Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПідсумкове заняття з теми «Інформаційні технології в навчанні»

Скачати 103.31 Kb.

Підсумкове заняття з теми «Інформаційні технології в навчанні»
Скачати 103.31 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір103.31 Kb.
ТипУрок


УРОК №9.

ТЕМА: Підсумкове заняття з теми «Інформаційні технології в навчанні».


Тема: Підсумкове заняття з теми «Інформаційні технології в навчанні».

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Інформаційні технології в навчанні»;

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

здійснити контроль набутих знань та практичних навичок роботи за комп’ютером.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.Тип уроку: Урок узагальнення, систематизації та контролю знань.
План уроку:

Виконання завдань самостійної роботи.

Самостійна робота №1 «Інформаційні технології в навчанні».

Домашнє завдання.


Виконання завдань самостійної роботи:

Самостійна робота №1 «Інформаційні технології в навчанні»

І варіант

1. (1 бал). Що таке педагогічні програмні засоби?

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.Відповідь: Існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення, або педагогічними програмними засобами (ППЗ).

2. (1 бал). Які правила введення числових виразів у програмі GRAN1?

Відповідь: Уведення виразів можна здійснювати або з клавіатури, або використовуючи кнопки вікна Калькулятор.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Після завершення введення виразу потрібно натиснути Enter або вибрати кнопку Обчислити у вікні Калькулятор. Пропуски у записі виразу не допускаються. Дробова частина у записі чисел відокремлюється від цілої крапкою. Пріоритет операцій загальноприйнятий. Для його змінення використовують дужки. Редагування введеного виразу здійснюється традиційними способами.

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування системи рівнянь графічним способом.

Відповідь: Для системи рівнянь алгоритм знаходження наближеного розв’язку виглядатиме так: 1. Побудувати графіки кожного з рівнянь системи. 2. Відмітити на координатній площині точки перетину побудованих графіків. 3. Визначити координати вказаних точок.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = sin2x при x = 1;

y = 1/(1 x2) при x = -4;

y = 3x2 – 5|x| 2 при x = 3;Відповідь: Sin(2*1) = 0.9093; 1/(1 (-4)^2) = 0.05882; 3*3^2-5*Abs(3) 2 – 14.

5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2 – 3x 2|, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

Відповідь: Y(X)=Abs(X^2-3*X 2) : а) ні парна ні непарна; б) х1 = 1, х2 = 2; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0: (-∞;1), (1;2), (2; ∞); 2) y < 0: немає проміжку; г); max = ∞; min = 0; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає (1;1,5), (2; ∞); 2) спадає (-∞;1), (1,5;2).

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х / (х - 1) = -3.

Відповідь: Y(X)=(X/(X-1)) 3. Вся числова пряма крім точки х = 1.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 y 2 = 0,

х – 1/y = 0.Відповідь: 0=X^2 Y 2, 0=X-1/Y, (-0,5; -2).
ІІ варіант

1. (1 бал). На які види поділяються педагогічні програмні засоби?

Відповідь: Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи: електронні посібники, електронні (віртуальні) практикуми, електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів, мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення.

2. (1 бал). Які типи залежностей між змінними використовуються в GRAN1?

Відповідь: У GRAN1 можна побудувати графіки восьми основних типів залежностей між змінними: явна, неявна, параметрична, полярна, таблична, статистична вибірка, ламана, коло.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Одночасно у вікні можна відобразити до п’яти графіків, усі вони автоматично малюються різними кольорами. Колір ліній кожного об’єкта відображається у вікні Список об’єктів біля рівняння функції.

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування рівняння графічним способом.

Відповідь: Алгоритм розв’язування складається з трьох етапів: 1. Побудувати графік залежності. 2. Відмітити на координатній площині точку перетину графіка функції з віссю Оx. 3. Визначити координати вказівника, які відображаються у верхньому рядку вікна Графік.

Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).

Це і буде наближеним коренем рівняння.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = 2cosx при x = 0;

y = 2/(x 4)2 при x = 1;

y = 4x2 – 2|x| - 7 при x = -5;Відповідь: 2*Cos(0) = 2; 2/(1 4)^2 = 0,08; 4*(-5)^2-2*Abs(-5)-7 = 83.

