Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПідхід до проектування

Скачати 94.48 Kb.

Підхід до проектування
Скачати 94.48 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір94.48 Kb.

УДК 374.73; 004.418

Христина Середа,
аспірант

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ)
ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

У статті обґрунтовується підхід до інформатизації менеджменту наукових досліджень, згідно з яким інформаційна система є засобом здійснення інформатизації в науковій установи шляхом створення корпоративного середовища документального супроводження наукових досліджень.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Відповідно, ціль інформатизації менеджменту наукових досліджень визначається як створення і впровадження інформаційної системи забезпечення документального супроводження наукових досліджень на всіх етапах життєвого циклу.

Запропонований підхід до проектування інформаційної системи менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук було використано при розробці і впровадженні ІС «Наукові дослідження».

Метою статті є опис підходу до побудови інформаційної системи (ІС) менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук на прикладі ІС «Наукові дослідження», розробленої для документального супроводу процесів планування, контролю й моніторингу науково-дослідних робіт в Національній академії педагогічних наук України.

Будь-яке підприємство, установа чи організація це організаційно-економічна система, яка функціонує всередині більшої системи – зовнішньополітичного, економічного, соціального та технічного середовища, в якому постійно здійснюється складна взаємодія.

Значення системного підходу полягає в тому, що менеджери можуть простіше погоджувати свою конкретну роботу з роботою організації в цілому, якщо вони розуміють систему і свою роль в ній. Системний підхід допомагає встановити причини прийняття неефективних рішень, він же забезпечує засоби і технічні прийоми для поліпшення планування і контролю. Організаційні системи – це складні системи, які є підсистемами соціально-економічної надсистеми [4].

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.

Під інформатизацією організаційних систем будемо розуміти необхідну і достатню множину правових, організаційних, економічних, наукових і науково-технічних рішень та процесів, спрямованих на створення інформаційних систем з метою задоволення інформаційних потреб, забезпечення і автоматизації бізнес-процесів, підтримки прийняття рішень та підвищення ефективності керування організаційними системами із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [2].

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Вирішення проблем сумісності привело до розробки великого числа міжнародних стандартів і угод у сфері застосування інформаційних технологій і розробки інформаційних систем. Основоположним поняттям стало поняття «відкриті системи».

Проектування інформаційної системи менеджменту наукових досліджень ґрунтується на принципах побудови відкритих систем (Open System). Модель OSI (англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model, OSI model) – абстрактна мережева модель для комунікацій і розробки мережевих протоколів.

Мереже́ва моде́ль - теоретичний опис принципів роботи набору мережевих протоколів, що взаємодіють один з одним. Модель, зазвичай, ділиться на рівні, так, щоб протоколи вищого рівня використовували б протоколи нижчого рівня (точніше, дані протоколу вищого рівня передавалися б за допомогою нижчих протоколів - цей процес називають інкапсуляцією, процес вилучення даних вищого рівня з даних нижчого - деінкапсуляцією). Моделі бувають як практичні (що використовуються в мережах, іноді заплутані та/або не повні, проте які вирішують поставлені завдання), так і теоретичні (що показують принципи реалізації мережевих моделей, які приносять в жертву наочності продуктивність/можливості).
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Модель OSI (ЕМВВС) (базова еталонна модель взаємодії відкритих систем, англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model, 1978 р.) - абстрактна мережева модель для комунікацій і розробки мережевих протоколів.
Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структурі спільна робота мережного обладнання й програмного забезпечення стає набагато простішою, прозорішою й зрозумілішою. Модель OSI стандартизує взаємодію відкритих систем. Це семирівнева ієрархічна модель, розроблена Міжнародним комітетом зі стандартизації ISO для визначення специфікації та зв’язку мережних протоколів.

Найбільш вичерпним є тлумачення поняття відкрита система [3], запропоноване Інститутом інженерів з електроніки й електротехніки (IEEE): відкрита система – це система, що реалізує відкриті специфікації на інтерфейси, служби і формати даних, достатні для того, щоб забезпечити: можливість перенесення (мобільність) прикладних систем, розроблених належним чином з мінімальними змінами на широкий діапазон систем;

Форма́ти да́них - сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних за специфікою обробки та представлення видів інформації (цілих чисел, дробових чисел, текстових рядків тощо).
спільну роботу (інтероперабельність) з іншими прикладними системами на локальних і віддалених платформах; взаємодію з користувачами у стилі, що полегшує останнім перехід від системи до системи (мобільність користувачів).

Ключовий момент у цьому визначенні використання терміну «відкрита специфікація», що у свою чергу визначається як загальнодоступна специфікація, яка підтримується відкритим, узгоджувальним процесом, спрямованим на постійну адаптацію нової технології, і відповідає стандартам.

