанії, з якими бізнес-лінії Банку уклали Договір доручення на здійснення функцій страхового посередника або Договору доручення на здійснення юридичною особою посередницької діяльності в сфері страхування в якості страхового агента. Перелік страхових компаній розміщується на сайті Банку www.aval.ua в розділі «Послуги приватним особам» та на інформаційних стендах у всіх відділеннях Банку (у «Куточках споживача»). Позичальник/поручитель – клієнт Роздрібного бізнесу має право обрати страхову компанію, яка не зазначена в переліку страхових компаній, що відповідають вимогам Банку, за умови позитивних результатів її перевірки відповідно до п. І-ІІІ даного Переліку вимог та в порядку, передбаченому Порядком проведення АТ «Райффайзен Банк Аваль» перевірки/відбору страхових компаній (страховиків).
У випадку, якщо страхова компанія яка була перевірена Банком та відповідала вимогам Банку, не відповідає таким вимогам, Банк завчасно письмово повідомляє про неприйняття Договорів страхування цього страховика на виконання умов кредитної угоди, надавши відповідне обґрунтування прийнятого рішення.


Скачати 137.16 Kb.

 • Загальні вимоги. 1.1. Загальні вимоги до страховиків, що здійснюють страхування за видами іншими, ніж страхування життя
 • Назва критерію Граничні значення
 • Міністерства Фінансів України
 • Державні облігації України та депозитні сертифікати
 • Загальні вимоги до страховиків, що здійснюють страхування життя
 • Назва критерію Граничні значення до страховиків
 • ІІ. Відповідність умов Договорів страхування вимогам Банку до Договорів страхування, укладання яких є умовою надання/обслуговування кредиту. I
 • Порядок та строки проведення Банком перевірки страхових компаній передбачені Порядком проведення АТ «Райффайзен Банк Аваль» перевірки/відбору страхових компаній (страховиків). IV
 • . Перелік страхових компаній розміщується на сайті Банку www . aval . ua