5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2| 3x - 5, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

Відповідь: R(F)=Abs(F^2) 3*F-5: а) ні парна ні непарна; б) х1 = -4,7; х2 = 0; x3 = 53; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0: (-14,4;0), 2) y < 0: (-17;53); г); max = 5,3; min = 33,6; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає (-14,4;5,8), (-2,5;0)? (13;53); 2) спадає (-5,8;0), (-4,7;-2,5)? (-17;13).

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х2 / (х 1) = 3х.

Відповідь: Y(X)=(X^2/(X 1))-3*X. Вся числова пряма крім точки х = -1.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 – 3y 2 = 0,

х = |y|.


Відповідь: 0=X^2-3*Y 2, 0=X-Abs(Y), (1;1), (2;2).
Домашнє завдання:

  1. Повторити вивчений навчальний матеріал теми на ст. 4-7, 10-17.


І варіант

1. (1 бал). Що таке педагогічні програмні засоби?

2. (1 бал). Які правила введення числових виразів у програмі GRAN1?

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування системи рівнянь графічним способом.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = sin2x при x = 1;

y = 1/(1 x2) при x = -4;

y = 3x2 – 5|x| 2 при x = 3;5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2 – 3x 2|, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х / (х - 1) = -3.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 y 2 = 0,

х – 1/y = 0.


ІІ варіант

1. (1 бал). На які види поділяються педагогічні програмні засоби?

2. (1 бал). Які типи залежностей між змінними використовуються в GRAN1?

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування рівняння графічним способом.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = 2cosx при x = 0;

y = 2/(x 4)2 при x = 1;

y = 4x2 – 2|x| - 7 при x = -5;5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2| 3x - 5, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х2 / (х 1) = 3х.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 – 3y 2 = 0,

х = |y|.
І варіант1. (1 бал). Що таке педагогічні програмні засоби?

2. (1 бал). Які правила введення числових виразів у програмі GRAN1?

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування системи рівнянь графічним способом.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = sin2x при x = 1;

y = 1/(1 x2) при x = -4;

y = 3x2 – 5|x| 2 при x = 3;5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2 – 3x 2|, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х / (х - 1) = -3.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 y 2 = 0,

х – 1/y = 0.ІІ варіант

1. (1 бал). На які види поділяються педагогічні програмні засоби?

2. (1 бал). Які типи залежностей між змінними використовуються в GRAN1?

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування рівняння графічним способом.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = 2cosx при x = 0;

y = 2/(x 4)2 при x = 1;

y = 4x2 – 2|x| - 7 при x = -5;5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2| 3x - 5, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х2 / (х 1) = 3х.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 – 3y 2 = 0,

х = |y|.
І варіант1. (1 бал). Що таке педагогічні програмні засоби?

2. (1 бал). Які правила введення числових виразів у програмі GRAN1?

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування системи рівнянь графічним способом.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = sin2x при x = 1;

y = 1/(1 x2) при x = -4;

y = 3x2 – 5|x| 2 при x = 3;5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2 – 3x 2|, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х / (х - 1) = -3.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 y 2 = 0,

х – 1/y = 0.


ІІ варіант

1. (1 бал). На які види поділяються педагогічні програмні засоби?

2. (1 бал). Які типи залежностей між змінними використовуються в GRAN1?

3. (1 бал). Наведіть загальний алгоритм розв’язування рівняння графічним способом.

4. (3 бали). Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

y = 2cosx при x = 0;

y = 2/(x 4)2 при x = 1;

y = 4x2 – 2|x| - 7 при x = -5;5. (3 бали). Побудуйте графік функції у = |х2| 3x - 5, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції; в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0; г) точки екстремумів; д) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.

6. (1 бал). Знайдіть наближені розв’язки рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: х2 / (х 1) = 3х.

7. (2 бали). Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: x2 – 3y 2 = 0,

х = |y|.


Самостійна робота №1

«Інформаційні технології в навчанні»


Скачати 103.31 Kb.