Використання при розробці систем відкритих специфікацій дозволяє третім сторонам розробляти для цих систем різні апаратні або програмні засоби розширення і модифікації, а також створювати програмно-апаратні комплекси з продуктів різних виробників.

Як зазначається у [5], основними складовими ІС є інформаційний ресурс та засоби доступу до інформаційного ресурсу. Згідно з Законом України про національну програму інформатизації, інформаційний ресурс — це сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо) [6].

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Типи інформаційних ресурсів, що використовуються в ІС НАПН України, це файлові системи і локальні бази даних.

Досліджуючи процеси інформатизації менеджменту наукових досліджень в НАПН України, будемо розглядати їх з точки зору організаційного менеджменту. Менеджмент організацій забезпечує управління і регламентацію діяльності організації нормативно-правовими та соціально-психологічними методами.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Менеджмент (від англ management управління) – створення (організація), максимально ефективне використання (управління) і контроль соціально-економічних систем.

Адміністрування – це функція менеджменту щодо підтримки порядку в організаційних процесах.

Основною формою діяльності НАПН України є наукова діяльність. Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань.

Форми наукової діяльності: фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.

Наукова діяльність в НАПН України – виконання фундаментальних та прикладних наукові досліджень з педагогічних і психологічних наук.

Менеджмент наукової діяльності в НАПН України – адміністрування, підтримка порядку в організаційних процесах виконання фундаментальних і прикладних досліджень з педагогічних і психологічних наук.

Наразі менеджмент наукових досліджень у НАПН України виконується за допомогою паперових документів, обробка яких здійснюється шляхом передачі їх (у декількох екземплярах) з наукових установ в апарат Президії НАПН України. Процеси планування наукових досліджень у наукових установах НАПН України здійснюються згідно «Положення про порядок планування і контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України».

Положення визначає основні принципи планування й проведення наукових досліджень в установах НАПН України й установлює загальні вимоги щодо відбору й затвердження тем наукових досліджень (наукових проектів), їхньої реєстрації й обліку, контролю виконання науково-дослідних робіт, оцінки результатів і приймання завершених робіт. Дія Положення поширюється на всі фундаментальні й прикладні дослідження, які плануються й виконуються в установах НАПН України за кошти державно бюджету й за рахунок інших джерел фінансування [1].

Оскільки процеси менеджменту здійснюються за допомогою керування й групової роботи з різними типами документів, то інформатизацію наукової діяльності доцільно розглядати в першу чергу в контексті процесів і функціональності систем електронного документообігу (СЕД).

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Питання впровадження СЕД пов'язані з організаційними й технологічними проблемами. Завдання СЕД для сучасної компанії або підприємства типізовані й вирішені в багатьох системах, широко представлених на ринку. Але оскільки вартість готової СЕД-платформи занадто велика, таке рішення прийнятне для великих компаній і підприємств. Іншим варіантом є використання вже існуючих програмних платформ СЕД, при цьому їхнє конфігурування й настроювання конкретної СЕД вимагатимуть менших матеріальних витрат, але вони будуть ефективними для тих замовників, для яких завдання проектованої СЕД досить типові й прозорі для проектувальників. У протилежному випадку етап передпроектного обстеження може істотно збільшити вартість системи, але при цьому не забезпечить адекватної ефективності. Тому при створенні інформаційно-комунікаційної системи менеджменту наукових досліджень у НАПН України (ІС «Наукові дослідження») був застосований компромісний підхід, а саме використання програмної платформи, що забезпечує базові функції СЕД, а також підтримує розвинені засоби розробки застосунків. В якості такої платформи обрано продукт Microsoft SharePoint Products and Technologies (далі SharePoint), а саме Microsoft Office SharePoint Server 2010.

Ця платформа має засоби, що дозволяють максимально зберегти звичне робоче середовище користувача, основними робочими інструментами якого при формуванні документів менеджменту наукових досліджень є пакет MS Office і програма-браузер. Windows SharePoint Services інтегрується з Microsoft Office, що дозволяє багато в чому зберегти звичне середовище користувача. З боку користувача SharePoint не вимагає встановлення додаткового програмного забезпечення або особливих знань в області інформаційних технологій.

Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Проектування порталу ІС «Наукові дослідження». Засобом доступу до інформаційних ресурсів є корпоративний портал. Корпоративний портал — це інтегрований інтерфейс із персоналізацією доступу до корпоративної системи, систематизованих інформаційних технологій та інформаційних ресурсів ІС [7]. Під поняттям корпоративний портал слід розуміти функціонально повну частину організаційної системи, яка надає користувачам єдину точку доступу до внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів, необхідних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Бездротова точка доступу (англ. Wireless Access Point) - центральний пристрій бездротової мережі, яку використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними).

Послідовність проектування порталу ІС «Наукові дослідження» (front end) відображено на рис. 1.

