Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерепелиця І. Г

Скачати 46.68 Kb.

Перепелиця І. Г
Скачати 46.68 Kb.
Дата конвертації31.03.2019
Розмір46.68 Kb.
Перепелиця І.Г. Директор ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» Державному закладу «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» - 60 років Кто владеет информацией – тот владеет миром. У.
Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) - всеукраїнська бібліотека загальнодержавного значення, входить до мережі науково-технічних бібліотек України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України.
Черчилль У січні 2015 року Державний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» відзначив свій 60 річний ювілей. Головною метою роботи ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» як будь-якою інформаційної структури, що прагне відповідати кон’юнктурі ринку інформаційних послуг, є поліпшення оперативності, повноти й якості інформаційно-аналітичного забезпечення промисловості, зокрема гірничо-металургійного комплексу та суміжних галузей, сприяння процесам суспільних перетворень у державі загалом, з метою технічного переозброєння гірничо-металургійного комплексу, повного і оперативного задоволення конкретних інформаційних потреб науки і виробництва, кумуляції документально-інформаційних ресурсів, забезпечення користувачам конституційного права на інтелектуальне, інформаційне обслуговування, розвиток ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» як культурно-освітнього та інформаційного закладу.
Інформаційне обслуговування (англ. Information service) - діяльність щодо задоволення інформаційних потреб споживачів.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.
Звернемося до історії розвитку бібліотеки. Після закінчення Великої Вітчизняної війни почалася відбудо­ва народного господарства України, фахівці та науковці металургійної галузі приступили до відновлення науково-технічного потенціалу, що був знищений в роки війни. Основою для інформаційного розвитку га­лузі стала сучасна, якісна та необхідна документальна база - технічна бібліотека, яка була створена згід­но з наказом Міністерства чорної металургії України від 11 січня 1955 р.
Вітчизняна війна - патріотичний термін для позначення оборонної війни.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.
В трьох щільних невеличких ша­фах народилася бібліотека... З них і почався шлях розвитку сучасної установи. В 1959 р. технічна бібліотека була перетворена в науково-технічну бібліотеку та введена до складу Дому науково-технічної пропаганди на правах самостійного відділу, було визначено цільове фінансування бібліотеки Мінчорметом України. Цей факт свідчить про повне розуміння ролі та значення саме бібліотеки як основи для становлення науково-технічної інформації в галузі. Бібліотека в цей час переїжджає в Буди­нок техніки по вулиці Дзержинського, 23, у приміщенні якого розташована й донині. Калейдоскопом змінюються назви відомств, назви інституту, до складу яких бібліотека входила, і от на­решті 29 грудня 1997 р. бібліотека стає самостійною й набуває статусу державної. Сучасна назва - Дер­жавний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України». За 60 років створено унікальний фонд з металургії і суміжних галузей промисловості - єдиний по кількості та якості в Україні.
Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Документальний фонд бібліотеки налічує понад 1,5 млн.
Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
примірників науково-технічної інформації. Цим різноманітним спектром видань бібліотека обслуговує понад 1500 підприємств і організацій усіх галузей промисловості та більш ніж 60000 фахівців гірничо-металургійного комплексу України та ближнього і дальнього зарубіжжя. ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» - державний депозитарій з металургії, тому запити на необхідну літературу приходять від користувачів з України, Росії, Білорусі, Молдови, Турції, Ізраїлю та інших країн світу.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
У рамках створення «Національної системи електронного інформаційного бібліотечного ресурсу» ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» впровадила у роботу бібліотеки автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему. У 2007 р. отримала авторське право на АРМ бібліотекаря, і тепер на осно­ві цієї програми працюють більш ніж 20 науково-технічних бібліотек мережі. АБІС дала змогу бібліотеці ви­йти на новий рівень якісного обслуговування завдяки відкриттю вебсторінки (cgntb.dp.ua) та використанню новітніх інформаційних технологій. Тепер фонд біблі­отеки, усі її бази даних відображені в усіх пошукових системах глобальної мережі Інтернет, і навіть у вихідні, читач має можливість користуватися її фонда­ми, замовляти літературу.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Тим самим набагато збільшились кількість користувачів бібліотеки та книговида­ча. Бібліотека стала відома як в Україні, так і в близькому і далекому зарубіжжі як солідний та надійний партнер по довідково-інформаційному обслуговуванню не тільки стаціонарно, а і в он-лайновому режимі. Протягом усіх 60 років ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» є методичним та координаційним центром для науково-технічних бібліотек галузі, які тут не тільки підвищують свою професійну кваліфікацію, а й завжди отримують методичну допомогу, пораду у будь-яких складних ситуаціях. Щорічно проводяться курси підвищення кваліфі­кації бібліотечних працівників, науково-практичні семінари, конференції, практикуми, що користуються ве­ликою популярністю та попитом серед НТБ галузі й регіону. Найважливішим для ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» є забезпечення фахівців галузі найактуальнішою, найно­вішою та злободенною в технічному і технологічному відношенні інформацією. З цією метою ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» видає друковані інформаційні видання різного ступеня інформаційної насиченості та аналітико- синтетичної обробки. Найбільш популярними виданнями є «Гаряча лінія» - сучасний стан та проблеми роз­витку металургії (за всіма металургійними переробами); аналітико-конюнктурні огляди «Металургія зарубіжних країн», що містять інформацію про сучасний стан металургії різних країн та ін. ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» сьогодні - це насамперед повна автоматизація усіх тех­нологічних процесів в її підрозділах, що означає якість обслуговування користувачів; збалансовані і якісні фонди; повноцінна електронна бібліотека;
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
комфортні умови для роботи в електронних і звичайних читальних залах; наявність різноманітних інформаційних ресурсів і сервісів. З 2009 р.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
за ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» документально закріплене право на отримання обовязкового екземпляру документів з металургії та гірничої справи, що видаються в Україні, що дає можливість поповнювати національний документальний фонд з металургії, забезпечувати його збереження для повноцінного та якісного виконання запитів користувачів інформації.
Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) - галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.
ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» працює за цілями, що відповідають довгостроковим перспективам соціального розвитку держави, а саме: -збереження та поповнення національного бібліотечного фонду з металургії та гірничої справи; -сприяння економічному, науково-виробничому та соціально-культурному розвитку; - координаційна та методична допомога науково-технічним бібліотекам галузі; - створення єдиного електронного банку даних з металургії в Україні. Завдяки вдумливому керівництву діяльністю ДЗ «ЦЦНТБ ГМК України» в роботі застосовуються елементи економічного аналізу, є адекватна реакція на зміни в потребах і, таким чином, відчувається затребуваність бібліотеки у галузі та регіоні.
Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
Інформація про ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» та її інформаційні можливості занесена до «Енциклопедії сучасної України».


Скачати 46.68 Kb.

  • Вітчизняної війни