Front end включає такі програмні засоби:

– веб-частини для 5 сторінок (Реєстрація, Новини, Нормативна база, Форум, Форма контактів);

– заповнювач (placeholder) для полів «Дата», «Контактна інформація».

Браузер використовується для зміни базових елементів сайту: зміни логотипу, зміни теми, зміни контенту, зміни положення та налагодження веб-частин.

SharePoint Designer використовується для налагодження стилів (зміни кольорової гами, картинок, шрифтів), зміни структури сторінок.

Розробка нового функціоналу виконується засобами Visual Studio – розробка веб-частин (сторінки реєстрації, новин, нормативної бази, форуму, форми контактів) та обробників (дати, контактної інформації).

Microsoft Visual Studio - серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.

Налаштування порталу ІС «Наукові дослідження» виконується через модель сторінки, яка реалізована в Microsoft Content Management Server (MCMS) та інтегрована до системи SharePoint. Ця модель містить такі основні компоненти:

– головні сторінки (Master pages). За допомогою головних сторінок можна створювати єдиний вигляд сторінок, а потім використовувати його як основу для інших сторінок, замість того, щоб будувати кожну нову сторінку з нуля;

– макети сторінок (Page layouts) визначають фактичний вміст сторінки сайту: як зберігається, як формується та за яких умов відображається відвідувачам;

– заповнювачі (Place holders) – області в макеті, де автори можуть незалежно змінювати вміст на кожній сторінці, що використовують один макет.

Рис. 1. Проектування порталу ІС «Наукові дослідження»

Для створення ІС «Наукові дослідження» було обрано тип сайтів SharePoint «Видавничий портал» для публікації веб-сторінок, який містить бібліотеки документів для зберігання публікацій у мережі, функції для спільного редагування веб-сторінок та інше. SharePoint дозволяє створювати велику кількість незалежних один від одного сайтів. Це можуть бути сайти як на одному доменному імені, так і на різних.

Васк end (функціонал) ІС «Наукові дослідження» містить засоби роботи з даними та компонент автоматичної ініціалізації дерева каталогів та документів.

Засоби роботи з даними включають такі компоненти:

– опис контент типів Sharepoint (55 типів) і шаблонів документів (55 шаблонів); назви документів, спільні поля з відповідними ідентифікаторами, назви підрозділів, які відповідають за подання документів;

– обробник подій (event handler) синхронізації змін даних у текстових полях;

– обробник подій (event handler) синхронізації табличних та обчислюваних даних;

– конфігураційний файл (XML) операцій з табличними та обчислюваними даними;

– операції з даними (26 операцій); склад і правила формування/оновлення полів документів.

Компонент автоматичної ініціалізації дерева каталогів та документів. Цей компонент створює структуру папок і формує комплект документів для НДР. Автоматична ініціалізація дерева каталогів та документів запускається автоматично після створення керівником НДР папки НДР. Структуру папок побудовано у відповідності з робочими процесами бізнес-логіки документування НДР, комплектність документів визначачається Положенням [1].

Склад програмного забезпечення ІС «Наукові дослідження» та взаємодію його компонент в процесі обробки запиту користувача схематично представлено на рис. 2.d:\my_documents\iнститут засобiв навчання\вiддiл телекомунiкацiйних систем\наукова дiяльнiсть\звiт\довідка про оіп\дів\cхема пз.png

Рис. 2. Компоненти програмного забезпечення ІС «Наукові дослідження»


Висновки. Запропонований підхід до проектування інформаційної системи менеджменту наукових досліджень, розроблений і впроваджений в процесі створення і впровадження ІС «Наукові дослідження», може бути використаний й інтегрований в загальній системі управління освітою і наукою в Україні.

Список використаних джерел

1. Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України [Затверджено: Постановою Президії НАПН України від 23 червня 2011 року, протокол № 1-7/9-198 із змінами, внесеними Постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2012 року, протокол № 1-7/14-403] – 38 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/740206/.

2. Маслянко П.П. Системне проектування процесів Інформатизації // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2008. — № 1. — С. 28—36.

3. Розробка та впровадження інформаційної системи. — [Електронний ресурс] —. Режим доступу: http://www.unicyb.kiev.ua/boiko/it/2_2.html.

4. Маслянко П.П., Майстренко О.С. Бізнес-інжинирінг організаційних систем// Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2011. — № 1. — С. 69—78.

5. Маслянко П.П., Майстренко О.С. Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем// Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2008. — № 6. — С. 34—42.6. Закон України про національну програму інформатизації. — [Електронний ресурс] —. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр.

7. Маслянко П.П., Стокоз К.В. Розробка та дослідження технологій автоматизованого проектування корпоративних порталів // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики.
Системоте́хніка (англ. Systems Engineering) - напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем.
Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
— Львів, 2006.


Скачати 94.48 Kb.

  • ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  • Open Systems Interconnection
  • НАПН України , це файлові системи
  • Microsoft Office
  • Список використаних джерел